Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol

Dvouoborové studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky.

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Obor je určen především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice - bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště pregraduální přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.

Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:

  • teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
  • didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
  • pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.

Studijní program formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.

 

Profil absolventa

Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ.

Absolvent dosáhne úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním diplomové práce, státními závěrečnými zkouškami z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín a z odborných předmětů a jejich didaktik naplnění profesního standardu umožňujícího působení na ZŠ.

 

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu B7507 oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU.

Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu, který obsahuje část lingvistickou a část literární v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu. U každé otázky jsou nabídnuty čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů:

Na základě výsledků písemné přijímací zkoušky.

Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.

 

Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků u zkoušky.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman