Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

KPE/PXVK   PEDAGOGICKÁ PRAXE - VÝSTUPY
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
3. ročník, kombinované studium

Informace k průběhu praxe:

 • Přezutí nutné!
 • Účast všech studentů na každé vyučovací hodině i rozboru je NUTNÁ! Je požadována účast 100%, ve zcela výjimečných případech si student po dohodě s metodikem katedry domluví náhradní termín. Je nutno si uvědomit, že přístup studenta k pedagogické praxi vytváří obraz PF JU v očích učitelů i žáků základní školy a utváří i vztah studenta k budoucímu povolání.
 • Ke každému výstupu studenta se vždy vyjádří vyučující třídy, metodik katedry a všichni studenti, nejen ten, kdo učil.
  Je tedy nutné vést si ze všech hodin podrobné poznámky (postřehy, komentáře k průběhu hodiny, ke způsobům práce, registrování případných chyb apod.), tyto poznámky budou kontrolovány.
 • Způsob a formu přípravy na výstup studentů určí vyučující třídy, přípravu by měli vypracovat všichni studenti, každý musí být připraven pro případ náhlé nemoci nebo jiné příčiny neúčasti vyučujícího studenta.
 • Náhradníci budou vypracovávat svou vlastní přípravu hodiny, nebude akceptováno pouhé převzetí vypracované přípravy od studujícího, který má učit příště.
 • Během realizace vyučovací hodiny je nutno, aby všichni studující pečlivě sledovali průběh hodiny a dělali si poznámky (bude ihned po skončení hodiny kontrolováno metodičkou).
 • Po realizaci vyučovací hodiny proběhne okomentování a zhodnocení.
 • Studenti přistupují k praxi zodpovědně, odborné i metodické problémy konzultují s metodikem katedry a vyučujícím třídy. Vždy respektují pokyny metodika katedry specifické pro danou třídu.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 • Účast 100% na všech hodinách a následných rozborech, případná zdůvodněná absence musí být nahrazena podle pokynů metodika katedry.
 • Každá hodina byla včas zkonzultována s vyučujícím, příp. s metodikem příslušné katedry.
 • Hodina proběhla v souladu s přípravou (byl dodržen cíl hodiny).
 • Studující se nedopustil žádných závažných chyb, které by mohly narušit průběh celé hodiny.
 • V hodinách se neopakovaly chyby, na které bylo již dříve upozorňováno.
 • Při udělení zápočtu budou předloženy všechny písemné přípravy a záznamy z hodin.
 • Byly respektovány všechny pokyny metodika katedry, zvláště řádná příprava, účast v diskusi, včasná docházka, řádné reprezentování PF JU, včetně nutného přezouvání.
 • Na konci semestru byly doloženy všechny přípravy (včetně veškerých komentářů a poznámek).
 • Zápočet uděluje PhDr. I. Šimková, Ph.D.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman