Pedagogická fakulta - homepage

Katedra biologie

Katedra biologie

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Publikace

Spolupráce s institucemi

Zahraniční spolupráce

Výzkumné skupiny

 

Další katedry PF JU

 

English

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.

odborný asistent

místnost: J 344
tel.: 387 773 065
e-mail: zvacha@pf.jcu.cz

 

Publikační činnost

Konferenční vystoupení

Zahraniční stáže

 

Vyučované předměty

Člověk a jeho svět (PCSR)
Cílem předmětu je vytvoření vědomostního základu pro výuku přírodovědně orientovaných bloků tematického celku Člověk a jeho svět. Součástí předmětu je rovněž teorie didaktických aplikací, přehled vyučovacích forem a metod využívaných v učení o živé a neživé přírodě. Obě složky - přírodovědná i didaktická - jsou integrovány do jednoho celku. Získané vědomosti by absolvent měl být schopen transformovat do didaktického systému na prvním stupni a využít při didaktickém koncipování učiva nezávisle na jeho rozdělení do vyučovacích předmětů. Současně jsou získávány kompetence k výuce průřezového tématu Ekologická výchova.

Cvičení z chovatelství (CHZ03, CHZ05)
Domestikace zvířat. Chovatelství vybraných domácích zvířat. Chovatelské pomůcky a potřeby. Hygiena a bezpečnost chovů. Chovatelství hospodářských zvířat. Velkochovy hospodářských zvířat versus alternativní chovy. Ochrana zvířat. Včelařství, chov ryb, myslivost, ZOO.

Kurzy pěstitelství a zahradnictví (CHZ07, CHZ08, CHZ58)
Nácvik a rozšíření praktických pěstitelských dovedností na fakultní výukové zahradě.

Pěstitelské práce I (PĚSP I, PĚSK I)
Školní zahrada a její význam ve výchovně vzdělávacím procesu na ZŠ. Základy nauky o půdě a jejím zpracování. Význam pěstování rostlin pro člověka. Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin. Pěstování pokojových rostlin. Základy pěstování ostatních skupin rostlin - zelenina, polní plodiny, okrasné rostliny, léčivé a ovocné rostliny.

Pěstitelské práce s didaktikou II (PĚSP II, PĚSK II)
Organizace výuky pěstitelských prací na ZŠ: výchovně vzdělávací cíle výuky pěstitelství, postavení v RVP - vzdělávací oblast Člověk a svět práce, hlavní vyučovací metody a vyučovací formy pěstitelských prací, pěstitelské pokusy, pozorování a jiné výukové aktivity.

Základy zahradnictví I, II (CHZ04, CHZ06)
Předmět se zabývá pěstováním hlavních druhů zelenin, okrasných a ovocných rostlin. Zvláštní pozornost je věnována významu zeleniny a ovoce z hlediska racionální výživy obyvatel. V průběhu výuky se student teoreticky i prakticky seznámí s jednotlivými způsoby vegetativního rozmnožování ovocných dřevin, jejichž praktické zvládnutí je podmínkou k úspěšně vykonané zkoušce. Část výuky je realizována na školním pozemku a ve sklenících.

Přírodovědný kurz (PRKP)
Získání a prohloubení praktických znalostí přírodnin v souvislosti s jejich vazbou na příslušné biotopy. Pochopení ekologických vazeb mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím. Seznámení se základními technikami sběru a uchovávání přírodovědného materiálu pro účely výuky na prvním stupni ZŠ. Zvládnutí metodiky výuky přírodovědy v terénu a metodiky související s průřezovým tématem Ekologická výchova.

Terénní cvičení z ekologie (EKO03, EKO53)
Exkurze do vybraných terestrických, vodních a mokřadních biotopů (základní metody výzkumu ekosystémů, bioindikace, fenologické aspekty fytocenóz a zoocenóz).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra biologie ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2019 KBI PF JU       správa webu: Martin Toman