Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Publikační činnost

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

Černý, R.; Matěnová, V.; Petr, J. Zkušenosti s ekologickou přípravou a výchovou budoucích učitelů na Pedagogické fakultě JU v Č. Budějovicích. Ekologické vzdělávání a výchova na fakultách připravujících. 25-30. 1995. Praha, Univerzita Karlova.

Kobzová, J.; Petr, J.; Gajdová, M. Svalová síla a držení těla u žáků sportovních tříd v lehké atletice a plavání. Diagnostika pohybového systému. 25-28. 1995. Olomouc, Universita Palackého. 80-7067-570-5.

Papáček, M.; Petr, J. Zadní křídla znakoplavek (Heteroptera: Notonectidae). Klapalekiana. 29(1), 39-43. 1993. 1210-6100.

Petr, J. Vodní hmyz (Odonata, Heteroptera, Trichoptera, Coleoptera) jezírek vybraných rašelinišť Šumavy a jeho vztah k některým environmentálním faktorům. Silva Gabreta. 5(5), 14. 113-126. 2000. Správa národního parku Šumava. 1211-7420.

Petr, J. Zkušenosti s výukou didaktiky prvouky a přírodovědy. Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. 3. 192-194. 2001. České Budějovice, České Budějovice, JU Pedagogická fakulta. 80-7040-444-2.

Petr, J. Zkušenosti z přírodovědného kurzu posluchačů učitelství primární školy. Didaktika biologie a didaktika geologie, současnost a perspektivy. 2. 71 - 72. 2001. Praha, Praha, UK PřF. 80-86561-01-1.

Petr, J. Zkušenosti s výukou didaktiky prvouky a přírodovědy. Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. 1(y), 3. 192-194. 2001. České Budějovice, České Budějovice, JU Pedagogická fakulta. 80-7040-444-2.

Petr, J. Projektová metoda ve výuce didaktiky prvouky a přírodovědy. Učení o přírodě a společnosti v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání, 16. 1 2002, Olomouc. 4. 29 - 32. 2002. Olomouc, Olomouc, Univerzita Palackého. 80 - 244 - 0445 - 1.

Petr, J. Výuka přírodovědy v terénu. BIOLOGICKÉ DNI - Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. - 6. 2002, Nitra. 2. 41 - 42. 2002. Nitra, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 80 - 8050 - 520 - 9.

Petr, J. Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí horního toku Stropnice. Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor - sborrník příspěvků z konference, 10. - 11. 1. 2002, České Budějovice. 6. 219 - 224. 2002. České Budějovice, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 80 - 7040 - 524 - 4.

Petr, J. Učitel přírodopisu a biologie fotografem. BIOLOGICKÉ DNI - Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5. - 6. 2002, Nitra. 2. 39 - 40. 2002. Nitra, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 80 - 8050 - 520 - 9.

PETR J., 2003: Vážky (Odonata) plavebních nádrží v Novohradských horách. In: Papáček M. (ed.): Biodiverzita a přírodní poměry Novohradských hor II., s. 139-144, Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice. ISBN 80-7040-657-7 (JU), ISBN 80-86668-01-0 (Ent.ú. AV ČR)

PETR J., 2002: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Veverského a Novohradského potoka. In: Hanel L. (ed): Vážky 2002. Sborník referátů z V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích, 25.-27. 7. 2002, s. 140-149, ZO ČSOP Vlašim. IBSN 80-86327-27-2.

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 30. In : Švecová M., Čížková V., Horychová I. (eds.) Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. Sborník abstrakt z konference s mezinárodní účastí. UK Praha, 57 s.

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 67-69. In: Švecová M., Matějka D., Horychová I. (eds): Oborová didaktika a její úloha v přípravě učitelů přírodopisu a biologie. (Sborník abstrakt). Konference s mezinárodní účastí, 11. 2. 2004, Praha. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie. 57 s. ISBN 80-86561-12-7.

Petr J., 2004: Didaktika prvouky a přírodovědy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 67-69. In: Švecová M., Matějka D., Horychová I. (eds): Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie. 154 s. ISBN 80-86561-14-3.

Petr J., 2004: Vážky (Odonata). s. 122-125. In: Papáček M. (ed): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 304 s. ISBN 80-7040-756-5

Petr J., Černý R., Papáček M., Matěnová V., 2004: Klauzury - bývalé plavební nádrže. s. 265-272. In: Papáček M. (ed): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská univerzita, České Budějovice. 304 s. ISBN 80-7040-756-5

Petr J., 2005: Přírodovědné vycházky jako téma diplomových prací při studiu učitelství primární školy. s. 100-103. In Matejovičová B., Sandanusová A. (eds.): Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra. 249 s.

Petr J., 2005: Regionální přírodověda v přípravě učitele primární školy. s. 292-294. In Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds.): Progres v biológii. (Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. biologické dni, 8.-6.9.2005. FPV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s.

Petr J., 2005: Znalost přírodnin - důležitá součást přípravy učitele primární školy. s. 168-171. In Jandová R. (ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 198 s. ISBN 80-7040-789-1

Petr J., 2005: Poznámky k problematice kurikula přírodovědy v pregraduální přípravě učitelů primárních a mateřských škol. s. 40. In : Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Sborník abstrakt z konference konané 6.-7.10.2005. Prešov. 49 s.

Petr J., Papáček M., 2006: Hind wings of selected water boatmens (Heteroptera, Corixidae, Cymatiainae, Corixinae) from Central Europe. - In: Rabitch W. (ed.): Hug the bug - For love of true bugs. Festschrift zum 70. geburtstag von Ernst Heiss. - Denisia 19: 543-556.

Papáček M., Boukal S. D., Matěna J., Petr J., Soldán T. 2006: Vodní hmyz. s. 203-210. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda - historie - život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha. 847 s.

Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M., Petr J. 2006: Vodní prostředí. s. 131-138. In: Dudák V. (ed.): Novohradské hory. Příroda - historie - život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha. 847 s.

Petr J. 2007: Praktická environmentální výuka na přírodovědném kurzu studentů učitelství pro 1. st. ZŠ. str. 62-65. In: Matejovičová B., Sandanusová A., Dytrtová R. (eds.): Dekáda OSN výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v kontextu terciálního vzdělávání. Tatranská Štrba 1.-3.2.2007. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007, 108 s. ISBN 978-80-87139-02-8

Petr J. 2007: Projekce zkušeností z přírodovědného kurzu do výuky didaktiky přírodovědy. str. 355-358. In: Obselková Z., Vatolík V. (eds.): Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie k 60. výročiu založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. 592 s. ISBN 978-80-223-2416-8

Pavlíček V., Petr J. 2007: Ilmenit z křemenných čoček u Stradova. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 47: 90. ISBN: 978-80-86260-69-3

Kardová D., Petr J. 2008: Účinnost některých vyučovacích metod a forem učení o přírodě na 1. st. ZŠ. str. 42-48. In Sandanusová A., Matejovičová B. (eds.): Efektivita a optimalizace přípravy učitelů. ČZU Praha. 171 s. ISBN 978-80-7399-459-4

Petr J., 2008: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Dobechovského a Hodonického potoka v Novohradských horách. s. 6-14. In Dolný A. (ed.): Vážky 2008. Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese. ZO ČSOP Vlašim.

Petr J. 2008: Vážky (Odonata) vybraných lokalit v povodí Tiché v Novohradských horách, 15-22. In: Dolný A. (ed.): Vážky 2008. Sborník referátů XI. celostátního semináře odonatologů v Českém lese. ZO ČSOP Vlašim.

Petr J. 2008: Tvořivost studentů učitelství 1. st. ZŠ při terénní výuce přírodovědy. s. 159-163. In Kolektiv: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků Mezinárodní konference. Technická univerzita v Liberci. 235 s. ISBN 978-80-7372-422-1

Petr J. 2009: Přírodniny v preprimárním a primárním vzdělávání. str. 631 - 635 In Kancír J., Zeľová V: Príprava učitelov v procese školských reforiem. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Prešov. 954 s. ISBN978-80-555-0024-9

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman