Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol

 

Obor se studuje prezenčně v kombinaci s jedním z oborů:
- Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol
- Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol je koncipován jako navazující magisterské studium, které je dvouoborové v kombinaci s dalšími nabízenými obory na Pedagogické fakultě. Skladba povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů je taková, aby byl absolvent plně kvalifikován k výuce přírodopisu a základů pěstitelství na 2. stupni základní školy. Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice, Bc. oboru Přírodopis (Biologie) se zaměřením na vzdělávání (či studií s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, která jsou na VŠ v ČR pěstována). Je to z toho důvodu, že je koncipováno cíleně profesně vzhledem (1) ke všem aspektům práce učitele na ZŠ a (2) ve vztahu k obsahu výše uvedených "optimálních prerekvizitních" oborů. Svou koncepcí však umožňuje studium i absolventům jiných oborů s alespoň částečně obdobným obsahem. Předpokladem je, že některé discipliny nezbytné (povinné) pro naplnění kurikula učitele přírodopisu, které student neabsolvoval v předchozím studiu, zapíše v tomto NMgr. studiu v rámci bloku volitelných nebo výběrových předmětů, popř. nad rámec předepsané kreditní normy.

 

Profil absolventa

Absolvent je plně kvalifikován k výuce přírodopisu (a základů pěstitelství) na 2. stupni základní školy po stránce pedagogicko-psychologické, odborného scientního základu, didaktické i metodické. Kromě vzdělávacích a výchovných kompetencí je připraven i v oblasti koncipování a kooperace rámcových vzdělávacích programů, tvorby školních projektů, a sexuální, hygienické i protidrogové výchovy, koordinace environmentální výchovy, tvorby koncepce školního pozemku a péče o něj. Současně je připraven i pro samostatnou práci jak v oblasti organizace, řízení a realizace výuky na ZŠ, tak v oblasti mimoškolní zájmové činnosti v oblasti přírodopisu. Znalosti scientních základů diverzity organizmů a geologických věd umožňují uplatnění i v některých oblastech státní správy (např. asistující práce na odborech životního prostředí).

 

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se nekoná - uchazeči budou zařazováni do pořadí podle výsledků a obsahu bakalářského nebo magisterského studia na vysoké škole.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů

Při sestavování pořadí se hodnotí:

A) Je li uchazeč absolventem nebo studentem v posledním semestru Bc. studia studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Přírodopis/Biologie se zaměřením na vzdělávání či oboru s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu (jehož součástí byly základy geologie, buněčné a molekulární biologie, botaniky, zoologie, ekologie, pedagogiky a psychologie) a vážený průměr jeho studijních výsledků je zároveň ≤ 2,2, započítává se mu maximum = 100 bodů.

Pokud bude počet takto přijatých studentů větší než kapacitní možnosti katedry (viz výše), bude pořadí k přijetí sestaveno podle jejich váženého studijního průměru.

B) V případě uchazečů. kteří jsou absolventy nebo studenty v posledním semestru Bc./Mgr./Ing. jiných oborů než je uvedeno v bodě A), budou obsah jejich studia a vážený průměr studijních výsledků bodovány podle následující tabulky. Stejně tak bude postupováno v případě uchazečů (absolventů/studentů) oborů uvedených v bodě A) v případě, že dosáhli váženého studijního průměru > 2,2.

Kritérium = absolutorium předmětu ve VŠ studiu* Body za absolutorium: Podíl biologických předmětů na stud. plánu: Body za podíl: Kritérium = vážený studijní průměr: Body za studijní průměr:
geologie 5 ≥ 80% 30 ≤ 1,3 25
buněčná a molekul. biologie 5 ≥ 70% 25 ≤ 1,5 23
botanika 5 ≥ 60% 20 ≤ 1,8 21
zoologie 5 ≥ 50% 15 ≤ 2,0 18
ekologie 5 ≥ 40% 10 ≤ 2,2 15
pedagogika 5 ≥ 30% 5 ≤ 2,5 10
psychologie 5 ≥ 25% 2 ≤ 2,7 5
další pg-ps. předmět/ pedagogická praxe na ZŠ** 5 < 25% 0 ≤ 3,0 0
diplomová práce v oboru biologie nebo pedagogika a psychologie 5        
Max. bodů za položku: 45 X 30 X 25

 

* Názvy předmětů v tabulce mají obecný charakter. Uchazečům budou započítávány předměty obdobných názvů i obsahu. V případě disciplin s dílčím obsahem "systémů" organizmů nebo neživých přírodnin, jako je botanika (která může být tvořena dílčími předměty obecná botanika, botanika nižších rostlin, botanika cévnatých rostlin), zoologie nebo geologie, může být v závislosti na absolutoriu pouhého dílčího předmětu (např. jen botaniky nižších rostlin) bodová dotace snížena.

**Položky se nesčítají, k zisku 5 bodů postačuje jedna.

Poznámka:
Kritériem pro splnění požadavků k zařazení do pořadí rozhodujícího o přijetí je zisk alespoň 30 bodů. Uchazeči, kteří získají méně bodů, nesplnili podmínky přijímacího řízení.

 

Další důležitá sdělení

K přihlášce ke studiu uchazeč přiloží:

1) výpis o všech zapsaných předmětech a výsledcích absolvovaných zkoušek a zápočtů

  • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky studují Bc. studium - výpis za 1. až 5. semestr.
  • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky studují nestrukturované Mgr./Ing. studium - výpis za 1. až 9. (předposlední) semestr.
  • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky studují strukturované Mgr./Ing. studium - výpis za celé Bc. studium a za 1. až 3. (předposlední) semestr navazujícího Mgr./Ing. studia (jen pokud jejich navazující studium obsahuje předměty relevantní pro hodnocení v rámci přijímacího řízení).
  • V případě těch, kteří k datu podání přihlášky ukončili Bc., Mgr. nebo Ing. studium a mají diplom - výpis za celé studium nebo kopii Diploma Supplement.
  • V případě uchazečů, kteří pracují v praxi na ZŠ (vychovatelství v družině nebo výuka) - potvrzení o této skutečnosti.

2) název tématu diplomové práce (pokud není součástí přílohy ad 1)

Studijní výsledky přiložené k přihlášce ke studiu musí být potvrzeny studijním oddělením vysoké školy, nebo doloženy ověřenými kopiemi. Nestačí pouhé místopřísežné prohlášení o správnosti údajů.

Neúplné přihlášky nebudou vyhodnocovány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen, neboť nesplnil podmínky přijímacího řízení!

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman