Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Doktorské studium

Vzdělávání v biologii

 

Státní doktorská zkouška (= SDZk)

Ke SDZk se student může přihlásit po splnění všech povinností daných ISP a předpisy. SDZk je tvořena dvěma okruhy-úrovněmi tématiky: První okruh tématiky je z teoretického a metodologického základu oboru, druhý okruh má specializační obsah a je vázán na tématiku disertační práce. K SDZk doktorand předloží soupis svých seminárních prezentací, konferenčních vystoupení a popř. publikací a stručně charakterizuje před komisí pro SDZk cíle, teoretická východiska, metody a předběžné výsledky své práce. Rámcový obsah zkoušky stanovuje oborová rada po konzultaci se školitelem. Komise pro SDZk je nejméně pětičlenná, jsou v ní zastoupeni členové oborové rady, resp. další zainteresovaní pracovníci všech tři participujících pracovišť a nejméně jeden externí člen mimo tato pracoviště.

Komisi jmenuje na návrh předsedy oborové rady děkan(ka) fakulty, na níž je doktorand ke studiu zapsán. Na této fakultě rovněž zkouška proběhne.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman