Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Pedagogická činnost

 

Studijní pobyty (série přednášek)

2012 (1 týden) - University of Stirling (skupina BERG), Stirling, UK

2010 (3 týdny) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK

2009 (2 týdny) - Vilniaus Pedagoginis Universitetas (Fakulta přírodních věd, Katedra zoologie), Vilnius, Litva

 

Vyučované předměty prezenčního a kombinovaného studia

Podrobnější informace jsou uvedeny v IS/STAG. Materiály k přednáškám a seminářům jsou umístěny na studijním portálu MOODLE.

 

Zimní semestr

Anatomie člověka I KBI/ANA1 - v akademickém roce 2002/03, 2003/04, od akademického roku 2007/08 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Anatomie pro studenty tělesné výchovy bakalářských oborů Tělesná výchova a sport, studenty směřující k Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.
Předmět zahrnuje funkční anatomii orgánových soustav člověka, včetně základního poučení o tkáních. Zvláštní důraz je kladen na soustavy kosterní a svalovou, tyto soustavy jsou také součástí praktických cvičení.

Biologie člověka KBI/BČLZ, KBI/BIČZ - od akademického roku 2007/08 do 2011/12, nyní se nevypisuje
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ.
Funkční anatomie člověka, ontogenetický vývoj, fylogenetický vývoj, ekologie člověka a základy etnické antropologie. Formou cvičení zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou aspekty didaktické a zdravotní. Nepovinnou součástí předmětu je demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci s lékařem Zdravotnické záchranné služby.

Biologie člověka KBI/BČLS, KBI/BIČS - od akademického roku 2009/10 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství biologie pro střední školy (PF JU a PřF JU, nyní PřF JU).
Funkční anatomie člověka, ontogenetický a fylogenetický vývoj, ekologie člověka a základy etnické antropologie. Formou cvičení funkční anatomie kosterního a svalového systému, zdravotní prevence, základy fyziologie výživy, základy auxologie, dle časových možností metody funkční antropologie. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Biologie člověka pro psychology KBI/YBČLB - od akademického roku 2010/11 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Biologie člověka pro studenty bakalářského oboru Psychologie (jednooborové a dvouoborové studium).
Obsahem předmětu jsou kapitoly z funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Největší pozornost je věnována řídícím soustavám (endokrinní a nervové soustavě) a prenatální i postnatální ontogenezi člověka, včetně nejčastější patologie a prevence. Nepovinnou součástí předmětu je přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Funkční anatomie člověka KBI/CLO01 - od akademického roku 2011/12 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Funkční anatomie člověka pro studenty směřující k oboru Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a studenty oboru Přírodovědná a ekologická výchova.
Předmět seznamuje s funkční anatomií všech soustav člověka. Formou cvičení jsou probírány zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou především aspekty didaktické a zdravotní (včetně prevence), dále také hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Hygiena TV a první pomoc KBI/HPPBS - od akademického roku 2011/12 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Hygiena tělesné výchova a první pomoc pro studenty magisterského oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a bakalářského oboru Tělesná výchova a sport.
Předmět seznamuje se zásadami laické první pomoci, základy hygieny tělesné výchovy a výuky ve školách (požadavky na školy a sportovní prostředí) a zásadami zdravé výživy. Praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, výuka v jednodenním kurzu.

Somatologie I KBI/SOMU1, KBI/SOMB1 - od akademického roku 2012/13 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje funkční charakteristiku vybraných orgánových soustav člověka (soustavy kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací). Studenti jsou vedeni k uvědomování si těsnosti vztahů mezi stavbou a funkcí jednotlivých částí organismu a celkovým zdravotním stavem jedince. Formou cvičení jsou probírány zejména kosterní a svalový systém, zdůrazněny jsou především aspekty didaktické a zdravotní (včetně prevence), dále také hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy. Nepovinnou součástí předmětu je (a) demonstrační pitevní praktikum ve spolupráci se zdravotnickým zařízením a přednáška, (b) exkurze do depozitáře Antropologického oddělení Národního muzea, resp. Hrdličkova muzea člověka ve spolupráci se zkušenými odborníky těchto institucí, (c) přednáška s praktickým cvičením k tématu první pomoci se zkušenými zdravotníky Zdravotnické záchranné služby a problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje.

Základy biologie dítěte a zdravotní prevence KBI/BID01 - od akademického roku 2009/10 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Předmět společného základu pro studenty všech oborů PF JU se zaměřením na vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ, dále Tělesná výchova a sport (dvouoborové), Přírodovědná a ekologická výchova a dalších.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka. Funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence závislostí v souvislosti s biologií člověka. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk. Hygiena pracovní a duševní činnosti a hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

 

Letní semestr

Anatomie člověka II KBI/ANA2 - v akademickém roce 2002/03, od akademického roku 2007/08 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Anatomie pro studenty tělesné výchovy bakalářských oborů Tělesná výchova a sport, studenty směřující k Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.
Předmět pokračuje ve funkční anatomii člověka. Zvláštní důraz je kladen na soustavy kosterní, svalovou a nervovou. Soustavy nervová, kožní, smyslová a endokrinní v přednáškách. V návaznosti na předmět Anatomie člověka I jsou další součásti kosterní a svalové soustavy člověka probírány ve cvičeních. Zvláštní zřetel je věnován nervovému systému a nervovému řízení pohybu.

Biologie člověka KBI/BČP - od akademického roku 2007/08 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská), vypisováno do akademického roku 2014/15
Biologie člověka pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
Nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní, resp. předškolní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí.

Biologie dítěte KBI/BIDP1 - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na předškolní a školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

Biologie dítěte KBI KBI/BIDB - od akademického roku 2007/08 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na předškolní a školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí. Na tento předmět navazuje praktický blok první pomoci (KBI/MKPPB).

Evoluční psychologie a etologie člověka KBI/CLO03 - garant předmětu od akademického roku 2012/13, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská), od akademického roku 2015/16 společně s RNDr. T. Ditrichem, Ph.D.
Evoluční psychologie a etologie člověka pro studenty oboru Psychologie (jednooborové a dvouoborové studium).
Cílem kurzu je seznámení studentů s disciplínou na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování, a oborem zkoumajícím biologické aspekty lidského chování. Přednášená témata odpovídají přírodovědeckému přístupu ke studiu lidské psychiky, který vychází z poznatků a metod získaných na základě evoluční biologie a studia chování živočichů.

Funkční antropologie KBI/ANT1 (výběrový předmět) - od akademického roku 2011/12 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Předmět zahrnuje vybraná témata oboru (antropometrie, somatotypologie, složení těla, somatoskopie, ekologická fyziologie a fyziologie zátěže) s využitím ve zdravotnictví, školství, tělovýchově a sportu.

Kurz první pomoci KBI/MKPPB - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Kurz první pomoci pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby. Součástí kurzu je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje. Výuka probíhá v jednodenním kurzu.

Metody funkční antropologie KBI/ANT2 (výběrový předmět), dříve KBI/MAS - od akademického roku 2009/10 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Vybraná témata fyzické antropologie a kinantropologie (antropometrie, somatotypologie, složení těla, somatoskopie) s využitím ve zdravotnictví, školství, tělovýchově a sportu.

Ontogeneze člověka a antropologie KBI/CLO02 - garant předmětu od akademického roku 2012/13, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Ontogeneze člověka a antropologie pro studenty navazujícího magisterského studia Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět seznamuje s ontogenetickým vývojem člověka a zákonitostmi růstu a vývoje. Z vývojových období je akcentováno období školního věku a návaznosti psychologické, sociální, pedagogické. Fylogenetický vývoj člověka je probírán podle současného názorového spektra. Vývojoví předchůdci člověka, bipední zástupci (okruh rodu Australopithecus), rod Homo, vývojové vztahy. Základy ekologie člověka, adaptace k životním podmínkám během vývoje. Variabilita současných lidských populací, včetně jejich rozšíření na Zemi. Zdůrazňována hlediska srovnávací a vývojová, mezioborové vztahy a didaktické aspekty.

Patobiologie člověka KBI/PBIP (výběrový předmět), dříve KBI/PTB, KBI/PBI - od akademického roku 2010/11 vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Patobiologie pro studenty bakalářského a navazujícího studia směřujících k Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (výběrový předmět). Dříve povinný předmět oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, certifikátový program Základy speciální pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ (zrušen).
Semináře jsou v návaznosti na předmět Biologie dítěte nebo Biologie člověka zaměřeny na častější patologické procesy a projevy u člověka. Hlavními tématy jsou obecná a speciální patologie, zdraví a nemoc, příčiny a projevy chorob, genetické vady a poruchy, patologie ontogenetického vývoje, častější patologie orgánových soustav.

Somatologie II KBI/SOMB2, KBI/SOMU2, KBI/SMTU2 - garant předmětu od akademického roku 2012/13, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Obsahem přednášek je dále charakteristika soustavy nervové, endokrinní a smyslové ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu jedince. Semináře v úzké návaznosti na přednášky seznamují s častějšími patologickými jevy.

 

Vyučované předměty kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání

Biologie mládeže a zdravotní prevence KBI/BMZPU, KBI/BMPK, KBI/UBMZP - garant předmětu od akademického roku 2010/11, přednášející od akademického roku 2016/17
Učitelství odborných předmětů, dříve v rámci společného základu pro navazující studium F-VTE/ZŠ-komb. a doplňkového pedagogického vzdělání (mistři odborné výchovy).
Studenti získají základní znalosti z funkční anatomie a fyziologie člověka, poznají a pochopí funkce a stavbu soustavy opěrné, svalové, oběhové, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, nervové, smyslové a endokrinní. Seznámí se s nejčastějšími poruchami a nemocemi tělesných soustav a jejich prevencí. Porozumí ontogenetickému vývoji člověka a jeho věkovým tělesným zvláštnostem.

Biologie dítěte KBI/BDK - garant předmětu od akademického roku 2010/11, nyní se nevypisuje
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Nezbytné teoretické základy funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní, resp. předškolní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí.

Biologie dítěte KBI/MBIDK - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející od akademického roku 2015/16
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka pro studenty učitelství pro mateřské školy. Zdůrazněny jsou kapitoly z funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastější patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Značná pozornost je věnována ontogenetickému vývoji člověka s důrazem na předškolní věk. Součástí předmětu jsou také základy hygieny a školní hygiena. Na tento předmět navazuje praktický blok první pomoci (KBI/MKPPK).

Biologie dítěte KBI/MBIDR, KBI/MBDR1, KBIMBIDR2 - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející od akademického roku 2016/17
Biologie dítěte pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy (CŽV).
Znalost základů funkční anatomie a fyziologie člověka. Témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby. Zásady zdravé výživy. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk, věkové tělesné zvláštnosti v ontogenezi člověka. Hygiena pracovní a duševní činnosti, hygiena školního prostředí, laická první pomoc (teorie).

Kurz první pomoci KBI/MKPPK - garant předmětu od akademického roku 2014/15, přednášející vyjma období listopad 2012 až leden 2015 (rodičovská)
Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby. Součástí kurzu je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje. Výuka probíhá v jednodenním kurzu.

Somatologie I a II KBI/SOMK1, KBI/SOMK2 - garant předmětu od akademického roku 2012/13, přednášející od akademického roku 2016/17
Somatologie pro studenty bakalářských oborů Výchova ke zdraví a studenty směřující k učitelství Výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ.
Předmět zahrnuje funkční charakteristiku vybraných orgánových soustav člověka (soustavy kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací). Studenti předmětu jsou vedeni k uvědomování si těsnosti vztahů mezi stavbou a funkcí jednotlivých částí organismu a celkovým zdravotním stavem jedince. Obsahem navazujících přednášek KBI/SOMK2 je charakteristika soustavy nervové, endokrinní a smyslové ve vztahu k celkovému zdravotnímu stavu jedince. Semináře v úzké návaznosti na přednášky a předmět Somatologie I seznamují s častějšími patologickými jevy.

Základy biologie dítěte KBI/BID51 - garant předmětu od akademického roku 2010/11, přednášející od akademického roku 2016/17
Biologie dítěte pro studenty oboru Přírodovědná a ekologická výchova.
Předmět zahrnuje nezbytné teoretické základy z oblasti biologie člověka. Funkční anatomie a fyziologie člověka, témata zdravotní prevence a první pomoci, nejčastějším patologické jevy u orgánových soustav, civilizační choroby, prevence závislostí v souvislosti s biologií člověka. Ontogenetický vývoj člověka s důrazem na školní věk. Hygiena pracovní a duševní činnosti a hygiena školního prostředí. Teoretické základy a praktický nácvik první pomoci pro laiky zajišťují zkušení zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, součástí je také problematika ochrany člověka za běžných a mimořádných událostí ve spolupráci se zkušenými odborníky HZS Jihočeského kraje, výuka v jednodenním kurzu.

 

(aktualizováno 1. srpna 2016)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman