Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 160, e-mail: hudecek@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor obsahuje předměty teoretické (např. hudební nauka, harmonie, hudební formy, hudební psychologie), historické (např. dějiny hudby), praktické (např. hra na nástroj, improvizace, intonace, hlasová výchova).

 

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru získá základy hudebně teoretických, historických i praktických disciplín, což mu umožní se uplatnit jako kulturně organizační pracovník v uměleckých tělesech (koncertních, divadelních apod.), v rozhlase, televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a všude, kde se vyžaduje kulturně koncepční a produkční práce (veřejné kulturní instituce). Uplatní se také jako pracovník mimoškolských zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí a mládeže, bude je umět organizovat a odborně připravovat. V základním školství může absolvent působit jako asistent pedagoga pro oblast hudební výchovy.

Absolventi mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství hudební výchovy pro základní školy (2. stupeň), střední školy a základní umělecké školy (PPHV, PHV a hudební nauka).

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice.

Kritériem pro přijetí je úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír nebo housle.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Zkouška je hodnocena maximálně 100 body, k jejímu úspěšnému vykonání je nutných alespoň 50 bodů.

 

Další důležitá sdělení

Podrobné hudební a nástrojové požadavky jsou na webových stránkách katedry HV. Mohou být sděleny také na individuální požádání a rovněž budou zmíněny na Dnu otevřených dveří.

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace předmětů s hudební výchovou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. ČJ-HV, AJ-HV atd.), vykoná přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech studijních kombinací, na něž si podal přihlášku.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman