Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra biologie

English

Přijímací řízení na akademický rok 2014/2015

Kritéria pro bodování studijních výsledků uchazečů o studium Navazujícího magisterského studia Učitelství přírodopisu na PF JU

 

Tato kritéria jsou platná pro studenty bakalářského oboru PF JU Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a pro studenty kompatibilních bakalářských oborů jiných VŠ.

 

Maximum bodů celkem = 100; minimum získatelných bodů = 18

 

Studijní průměr za studium oboru Přu (nebo obdoba)
maximum bodů = 60; minimum bodů = 10

Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body Průměr <= body
1,00 60 1,55 49 2,05 39 2,55 28
1,05 59 1,60 48 2,10 38 2,60 26
1,10 58 1,65 47 2,15 37 2,65 24
1,15 57 1,70 46 2,20 36 2,70 22
1,20 56 1,75 45 2,25 35 2,75 20
1,25 55 1,80 44 2,30 34 2,80 18
1,30 54 1,85 43 2,35 33 2,85 16
1,35 53 1,90 42 2,40 32 2,90 14
1,40 52 1,95 41 2,45 31 2,95 12
1,45 51 2,00 40 2,50 30 3,00 10
1,50 50            

 

Výsledek Bc SZZ a obhajoby Bc práce (jen pokud je z oblasti Přu)
maximum bodů = 40; minimum bodů = 8

Z toho:

1) Výsledek Bc zkoušky - započítává se zkouška z přírodopisu (biologie a geologie) a pedagogiky + pedagogické psychologie

Průměr <= body
1,00 34
1,50 30
2,00 25
2,50 18
3,00 8

2) Obhajoba Bc práce z oblasti Přu

Známka body
1 6
2 3
3 0

 

Kritéria pro posouzení kompatibility studijních programů pro uchazeče z jiných VŠ o navazující magisterské studium učitelství přírodopisu na PF JU

Kritérium = absolutorium předmětu ve VŠ studiu* Body za absolutorium:   Podíl biologických předmětů na stud. plánu: Body za podíl:   Kritérium = vážený studijní průměr: Body za stud. průměr:
geologie 5   ≥ 80% 30   ≤ 1,3 25
buněčná a molekul. biologie 5   ≥ 70% 25   ≤ 1,5 23
botanika 5   ≥ 60% 20   ≤ 1,8 21
zoologie 5   ≥ 50% 15   ≤ 2,0 18
ekologie 5   ≥ 40% 10   ≤ 2,2 15
pedagogika 5   ≥ 30% 5   ≤ 2,5 10
psychologie 5   ≥ 25% 2   ≤ 2,7 5
další pg-ps. předmět** 5   < 25% 0   ≤ 3,0 0
diplomová práce v oboru biologie nebo pedagogika a psychologie 5            
Max. bodů za položku: 45     30     25

* Názvy předmětů v tabulce mají obecný charakter. Uchazečům budou započítávány předměty obdobných názvů i obsahu. V případě disciplin s dílčím obsahem "systémů" organizmů nebo neživých přírodnin, jako je botanika (která může být tvořen dílčími předměty obecná botanika, botanika nižších rostlin, botanika cévnatých rostlin), zoologie nebo geologie, může být v závislosti na absolutoriu pouhého dílčího předmětu (např. jen botaniky nižších rostlin) bodová dotace adekvátně snížena.

** Položky se nesčítají, k zisku 5 bodů postačuje jedna.

 

Další důležitá sdělení

K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží:

  1. výpis o všech zapsaných předmětech a výsledcích absolvovaných zkoušek a zápočtů
    • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky studují Bc studium - výpis za 1. až 5. semestr.
    • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky ukončili Bc. studium a mají diplom - výpis za celé studium nebo kopii Diploma Supplement.
  2. název tématu diplomové práce (pokud není součástí přílohy ad 1)

Studijní výsledky přiložené k přihlášce ke studiu musí být potvrzeny studijním oddělením vysoké školy, nebo doloženy ověřenými kopiemi. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů.

 

Neúplné přihlášky nebudou vyhodnocovány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen, neboť nesplnil podmínky přijímacího řízení!!

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2009 Martin Toman