Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Požadavky k přijímacím zkouškám

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 208, e-mail: isimkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk a literatura připravuje absolventy s adekvátním rozsahem znalostí a dovedností v oboru český jazyk a literatura s důrazem na vědomosti a dovednosti v oblastech český jazyk a dějiny české literatury.

Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ.

 

Profil absolventa

Absolvent je kvalifikován jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na obor český jazyk a literatura, jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže; může spolupracovat s dalšími činiteli sociální sítě, uplatnit se ve státní správě a ve všech institucích, kde je požadováno bakalářské vzdělání humanitního směru.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro studenty, kteří složili státní maturitní zkoušku z českého jazyka, se nekoná.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč bude hodnocen na základě procentuální úspěšnosti u didaktického testu ve společné části maturitní zkoušky z českého jazyka.

Uchazečům budou přiděleny body od 0 do 100 podle procentuální úspěšnosti u společné části maturitní zkoušky z ČJ. Tzn., že uchazeč, jehož úspěšnost u didaktického testu z ČJ byla 100 %, získá 100 bodů, jestliže 89 %, potom 89 bodů, atd. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů.

Uchazeči, kteří maturovali před zavedením státních maturit a nemají výpis ani protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, nebo chtějí místo využití výsledků státní maturity (didaktického testu) absolvovat přijímací zkoušku, vykonají písemnou přijímací zkoušku. Písemná zkouška má podobu gramatického testu se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí testu jsou vědomosti z morfologie, syntaxe a stylistiky. Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 50 bodů. Uchazeči budou řazeni mezi studenty se společnou částí maturitní zkoušky podle počtu dosažených bodů.

Uchazeči, kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku, oznámí tuto skutečnost na Oddělení českého jazyka a literatury PF JU tak, že vytisknou a vyplní registrační formulář k písemné zkoušce z českého jazyka a doručí ho na Oddělení českého jazyka a literatury (Oddělení českého jazyka a literatury, PF JU, Jeronýmova 10, 371 15, České Budějovice), a to nejpozději do 1. 6. 2018.

 

Podmínky pro přijetí

Pořadí uchazečů bude vytvořeno na základě procentuální úspěšnosti u didaktického testu z českého jazyka. K tomu musí uchazeč osobně dodat na Oddělení českého jazyka a literatury ověřenou kopii maturitního vysvědčení a výpis nebo protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky z ČJ (nemusí být notářsky ověřeny). Odevzdat tyto dokumenty bude moci osobně proti potvrzení ve dvou termínech na Oddělení českého jazyka a literatury PF JU, které mu budou oznámeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

Kopii maturitního vysvědčení označí v pravém horním rohu všemi kombinacemi oborů s českým jazykem, na které se na PF JU hlásí. Výpis nebo protokol student získá buď na své střední škole nebo na výsledkovém portálu žáka na stránkách Cermatu, kam se musí předem zaregistrovat: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx.

 

Další důležitá sdělení

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s českým jazykem v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-AJ, ČJ-SV atd.), výsledek didaktického testu z českého jazyka ze společné části maturitní zkoušky mu bude automaticky započítán do všech těchto studijních kombinací.

Pokud bude uchazeč o studium v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude mít maturitní vysvědčení z nejrůznějších důvodů až v září 2018, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2018/2019; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty (viz Obecné informace o přijímacím řízení).

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman