Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Studijní povinnosti

Doktorské studium se obecně řídí články 32 až 43 Studijního řádu Jihočeské univerzity. Studenti v průběhu studia kromě studia zapsaných předmětů a práci na své disertaci dále:

  • prezentují výsledky své práce na disertaci na dvou seminářích organizovaných pro studenty DSP oborovou radou, přičemž na 1. semináři pořádaném zpravidla koncem 1. roku jejich studia přednesou přehledové sdělení (rešerši - teoretický rozbor problematiky, cíle disertace a metodické přístupy k řešení), na 2. semináři vlastní originální výsledky; v odůvodněných případech může stanovit školitel nebo oborová rada povinnost prezentace na 3. semináři;
  • zapojí se do práce a badatelských aktivit výzkumného týmu na školícím či jiném pracovišti;
  • absolvují zahraniční stáž zaměřenou k tématu disertační práce se základními cíli: specializovaných konzultací, pracovat na tématu disertace popř. na dílčí publikaci, využit zahraničních informačních zdrojů a navázat zahraniční vědecké kontakty, popř. zapojit se do spolupráce v mezinárodním týmu;
  • prezentují výsledky svého výzkumu alespoň na jedné mezinárodní konferenci;
  • podmínkou pro předložení disertační práce k obhajobě je alespoň jedna publikace v mezinárodním recenzovaném časopise pedagogické orientace nebo v časopise s IF, kde je student DSP jediným autorem nebo hlavním spoluautorem s majoritním podílem autorství;
  • povinně absolvují pedagogickou praxi v rozsahu dohodnutém se školitelem, popř. se mohou aktivně zapojit do výuky na školícím pracovišti.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman