Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

Na PF JU probíhá dvouleté učitelské studium Hudební výchova jako navazující studium pro absolventy bakalářských studijních programů stejného či podobného zaměření, a to v prezenční formě.

 

Charakteristika studijního oboru

Cílem navazujícího magisterského studijního programu oboru Učitelství hudební výchovy pro 2. st. ZŠ, SŠ a ZUŠ je prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoreticko-analytické, historické i praktické v návaznosti na završené bakalářské studium.

 

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu tohoto oboru je způsobilý k výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ, na SŠ a může kvalifikovaně vyučovat i předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

V neučitelské oblasti se může uplatnit jako kulturně organizační pracovník v uměleckých tělesech, v rozhlase, televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a tam, kde se vyžaduje kulturně koncepční a produkční práce (veřejné kulturní instituce).

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná s následujícími požadavky:
Ústní v rozsahu historicko-teoretických požadavků k bakalářské SZZ, v praktické části zkoušky prokáží uchazeči dostatečné předpoklady ve zpěvu z listu a schopnosti hry na klavír nebo housle na úrovni absolventa 2. stupně ZUŠ.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a sestavení pořadí uchazečů

Uchazeč za svůj výkon obdrží v teoretické části maximálně 50 bodů, v praktické části rovněž maximálně 50 bodů. K úspěšnému vykonání potřebuje získat celkově minimálně 50 bodů.

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky.
Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů než je stanovený nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších výsledků u zkoušky.

Pozn. Tematické okruhy předmětů SZZ jsou na webových stránkách KHV, mohou být sděleny i na individuální požádání.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman