Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního programu

UČITELSTVÍ PŘÍRODOPISU PRO ZŠ

 

Tato kritéria jsou platná pro studenty bakalářského oboru PF JU Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a pro studenty kompatibilních bakalářských oborů jiných VŠ.

 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 18 bodů. Uchazeč, který získá méně bodů, nesplnil požadavky přijímacího řízení.

Neúplné přihlášky nebudou vyhodnocovány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen, neboť nesplnil podmínky přijímacího řízení!!

Pokud nebude mít katedra biologie k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 19. 6. 2018 bude uchazeč posuzován a pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu uchazečem katedře odevzdaných.

 

Při sestavování pořadí se hodnotí:

 

1. Studijní průměr za studium oboru Přu (nebo obdoba)
maximum bodů = 60; minimum bodů = 10

Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body
1,00 60 1,55 49 2,05 39 2,55 28
1,05 59 1,60 48 2,10 38 2,60 26
1,10 58 1,65 47 2,15 37 2,65 24
1,15 57 1,70 46 2,20 36 2,70 22
1,20 56 1,75 45 2,25 35 2,75 20
1,25 55 1,80 44 2,30 34 2,80 18
1,30 54 1,85 43 2,35 33 2,85 16
1,35 53 1,90 42 2,40 32 2,90 14
1,40 52 1,95 41 2,45 31 2,95 12
1,45 51 2,00 40 2,50 30 3,00 10
1,50 50            

Hodnotí se aritmetický průměr známek z bloku povinných předmětů za prvních 5 semestrů bakalářského studia. Zkoušky, předepsané v 5. semestru studia standardním studijním plánem a nesplněné k 19. 6. 2018, budou započteny do průměru s výsledkem "nevyhověl" (známka 4).

 

2. Výsledek Bc SZZ a obhajoby Bc práce (jen pokud je z oblasti Přu)
maximum bodů = 40; minimum bodů = 8

Z toho:

1) Výsledek Bc zkoušky - započítává se jako aritmetický průměr výsledků zkoušky z přírodopisu (biologie a geologie) a pedagogiky + pedagogické psychologie. V případě, že uchazeč některou z uvedených zkoušek dosud nesložil, je do průměru započítávána hodnota 4.

Průměr <= body
1,00 34
1,50 30
2,00 25
2,50 20
3,00 14
3,50 8
4,00 0

2) Obhajoba Bc práce z oblasti Přu

Známka body
1 6
2 3
3 1
neobh. 0

 

Kritéria pro posouzení kompatibility studijních programů pro uchazeče z jiných fakult JU nebo z jiných VŠ o navazující magisterské studium učitelství přírodopisu na PF JU.

Kritérium = absolutorium předmětu ve VŠ studiu* Body za absolutorium:   Podíl biologických předmětů na stud. plánu: Body za podíl:   Kritérium = vážený studijní průměr: Body za stud. průměr:
geologie 5   ≥ 80% 30   ≤ 1,3 25
buněčná a molekul. biologie 5   ≥ 70% 25   ≤ 1,5 23
botanika 5   ≥ 60% 20   ≤ 1,8 21
zoologie 5   ≥ 50% 15   ≤ 2,0 18
ekologie 5   ≥ 40% 10   ≤ 2,2 15
pedagogika 5   ≥ 30% 5   ≤ 2,5 10
psychologie 5   ≥ 25% 2   ≤ 2,7 5
další pg-ps. předmět** 5   < 25% 0   ≤ 3,0 0
diplomová práce v oboru biologie nebo pedagogika a psychologie 5            
Max. bodů za položku: 45     30     25

* Názvy předmětů v tabulce mají obecný charakter. Uchazečům budou započítávány předměty obdobných názvů i obsahu. V případě disciplin s dílčím obsahem "systémů" organizmů nebo neživých přírodnin, jako je botanika (která může být tvořen dílčími předměty obecná botanika, botanika nižších rostlin, botanika cévnatých rostlin), zoologie nebo geologie, může být v závislosti na absolutoriu pouhého dílčího předmětu (např. jen botaniky nižších rostlin) bodová dotace adekvátně snížena.

** Položky se nesčítají, k zisku 5 bodů postačuje jedna.

Výše podílu biologických předmětů na studijním programu bude vypočtena z výsledků v předmětech náležejících k té části studijního programu, která je zaměřena na přírodopis nebo biologii a výsledků z obecného pedagogicko-psychologického základu.

 

Další důležitá sdělení

K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží:

  1. výpis o všech zapsaných předmětech a výsledcích absolvovaných zkoušek a zápočtů
    • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky studují Bc studium - výpis za 1. až 5. semestr.
    • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky ukončili Bc. studium a mají diplom - výpis za celé studium nebo kopii Diploma Supplement.
  2. název tématu diplomové práce (pokud není součástí přílohy ad 1)

Studijní výsledky přiložené k přihlášce ke studiu musí být potvrzeny studijním oddělením vysoké školy, nebo doloženy ověřenými kopiemi. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman