Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Accelerator Board (akcelerační karta) Hardwarová rozšiřující karta speciálně určená pro urychlení nebo podporu výkonu některých funkcí počítače jako např. rychlosti procesoru nebo vstupně výstupních operací.
Access (přístup) Možnost načtení dat do počítačového systému ze záznamového media nebo vstupního zařízení.
Access Time (přístupová doba) Doba potřebná pro přístup k souboru dat na záznamovém médiu a k jejich načtení do počítačového systému.
Acquire Otevření a import datových souborů do určité softwarové aplikace (tento termín se v různých softwarových aplikacích požívá různě). V souvislosti se softwarem pro zpracování obrazu se tak většinou děje pomocí rozhraní twain, nebo využitím aplikace typu plug-in.
Active-Matrix Display (aktivní displej) Typ plochého displeje z tekutých krystalů, který se používá u laptopů a přenosných počítačů. Aktivní displej poskytuje v porovnání s pasivním displejem kvalitnější obraz.
Adaptive Compression (adaptivní komprese) Metoda komprese běžně užívaná pro zálohování souborů. Metoda komprese se mění v závislosti na typu souboru. Není doporučována pro kompresi grafických informací, mohlo by dojít k poškození původních dat.
ADC (analogově-digitální převodník) Zařízení, které převádí analogové signály na signály digitální, například úroveň napětí do binárního tvaru nebo záznam na videokazetě do digitálního formátu.
Additive Colors (aditivní barvy) Tři základní aditivní barvy jsou červená, zelená a modrá. Je-li světlo těchto tří barev smícháno ve stejném poměru, vznikne světlo bílé.
Addressable Resolution (adresovatelné rozlišení) Maximální rozlišení kteréhokoliv zařízení. Konečný počet pixelů, které je dané zařízení schopné vytvořit, zpracovat, nebo zobrazit.
Adobe Acrobat Program fy Adobe pro vytváření souborů v přenosných formátech (Portable Document Format), který dokáže zobrazit původní vzhled dokumentu, aniž by měl k dispozici konkrétní program nebo font, kterým byl dokument vytvořen.
Airbrushing (sprej) Kreslicí nástroj použitý v mnoha grafických programech, vytvářející efekt podobný nástřiku barvy mechanickým rozprašovačem.
Aliasing (roztřepení) Viditelná zoubkovitost okrajů, které se objevuje u obrazů při příliš malém rozlišení. Může být způsobena nesprávným skenováním, nebo zpracováním obrazu.
Algorithm (algoritmus)
 
Matematický postup při řešení problému nebo rovnice. Při zobrazování je tento termín obvykle používán pro popis posloupnosti postupů, které dohromady tvoří např. metodu komprese nebo program pro řízení barev.
Alpha (alfa)
 
Stupeň průhlednosti obrazu v počítačové grafice. Není totéž jako jas.
Alpha Channel (alfa kanál)
 
Doplňkový osmibitový kanál, který je u některých grafických programů používán pro uložení informací o maskách nebo ukládání jiných doplňkových informací o obrazu. Mnoho grafických programů využívá tento kanál pro ukládání vybraných polí a masek.
Alpha Chip (procesor Alpha) Procesor RISC vyvinutý společností Digital Equipment Corporation, který se proslavil svojí rychlostí.
Analog (analogový) Elektronický signál, zvuk, nebo jiný měřitelný proces, jehož úroveň se v čase spojitě mění.
Alternative Media (alternativní media) Tento pojem se vztahuje k velké skupině technologií grafických výstupů, zobrazujících na různé podklady.
Anti-Aliasing (potlačení roztřepení) Technika vyhlazování přechodů mezi dvěma částmi obrazu. Odstranění nebo zarovnání zubatých okrajů pomocí technik průměrování nebo vyhlazování.
Apple Talk Komunikační síťový systém ( Síťový protokol) představený společností Apple Computer a určený pro prostředí počítačů Macintosh.
Architecture (architektura) Pojem označující složení daného počítačového systému. Vztahuje se k základním složkám systému, struktuře sběrnice, standardům, protokolům a instrukcím, které definují určitý mikropočítačový systém.
Archival Storage (archivování) Ukládání digitálních dat na externích paměťových médiích pro dlouhodobé uskladnění.
Archive (archív) Uložení vybraných digitálních souborů pro zálohování nebo pro dlouhodobé uskladnění.
Array Processor (procesorové pole) Specifická část velkého počítačového systému, která přispívá k rychlému zpracování dat. Procesorové pole je schopné vykonávat několik operací současně.
ARTA (Apple Real-Time Architecture) Architektura platforem Macintosh "AV", které integrují zvuková a vizuální data.
Artifact (artefakt) Nechtěné vizuální anomálie, způsobené vstupním nebo výstupním zařízením, nebo také činností programu, které snižují kvalitu obrazu.
Artificial Intelligence (umělá inteligence) Použití počítačů k řešení problémů a zpracování informací takovou metodou, která se přibližuje lidskému myšlení.
Ascender Část malého písmena, která přesahuje základní výšku znaku, tak jak je tomu v případě horní poloviny písmena "b".
ASCII (americký standardizovaný kód pro výměnu informací) Kódovací systém, který znaky písem definuje ve standardních číselných hodnotách.
Aspect Ratio (poměr stran) Vztah mezi vodorovnou délkou a svislou výškou obrazu. Vodorovná délka je v poměru uvedena na prvním místě (např. 3:2).
Assembly (montáž) Slučování četných souborů do konečného produktu. Běžně používaný termín pro označení postupu práce při tónování barev do konečného výsledku.
ATM (asynchronní přenosový režim) Technika velmi rychlého přepínání, která umožňuje přenos dat v paketech rychlostí 155Mb (megabitů) a 622 Mb za sekundu.
ATM (Adobe Type manager) Program společnosti Adobe, který zlepšuje zobrazení písma jakékoliv velikosti na monitoru počítače.
AV (Audio-Visual) (audiovizuální) Všeobecný pojem používaný při popisování animace, zvuku, videa a kompaktních disků CD-I.

B

Background Processing (zpracování na pozadí) Umožňuje zadat provádění určitých úloh do pozadí, zatímco počítač pokračuje v zpracování dříve zadaných instrukcí.
Banding (pruhování) Obrysy nebo přechody ve stínování, které jsou způsobeny nepřiměřeným rozsahem jasu použitým pro zobrazení obrazu. Pruhování se může objevit i při zobrazování plných barev ve velkých plochách na monitoru pracujícím s barevnou hloubkou menší než 24 bitů. K pruhování snímku může dojít také při tisku barevných přechodů, které se rozkládají na velké ploše, pokud není k dispozici přiměřený rozsah barev pro jemné zobrazení přechodů mezi jednotlivými odstíny.
Bandwidth (šířka frekvenčního pásma) Šířka frekvenčního pásma udává množství dat, které lze přenést. Používá se také jako technický parametr zobrazovacího zařízení, který udává maximální rozlišení, jaké je dané zařízení schopno zobrazit.
Barrel Distortion (soudkovité zkreslení) Zkreslení, při kterém jsou strany obrazu vypouklé ven.
Base resolution (základní rozlišení) Rozlišení obrazu Photo CD (512 x 768 pixelů), které je upraveno pro zobrazení na běžných monitorech.
4 Base Obraz o rozměrech 1536 x 1024 pixely, který je naskenován a uložen v kvalitě Photo CD. Tento obraz je připraven k použití v televizním systému HDTV.
Base/4 Rozlišení obrazu, které má 1/4 pixelů základního rozlišení.
Base/16 Rozlišení obrazu, které má 1/16 pixelů základního rozlišení.
16 Base Obraz o rozměrech 2048 x 3072 pixely, který je naskenován a uložen v kvalitě Photo CD a je vhodný pro digitální zobrazování a DTP.
64 Base Obrazový soubor s maximálním rozlišením, které je vhodné pro disky Pro Photo CD. Tento soubor s rozlišením 4000 x 6000 pixelů produkuje barevné obrazy o velikosti 72 MB.
Basic (BALUSTRADE Image Sensor) Speciální typ senzoru pro snímání obrazu nebo snímač CCD, který dokáže pomocí jediného čipu zachytit vysoce kvalitní digitální obrazy.
Batch Processing (dávkové zpracování) Metoda. která vykonáváním jediného příkazu umožňuje opakované zpracování skupiny dat nebo několika souborů dat.
Baud Rate (přenosová rychlost) Pojem rovnocenný s pojmem bps (bitů za sekundu). Je používán pro určení rychlosti, kterou lze počítačová data přenést pomocí modemu. Běžné přenosové rychlosti modemů jsou 2400, 9600, 14400 a 28800 baudů.
BBS (Bulletin Board System) Systém, který umožňuje spojení počítačů přes modemy, a tedy i kopírování souborů nebo předávání zpráv a vzkazů.
Bernoulli (disk Bernoulli) Výměnné magnetické paměťové médium vyráběné společností Isomer Corp.
Beta Site (testovací pracoviště) Pracoviště, které se podílí na testování určitých výrobků těsně před jejich uvedením na trh.
Beta Test (beta test) Proces testování softwarového produktu při skutečných provozních podmínkách, který předchází uvedení výrobku na trh.
Bezier Curve (Beziérova křivka) Křivka, která je dána dvěma koncovými body a nastavením tvarovacích bodů.
Binary (dvojkový) Číselná soustava používaná většinou počítačů, které pro reprezentaci všech čísel užívají pouze dvě číslice, 0 a 1.
Bit Číslice dvojkové soustavy, nejmenší část informace v dvojkové soustavě, používané počítači. Bit může nabývat hodnotu 0 nebo 1.
Bitmap Graphics (bitmapová grafika)
Grafika, jenž je tvořena jednotlivými pixely.  
Black (černá) Čtvrtá barva používaná při čtyřbarevném tisku. V názvu "CMYKL je označena písmenem K (blacK). Při tisku je zapotřebí samostatná černá barva, protože smícháním stejného množství azurové (Cyan), purpurové (Magenta) a žluté (Yellow) barvy nevznikne dokonalá černá barva.
Black Generation (vytváření černé) Pojem popisující přidávání černé barvy k ostatním procesním barvám při převodu obrazu z barev RGB (Red, Green, Blue) do barev CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). Vytváření černé barvy je prováděno jedním ze dvou způsobů, GCR nebo UCR.
Blanket Válec s pryžovým povrchem, používaný při ofsetovém tisku k přenosu barvy z kovolistu na papír.
Bleed (na spadání) Tiskařský termín označující obraz nebo potištenou oblast, která přesahuje ořezové značky. "Na spadnutí" se tiskne pro vyrovnání případných jemných nepřesností při ořezu předlohy. V opačném případě by po ořezu mohly u okrajů listů zůstat bílé proužky nepotišteného papíru.
Blend (přechod) Funkce v grafických programech, používaná pro vytváření propojení dvou objektů pomocí určitého počtu přechodových objektů.
Blooming Vizuální efekt způsobený vystavením snímače CCD příliš velkému množství světla. Toto "digitální přeexponování" může způsobit zdeformování objektu nebo špatné podání barev.
Blue (modrá) Jedna ze tří základních aditivních barev.
Blur (rozmazat) Změkčení detailů obrazu. Rozmazání obrazu je obvykle prováděno programovým průměrováním hodnot pixelů na hranicích objektů, kterým se dosahuje měkčích přechodů.
BPI (Bits Per Inch) (bitů na palec) Termín definující hustotu dat v bitmapovém obrazu.
BPS (Bits Per Second (bitů za sekundu) Jednotka rychlosti přenosu dat, používaná místo pojmu "baud".
Brush (štětec) V mnoha kreslících programech tento termín popisuje filtr, který vykonává speciální funkce, jako např. vyhlazování vybraných hran. V některých kreslicích programech je štětec znázorněn ikonou, která vypadá opravdu jako štětec.
Bubble Jet (bublinková trysková tiskárna) Tisková technologie, používaná u inkoustových tiskáren, zavedená společností Canon. V tiskové hlavě se pomocí mikrobublin protlačuje inkoust malými tryskami. Kapičky inkoustu pak stříkají na tiskové médium a vytvářejí znaky nebo grafiku.
Buffer (vyrovnávací paměť) Část paměti počítače, která slouží pro dočasné uložení informací. Vyrovnávací paměť je nezbytná pro kompenzaci rozdílných přenosových rychlostí různých zařízení.
Browser (prohlížeč) Programové vybavení sloužící k přístupu a navigaci ve World Wide Web.
Burn Termín popisující expozici kovolistu při ofsetovém listu.
Bus (sběrnice) Soustava vodičů a obvodů sloužící v počítačovém systému k přenosu informací.
Byte Jednotka informace složená z 8 bitů. Základní jednotka pro vyjádření velikosti dat.

C

Cache (vyrovnávací paměť) Paměť pro dočasné uložení dat, zařazená mezi pevným diskem počítače a pamětí RAM, sloužící ke zkrácení doby přístupu k informacím.
Calibration (kalibrace) Proces nastavení jednotlivých zařízení digitálního zobrazování, jehož výsledkem je přesný a předvídatelný výstup.
Camera Ready Předloha připravená pro exponování na kovolist.
Capture (zachycení, sejmutí) Získání informace, např. obrazové, pomocí skeneru nebo digitálního fotoaparátu.
Cathode Ray Tube (CRT) (obrazovka) Obrazovka se používá v televizních přijímačích nebo monitorech k zobrazení výstupního videosignálu nebo informací z počítače. Obrazovky využívá aditivního způsobu vytváření barev ze tří základních barev: červené, zelené a modré.
CCD Array (maticový snímač CCD)
Uspořádání snímacích prvků CCD do velmi těsné blízkosti, které umožňuje během jedné expozice současné zachycení velkého množství obrazových bodů - pixelů.  
CCD Color Scanner (barevný skener se snímači CCD) Vstupní zařízení využívající snímače CCD pro snímání analogových barevných obrazů, které získanou informaci převádí do digitálního tvaru.
CCD (Charged Coupled Device) (nábojově vázaný prvek) Typ fotocitlivého snímače, který je používán v ,moha skenerech, digitálních fotoaparátech a kamkordérech. Tento snímač vytváří elektrický proud přímo úměrný množství světla, které na něj dopadá.
CCIT (mezinárodní telegrafní a telefonní poradní výbor) CCITT je organizace s celosvětovou působností tvořící standardy pro oblast telekomunikací.
CD (Compact Disc) (kompaktní disk) Malý plastický disk sloužící pro ukládání digitálních informací. Informace zaznamenané na kompaktním disku jsou čteny laserovým paprskem.
CD Interactive (CD-I) (kompaktní disk) Multimediální systém využívající disky CD.ROM XA, které umožňují současnou prezentaci videosekvencí zvuku, dat a textu. Uživatel může zasahovat do průběhu tak, že reaguje na programem generované výzvy.
CD-ROM (CD-Read-Only Memory) Formát kompaktního disku, který umožňuje jednorázové uložení informací, které lze pak pouze číst.
CD-R (CD-Recordable) (zapisovatelný kompaktní disk) Formát kompaktního disku, který při použití příslušného vybavení umožňuje záznam dat. Zaznamenaná data není možné vymazat.
CD-ROM-XA (CD-ROM Extended Architecture) Speciálné typ zařízení pouze pro čtení kompaktních disků, které ke kompatibilní s formátem Photo CD a s ostatními aplikacemi CD. Disky ve formátu Photo CD MultiSession nelze plně využít v mechanikách nepodporujících architekturu XA.
CEPS (Color Electronic Prepress) Digitální systém pro tisk s velmi kvalitním výstupem, který je speciálně určen pro úpravu barev a kompletování obrazu.
CGA (Color Graphics Adapter) Norma pro barevný grafický výstup s nízkým rozlišením (200 x 300 pixelů) pro počítače kompatibilní s PC.
CGM (Computer Graphics Metafile) Vektorový grafický formát pro grafické soubory, který umožňuje přenos obrazů mezi programy.
Chip (čip) Termín označující integrovaný obvod.
Choke V ofsetovém tisku termín popisující vzájemný vztah mezi prvky popředí a prvky nebo barvou pozadí. Pro vytvoření prvků popředí, které vystupují z pozadí, může být pozadí potlačeno nebo smícháno s barvou prvků popředí. Viz také "Spread" a "Trapping".
Chroma (chromatičnost) Odstín nebo barevná informace spojená s obrázkem.
Chrominance (barvonosný signál) Část signálu, která popisuje barevný odstín a jeho sytost. Používána pro vyjádření rozdílu mezi dvěma barvami stejného jasu.
CHRP (Common Hardware Reference Platform) Počítačové platformy vyvinuté společnostmi IBM a Apple, které používají stejný protokol a umožňují práci pod různými operačními systémy.
CIE (Commission International de l´Eclairange) Soubor norem týkajících se barev, které jsou založeny na matematickém modelování lidského vnímání světla. Barevné prostory CIE se používají pro popis a přenos barevných informací, nezávislých na daném zařízení.
CLC (barevný laserový kopírovací stroj) Barevná laserová tisková technologie společnosti Canon.
Client-Server (klient-server) Prostředek pro efektivní ukládání velkých souborů a programů na serveru, místo v počítači klienta nebo ke správě souborů, obrazový server spravuje obrazové soubory atp. Tento způsob je rychlejší než přenos celého souboru po počítačové síti.
Cloning (klonování) Proces vytváření přesné kopie již existujících digitálních obrazových dat buď do jiného souboru nebo kopírování části obrazu v rámci stejného souboru.
Closed Architecture (uzavřená architektura) Počítačové systémy s uzavřenou architekturou, které značně omezují možnost připojení periferních zařízení k systému. Tato omezení se týkají zejména zařízení od jiných výrobců.
CLUT (Color Look-Up Tables) Technika digitálního zpracování barev v případě, že zobrazovací systém není schopen reprodukovat všechny barvy obrazu. Tato technika představuje nejlepší možné podání barev na displeji pro predikci přesných barev na výstupu.
CMY (azurová, purpurová, žlutá)
Tyto tři základní subtraktivní barvy se používají při barevném negativním tisku a v některých barevných výstupních zařízeních pro vytváření plné stupnice barev. Smícháním čistých barev CMY (Cyan, Magenta, Yellow) vznikne barva černá, eliminací všech tří barev vznikne barva bílá.
CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá) Čtyři barvy, které se používají při čtyřbarevném tisku pro vytváření fotografického vzhledu a plných barev. Černá barva se přidává navíc, protože barvy CMY (Cyan, Magenta, Yellow) nejsou dostatečně čisté pro vytvoření skutečné černé barvy.
Coated Paper Stock (papír s povrchovou úpravou) Papír s průhlednou hladkou vrstvou nanesenou na jednu nebo na obě strany papíru, která mění vzhled konečného tisku. Povrchové úpravy papíru jsou definovány jako vysoce lesklé, pololesklé, nebo matné povrchy.
Compatibility The ability for data, programs (software) and equipment (hardware) to run and/or work together. This allows for the individual components to be put together to form a system.
Color (barva) Barva je vytvářena kombinací jasového a barvonosného signálu.
Color Calibration (kalibrace barev) Programový anebo hardwarový systém upravující podání barev na dvou nebo více digitálních zařízeních. Systémy pro kalibraci barev obecně srovnávají barevné profily určitého zařízení do hardwarově nezávislého jazyka, který může použít zařízení následující.
Color Correction (korekce barev) Proces úpravy barev pro vyvážení nedostatků skeneru nebo vlastností výstupního zařízení.
Color Curve (barevná křivka) Grafický prostředek pro zobrazení barevných hodnot a pro provádění barevných změn v obrazu. Uživatelská změna úhlu sklonu barevné křivky provede změnu v jednom nebo všech barevných kanálech.
Color Key Tiskový systém vyvinutý společností 3M. jedná se o suchý nátisk pomocí barevných fólií v barvách CMYK, které po nanesení na sebe reprezentují ofsetový tisk barevného obrazu.
Color Management System (CMS) Kombinace programového vybavení a hardwarových zařízení používaná k vytváření přesných barevných výsledků pomocí digitálního zobrazovacího systému.
Color Model (barevný model) Pojem vztahující se k jednotlivým barvám v obrazu, jako např. RGB (Red, Green, Blue), nebo CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK). Taktéž nazývaný Color Space (barevný prostor) nebo Color System (barevný systém).
Color Proof (barevný nátisk) Barevný vzorek, který má reprezentovat konečný výtisk, vytvořený ofsetovým tiskem. Nátisk je možné provést z osvitů (filmových předloh) před jejich použitím k výrobě kovolistů.
Color Separation (separace barev) Elektronický nebo fotografický proces separace barev jednotlivého barevného obrazu v barvách RGB (Red, Green, Blue) do tří základních barev CMY (Cyan, Magenta, Yellow) a K (blacK), užívaných při tisku. Tyto čtyři jednobarevné filmy se používají pro výrobu kovolistů pro čtyřbarevný tisk.
Color Space (barevný prostor) Trojrozměrný systém používaný pro popis rozsahu barev.
Color System (barevný systém) Pojem, vztahující se k popisu nebo reprodukci barev. Patří k nim, mimo jiné i CIE, PMS a Photo YCC.
Color Temperature (barevná teplota) Stupnice používaná pro vyjádření energie viditelného záření různých zdrojů. Je cejchovaná v Kelvinech. Každá hodnota odpovídá směsi vlnových délek vnímané jako určitá barva z viditelného spektra v rozsahu od červené až po modrobílou. Denní světlo - modrobílá barva = 5500 Kelvinů. Wolframové vlákno v žárovce vyzařuje světlo o teplotě asi 3200 Kelvinů, tedy oranžové světlo.
Colorimetr (kolorimetr) Zařízení pro měření barevných hodnot.
ColorSense Systém pro správu barev vyvinutý společností Kodak pro dosažení přesného řízení barev i při použití mnohonásobných počítačových platforem a programových aplikací.
ColorSync II Program pro správu barev vyvinutý společností Apple Computer. ColorSync řídí barvy mezi digitálními zařízeními tak, že porovnává popis barvy v každém zařízení s normou CIE.
Comp Zkratka pro composite (kompozitní) nebo comprehensive (obsáhlý). Nákres prováděný v průběhu tvorby dokumentu, který poskytuje náhled na konečný vzhled výtisku.
Compact Disc Erasable (mazatelný kompaktní disk) Typ kompaktního disku, na který lze zaznamenat data, a který umožňuje zaznamenaná data smazat a zaznamenat data nová.
Composite Video (kompozitní video) Videosignál, který obsahuje jasové a barvonosné signály spolu se synchronizačními signály. Signál je přenášen pouze jediným signálním kabelem. Standardním příkladem je televizní signál.
Compression (komprese) Proces zmenšení velikosti datového souboru, který je obvykle prováděn programově. Slouží ke zmenšení místa potřebného pro uložení souboru nebo pro zkrácení doby přenosu.
Computer Program (počítačový program) Pojem vztahující se k určité části softwarového vybavení počítačového systému. Někdy se místo něj používá pojem aplikace, nebo programová aplikace.
Computer-to-Plate (počítač-kovolist) Metody aplikování obrazu z počítače přímo na kovolist pro ofsetový tisk. Obraz je z počítače přenesen přímo do zařízení, které je exponuje na kovolist. Při tomto postupu není zapotřebí separace barev a osvitu na film.
Console (konzole) Termín zřídka používaný pro počítačový monitor a klávesnici.
Contact Print (kontaktní disk) Fotografický tisk prováděný z originálního negativu nebo pozitivu na fotocitlivý film, papír nebo kovolisty kontaktním způsobem.
Continuous Tone (CT) (spojitá tonalita) Obraz, který se skládá z vizuálně nekonečného tonálního rozsahu barev nebo stupňů šedé. Změny hodnot se jeví jako spojitě gradientní.
Contouring (konturování) Viz "Banding".
Contrast (kontrast) Rozsah rozdílu jasů mezi nejsvětlejším a nejtmavějším odstínem objevujícím se v obraze. Vysoce kontrastní obrazy obsahují hlavně tmavé odstíny a bílou barvu s několika málo přechody nebo odstíny.
Copy (kopie, kopírování) Text rozložený na stránce, nebo kopírování dat z jednoho místa na druhé.
Copyright (autorské právo) Zákonné vlastnictví uměleckého nebo psaného materiálu. Vlastnictví autorských práv lze převést smlouvou.
CPU (Central Processing Unit) (procesor) Hlavní výkonná jednotka počítače. Tato část obsahuje zpracovávající a řídící obvody a interní paměť.
Cropping (odříznutí) Proces odříznutí nepotřebných částí obrazu. Například, vyříznutí obrazu tak, aby obsahoval pouze tvář.
CT Merge (difúze) Proces kombinování dvou obrazů se spojitou tonalitou, vytvářející nepozorovatelné prolnutí dvou obrazů.
Cyan (azurová) Jedna ze tří základních subtraktivních barev. Vzniká smícháním stejného množství modrého a zeleného světla. Azurová barva je také jednou z barev používaných při čtyřbarevném tisku.

D

D-RAM (Dynamic Random Access Memory) Termín popisující paměť počítače, jejíž obsah se neustále mění.
DAC (Digital-to Analog Convertor) (digitální analogový převodník) Jakékoliv zařízení, které je schopné převést nespojitá binární čísla do tvaru spojitého analogového signálu nebo napětí.
DAT (Digital Audio Tape) Záznamové médium pro ukládání dat a pro zálohování. Často používané pro jeho výhodnou cenu za jeden MB.
Data Čísla, která tvoří digitální soubor.
Data Base (databáze) Organizovaný soubor dat nebo informací.
Data Compression (komprese dat) Proces zmenšení velikosti datového souboru, který je obvykle prováděn programově.
Datum (jednotlivý údaj) Jednotné číslo od data; nejmenší datový údaj.
DCS (Desktop Color Separation) Formát souboru, který zahrnuje čtyři soubory formátu EPS pro jednotlivé barvy separace CMYK (Cyan, magenta, Yellow, blacK) a soubor formátu PICT pro zobrazení na monitoru.
DDCP (Direct Digital Color Proof) Barevný náhled, který je vytvořen přímo z digitálního souboru bez separace barev.
DDES (Digital Data Exchange Standard) Soubor standardů vyvinutých dodavateli a koncovými uživateli zařízení a programového vybavení pro digitální zpracování obrazu, zajišťující možnost přenosu dat mezi jednotlivými zařízeními pro přípravu tisku bez potřeby datové konverze.
Densitometr (denzitometr) Zařízení určené k měření intenzity světla prošlého nebo odraženého od papíru nebo filmu. je používáno pro kontrolu přesnosti, kvality a konzistence výstupního zařízení.
Density (hustota) Stupeň neprůsvitnosti fotografického filmu.
Descender Část malého písmena, která přesahuje základní velikost znaku směrem dolů. jedná se např. o písmeno "p".
Descreening Funkce některých skenerů, která umožňuje odstraňování tiskového rastru, tzv. "moaré", které se může objevit při skenování.
Desktop Publishing (DTP) (publikování pomocí počítače) Použití stolního počítače pro vytváření a vykonávání některých přípravných prací pro tisk a publikování.
Device-Independent Color (barevný systém nezávislý na zařízení) Jakýkoliv systém pro vyjádření barev, který je založen na barevném modelu nezávislém na zařízení, jako např. CIE. Tento systém není založen na škále barev jednotlivého zařízení.
DIF (Data Interchange Format) (přenosový formát dat) Standardizovaný formát přenosu dat, který umožňuje přenos digitálních dat mezi různými programy.
Digit (číslice) Základní jednotka informace, ze které jsou vytvářena všechna data.
Digital (číselný, digitální) Informace nebo data, která jsou reprezentována číselnou hodnotou (0 nebo1) dvojkové soustavy.
Digital Camera (digitální fotoaparát) Fotoaparáty, které pro vytváření fotografie nepoužívají standardní film. Jakýkoliv systém fotoaparátu, který je schopen převést analogovou obrazovou informaci do digitálního signálu nebo souboru.
Digital Duplicates (digitální duplikáty) Reprodukce obrazů, které jsou vytvářeny skenováním původního analogového obrazu do digitálního obrazového souboru a následným zobrazením digitálního souboru pomocí některého digitálního tiskového nebo záznamového zařízení.
Digital Halftone (digitální polotón) Použití malých pixelů pro vytvoření polotónovitého obrazce, který je následně přenesen na film, na kovolist, nebo přímo do tisku.
Digital Internegatives (pracovní negativy) Pracovní negativy jsou vytvářeny naskenováním originálních negativů do digitálního souboru. Digitální data jsou následně pomocí speciálního výstupního zařízení (viz Film Recorders) přenesena na negativní film.
Digital Printer (digitální tiskárna) Jakékoliv tiskové zařízení, které dokáže vytisknout digitální data.
Digital Signal Processors (DSP) Mikroprocesorový čip speciálně určený pro převod, úpravu a zpracování digitálních signálů v reálném čase. Tento čip umožňuje rychlejší telefonické spojení, faxování, zaznamenávání a editování zvuku a videosekvencí.
Digitize (digitalizace) Proces vzorkování analogových dat a převod signálu do digitálního formátu, který je použitelný při zpracování na počítači.
Digitizer (digitizér) Zařízení, které uživateli umožňuje převádět polohu mechanické části na digitální formát a zpracovat je na počítači. (např. myš, tablet apod.).
DIMM (Dual Inline Memory Module) Přídavný modul, určený k rozšíření paměti RAM počítače.
DIP (Dual In-line Package) Miniaturní přepínače s vývody ve dvou řadách, používané u některých periferních počítačových zařízení k nastavení provozních parametrů.
Direct Digital Color Proof (přímý digitální tisk barevného náhledu) Použití jakéhokoliv výstupního zařízení pro vytvoření náhledu z digitálního souboru bez použití fotomechanické metody.
Direct Memory Access (přímý přístup do paměti) Metody přenosu dat mezi operační pamětí a dalším zařízením bez účasti procesoru.
Direct Memory Access (přímý přístup do paměti) Metody přenosu dat mezi operační pamětí a dalším zařízením bez účasti procesoru.
Direct-to-Press Printing (přímý tisk) Tisková zařízení, která z tiskového procesu vyučují nutnost barevných separací na film. Tato zařízení využívají počítačem řízený systém, který pomocí laseru "zapisuje" data na kovolist, přímo použitelný v tiskovém stroji.
Disk Drive (disková mechanika) Zařízení, které obsahuje pevný nebo vyměnitelný rotující disk, sloužící k ukládání digitálních dat.
Dithering Postup používaný některými výstupnímu zařízeními pro simulování stupňů šedé nebo barevných odstínů pomocí techniky náhodného uspořádání pixelů různých tvarů a velikostí, místo pravidelného uspořádání polotónových bodů.
DOS (Disk Operating System) Hlavní systémový software, který řídí činnost počítače.
Dot (bod) Obraz v barevných separacích nebo polotónech je tvořen z jednotlivých bodů. Polotónové body mají stejnou hustotu, ale proměnlivou velikost (amplitudová modulace).
Dot Gain (rozpíjení) Efekt, který vzniká zvětšením jednotlivých bodů při tisku polotónového obrazu na papír. Rozpíjení bodů způsobuje ztmavnutí tištěného obrazu. Je ovlivněno různou schopností jednotlivých druhů papíru absorbovat inkoust.
Dot Matrix (bodová matice) Úderová technologie tisku používající pro vytvoření všech obrazů, čar a textu skupiny bodů. tištěných na papír přes barvicí pásku.
Dot Pitch (rozpeč bodů) Vzdálenost jednotlivých bodů na stínítku monitoru. Běžně se pohybuje od 0,2 do 0,3 milimetrů. Čím menší je rozteč (vzdálenost) bodů, tím kvalitnější je zobrazení na monitoru.
Download (načtení) Načtení dat z jiného počítače, serveru, nebo systému.
DPI (Dots Per Inch) (bodů na palec) Hodnota popisující rozlišení obrazových souborů, skenerů, nebo výstupních zařízení. Množství rozlišitelných pixelů, které dané zařízení dokáže nanést buď vertikálně nebo horizontálně na jeden palec (2,54 cm).
Drag and Drop (táhni a pusť) Termín používaný pro popis možnosti grafického uživatelského rozhraní, při níž lze úkol vykonat pouhým přesunutím ikony do určité oblasti.
Draw Program (kreslící program) Program, který umí vytvářet a pracovat s objektově orientovanou grafikou.
Drive Speed (rychlost otáčení) Rychlost, kterou se otáčí disk v mechanice. Udává se v otáčkách za minutu. Vyšší otáčky diskové mechaniky umožňují rychlejší čtení a přenos dat.
Driver (ovladač) Program sloužící k ovládání periferního zařízení, jako např. skeneru nebo tiskárny.
Drum Scanner (bubnový skener) Typ optického skeneru, u něhož je předloha (reflexní nebo průhledná) umístěna na otáčivý válec. Při otáčení válce prochází světlo odražené od obrazu optickou soustavou, která umožňuje snímání obrazu v sérii jemných a přesných čar.
Dry Silver Color Process (suchý nátisk) Tisková technologie vyvinutá společností 3M, při které se obraz vytváří na podkladovém materiálu bez použití vyvolávacích lázní.
DSP (Digital Signal Processor) Čipy určené pro snazší zpracování digitálních videosekvencí, zvuku a pro urychlení zpracování obrazovch informací.
Duotone Monochromatický obraz vytvořený překrytím dvou polotónových obrazů rozdílných barev. Zpravidla je vytvářen z původní černobílé fotografie za účelem přidání dalšího tónového rozsahu nebo pro získání barevného nádechu nebo vzhledu kolorované fotografie.
DVD (Digital Versatile Disc) Technologie podobná kompaktnímu disku, DVD má však mnohem větší kapacitu pro ukládání dat. Na jednostranný DVD s jednoduchou hustotou je možné zaznamenat téměř 4,7 GB a na oboustranný DVD s dvojitou hustotou lze zapsat 18 GB a více, což je zhruba 20-ti násobek kapacity kompaktního disku.
DVI (Digital Video Interactive) Technologie, která na standardní CD-ROM umožňuje pomocí komprese zaznamenat přibližně 70 minut interaktivního videa.
Dye Sublimation (Diffusion Transfer) (sublimační technologie) Tepelná technologie barevného tisku, při níž je obraz vytvářen tak, že je na podkladový materiál nanášena barva v plynném skupenství. Tato technologie poskytuje obrazy v téměř fotografické kvalitě.
Dynamic Range (dynamický rozsah) Měřitelný rozdíl mezi největším a nejmenším jasem, který dokáže jakýkoli systém skenovat, vytvořit, zpracovat nebo zaznamenat. Rozsah stupňů šedé, který je schopen daný systém reprodukovat.

E

EGA Norma pro střední rozlišení (640 x 350 pixelů) barevných monitorů počítačů PC kompatibilních.
EISA Bus Typ 32bitové datové sběrnice používané v počítačích PC.
Electroinks
(elektrostatická barviva)
Jsou používaná pro přímý tisk obrazu. Pracují na podobném principu jako tonery v laserových kopírovacích strojích
Elekctronic Dot Generation (elektronické vytváření bodů) Postup používaný při digitálním vytváření polotónů, který umožňuje, aby negativy nebo kovolisty byly vytvářeny pomocí mikrobodů uspořádaných v pravidelných vzorech. Těmito vzory lze dosáhnout podobných výsledků jako s fotografickými polotóny.
Electrophotographic Copier Tisková technologie, při které se obraz vytváří elektrostatickým nábojem na kovovém válci. Na nabitou oblast válce přilne toner, který je potom přenášen a fixován na papír.
Electrostatic Plotters Výstupní barevná technologie, která je schopna produkovat velké výtisky se simulovanou spojitou tonalitou. Pro tisk barev používá tonery v barvách CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) nanášené formou tisku.
Emulsion Side Strana fotografického filmu nebo papíru, na které je nanesena emulze halogenidů stříbra. Výstupy z osvitové jednotky jsou specifikovány emulzí nahoru nebo dolů.
Encapsulated PostScript (EPS) Formát souborů vyvinutý společností Adobe, který ukládá grafiku a text jako postscriptové příkazy, s nimiž pracují tiskárny nebo jiná výstupní zařízení. Tyto soubory obsahují náhled obrazu s nízkým rozlišením a vlastní obraz s vysokým rozlišením, popsaný příkazy PostScript.
Encryption (šifrování) Zakódování signálu nebo digitálního souboru tak, že příjemce pro jeho použití potřebuje dekódovací zařízení nebo program.
Equalization (vyrovnání) Technika zpracování obrazu, při které je rozsah tónů nebo barev rozšířen tak, že výsledný dojem z obrazu je příjemnější.
Error Diffusion Rastrovací technologie používaná při digitálním tisku spojitých tónů. Tiskové body konstantní velikosti jsou rozmísťovány podle tonality a detailů obrazu tak, aby se zvýšila ostrost i prokreslení detailů a zabránilo se vzniku velkých barevných skvrn.
Ethernet Síťová koncepce původně vyvinutá společností Xerox, která umožňuje přenos dat mezi počítači a periferními zařízeními po koaxiálním kabelu rychlostí až 10 MB za sekundu.
Extended Architecture Mechanika CD-ROM. která umožňuje použití kompaktních disků s daty zaznamenanými ve více sekcích (multisession), jako např. Photo CD.

F

Feathering Funkce v mnoha grafických programech, která změkčuje okraje kolem aktuálního výběru.
Fiber Optic Cables (kabely s optickými vlákny) Kabely složené z velmi tenkých skleněných vláken, která pro přenos dat využívají světelné impulsy místo impulsů elektrických. Tyto kabely disponují mnohem větší šířkou pásma než lze dosáhnout při přenosu signálu po vedeních.
Field Image (půlsnímek) Obraz obsahující polovinu informace kompletního televizního snímku. Podle normy NTSC se televizní snímek skládá z 525 řádků. Půlsnímek obsahuje 262,5 řádků, což představuje sudé nebo liché řádky prokládaného televizního snímku.
File Converters (konvertory souborů) Zařízení nebo programy určené pro konverzi souborů z jednoho typu formátu do druhého.
File Format (formát souboru) Způsob uspořádání digitální informace při jejím ukládání z programu. Metoda uspořádání nebo ukládání dat je pro každý program specifická, ale většina programů dokáže importovat a exportovat standardizované formáty grafických a textových souborů, jako např. TIFF, GIF a EPS pro grafiku nebo RTF a ASCII pro text.
Film Recorders (filmová záznamová zařízení) Zařízení používaná pro přenesení digitálních souborů na filmový materiál. Obrazovková záznamová zařízení (CRT) používají pro vytvoření obrazu obrazovku a filtry v barvách RGB. Bubnová záznamová zařízení/zapisovače (Drum) zahrnují stránkové nebo páskové modely, které pro zaznamenání obrazu na film používají bílé světlo nebo laser.
Filters (filtry) Programy používané pro úpravu digitálních obrazů, která je prováděna změnami barevných hodnot nebo uspořádáním zvolených pixelů.
Firmware Programy vložené do počítačové paměti ROM, tvořící základní technické vybavení počítače. Tyto informace jsou trvale uloženy do čipu a nelze je změnit.
FITS (Functional Interpolating Transformational System) Programová technologie, která uživateli umožňuje editovat velmi velké obrazovkové soubory v téměř reálném čase tím, že se načítají pouze editovaná data.
Fixed Disk (pevný disk) Jiný termín pro označení pevného disku. Pevný disk nelze vyjmout, je fixován na počítač.
Flash Memory (paměť typu Flash) Speciální typ paměti RAM, která udržuje data bez použití elektrického proudu. Tento typ paměti je v současnosti používán v mnoha digitálních fotoaparátech a některých přenosných počítačích.
FlashPix Formát obrazových souborů vyvinutý a podporovaných společnostmi Eastman Kodak Co., Microsoft Corp., Hewlett-Packard, Live Picture a dalšími. Formát používá technologii FITS (viz FITS) pro usnadnění přenosu a zpracování velkých obrazových souborů.
Flat (montáž) Papír nebo film, na kterém jsou umístěny všechny filmy, potřebné k vytvoření příslušných tiskových předloh pro ofsetový tisk.
Flatbed Scanner (plochý skener) Skener používající řádkový snímač CCD. Předloha je upevněna na skleněné desce a snímač CCD se pohybuje.
Flexible Disk Viz "Floppy Disk".
Flicker (blikání, chvění obrazu) Viditelné kolísání jasu obrazu. K tomuto problému často dochází u obrazovkových monitorů se snímkovým kmitočtem nižším než 50 Hz.
Flicker (blikání, chvění obrazu) Viditelné kolísání jasu obrazu. K tomuto problému často dochází u obrazovkových monitorů se snímkovým kmitočtem nižším než 50 Hz.
Floppy Disk (disketa) Disk s magnetickým povrchem používaný pro ukládání počítačových informací, které lze z počítače vyjímat. V současné době se nejčastěji používají diskety s rozměrem 5,25" a 3,5" s kapacitami od 360 KB do 2,88 MB.
Floptical (floptický) Záznamové zařízení pro záznam dat na disketu, které pro navádění magnetické hlavy používá světelný paprsek a je schopné na jednu disketu zaznamenat až 21 MB.
Font (písmo) Všechna čísla, symboly a písmena charakterizovaná svou jednotnou typografickou podobou.
FPO (For Position Only) Termín pro obrazy s nízkým rozlišením, umístěné v návrhu stránky jen pro definování polohy konečného obrazu. Obraz FPO je při vytváření výstupů nahrazen původním obrazovým souborem (s vysokým rozlišením).
Fractal (fraktál) Matematicky vytvořený vzor, který je generovatelný pro jakékoliv zvětšení nebo zmenšení.
Fractal Compression (fraktální komprese) Metoda videokomprese, která využívá algoritmus komprese založený na fraktálech.
Fractal Image (fraktální obraz) Obraz vytvořený z matematicky generovaných geometrických vzorů obsahujících nekonečné množství obrazových detailů.
Frame Buffer (rámcová vyrovnávací paměť) Oblast paměti RAM, která je vyhrazena pro uchování dat pro zobrazení na monitoru.
Frame Grabber Rozšiřující deska počítače, která digitalizuje a zpracovává videosignál. Videosignál je převeden na jednotlivé digitální snímky, které počítač dokáže načíst a zobrazit.
Frame Image (televizní snímek) Televizní snímek, který je kombinací dvou půlsnímků a který obsahuje sudé i liché obrazové řádky. Jeden snímek představuje 1/25 sekundy.
FTP (File Transfer Protocol) Jazyk používaný pro snadnější přenos souborů z Internet severů na jiné počítače nebo servery.
Full Bleed Tiskařský termín značící obraz nebo potištěnou oblast, která přesahuje ořezové značky stránky.

G

Gigabyte (GB) Přibližně 1 miliarda byte (1000 MB). Přesná hodnota je 1 073 641 824 byte.
GPIB (General Purpose Interface Bus) Standardní typ rozhraní, používaný pro připojení periferních zařízení k osobnímu počítači.
Gradation (gradace) Měkký, postupný přechod mezi dvěma barvami nebo mezi černou a bílou. Často se také nazývá gradient.
Graphics Accelerator (grafický akcelerátor) Přídavná deska do osobního počítače, která je speciálně navržená pro zvýšení rychlosti grafických operací.
Graphics Tablet (grafický tablet) Vstupní zařízení počítače, které umožňuje při kreslení objektů na obrazovce monitoru zadávat jednotlivé body speciální tužkou a deskou se snímači (tabletem).
GCR (Gray Component Replacement) Způsob zpracování (separace) tiskových barev, při kterém se určuje sytost černé barvy, použité pro nahrazení azurové, purpurové a žluté barvy v místech, kde se tyto tři základní barvy překrývají.
Gray Scale (Grayscale) (polotónový obraz) Obraz, který kromě čisté černé a bílé barvy obsahuje určitý rozsah stupňů šedé.
Green (zelená) Jedna ze základních barev světla v aditivním barevném systému (celý systém tvoří červené, zelené a modré světlo).
GUI (Graphical User Interface) (grafické uživatelské rozhraní) Rozhraní nebo řídící systém, který pro řízení činnosti počítače používá grafické ikony, např. Microsoft Windows, nebo Apple Macintosh.

H

Halftone (zpracování polotónů) Způsob vytváření polotónů uspořádanými skupinami bodů různé velikosti, které lze tisknout inkoustovými tiskárnami nebo tiskařskými stroji. Čím jemnější je síť bodů, tím vyšší je kvalita reprodukce.
Handshaking (komunikační protokol) Způsob řízení komunikace mezi počítači nebo jinými komunikačními zařízeními. Je velmi důležitý zejména při vysokých přenosových rychlostech.
Hard Copy (tištěný výstup) Jakýkoli tištěný výstup nebo náhled obrazu, zobrazeného na obrazovce monitoru.
Hard Disk, Hard Drive (pevný disk, mechanika pevného disku) Zařízení, používaná v osobních počítačích pro ukládání digitálních dat na pevné kotoučky pokryté magnetickou vrstvou.
HDCP (High Definition Color Printing) (barevný tisk s vysokým rozlišením) Speciální tiskový proces, používající vyvážené rozložení bodů a optimalizovaný tiskový rastr až 625 lpi k dosažení téměř fotografické kvality tisku.
Hertz (Hz) Jednotka kmitočtu (frekvence) periodických dějů, vyjadřující počet cyklů za sekundu.
Hi-Fi Color (věrné barvy) Doplňkový způsob tisku, rozšiřující možnosti tiskařských strojů. Používá stochastický rastr, šestibarevný tisk a další techniky, které podstatně rozšiřují škálu barev dostupnou v tradičním čtyřbarevném tisku.
Highlight (jas) Nejjasnější nebo nejsvětlejší plochy v obrazu.
Histogram (histogram) Graf zobrazující četnost výskytu jednotlivých odstínů v obrazu. na vodorovné ose se vynáší jednotlivé dostupné odstíny (od černé až po bílou). Na svislé ose se uvádí počet pixelů, které v daném obrazu mají odpovídající odstín.
HLS (Hue, Luminance, Saturation) (odstín, jas, sytost) Barevný model, který k popisu barev používá veličiny Hue (odstín), Luminance (jas) a Saturation (sytost).
Holography (holografie) Fotografický systém, který používá přímého a odraženého záření laseru k expozici interferenčních obrazců na film. Promítáním těchto obrazů za specifických podmínek vzniká trojrozměrný obraz.
Home Page (domovská stránka) Hlavní stránka na Web zdroji. Procházení Web zdroje vždy začíná na domovské stránce. Většina domovských stránek obsahuje odkazy na další stránky.
Horizontal Resolution (horizontální rozlišení) Počet vertikálních čar, které je schopen systém zobrazit (počítáno na horizontální ose).
Host (řídící počítač, server) Obvykle server nebo řídící počítač, přístupný pomocí počítačové sítě.
HSB (Hue, Saturation, Brightness) (odstín, sytost, jas) Barevný model, který k popisu barev používá veličiny Hue (odstín), Saturation (sytost) a Brightness (jas).
HSV (Hue, Saturation, Value) (odstín, sytost, jas) Barevný model, který k popisu barev používá veličiny Hue (odstín), Saturation (sytost) a Value (jas).
HTML (Hypertext Markup Language) Formát a jazyk, používaný ke konzistentnímu popisu komponentů grafických a textových materiálů prezentovaných na World Wide Web (WWW).
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) (hypertextový přenosový protokol) Metoda použitá pro získání dokumentů HTML na World Wide Web (WWW). Uživateli se dokument otevře po zpřístupnění adresy URL (Uniform Resource Location).
Hue (odstín) Jeden z parametrů používaných pro popis barvy. Odstín lze specifikovat určitou vlnovou délkou nebo souřadnicemi CIE.
Hybrid Imaging (hybridní zobrazování) Elektronický zobrazovací systém, ve kterém se používají tradiční technologie založené na halogenidech stříbra současně s digitálními technologiemi.
Hyper-Compression (hyper komprese) Technologie, vyvinutá společností Eastman Kodak Co. a používaná pro kompresi fotografických obrazů. Výsledný objem dat je několik setin původního objemu a tvoří jej doslova několik byte informace. To umožňuje ukládat celý obraz do části čárového kódu nebo na magnetický proužek kreditní karty. Po zpětném načtení a zobrazení na monitoru vznikne černobílý obraz s malým rozlišením, který je přesto rozpoznatelný.
Hypertext Dokument vytvářený několika navzájem elektronicky provázanými bloky textu. Tyto postupy se používají zejména v počítačových sítích (LAN, Internet).

I

I/O (Input/Output) (V/V - vstup/výstup) Vstupní a výstupní zařízení jsou obvody v počítači, zajišťující přesun digitálních dat z paměťových médií (např. pevného disku) do operační paměti (RAM) nebo do jiných paměťových médií.
IC (Integrated Circuit) (IO - integrovaný obvod) Elektronická součástka, tvořená velkým množstvím tranzistorů uspořádaných na křemíkové destičce (čipu). Tyto součástky se používají např. v počítačích, zařízeních spotřební elektroniky apod.
Icon (ikona) Malý grafický symbol nebo obrázek, který na obrazovce reprezentuje soubor nebo program atd. Nejlépe se s ní manipuluje myší nebo tabletem.
IHS (Intensity, Hue, Saturation) (intenzita, odstín, sytost) Barevný model, který k popisu barev používá veličiny Intensity (intenzita), Hue (odstín), a Saturation (sytost).
Image Processing Board (akcelerační karta) Přídavná karta do počítače speciálně navržená tak, aby umožňovala nebo zrychlovala činnost programů pro zpracování obrazů nebo některých jejich funkcí.
Imagesetter (osvitová jednotka) Výstupní laserové zařízení, pracující s vysokým rozlišením, používané pro záznam bitových map na film nebo fotografický papír. Tato zařízení se vyrábějí v plochém nebo bubnovém provedení, ve kterém lze pracovat s rozlišením 1000 dpi nebo více.
Import (vložení) Přístup k oddělenému souboru během práce s dokumentem v určitém programu tak, aby se soubor stal součástí dokumentu.
Imposition (vyřazení) Rozmístění stránek publikace na arch papíru tak, aby po vytištění a přehnutí byly uspořádány ve správném sledu.
Initialize (inicializace) Přípravný proces, který musí zařízení absolvovat před spuštěním určité úlohy. Při inicializaci se mažou nepotřebné údaje (data nebo instrukce) v paměťových médiích.
Ink Jet (inkoustový tisk) Technologie tisku, při níž se nepoužívá úderů mechanických částí do papíru, ale znaky a grafika se tvoří kapičkami vhodného inkoustu, vystřikovanými na papír.
Input (vstupní informace) Jakákoliv informace, která je předána do počítače buď ke zpracování nebo uložení. Vstupní informace může být předávána z digitálních fotoaparátů, skenerů, záznamových nebo paměťových zařízení, klávesnice, myši apod.
Interactive (interactive) Systém, ve kterém jsou zásahy operátora a odezvy vzájemně provázány. Interaktivní programy dovolují nebo přímo vyžadují, aby operátor reagoval na výzvy a řídil další postup.
Interface (rozhraní) Styčný bod operátora a systému. Za rozhraní mezi počítačem a jeho uživatelem lze považovat klávesnici, myš nebo monitor.
Interlaced, Interlacing (prokládaný, prokládání) Standardní způsob zobrazování na obrazovkách monitorů nebo televizorů, při kterém se nejprve kreslí liché obrazové řádky a potom se mezi ně prokládají sudé řádky. Prokládání snižuje blikání televizního obrazu, ovšem i prokládaný obraz na monitoru počítače může pozorovatelně blikat. Kvalitní počítačové monitory vždy používají neprokládané zobrazování.
Internal Data Path (vnitřní přenosová cesta) Cesta, po které se přenášejí data v daném programu.
Interpolation (interpolace) Technika, používaná pro zvětšení rozměrů obrazu zvýšením počtu bodů a rozlišení obrazu. Při interpolaci se analyzují informace o existujících pixelech a použitím průměrných hodnot se vytvářejí doplňkové pixely, vkládané mezi existující pixely.
IPU (Internal Processing Unit) (vnitřní procesorová jednotka) Hlavní procesorová jednotka, která řídí činnost a rychlost celého počítače.
ISA Bus (Industry Standard Architecture) (sběrnice ISA) 16bitová sběrnice pro osobní počítače, která byla poprvé použitá v počítačích třídy IBM AT.
ISDN (Integrated Service Digital Network) Mezinárodní standard pro přenos dat, obrazu a zvuku po telefonních linkách veřejné komunikační sítě.
ISO 9660 Soustava standardů pro CD-ROM, která zahrnuje fyzikální charakteristiky disku, např. šířku stopy a logické parametry, např. metody pro vytváření názvů souborů a jejich přípon. Normy byly stanoveny organizací International Standards Organization (Mezinárodní organizace pro normalizaci).
IT8 Výbor IT8 vytvořil standardy pro výměnu digitálních dat v grafických komunikačních programech a systémech přípravy tisku, které jsou známé pod názvem Digital Data Exchange Standard.
IVUE Formát souborů, použitý v aplikaci Live Picture. Tento formát používá technologii FITS (Functional Interpolating Transformational System), která umožňuje přístup k celému obrazu nebo zvolenému segmentu prakticky v reálném čase a neomezené zvětšování obrazu.

J

Jaggies (zoubky) Viditelné zoubky na hranách a čarách, nazývané také roztřepení (aliasing), které vznikají v obrázcích zobrazených s malým rozlišením.
Java Programovací jazyk představený v roce 1995 společností Sun MicroSystems, který umožňuje osobním počítačům v síti přístup pouze k té části programu (nazývané Applet), kterou právě potřebují k činnosti. Program samotný je umístěn na severu. Tím se eliminuje nutnost program registrovat pro každého uživatele a platit za něj. Kromě toho zlepšuje možnost Web zdrojů na Internetu tím, že zjednodušuje integraci videosekvencí do domovských stránek.
Jazz Drive Záznamové zařízení, vyvinuté společností Iomega, které umožňuje uložit až 1 GB dat na jednom, velmi levném paměťovém médiu.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) Formát grafických souborů, vyvinutý pro práci s fotografiemi a jinými barevnými bitmapami. Formát JPEG používá kompresi a průměrování, výsledné soubory jsou menší než u jiných grafických formátů. Při ukládání obrazů ve formátu JPEG dochází k malým ztrátám informace a v některých případech i ke ztrátám kvality.
Jukebox (měnič disků) Zařízení, které umožňuje přístup k většímu počtu disků CD-ROM. Zajišťuje mechanické vyhledání disku, podání a načtení obsahu.

K

KB (Kilobyte) Jednotka odpovídající 1024 byte, používaná např. pro vyjádření velikosti paměti.
Kan Image Systém snímání obrazu, při kterém snímací prvek CCD vibruje a dosahuje tak většího rozlišení obrazu.
Kelvin Jednotka absolutní teploty, které používá i pro vyjádření tzv. barevné teploty záření. Čím nižší je barevná teplota, tím červenější je barva odpovídající záření. Naopak, čím vyšší je barevná teplota, tím modřejší je odpovídající světlo.
KEPS Systém vyvinutý společností Eastman Kodak, který zapojuje Photo CD do přípravy tisku použitím systému Kodak Precision Color Management System.
Kerning (proklad) Jemný posun znaků v určitých dvojicích (např. AV), který vytváří opticky příjemné a konzistentní mezery mezi znaky.
Knockout (maskování) Pokud při ofsetovém tisku překrývá objekt v popředí objekt v pozadí, říká se, že maskuje pozadí a to v případě, že jeho barva nahradí barvu pozadí v místech, kde by se normálně objevila.

L

LAN (lokální počítačová síť) Lokální počítačovou síť tvoří vzájemně propojené počítače jednoho pracovního místa (organizace, úřadu apod.)
Landscape, Landscape Mode (na šířku) Orientace obrazu tak, že je širší než vyšší. Parametr, kterým se řídí výstupní zařízení tak, aby dokument byl na tiskovém médiu správně orientován.
Laser Scanner (laserový skener) Skener, který pro snímání obrazu používá paprsek laseru.
Lasso (laso) Nástroj, používaný v řadě aplikačních programů, který uživateli umožní vybrat určitou plochu tím, že ji obkrouží.
Leading (proklad) Označení meziřádkové mezery v typografii, obvykle se udává v bodech.
Library (knihovna) Záznamový systém, organizovaný tak, aby uchovával soubory, data, programy apod. a poskytoval k nim snadný přístup.
Lightness (světlost, jas) Pojem, vyjadřující sílu světelného vjemu způsobeného světlem buď odraženým od objektu, nebo objektem vyzařovaným.
Line Art (kresba, pérovka) Obraz, tvořený pouze černou a bílou barvou, bez polotónů.
Line Screen (polotónový rastr) Pojem vztahující se k uspořádání elementů polotónové tiskové plochy. Standardně se používá pro vyjádření hustoty polotónového rastru, tj. Line Screen 133 znamená hustotu rastru 133 linek na palce (lpi). Čím vyšší je hustota rastru (čím je rastr jemnější), tím ostřejší a podrobnější bude obraz.
Line Screen (polotónový rastr) Pojem vztahující se k uspořádání elementů polotónové tiskové plochy. Standardně se používá pro vyjádření hustoty polotónového rastru, tj. Line Screen 133 znamená hustotu rastru 133 linek na palce (lpi). Čím vyšší je hustota rastru (čím je rastr jemnější), tím ostřejší a podrobnější bude obraz.
Linear Scanner (lineární skener) Skener, který používá lineární (řádkový) snímač CCD. Snímač snímá obraz postupně, po celých řádcích. Pohybuje se buď snímač nad předlohou nebo předloha pod snímačem.
Linearization (linearizace) Proces, kterým se upravuje sklon přímky, udávající závislost mezi výstupními a vstupními hodnotami (gama) tak, aby byly shodné.
Local Bus (lokální sběrnice) Část počítače, která vytváří přenosovou cestu pro data. Pro přenos dat do paměti RAM se používají nejrychlejší sběrnice.
Lossless Compression (bezeztrátová komprese) Metody komprese dat, při níž nedochází ke ztrátě informace.
Lossy Compression (ztrátová komprese) Metoda komprese dat, při níž dochází k částečné ztrátě informace.
LPI (lines per inch) ( linek na palec) Viz heslo "Line Screen".
LPM (Line Pairs per Milimetr) (počet dvojlinek na milimetr) Veličina, která udává hustotu pixelů v obrazu na milimetr.
Luminance (jas) Veličina udávající jas obrazu. Některé aplikační programy mohou měnit nebo načítat informace o jasu daného obrazu.
LUT (Look-Up Table) (převodní tabulka) Informační tabulky, které operátorovi nebo aplikačním programům umožňují používat data, vztahující se k určitým převodním funkcím daného zařízení. Pro každé výstupní zařízení existují převodní tabulky, které upravují vyvážení barev daného zařízení tak, aby odpovídalo záznamovým charakteristikám filmu.
LZW (Lempel-Ziv-Welch) Bezeztrátová metoda komprese používaná v grafickém formátu TIFF k dosažení menší velikosti souborů.

M

Macro (makro) Předem sestavená a uložená posloupnost stisknutí kláves, aktivovaná stisknutím určité klávesové kombinace, používaná pro úsporu času při provádění opakované činnosti na počítači.
Magenta (purpur) Jedna ze základních subtraktivních barev pigmentu, používaného pro tisk. Purpurová barva vznikne smícháním červeného a modrého světla ve stejném poměru.
Magnetic Disk (magnetický disk) Záznamové médium, používané pro magnetický záznam digitálních dat.
Makeready (příprava) Posloupnost kroků, které je nutné provést při nastavování ofsetového tisku. Často se používá i pro označení prvních výtisků, vytištěných při dolaďování tiskového stroje.
Marquee (výběr) Výběrový nástroj v aplikačních programech pro zpracování obrazů, typicky představovaný animovanou tečkovanou křivkou, označující vybranou část obrazu.
Masking (maskování) Technika, která umožňuje manipulovat s určitou částí obrazu, zatímco ostatní oblasti zůstávají nezměněné.
Mass Storage (archivační systémy) Systémy s velkou kapacitou, určené pro archivaci dat.
Match Print Přímý způsob tisku digitálního barevného náhledu, vyvinutý společností 3M, který umožňuje tiskaři určit barvy potřebné pro konečný tisk.
MCA (Micro Channel Archtecture) (architektura Micro Channel) Konstrukce počítačů, která umožňovala jejich rozšíření zásuvnými modely.
Mechanical Předlohy připravené konvenčními prostředky pro tisk tak, že z nich lze vytvořit polotónové negativy nebo matice.
Megabyte (MB) Přibližně 1 milión byte (1000 KB). Přesná hodnota je 1 048 576 byte. Používá se např. pro vyjádření kapacity paměti.
Merging (slučování) Slučování dvou nebo více datových souborů. Obvyklé je např. slučování dvou kanálů bitmapového obrazu.
Metafile (metasoubor) Soubor, který může být sdílen více aplikačními programy.
Metamerism (metamerie) Dvě barvy, které se pod určitým osvětlením zdají stejné a pod jiným osvětlením se liší.
MHz (megahertz) Jednotka pro měření kmitočtu, odpovídá jednomu milionu hertzů. Kmitočet řídícího oscilátoru počítače se obvykle udává v MHz.
Microprocessor (mikroproscesor) Mikroelektronický obvod (integrovaný obvod), vykonávající v počítači aritmetické, logické či řídící operace. Někdy se také označuje jako CPU.
Mini Disc Malý kompaktní disk (CD) vyvinutý firmou Sony.
Mirror (zrcadlení) Funkce některých aplikačních programů, které zrcadlově převrací obraz (v horizontálním nebo vertikálním směru).
Mixers (mixery) Zařízení, které směšují více vstupů.
MO Disk (Magneto-Optical) (magnetooptické disky) Přepisovatelná záznamová média, která kombinují magnetooptický zápis a magnetické čtení informace.
Modem Zařízení, umožňující přenos dat mezi počítači, jinými přenosovými systémy nebo počítačovými sítěmi po telefonních linkách.
Moire (moaré) Vznik nechtěných, periodicky se opakujících vzorů, ke kterému dochází při nevhodném překrytí dvou polotónových rastrů. Tměna úhlu rastru většinou moaré odstraní.
Moire Pattern (moaré) Nechtěný vizuální efekt, ke kterému dochází při tisku polotónů, pokud jsou jednotlivé separace vytvořeny s nevhodnými úhly rastru.
Monitor Calibration (kalibrace monitoru) Postup, kterým se nastavují parametry zobrazení na monitoru (barevné podání, sytost a jas) tak, aby obraz na monitoru odpovídal obrazu na koncovém výstupním zařízení. Uživatel pak může předpokládat, že to co vidí na obrazovce monitoru je téměř shodné s tiskovým výstupem.
Morphing (proměna) Postupný a nenápadný přechod od jednoho obrazu do jiného, při kterém počítač animuje posloupnost přesunů z výchozího obrazu do odpovídajících bodů obrazu výsledného.
Motherboard (základní deska) Deska plošných spojů, tvořící základní obvodovou část počítače. Obsahuje procesor, řídící obvody atd. a zásuvky pro rozšiřující desky (karty).
Mouse (myš) Polohovací zařízení, připojené k počítači. Pohybu myši po podložce odpovídá pohyb kurzoru po obrazovce monitoru.
MPEG (Motion Pictures Expert Group) Metoda komprese videosekvencí.
MS-DOS (diskový operační systém Microsoft) Jeden z nejrozšířenějších operačních systémů osobních počítačů. Jeho typickým znakem je ovládání z tzv. příkazového řádku.
Multimedia (multimédia) Označení technického vybavení počítače, který umožňuje vytvářet prezentace s využitím grafiky, zvuku, videosekvencí. Prezentace mohou být i interaktivní.
Multiscan Využití jediného zpracovatelného kanálu pro zpracování více úloh prakticky současně.
Multisession Obchodní značka ve vlastnictví společnosti NEC, používaná pro označení monitorů pracujících s různými obrazovými kmitočty.
Multitasking (zpracování více úloh současně) Označení režimu činnosti, při němž, mikroprocesor zpracování více úloh nebo při němž pracuje pro více aplikačních programů současně.
Multithreading Režim činnosti, velmi podobný multitaskingu, při němž jeden program spouští dva nebo více procesů, které se dělí o zpracování informací s menší režií, než jaká by byla zapotřebí pro dva samostatné programy.

N

Nanometr (nanometr) Jednotka délky, odpovídající jedné miliardtině metru. Vlnové délky viditelného světla jsou v rozsahu 400 až 700 nanometrů.
Nanosecond (nanosekunda) Jednotka času, odpovídající jedné miliardtině sekundy.
Native Files (vlastní soubory) Původní soubory, ve formátu programu, v němž byly vytvořeny, např. pro digitální grafiku, nebo publikování. Opakem jsou exportní soubory vznikající např. při tisku do souboru nebo jinými transformacemi formátu, které již nelze načíst a editovat v původním programu.
Negative (negativ) Film s negativním obrazem, např. světlé plochy na fotografii jsou na negativu tmavé a naopak.
Network (síť) Vzájemné propojení několika počítačů nebo komunikačních zařízení.
Newton Rings (Newtonovy interferenční kroužky) Soustředné barevné kroužky, které vznikají interferencí světla, pokud byla při skenování průhledných fólií nebo negativů předloha nerovnoměrně přitisknutá na osvitové sklo.
Noise (šum) V oboru digitálního zpracování obrazu se jako šum označují náhodně rozmístěné vzory bodů nebo skupiny bodů (nazývané artefakty).
Non-Impact Printer (bezúderová tiskárna) Tiskařská technologie, při níž se barva přenáší na papír bez mechanického dotyku matice.
Non-Interlaced (neprokládaný) Způsob vytváření obrazu na obrazovce, při kterém se kreslí jednotlivé řádky postupně. Nepoužívá se tedy standardní způsob zobrazování na obrazovkách televizorů, při kterém se nejprve kreslí liché obrazové řádky a potom se mezi ně prokládají sudé řádky. Prokládání snižuje blikání televizního obrazu, ovšem i prokládaný obraz na monitoru může pozorovatelně blikat. Kvalitní počítačové monitory vždy používají neprokládané zobrazování.
NTSC (National Television Standards Comitee) Televizní norma, popisující televizní a vide signál, používaná v USA, Kanadě, Japonsku, Střední Americe a většině zemí Jižní Ameriky.
NuBus Hardwarové rozhraní používané v počítačích Macintosh, které umožňuje připojení různých periferních zařízení nebo přídavných modulů. V současné době používá většina počítačů Macintosh sběrnici PCI.

O

OCR (optické rozpoznávání znaků) Software, který umožňuje konvertovat skenované dokumenty, uložené do grafických souborů, na textové soubory.
ODC (On-Demand Color) (barva jak vyjde) Tento termín se používá zejména v souvislosti s rychlým barevným tiskem, např. inkoustovou nebo elektrostatickou technologií, příp. přímý osvitem kovolistu.
Off-Line Storage (ukládání mimo počítač) Záznamová média, která netvoří součást počítače, např. diskety, disky SyQuest a další.
Offset Printing (ofsetový tisk, ofsetová litografie) Běžný tiskařský proces, při kterém se barva z kovolistu přenáší na papír pomocí rotujícího gumového válce.
OLE (připojování a vkládání objektů) Technologie použitá ve Windows 95. V programech, které podporují OLE, lze do jednoho souboru připojit (linking), nebo vložit (embedding) jiný datový soubor. Pokud je soubor připojen a bude v původním programu změněn, projeví se změny automaticky v připojeném souboru. Pokud je však soubor vložen, změny provedené v původním programu se v něm neprojeví.
On-Line (přímo v propojení) Termín používaný v souvislosti s počítačovými sítěmi (např. CompuServe, Interbet), který označuje aktivní účast na různých aspektech komunikace a "okamžitý" přístup k informacím.
On-Line Storage (ukládání v počítači) Záznamové systémy a média, jejichž činnost je přímo závislá na CPU.
Open Architecture (otevřená architektura) Koncepce počítače, umožňující používat doplňkový hardware nebo software, který nemusí být vyroben a instalován výrobcem počítače.
Operating System (operační systém) Systém programů, které řídí činnost počítače a běh ostatních programů.
OPI (otevřené rozhraní systémů pro přípravu tisku) Systém pro přípravu stránky, který využívá obrazy skenované s nízkým rozlišením. Po montáži a před konečnými separacemi nebo tiskem jsou tyto obrazy nahrazeny obrazy skenovanými s vysokým rozlišením.
Optical Disk (optický disk) Záznamový digitální diskový systém, sloužící pro uložení velkého objemu dat.
Optical Resolution (optické rozlišení) Maximální fyzické rozlišení daného zařízení. Využijete-li pouze optického rozlišení, dosáhnete lepších výsledků než při použití tzv. výstupního rozlišení, které vzniká z optického rozlišení programovým interpolačním doplněním bodů.
Optical Scanner (optický skener) Zařízení, které převádí obrazy z reflexních nebo průhledných předloh na digitální data.
Optical Storage (optické archivování) Záznamová zařízení navržená pro ukládání velkých objemů dat, např. na kompaktní disky (CD) apod.
Orientation (orientace) Orientace tisku na stránce, viz hesla "Landscape (Na šířku)" a Portait (Na výšku)".
Overprinting (přetisk) Tisk jedné barvy nebo odstínu přes jinou, běžně používaný pro dosažení vhodného překrytí (trapping).

P

Page Layout (návrh stránky) Proces a programové vybavení, kterým se jednotlivé předlohy rozmísťují na tiskovou stránku.
Pagination (stránkování) Uspořádání stránek publikace do správného pořadí.
Paint Program (kreslící program) Aplikační program, který umožňuje tvorbu a úpravu bitmapových obrazů.
PAL (Phase Alternation Line) Televizní norma, popisující televizní a video signál, používaná ve většině evropských zemí, Austrálii a dalších státech.
Palette (paleta) Rozsah barev a jejich odstínů dostupných při zobrazovacím procesu, nebo název pro nástroj nebo volbu v grafických programech.
Pantone Společnost, produkující početné systémy barev pro tiskové a počítačové programy. Systém PMS patří k běžně používaným barevným systémům, který je tvořen 3000 barevnými odstíny, přesně číselně charakterizovanými.
Pantone Matching System (PMS) (systém barev Pantone) Průmyslový standard přímých tiskových barev.
Parallel Port (paralelní rozhraní) Rozhraní počítače, umožňující současný přenos 8 bitů dat z nebo do počítače.
Parallel Processing (paralelní zpracování) Souběžné zpracování úlohy více procesory nebo kanály v mikroprocesoru, podstatně zrychlující činnost systému nebo umožňující zpracování úloh současně.
Passive-Matrix Display (pasivní displej) Viz heslo "Active-Matrix Display (aktivní displej)".
Paste-Up (slepování) Tradiční metoda přípravy předloh, při níž se jednotlivé elementy lepí na podklad lepidlem, tmelem nebo voskem.
PCI Bus (sběrnice PCI) Sběrnice o šířce 32 bitů, sloužící v počítači k propojení periferních zařízení, přídavných a rozšiřujících desek a procesoru.
PCMCIA Memory Cards Paměťové médium o velikosti tlusté kreditní karty. V současnosti se pro něj používá název PC Card.
PCX (přípona souborů vytvářených programem Paintbrush) Bitmapový grafický formát, se kterým pracuje většina grafických programů.
PDF (přenosný formát dokumentu) Formát elektronických dokumentů, který umožňuje přenos datových souborů mezi různými platformami. V nich lze zobrazit původní vzhled dokumentu, aniž by byl k dispozici původní program nebo písma, kterým byl dokument vytvořen. Pro prohlížení souborů v tomto formátu lze použít řadu volně dostupných programů, např. Adobe Acrobat Reader.
PDL (jazyk pro popis stránky) Jazyk (soustava příkazů a instrukcí), kterými lze vyčerpávajícím způsobem popsat stránku dokumentu. Pomocí těchto příkazů lze dokument vytisknout na libovolném výstupním zařízení, které tento jazyk podporuje.
Pentium Jeden z nejmodernějších typů procesorů z produkce společnosti Intel, používaný v osobních počítačích třídy IBM PC.
Peripheral (periferní zařízení) Hardware, rozšiřující a zdokonalující funkci počítače, který není součástí centrální procesorové jednotky, i když může být umístěn ve skříni počítače.
Persistence (dosvit) Jev, při kterém zůstává bod na obrazovce monitoru zobrazený i potom, co elektronový paprsek opustil dané místo.
Phase Change Printer (tiskárna využívající fázový přechod) Tiskárna, která používá barvicí pigment v tuhé fázi, a před tiskem jej rozpouští, aby mohl být aplikován na papír.
Phosphor (luminofor) Chemická sloučenina nanesená na vnitřní plochu stínítka obrazovky, která se po dopadu elektronů rozzáří. Jas a barevný odstín luminoforu se s časem mění, a proto je pro udržení konzistentních barev nutné monitor pravidelně kalibrovat.
Photo CD Obchodní značka ve vlastnictví společnosti Eastman Kodak, označující záznamový systém pro ukládání fotografie ne kompaktní disky.
Photo Composing (koláž) Termín používaný pro grafickou techniku, při níž se obraz vytváří z několika jiných obrazů nebo jejich částí, případně využívající i texty.
Photo YCC Barevný standard vytvořený společností Eastman Kodak a používaný pro vytvoření barevného prostoru pro zobrazování v systému Photo CD a v systémech DTP.
Photothermography (fototermografie) Technologie, při níž se pro aktivování stříbra v aktivní vrstvě tiskového média používá teplo.
Pica Délková jednotka, používaná v typografii, odpovídá asi 1/6 palce tj. 4,233 mm.
PICT Grafický bitmapový formát.
Pincushion Distortion (polštářkové zkreslení) Zkreslení obrazu na obrazovce monitoru tak, že připomíná polštářek (středy stran obrazu jsou jakoby promáčknuté dovnitř).
Pixel Zkratka slov "picture element", označuje se jí obrazový bod.
Plasma Display (plazmový displej) Zobrazovací jednotka, používající výboj ve zředěném plynu. Displej je tvořen dvěma průhlednými deskami mezi nimiž je plyn. Desky jsou pokryty sítí elektrod. Pokud se určité elektrody, odpovídající souřadnicím daného bodu elektricky nabijí, plyn mezi nimi se rozzáří.
Platform (platforma) Název označující určitou koncepci a konstrukci počítače, např. PC, Macintosh, Sun, mainframe ("sálový" počítač) apod.
Plotter (plotr) Výstupní zařízení, které tvoří barevné obrazy kreslením čar, vytvářených barevnými inkousty.
Plug And Play Označení pro software nebo hardware, které při instalaci provede automaticky všechna potřebná nastavení a lze je okamžitě používat.
PMS Viz heslo "Pantone Matching System (systém barev Pantone)".
PMT (Photo Mechanical Transfer) (fotografický tisk) Tiskový proces, při němž se obrazy tvoří expozicí na fotocitlivý papír.
PMT (Photo Multiplier Tube) (fotonásobič) Zařízení, používané ve skenerech a filmových kamerách, které se vyznačuje velkým dynamickým rozsahem a velkým odstupem signálu od šumu.
Point (typografický bod) Délková jednotka používaná v typografii, zejména v anglosaských zemích. Její velikost je 1/2 pica, tj. asi 1/72 palce, tj. 0,353 mm.
Portrait, Portrait Mode (na výšku) Orientace obrazu tak, že je vyšší než širší. Parametr, kterým se řídí výstupní zařízení tak, aby dokument byl na tiskovém médiu správně orientován.
PostScript Jeden z nejpoužívanějších jazyků pro popis stránky (PDL), vyvinutý společností Adobe Systems.
PostScript Point (postscriptový bod) Upravená délková jednotka "point", která odpovídá přesně 1/72 palce, tj. 0,353 mm. S touto jednotkou pracuje většina grafických programů.
PowerPC Chip (čip PowerPC) Mikroprocesorový čip, společně vyvinutý společnostmi Apple, IBM a Motorola, schopný pracovat pod většinou operačních systémů.
PPD Zkratka pro PostScript Printing Description (popis postscriptového tisku), která se používá pro soubor, popisující zvláštnosti použité tiskárny a grafického nebo textového programu.
PPI (Pixels Per Inch) (pixelů na palec) Jednotka, udávající počet pixelů (obrazových bodů) na palec délky. Často bývá nahrazována jednotkou "dpi" (dots per inch - bodů na palec).
PPP (Point to Point Protocol) Komunikační protokol, používaný pro propojení počítače se sítí Internet pomocí modemu.
Pre-Flighting (předtisková kontrola) Procedura, při níž se před odesláním úloh ke konečnému zpracování provádí kontrola případných potíží a chyb. Lze při ní odhalit chybějící písma, potíže s popisem barev nebo nesprávné příkazy jazyka PostScript.
Prepress (příprava tisku) Příprava fotografických materiálů, grafiky, ilustrací a typografické ztvárnění publikace pro konečný tisk, které se obvykle provádí na počítači.
Pressure Sensitive Pen (pero citlivé na tlak) Nástroj, který umožňuje vstup dat do počítače speciálním perem, se kterým se pracuje jako při psaní nebo kreslení.
Primary Color (základní barva) Barva, která tvoří základ pro míchání ostatních barev. Základními barvami jsou červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue) pro aditivní systém (míchání světel), nebo azurová (Cyan), purpurová (Magenta) a žlutá (Yellow) pro subtraktivní systém (míchání pigmentů). Při ofsetovém tisku se k barvám CMY přidává ještě černá (blacK), která podstatně zlepšuje reprodukci obrazu.
Print On Demand (tisk na požádání) Technologie rychlého tisku, zahrnující kopírování nebo přímý osvit kovolistu.
Printer font (písmo tiskárny) Soubory písem, používané tiskárnou pro tisk. Tato písmena se mohou lišit od písem používaných počítačem.
Process Color (tiskové, procesní barvy) Základní barvy, azurová (Cyan), purpurová (Magenta), žlutá (Yellow) a černá (blacK), používané při barevném ofsetovém tisku.
Progresive Scan (postupné kreslení) Systém obnovy obrazu na monitoru při neprokládaném řádkování, který podstatně omezuje blikání a chvění obrazu.
Proprietary (vlastněný) Koncepce nebo konstrukce programů, systémů nebo zařízení, která je ve vlastnictví určité skupiny. Tato skupina může poskytnout licenci pro používání chráněných technologií v jiných programech nebo systémech.
Protocol (protokol) Posloupnost kroků, které je nutné provést při aktivaci určité činnosti, před zahájením a v průběhu komunikace nebo výměny dat v počítači nebo mezi počítači.
Proxy (zástupce) Reprezentační část nebo vzorek většího obrazu.
Proxy Image (náhled) Obraz s nízkým rozlišením, používaný v grafických programech pro ukázku vlivu provedených změn, aniž by dané transformace byly provedeny v obrazech s vysokým rozlišením.

Q

Quantization, Quantizing (kvantování) Způsob kódování, který umožňuje zmenšit velikost datových souborů.
Queue (fronta) Řada datových jednotek, čekajících na zpracování počítačem nebo periferním zařízením.  
QWERTY Označení klávesnice s rozložením kláves, odpovídajícím americkému psacímu stroji

R

RAID (diskové pole) Skupina finančně méně náročných disků, které jsou uspořádány a spolupracují tak, aby se zrychlil přístup k datům a zvýšila přenosová rychlost.
RAM (paměť
s okamžitým přístupem)
Paměťové čipy, charakteristické krátkou přístupovou dobou a značnou kapacitou. V počítači tvoří tu část paměti, do které se načítá program a jeho data (tzv. operační paměť).
RGB
Označení pro aditivní barevný systém, tvořený červenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue) barvou. Tento systém je použit např. v obrazovkách monitorů nebo televizorů pro vytváření barevného obrazu.
RAS (vzdálený server) Server, ke kterému se počítače připojují pomocí modemu.
Raster Image (rastrový obraz) Obraz definovaný jako souhrn pixelů tvořících pravoúhlou plochu.
Rasterization (rastrování) Převod informací o obrazu ve vektorové grafice na informace bitmapové (rastrová grafika).
Raw Data (původní data) Data, která dosud neprošla formátováním nebo jiným zpracováním.
Real-Time (zobrazený v reálném čase) Pojem označující zobrazování událostí na obrazovce počítače takovým tempem, jakým by se odehrávaly ve skutečnosti.
Red (červená) Jedna ze základních barev světla v aditivním barevném systému (celý systém tvoří červené, zelené a modré světlo).
Reflective (reflexní) Pojem označující tištěné materiály, které musí být osvětlovány ze strany pozorovatele.
Refresh Rate (obnovovací kmitočet) Opakovací kmitočet překreslování snímků na obrazovce monitoru. Snímky se musí neustále překreslovat proto, že jednotlivé body luminoforu jsou aktivovány elektronovým paprskem postupně a jen po kratičkou dobu. Stimulace se tedy musí neustále opakovat. Čím vyšší je snímkový kmitočet, tím stabilnější se bude zdát obraz na monitoru. Snímkový kmitočet 72 Hz je standardním pro programy digitálního zpracování obrazů a je velmi blízko hranici, za kterou lidský mozek přestává vnímat jeho blikání nebo chvění.
Removable Media (výměnná media) Záznamová média, která lze vyjmout ze záznamového systému (např. disky SyQest).
Rendering (vizualizace) Aplikace světel a stínů na dvojrozměrný obraz tak, aby vzniknul dojem pohledu na trojrozměrný objekt.
Resolution (rozlišení) Veličina udávající počet pixelů (obrazových bodů) na jednotku délky v daném obrazu. U vstupních nebo výstupních zařízení udává počet bodů, které je dané zařízení schopné rozpoznat nebo vytisknout na jednotku délky (obvykle palec).
Retouching (retušování) Odstranění chyb nebo nevhodných částí z obrazu.
RIFF (Raster Image File Format) Grafický formát používaný pro ukládání polotónových obrazů.
RIP (Raster Image Processor) (rastrovací procesor) Softwarový nebo hardwarový procesor převádějící data z grafického programu do bitové mapy pro tiskový výstup.
RISC (procesor pracující s omezeným souborem instrukcí) Koncepce a provedení procesoru, která zrychluje provádění operací tím, že je rozdělí na menší, optimálně naprogramované kroky.
ROM (Read Only Memory) (paměť pouze pro čtení) Typ paměti, jejíž obsah nelze smazat nebo změnit. Informace uložené v paměti ROM zůstanou zachovány i po vypnutí počítače.

S

S-RAM CD Kompaktní disk, používaný pro zálohování paměti RAM.
S-VGA (Super Video Graphics Array) Formát pro zobrazování grafických informací na obrazovce monitoru.
Sans Serif Písmo, které nemá patky, bezpatkové písmo.
Saturation (sytost) SSytost barvy je vyjádřena zastoupením bílé barvy v daném odstínu. Pastelové barvy jsou méně syté, naopak o zářivých barvách se mluví jako o sytých barvách.
Scan (skenování) Postup, kterým se převádí předloha do formy digitálních dat.
Scan Rate (snímkový kmitočet) Rychlost, se kterou se může měnit obraz na obrazovce monitoru.
Scanner (skener - bubnový, plochý nebo filmový) Zařízení vytvářející digitální data snímáním předloh, dokumentů nebo negativů.
SCODL Grafický formát, používaný při osvitu filmů.
Screen (polotónová mřížka) Polotónová mřížka na filmu, použitá současně s fotografií nebo fotografickým filmem k převodu spojitých tónů do polotónového rastru.
Screen Angles (úhly rastrů) Úhly, o které musí být při tisku polotónů pootočeny jednotlivé polotónové rastry. Natáčení rastrů brání vzniku moaré ve výtiscích. Nejpoužívanější úhly jsou: černá (black) = 45°, purpurová (magenta) = 75°, žlutá (yellow) = 90°, azurová (cyan) = 105°.
Screening (vytváření tiskových rastrů) Použití mřížek nebo výpočetních metod k vytvoření polotónových rastrů, odpovídajících obrazům se spojitými tóny.
SCSI (Small Computer Systems Interface) (rozhraní SCSI) Počítačové rozhraní umožňující připojení periferních zařízení, navržené pro vysoké přenosové rychlosti.
SCSI Chain (řetězec zařízení SCSI) Vzájemně propojená zařízení, kompatibilní se SCSI, připojená k počítači přes konektor rozhraní SCSI. Do řetězce SCSI může být zapojeno až 7 zařízení.
SCSI Port (konektor SCSI) Zásuvka použitá k připojení zařízení SCSI k centrální procesorové jednotce.
SECAM Televizní norma, popisující televizní a video signál, používaná ve Francii a Rusku.
Separation (separace) Rozložení obrazu do jednotlivých barev, používaných při tisku. Při čtyřbarevném tisku se vytvářejí separace, odpovídající systému CMYK, tj. barvám azurové (Cyan), purpurové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (blacK).
Serif (patka) Malá ploška nebo rozšíření na koncích čar, v některých zlomech a ve spojích čar tvořících jednotlivé znaky určitého písma. Písma, která mají patky se nazývají patková.
Server Počítač, který slouží jako síťové zařízení pro vzájemně propojenou síť počítačů.
Service Bureau (grafické studio) Společnost, která se zabývá zpracováním obrazů, např. skenováním předloh nebo vytvářením výstupu pro tisk.
SGO (originál druhé generace) Výstup ze systému pro zpracování obrazu na filmu nebo negativu, který slouží jako originál pro další operace.
Shade (odstín) Jas nebo světlost obrazu nebo barvy, vyjádřená porovnáním se škálou odstínů šedé.
Shadow (stíny) Detaily nebo podrobnosti obsažené v tmavých částech obrazu.
Shadow Point (práh černé) Nejtmavší tón, který lze v obrazu vytisknout, aniž by byl vytištěn černě. Tmavší odstíny budou tištěny jako černé.
Shadowing (stínování paměti) Překopírování obsahu paměti ROM do paměti RAM. Používá se pro zrychlení některých systémových operací.
Sharpening (vyostření) Zvýšení kvality obrazu zlepšením ostrosti zobrazení čar, ploch i barev.
Signature (tiskový arch) Vytištěný arch při ofsetovém tisku, na němž je několik stránek uspořádaných tak, aby po přehnutí, sesazení a vazbě byly stránky správně seřazeny.
Silhouetting (siluetování) Maskování nebo orámování obrazu, které je izoluje od pozadí.
SIMM Chip (Single Inline Memory Module) Modul s paměťovými čipy, který má vývody pouze na jedné straně. Používá se pro rozšiřování paměti RAM počítačů a jiných zařízení.
Slide (diapozitiv) Políčko 35 mm filmu s pozitivním obrazem, uchycené v rámečku a určené k projekci.
Smooth (rozostření) Proces při kterém se změní vzhled obrazu tak, že se lehce rozmažou nebo rozostří barvy nebo výplňové vzory.
SMPTE Organizace, která vytváří standardy pro filmový a televizní průmysl.
Sneakernet Fyzické přenášení disket nebo jiných paměťových médií z místa na místo, kterým se uskutečňuje přenos informací neelektronickou cestou.
Soft Proof (vizuální kontrola) Prohlížení obrazů na obrazovce monitoru, nikoliv na tiskovém náhledu.
Soft-Edge Masking (maskování s přechodem) Technika, používaná pro výběr části obrazu tak, aby přechod do okolních částí byl pozvolný a plynulý.
SPARC (Scalable Process Advanced RISC Computer nebo Scalable Perfomance Architecture) Pracovní stanice, konstruované společností Sun MicroSystems, používající procesory RISC.
Spatial Resolution (plošné rozlišení) Nejmenší část obrazu, která je viditelná při libovolném zvětšení.
Spectrophotometer (spektrální fotometr) Zařízení, používané k měření kvality a přesnosti zobrazení barev na monitoru nebo na filmu, případně vytištěných na papíru.
Spline Curve (Bezier Curve) (splajnové křivky, Beziérové křivky) Křivky, proložené danými body, jejichž parametry jsou vypočteny tak, aby úseky mezi jednotlivými body na sebe plynule navazovaly.
Spooler Funkce nebo proces zpracování výstupních instrukcí a dat před odesláním na tiskárnu.
Spot Color (přímá barva) Jednotlivé barvy, namíchané odděleně a používané při tisku přímo. Tyto barvy nejsou vytvářeny kombinací bodů tiskových barev (CMYK).
Spread (přesah) Termín, používaný při ofsetovém tisku, označující vzájemný vztah objektů nebo barev v už natištěné a právě tištěné vrstvě. Pokud má horní (tištěný) objekt překrýt spodní, musí být tištěný objekt mírně zvětšený (a může tedy přesahovat) přes vymaskování ve spodním objektu.
Step and Repeat (duplikace) Proces, při kterém se vytvářejí kopie (duplikáty) obrazu umístěné na danou pozici, které se používají při tisku. Duplikaci lze provést na počítači ještě před tiskem, nebo velkoformátovými fotoaparáty vytvořit duplikáty na filmu nebo fotografickém papíru.
Stochastic Screening (stochastický rastr) Způsob vytváření polotónového rastru, v němž se používá proměnný počet a náhodné rozmístění bodů.
Stock Photos (pohlednice) Natištěné obrazy, které lze zakoupit a používat místo fotografií.
String (řetězec) Posloupnost znaků nebo dat, tvořící příkaz.
Stripping (montáž) Procedura sestavování jednotlivých elementů a vytváření složené stránky pro ofsetový tisk.
Stroke (čára) Pojem, používaný v grafických programech k označení objektů vytvořených tahy kreslicími nástroji (tužkou nebo perem). Čára může být rovná nebo zakřivená, uzavřená, nebo otevřená.
Stylus (dotykové pero) Nástroj používaný ke kreslení na grafickém tabletu, může nahradit i elektronickou myš.
Sub-Sample Přístup k malé části grafického souboru a práci s ním.
Subtractive Primaries (základní subtraktivní barvy) Tři základní barvy (azurová, purpurová, žlutá), kterými lze při tisku vytvořit všechny ostatní barvy.
Superimpose (vrstvení) Skládání obrazů nebo segmentů na sebe, vytvářející nové grafické efekty.
SWOP (Standard Web Off-Set Printing) Označení souhrnu standardů pro přenos a prezentaci informací o barvě. Tento standard vychází z charakteristik rotačního ofsetového tisku.
SyQuest Cartridges (kazety, disky, SyQuest) Jeden z typů přenosných magnetických disků, používaných jako paměťové médium.

T

Tablet (graphic Tablet) (tablet, grafický tablet) Vstupní zařízení počítače, používající dotykové pero nebo speciálně konstruovanou myš, kterými se kreslí nebo píše po ploše tabletu anebo zadávají příkazy.
Tape Storage (archivování na pásek) Záznamové zařízení, používající výměnnou kazetu s magnetickým páskem pro ukládání i archivaci velkých objemů dat.
TARGA (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter) Rozšiřující deska a grafický formát souborů, používající 24bitové kódování barev, vyvinutý společnostmi ITT/Truevision.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Program) Přenosový a komunikační protokol, vyvinutý na zakázku Ministerstva obrany USA. Umožňuje síťové propojení a komunikaci počítačů různých platforem a typů. V současné době patří k nejpoužívanějším komunikačním protokolům, zejména v počítačové síti Internet.
Terabyte Přibližně 1 bilion byte (1000 GB). Přesná hodnota je 1 099 511 627 776 byte. Používá se např. pro vyjádření kapacity záznamových médií.
Texture Mapping (mapování textur) Aplikace textury nebo obrazu na povrch obrazu trojrozměrného předmětu, zobrazeného na obrazovce počítače.
TGA (TARGA) Zkratka používaná pro označení rozšiřující desky nebo formátu TARGA.
Thermal Autochrome Technologie tisku obrazů, vyvinutá společností Fuji Photo Film. Pro tisk nejsou nutné chemikálie ani voda. Barviva jsou obsažena přímo ve speciálním papíru a jsou aktivována teplem.
Thermal Transfer (tepelný přenos) Tisková technologie, která pro nanášení barviva na podklad používá teplo.
32 Bit Color (32bitové barvy) Způsob kódování barev v grafických souborech, který používá 8bitové vyjádření každé základní barvy (256 odstínů) v systému RGB, dalších 8 bitů je použito pro tzv. alfa kanál, který umožňuje zaznamenat 256 úrovní průhlednosti objektů.
Thumbnail (náhled) Malý, informativní obraz s nízkým rozlišením, odpovídající danému obrazu.
TIE (Tagged Image Extraction) Technika prohlížení obrazů v síťových aplikací. Při ní se načítá a přenáší jen ta část obrazu, která bude zobrazena na monitoru, a snižuje se komunikační zatížení.
TIFF (Tagged Image File Format) Formát souborů pro ukládání bitmapových obrazů, vyvinutý společností Aldus. Obrazy mohou být ukládány jako černobílé, ve stupních šedé nebo barevné.
Tiling (rozdělení) Zobrazení rozměrných obrazů po částech, dílech. Pokud se všechny díly spojí zpět dohromady, reprodukují původní obraz.
Tint (odstín) Určitý odstín barvy, který se vytváří rastrovou metodou z nejsytější barvy tak, aby při tisku na papír nebo jiné médium vzniknul dojem světlejší barvy.
Toner Barvivo, nanášené na papír nebo jiný podkladový materiál při elektrostatické (bezúderové) technologii tisku.
Tracking (prostrkávání) Celkové nastavení mezer mezi znaky ve sloupcích.
Transfer Rate (přenosová rychlost) Rychlost, s jakou jsou přenášena data, obvykle udávaná počtem bitů přenesených za sekundu (bps - bits per second) nebo v bytech za sekundu (Bps - bytes per second).
Transform (transformace) Transformace barev z jednoho barevného systému do jiného (např. transformace z RGB do CMYK), nebo transformace z jednoho barevného prostoru do jiného.
Trapping (přetisk, přesah) Technika používaná při přípravě podkladů pro barevný ofsetový tisk. Její podstatou je vytváření malého přesahu mezi různě barevnými elementy tak, aby se při tisku jejich barvy vzájemně spojily. Zabrání se tím nepříjemným konturám, které by mohly vzniknout při nepřesném soutisku.
Trilinear Scanner (jednoprůchodový skener) Skener, využívající tři řádkové snímače CCD, které při jednom průchodu snímají přes barevné filtry (červený, modrý a zelený) základní barvy předlohy.
Tungsten (wolfram) Kov používaný na výrobu vláken v žárovkách, který se při průchodu proudu rozžhaví na vysokou teplotu a září. Barevná teplota rozžhaveného wolframového vlákna je 3200 K a odpovídá oranžové barvě.
TWAIN Standardní softwarové rozhraní umožňující komunikaci a vzájemnou spolupráci různých skenerů a aplikačních programů.
Tweening (vyplňování) Vyplňování prostoru mezi pixely dalšími body buď na základě interpolace nebo prostého doplnění.
24-bit Color (24bitové barvy) Způsob kódování barev v grafických souborech, který používá 8bitové vyjádření každé barvy (256 odstínů) v systému RGB. Při tomto způsobu kódování lze definovat více než 16 milionů barev.

U

UCR (Under Color Reduction) (barevná redukce) Odstranění tiskových barev (azurové, purpurové a žluté) z barevně neutrálních (šedých) ploch a jejich nahrazení černou tiskovou barvou, vytvářející stejný barevný vjem. Opačný proces je UCA (Under Color Addition - doplnění barev).
UCR (Undercolor Removal) (odstranění barvy) Způsob zpracování (separace) tiskových barev, při kterém se určuje sytost černé barvy, použité pro nahrazení azurové, purpurové a žluté barvy v místech, kde se tyto tři základní barvy překrývají.
Unix Operační systém umožňující současné zpracování více úloh (multitasking), vyvinutý společností AT&T a používaný na výkonných počítačích z produkce společností např. Sun MicroSystems, Silicon Graphics, Hewlett Packard a jiných. Tento operační systém umožňuje počítači zpracovávat několik složitých úloh naráz, a to i v případě, že vyžadují rozsáhlé datové soubory (např. komerčně prováděné digitální zpracování obrazu).
Unsharp Masking (USM) (kontrastní maskování) Způsob vyostřování obrazů, při kterém se zvyšuje kontrast na kontrastních hranách objektu.
UnZip Dekomprese souborů pomocí programů PKUNZIP nebo WinZip. Dekomprese se zahájí automaticky po otevření komprimovaného souboru (viz heslo "Zip").
URL (domovská adresa na Internetu) Pojem, označující adresu určité domovské stránky nebo sídla v síti World Wide Web. Každá domovská stránka má jedinečnou adresu, která je registrovaná. URL by mohla vypadat např. takto: http://www.jmeno.com. Poslední tři písmena tvoří tzv. příponu (extenzi). Některé přípony mají přiřazený určitý význam, např. *.com = commercial (komerční), *.org = organization (organizace), *.edu = educational institution (vzdělávací instituce), *.gov = govermment (státní). Lze používat i jiné, méně běžné přípony

V

Vaporware Termín používaný pro programové vybavení dosud neuvedené na trh.
VAR (Value Added Retailer) Maloobchodník, který kromě prodeje sestavených systémů, nebo software poskytuje další služby, např. servis, konzultační služby apod.
VDR (Video Disk Recorder) Zařízení pro záznam informací na videodisky.
VRAM (Video Random Access Memory) (videopaměť) Operační paměť grafických adapterů, do které se ukládají data z aplikačních programů, která se pak převádějí na videosignál pro monitory.
Vector Image (vektorová grafika) Obrazy, vytvářené matematicky popsanými křivkami a výplněmi.
VESA Termín označující typ lokální sběrnice.
VGA (Video Graphics Array) Standard grafických adaptérů a monitorů pro zobrazování se středním rozlišením.
Video Board (grafický adaptér) Rozšiřující deska v počítači, sloužící pro vytváření videosignálu pro monitor.
Video Prints (video tiskárna) Tiskárna, která je schopna přímo tisknout informace obsažené ve videsignálu. Nepotřebuje tedy zpracování údajů počítačem.
Vignette (vinětace) Přechod barvy nebo jasu z jedné hodnoty do druhé.
Virtual Memory (virtuální paměť) Zvětšení kapacity paměti RAM využitím části pevného disku.
Virus Kód nebo program, vytvořený zlomyslně a s úmyslem škodit, vložený automaticky a nepozorovaně do programu. Jeho cílem je znepříjemnit uživateli práci s napadeným programem nebo poškodit počítač.

W

WAN (Wide Area Network) (rozsáhlá počítačová síť) Skupina vzájemně propojených počítačů, lokálních počítačových sítí, serverů apod., komunikujících navzájem pomocí veřejné nebo privátní telekomunikační sítě.
Wash Termín označující ovlivnění barvy nebo odstínu zvýšením sytosti nebo přidáním barviva.
Web Site (Web zdroj) Libovolné místo v síti World Wide Web, které lze spojit s jiným podobným místem.
White (bílá) Výsledek smíchání světel třech základních barev (červeného, modrého a zeleného).
White Point (práh bílé) Nejsvětlejší tón, který bude při tisku ještě odlišný od bílé barvy. Všechny světlejší tóny už budou podány jako bílá barva.
World Wide Web Část sítě Internet, která umožňuje spojovat a používat v jednom grafickém uživatelském rozhraní (GUI) text, obrazy a grafiku z různých míst.
WORM (Write-Once Read Many Times) Záznamové médium, na které lze uložit data a opakovaně je načítat. Uložená data nelze smazat ani přepsat. Příkladem této technologie je Photo CD.
Write (zápis) Vytváření, odesílání, nebo přenos dat do výstupního zařízení nebo do záznamového (paměťového) zařízení.
WYSIWYG (What You See Is What You Get) Nastavení parametrů monitoru tak, že texty a obrazy na monitoru odpovídají barevně i tvarově provedení, které mí být vytištěno.

X

XA (Extended Architecture) Speciální typ zařízení určeného pouze pro čtení kompaktních disků, který je kompatibilní s formátem Photo CD a ostatními CD. Disky ve formátu Photo CD Multiple Session (s daty zaznamenanými ve více sekcích) nelze plně využít v mechanikách nepodporujících architekturu XA.
X-Windows Ekvivalent systému Microsoft Windows od společnosti Unix. Většina grafických uživatelských rozhraní Unix, jako např. Motif a OpenLook, je založena na X-Windows.

Y

YCC Barevný prostor vyvinutý společností Eastman Kodak pro určování barev podle jasu (Y) a dvou hodnot barvonosného signálu (C a C).
Yellow (žlutá) Jedna ze základních subtraktivních barev používaných při barevném tisku. Vzniká smícháním stejného množství červeného a zeleného světla.

Z

ZIP Komprese souborů (nejčastěji textových) pomocí programu PKZIP nebo WinZip. Používá se pro zmenšení velikosti datového souboru a umožňuje rychlejší přenos po Internetu nebo lokální síti.
Zip Drive Relativně nové vyjímatelné záznamové zařízení, které pro záznam dat používá malý disk podobný disketě. Toto zařízení však ve srovnání s disketami poskytuje mnohem větší kapacitu záznamu (přibližně 1OO MB) a je rychlejší.
Zoom Zvětšení (Zoom in) obrazu nebo jeho části zobrazené na monitoru. Opakem této funkce je zmenšení (Zoom out).