Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Studijní předměty

(Legenda: Studijní předměty teoretického základu1, oborové předměty2, ostatní předměty3)

 

Povinné předměty:

Teorie a metodologie vědy (Bendl, Jošt)1
Problémy vzdělávání v biologii (Papáček)2
Cizí jazyk (zejména Aj) (učitelé jazyků)3

 

Povinně volitelné předměty:

 1. oborové předměty s užší vazbou na vzdělávání v biologii

  Aktuální trendy v pedagogice (Urbánek)2
  Pedagogický diskurz (Vašutová)2
  Psychologie motivace (Man)1
  Diskurz z didaktiky biologie (Dostál)2
  Aplikace teorie učebnic ve vzdělávání biologii (Papáček, Závodská)2
  Teorie a využití praktických forem výuky (Holcová)2
  Demonstrace a experiment ve výuce biologie - tvůrčí dílna (Papáček, Petr, Závodská)2
  Projektová výuka ve vzdělávání biologii a RVP (Závodská)2
  Procesy evaluace a autoevaluace ve vzdělávání přírodním vědám (Přívratský)2

 2. předměty hlubšího zázemí biologických disciplin integračního charakteru:

  Biologická a sociokulturní antropologie (Malina, Vančata, Přívratský)1
  Neurobiologie (Přívratský)1
  Evoluční biologie (Zrzavý)1
  Fylogeneze a diverzita organizmů (Zrzavý, Mihulka)1
  Přehled historického vývoje organismů (Košťák, Teodoridis)1
  Teoretická biologie (Markoš)1
  Ekologie (Lepš, Novotný)1
  Biodiverzita a makroekologie (Storch)1
  Environmentalistika a ochrana přírody (Hanel)1
  Základy buněčné biologie (Lukeš, Jindra, Šauman, Žurovec)1
  Vývojová biologie (Sehnal)1
  Molekulární biologie (Vlasák)1
  Imunologie (Kopecký)1
  Genetika I/II (Bříza)1
  Základy genetického inženýrství (Vlasák)1

 3. předměty s tématikou metod výzkumu, hodnocení a interpretace dat

  Výzkumná paradigmata v pedagogickém a psychologickém výzkumu (Stuchlíková)1
  Metody kvalitativního a akčního výzkumu (Hošpesová)1
  Hodnocení kvantitativních dat (Mrkvička)1
  Hodnocení a modelování experimentálních dat (Kindlmann)1

 

ISP předpokládá, že doktorand absolvuje během studia 3 povinně předepsané předměty a volí z nabídky povinně volitelných předmětů nejméně 3 předměty, přičemž nejméně 1 z nich je z bloku c (předměty s tématikou metod výzkumu, hodnocení a interpretace dat).

 

Doporučené volitelné (= výběrové) předměty:

Podle svého zájmu nebo potřeby tvorby individuálního studijního plánu (v souvislosti s tématem disertace a předchozím studijním kurikulem) volí student další výběrové předměty buď znovu ze skupin povinně volitelných (viz výše) nebo z předmětů akreditovaných v rámci jiných doktorských studií na participujících fakultách (tj. PF a PřF JU a PedF UK)1, 2, 3. Tyto předměty buď vytvářejí hlubší poznatkové nebo metodické zázemí pro specializované téma disertace nebo potřebným způsobem doplňují absenci části očekávaného kurikula z pregraduálního studia (vyjma cizích jazyků).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman