Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Rozpis SZZ - srpen 2019

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.

 

"Normalizační" éra české poezie pro děti. Reflexe básnické tvory 70. a 80. let 20. století. Tvořivá dramatika, 2003, roč. 14, č. 1, s. 23-26.

Trendy současného dětského čtenářství aneb Co napověděl výzkum na 2. stupni základních škol. Dokořán (bulletin Obce spisovatelů), 2003, roč. 7, č. 25, s. 17-21.

Česká autorská pohádka devadesátých let 20. století. In Poláček, J. (ed.): Cesty současné literatury pro děti a mládež. Brno: Edice Ladění, 2003, s. 47-53.

Současný dětský čtenář a televize (pohled do české reality). In Stanislavová, Z. (ed.): Médiá v umení a literatúre pre deti a mládež. Prešov: Náuka, 2003, s. 153-161.

Videokultura a dětské čtenářství. Ladění, 2003, roč. 8, č. 1, s. 2-8; Tomáš Garryque Masaryk a dětská literatura. In T. G. Masaryk. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2003, s. 15-21.

Světový pohádkový odkaz českého spisovatele Karla Čapka. Praha: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, 2003, č. 42, s. 41-44.

Současný prepubescentní čtenář a jeho proměny. In Wildová, J. (ed): Čtením ke vzdělání. Praha: Svoboda servis, 2004, s. 8-15.

Česká abeceda jako inspirace současné básnické tvorby pro děti. In Koudelková, E. (ed.): Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Pedagogická fakulta TU, 2004, s. 9-20.

Dominanty, vývojové proměny a kontexty české poezie pro děti ve 20. století. In Balkowski, M., Svoboda, J. (ed.): Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. (česko-polský sborník). Walbrzych - Ostrava: PWSZ - FF OU, 2004, s. 417-427.

T. G. Masaryk a dětská literatura. Ladění, 2004, roč. 9, č. 1, s. 2-8.

Polistopadová česká teorie a kritika literatury pro děti a mládež (od roku 1990 po současnost). In Urbanová, S. (ed): Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století (Reflexe české tvorby a recepce). Olomouc: Votobia, 2004, s. 305-324.

Teorie a praxe primární literární výchovy v česko-slovenském kontextu. In Poláček, J. (ed.): Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Brno: BM Typo, 2004, s. 63-81.

Teorie literární recepce a komunikace česko-slovenských souvislostech. In Novák, R. (ed.): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi ve společné Evropě. Ostrava: PedF OU, 2004, s. 9-13.

Literární adaptace lidové pohádky. In Cesty současné literatury pro děti a mládež. Brno: PedF MU, 2005, s. 53-67.

Obraz pohádky ve spontánní slovesné tvorbě dnešních prepubescentů. Koudelková, E. (ed.); Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: PedF TU, 2005, s. 21-34.

Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v novodobém českém kontextu (1993 - 2004). In Stanislavová, Z. (ed.): Medziliterárnosť a autorská poetika textu. Prešov: Náuka, 2005, s. 35-43.

Současná slovenská věda o literatuře pro děti a mládež v česko-slovenských souvislostech. In Pospíšil, I., Zelenka, M., Zelenková, A. (ed.): Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brno: FF MU, 2005, s. 247-258.

Odkaz české nonsensové poezie pro děti. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. In Šubrtová, M. (ed.): Slavkov u Brna: BM Typo, 2006, s. 46-68.

Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v českém kontextu (1993 - 2003). Bibiana, 2006, roč. 13, č. 1, s. 17-26

Schematismus a jeho specifické projevy v české poúnorové poezii pro děti. In Bína, D., Zelenka, M. (ed.): Od teorie jazyka k praxi komunikace. České Budějovice: PedF JU, 2006, s. 17-26.

Doslov, s. 286-292. In Hrubín, F. - Trnka, J. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2006.

Profil současného pubescentního čtenáře a literárněvýchovný proces. In Bína, D., Zelenka, M. (ed.): Od teorie jazyka k praxi komunikace. České Budějovice: PedF JU, 2007, s. 67-73.

Světla a stíny dětské poezie 70. let. Ladění, 2006, roč. 11, č. 2, s. 2-11; Dětská poezie 80. let. XX. století. Ladění, 2006, roč. 11, č. 4, s. 2-14.

Obraz dítěte v české schematické poezii 50. let XX. století. In Novák, R. (ed.): Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v zrcadle času. Ostrava: PedF OU, 2006, s. 43-48.

Typologické proměny současné české uměleckonaučné literatury pro děti. In Koudelková, E. (ed.): Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2006, s. 57-66.

Western jako triviální žánr v aktuálním kontextu české dobrodružné prózy pro mládež. In Nemcová, J. (ed.): Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatury 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007, s. 187-197.

Dětské outsiderství a jeho střetávání se zlem v současné české próze pro děti a mládež. In Stanislavová, Z., Andričíková, M. (ed.): Zlo v kontexte súčasných socio-kultúrnych premien. Prešov: PedF PU, 2007, s. 225-233.

Western jako triviální žánr v kontextu polistopadové dobrodružné prózy pro mládež. In Šubrtová, M. (ed.): Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. Slavkov u Brna: BM Typo, 2007, s. 38-45.

Z historie a současnosti teoretické reflexe české poezie pro děti. In Bína, D., Zelenka, M. (ed.): Od teorie jazyka k praxi komunikace II. České Budějovice: PedF JU, 2007, s. 88-98.

Didaktika čtení a primární literární výchovy (skriptum). České Budějovice: PedF JU, 2007. 116 s.

Aktuální profil slovenské literatury pro děti a mládež česko-slovenském komparativním pohledu. In Pospíšil, I. (ed): Slavistika dnes. Brno: Česká asociace slavistů - Ústav slavistiky FF MU, 2008, s. 177-186.

Postmoderní trendy v básnické tvorbě Jiřího Weinbergera. In Šubrtová, M. (ed.): Cesty současné literatury pro děti a mládež. Nová jména v české a slovenské literatuře pro děti a mládež. Slavkov u Brna: BM Typo, 2008, s. 11-21.

Foglarova tvorba pro mládež v proměnách doby a literární kritiky. In Hamanová, R., Lábusová, D. (ed.): K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha: Památník národního písemnictví, 2008, s. 81-98.

Prvopočáteční čtení a dyslexie (metodika nácviku a nápravy). In Bína, D., Zelenka, M. (ed): Od teorie jazyka k praxi komunikace III. České Budějovice: PedF JU, 2008, s. 72-80.

Doporučená četba se zvláštním zaměřením na současnou četbu pro mládež. In Schacherl, M (ed.): k moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany - České Budějovice: G Vodňany - PedF JU, 2008, s. 30-52.

Čtenářský deník z pohledu učitele a žáka. In Schacherl. M. (ed.): K moderní výuce českého jazyka a literatury. Vodňany - České Budějovice: G Vodňany - PedF JU, 2008, s. 75-85.

Josef Čapek a dětská literatura. In Koudelkovái, E. (ed.): Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Nakladatelství Bor - Přírodovědně-humanistická fakulta TU, 2008, s. 9-17.

Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti (tvorba - recepce - reflexe). České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2008. 270 s.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman