Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení českého jazyka a literatury

 

Oddělení českého jazyka a literatury

Studijní plány

Profily vyučujících

Konzultační hodiny

Informace k rozvrhu

Pedagogická praxe

Závěr Bc. a Mgr. studia

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Granty

Publikační činnost katedry

English

Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.

 

Zelenka, M.: Komparatystyka, poetyka i literatura światowa. In E. Kasperski, D. Ulicka (ed.): Dialog. Komparatystyka. Literatura. Varšava: ASPRA-JR, 2002. s. 231-250.

Zelenka, M.: Literární věda a slavistika. Praha: Academia, 2002. 260 s.

Zelenka, M.: Hermeneutische und dekonstruktivische Auffassung der Weltliteratur - ein Ausweg aus der Krise?. In Koška, J., Koprda, P. (ed.): Concept of World Literature in the Age of Globalisation Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2003. s. 155-168.

Zelenka, M.: La role de la revue Slavia dans l´histoire de la slavistique tchéque et européenne. In Bernard, A. (ed.): Histoire de la slavistique Paris: Institut d´études slaves Sorbonne, 2003. s. 131-140.

Zelenka, M.: Manuskriptologija in njen pomen za literarno zgodovino v kontekstu sodobne metodologije. In Dolinar, D. (ed.): Kako pisati literarno zgodovino danes? Ljubljana: SAZU, 2003. s. 175-192.

Zelenka, M. a Pospíšil, I.: Frank Wollman: Die Literatur der Slawen. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang, 2003. s. 7-30.

Zelenka, M.: Die russische Emigration im Kontext der tschechischen Literaturwissenschaft der Zwischenkriegszeit. A. Kostlán-A. Velková (edd.): Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1938, 2004, roč. 2004, s. 262-288.

Zelenka, M.: Literární historik Albert Pražák (Paměti jako poetika povinnosti a deziluze. S. Kokoška-M. Zelenka (edd.): Albert Pražák: Politika a revoluce, 2004, roč. 2004, s. 163-190.

Zelenka, M.: Češka in slovaška literarna komparativistika - stanje in dosežki (od Welleka in Wollmana k Ďurišinu). Primerjalna književnost, 2005, roč. 28, č. 2, s. 1-15.

Zelenka, M.: O pojavu in značilnostih Murkove komparativne metode (na podlagi spisov Deutsche Einflűsse). I. Pospíšil-M. Zelenka (edd.): Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky, 2005, roč. 2005, s. 54-63.

Zelenka, M.: K meziliterárním souvislostem Murkovy komparativní interpretace Jana Kollára. In Slavica Litteraria Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 233-245.

Zelenka, M.: Komparativní metoda ve světle fenomenologických inspirací (Roman Ingarden a Frank Wollman). Przeglad Humanistyczny, 2006, roč. 50, č. 5/6, s. 135-147.

Zelenka, M.: Writting literary history. Selected Perspectives from Central Europe Frankfurt am Main - New York - Oxford: Peter Lang Verlag, 2006. s. 153-168

Zelenka, M.: Česká a slovenská tradice meziliterárnosti v kontextu současné komparatistiky. In Kultúra a súčasnosť. UKF Nitra, 2007, s. 130-138.

Zelenka, M.: Genetická metoda a dějiny literatury. In Teória umeleckého diela. Prešov, 2007, s. 495-509.

Zelenka, M.: Horizonty současné literární komparatistiky v slovanských zemích. Opera Slavica, 2007, roč. 17, č. 1, s. 42-47.

Zelenka, M.: On the Teoretical Concept of General Literature in the Interwar Period. Comparative Literature in the 20th Century, 2007, s. 80-82.

Zelenka, M.: Pavol Petrus a slovenská komparatistika (meziliterárnost jako metodologie dějin literatury). In: Z problematiky literárnej vedy Prešov. Prešovská univerzita v Prešově, 2007, s. 57-72.

Zelenka, M.: Prameny k literárněvědným dějinám polské emigrace a středoevropského strukturalismu. Kultúra a súčasnosť. UKF Nitra, 2007, s. 154-156.

Zelenka, M.: Pripombe k reformi študija zahodnoslovanskih jezikov in književnosti v srednji Evropi. Slavistična revija, 2007, roč. 55, č. 3, s. 587-590.

Zelenka, M.: The Czech and Slovak Tradition of Interliterariness in the Context of Current Comparative Literary Studies. In The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies Warszawa: Elipsa, Warszawa, 2007, s. 99-108.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení českého jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman