Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Publikační činnost

RNDr. Renata Ryplová, Ph.D.

VYBRANÉ PUBLIKACE:

Ryplová, R. 2015: Rostlinné terpenoidy v atmosféře. Biologie - Chemie - Zeměpis 3/2015

Ryplova, R., Sera, B., Bicanova, L., Landova, T., Petraskova, K., Rakosnikova, L. 2015: The response of Rape Seedlings to Cold Plasma Treatment of Seeds. In: K. Pazderu, (ed.): Proceedings of the 12th Scientific and technical seminar Seed and Seedlings, CULS Prague, 5th February 2015. 35 - 40.

Ryplová, R. 2014: Fyziologie rostlin. Skriptum pro studující Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 114 s.

Ryplova, R., Majerova, M., 2014: The use of interactive white board in inquiry based education: experience from the case study in Czech Republic. In: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014. s. 4272-4278, IATED, ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117, sborník příspěvků z konference, dostupné on line na http://library.iated.org/view/RYPLOVA2014USE

Ryplova, R., Svobodova, H., 2014: Implementing the inquiry approach in science education to examine interdisciplinary issues: Case study Biology-Chemistry. In: 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain. 7-9 July, 2014. s. 4279-4285, IATED, ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117, sborník příspěvků z konference, dostupné on line na http://library.iated.org/view/RYPLOVA2014IMP

Dvořáčková, S., Ryplová, R., 2012: Sonda environmentální gramotnosti studentů přírodovědně a ekologicky zaměřených oborů na Pedagogické fakultě JU. Envigogika 2012/VII/3. dostupné z http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2012/envigogika-2012-vii-3/724-sonda-environmentalni-gramotnosti-studentu-prirodovedne-a-ekologicky-zamerenych-oboru-na-pedagogicke-fakulte-ju

Ryplová, R., Reháková, J., 2011 : Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika 2011/VI/3 dostupné na http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/cz/recenzovane-clanky/2011/envigogika-2011vi3/606-prinos-badatelsky-orientovaneho-vyucovani-bov-pro-environmentalni-vychovu-pripadova-studie-implementace-bov-do-vyukyna-zs

Ryplová, R., 2010: Trees and their volatile organic compounds emission - an important factor for land use planning.. Abstracts book IGU-LUCC Conference 2010 June  28-July 1, 2010 Czech Republic, PřF UK Praha, P 27.

Ryplová R.: Fluorescenční odpověď fotosyntetického aparátu vybraných rostlin na nutriční a teplotní stres - srovnávací studie. s. 170-173. In: Zima M., Boleček P., Omelka R. (eds): Progres v biológii, Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4. Biologické dni - Proceedings of the International Scientific Conference 4th Biological days. 8.-9. 10. 2005, Nitra. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 508 s., 2005

Fialová R., Chvátalová M., Kolmanová A.: Denní průběh fotosyntézy a transpirace borovice blatky (;Pinus rotundata.LINK) na rašeliništi Žofinka. Biologické dni. Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. s. 115-116, Banská Bystrica, 1999

Fialová R.: Plant response to stress: Monoterpenes emission and photosynthesis of Norway spruce seedlings (Picea abies L. Karst) as influenced by nitrogen nutrition and high temperature, disertační práce PřF UK Praha, 121 s, 1997

Fialová R.: Les, terpeny a atmosféra. Sborník referátů semináře "Ekologické monitorování": 42 - 43, AOPK Brno, 1996

Fialová R., Steinbrecher R., Lederle K., Schnitzler J.P.: Vliv dusíkové výživy a teplotního stresu na emisi monoterpenů semenáčky smrku sborník abstraktů "VII. Dni fyziológie rastlín", Nitra: p. 24 (přednáška), 1995

Fialová R., Weisel B.: Fluorescence characteristics of nitrogen deficient wheat leaves. Biologia Plantarum, 36 (suppl.): s. 139, 1994

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman