Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Jednooborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 5 let.

Kontakt pro poskytování informací: Pedagogická fakulta JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D., PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
tel.: 387 773 230, e-mail: havlis@pf.jcu.cz,
tel.: 387 777 161, e-mail: holec@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Magisterský studijní obor poskytuje vysokoškolské vzdělání učitelům na 1. stupni základní školy. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

 

Profil absolventa

Absolventi pregraduálního studia si osvojí základy kompetencí, které jej kvalifikují pro výkon učitelské profese v primární škole. Jde o kompetence odborně předmětové, psychologické, pedagogicko-didaktické, komunikativní, poradenské a konzultační a dále kompetence pro výuku anglického jazyka v odpovídajícím věkovém rozpětí žáků. Absolvent bude mít předpoklady pro další profesionální růst.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má tři hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu.

Přijímací zkouška z hudební výchovy:

Přijímací zkouška je praktická. Hodnotí se celková úroveň hudebních schopností, úroveň pěveckých dovedností a hry na hudební nástroj. Zkoumané předpoklady jsou z oblasti smyslu pro tónovou výšku, pro harmonické vztahy, pro rytmus, zjišťuje se rozsah hudební paměti. Přihlíží se k pěvecké reprodukci lidové písně (nutno připravit 2 - 3) a dovednostem ve hře na nástroj (preferují se klavír nebo housle), vycházejícím z úrovně žáka 3. ročníku základní umělecké školy.

Přijímací zkouška z anglického jazyka:

Přijímací zkouška testuje praktické zvládnutí jazyka, nikoli teoretické znalosti na úrovni B1. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední škole (např. zvládnutí učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE).

Zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Český jazyk:

Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 25 bodů.

Hudební výchova:

Praktická zkouška je hodnocena maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 20 bodů.

Anglický jazyk:

Test je hodnocen maximálně 100 body, k úspěšnému vykonání zkoušky je nutných alespoň 40 bodů.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty tělesné výchovy včetně plaveckého výcviku, startovních skoků do vody a plavání pod vodou. Zdravotní nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman