Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Přijímací řízení

 

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

Vzdělávání v biologii

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

Prezenční nebo kombinované doktorské studium zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul Ph.D.

 

Studium je garantováno a realizováno společně konsorciem tří fakult: Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Přijímací řízení je vyhlašováno každou ze jmenovaných fakult samostatně, prostřednictvím inzerce té které fakulty na základě společných podmínek.

(Bližší informace pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu na PF JU nebo na PřF JU: Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, telefon: 387 773 012 nebo 387 773 010; E-mail: papacek@pf.jcu.cz)

Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě: 4 roky

 

Vstupní požadavky na uchazeče

Uchazeč o studium v rámci studijního oboru "Vzdělávání v biologii" musí splňovat následující podmínky: (a) být absolventem magisterského studia Učitelství biologie, nebo Učitelství přírodopisu nebo studia Biologie, popřípadě inženýrského biologicky orientovaného studia, (b) pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, (c) uchazeč musí ovládat angličtinu; znalost dalšího světového jazyka je výhodou.

 

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti
  • návrh výzkumného projektu

Písemný návrh výzkumného projektu o rozsahu 5-8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá.

Uchazeč si může navrhnout vlastní téma výzkumného projektu nebo si vybrat z témat nabízených školícím pracovištěm (KBi PF JU), která lze aktuálně zjistit dotazem na e-mailové adrese papacek@pf.jcu.cz. Téma výzkumného projektu by mělo souviset s výzkumnými projekty, které řeší školitelské pracoviště. V této souvislosti je vhodné i vlastní téma předem na výše uvedené adrese konzultovat nebo mít předběžný souhlas potenciálního školitele. Výhodou zapojení studenta do výzkumných projektů a týmu pracoviště je možnost většího sdílení literatury, badatelského zázemí a možnost získat kromě doktorského stipendia i mimořádná stipendia z projektových finančních zdrojů.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru "Vzdělávání v biologii" a prezentují základní teze výzkumného projektu.

Při přijímacím pohovoru se ověřuje rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktiky biologie, orientace v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část pohovoru bývá vedena v anglickém jazyce.

 

Datum pro ukončení přijímání přihlášek do doktorského studia: 18. května 2018

Předpokládaný termín přijímací zkoušky: červen 2018, popř. září 2018

 

Další důležité informace pro uchazeče

Přijímací zkouška všech uchazečů k doktorskému studiu Vzdělávání v biologii na kteroukoli ze tří fakult tvořících konsorcium se koná před jedinou společnou komisí na jediném místě, které bude uvedeno v pozvánce k přijímací zkoušce. Počet uchazečů přijímaných ke studiu je dán kapacitou školitelů (= vedoucích) disertační práce. Pokud nebude počet přijímaných studentů na některé z fakult konsorcia naplněn a kapacita školitelů této fakulty zůstane volná, může být studium na této fakultě nabídnuto uchazečům, kteří absolvovali přijímací řízení úspěšně, ale nemohli být z kapacitních důvodů přijati na zbývající fakulty konsorcia.

 

http://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/subject_page.php?action=3&subject=2

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman