Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Informace pro uchazeče o studium na KHV

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Všechny tyto studijní obory jsou až na výjimky akreditovány pouze v prezenční formě studia (viz část Informace o studijních programech a oborech) a všechny mají standardní dobu studia 2 roky (PS 2 roky).

Pedagogická fakulta JU má akreditovány tyto navazující magisterské studijní obory, které vypisuje v přijímacím řízení 2014:

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy:

 • Anglický jazyk - zkratka oboru AJn
 • Český jazyk a literatura - ČJn
 • Dějepis - Dn
 • Fyzika - Fn
 • Chemie - Chn
 • Informatika - Inn
 • Matematika - Mn
 • Německý jazyk - NJn
 • Občanská výchova - OVn
 • Přírodopis - Přn
 • Technická výchova - TchVn
 • Tělesná výchova - TVn
 • Výchova ke zdraví - VKZn
 • Výtvarná výchova - VVn
 • Zeměpis - Zn
Pozn.: Studijní obor Hudební výchova, který není v seznamu uveden, je akreditován v programu N7504 Učitelství pro střední školy, avšak poskytuje učitelskou způsobilost pro 2. stupeň ZŠ, střední školy a základní umělecké školy - zkratka oboru HVan. Proto jej lze kombinovat i s obory akreditovanými v programu N7503 Učitelství pro základní školy.

Uchazeč podává přihlášku vždy na kombinaci dvou studijních oborů. Oba obory si volí podle kombinace, kterou studoval v předchozím bakalářském programu. Pokud podá přihlášku na kombinaci oborů, která je odlišná od kombinace oborů, kterou studoval v předchozím bakalářském studiu, nesplnil podmínky přijímacího řízení.

 

Charakteristika oborů

Navazující magisterské studijní obory poskytují kvalifikaci pro výkon povolání učitele na 2. stupni základní školy.

 

Profil absolventa

Absolvent může působit jako kvalifikovaný učitel na 2. stupni základní školy.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná pro všechny uchazeče, kteří budou k 20. červnu 2014 absolventy Pedagogické fakulty JU bakalářského studijního programu B7507 s příslušnou kombinací oborů "... se zaměřením na vzdělávání". Všichni ostatní uchazeči vykonají přijímací zkoušku podle následujících požadavků:

 

 

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

Přijímací zkouška má dvě části - ústní a praktickou. Ústní zkouška v rozsahu historicko-teoretických požadavků k bakalářské SZZ, kterou je ukončeno studium bakalářského oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání akreditovaným na Pedagogické fakultě JU. V praktické části zkoušky uchazeč prokáže dostatečné talentové předpoklady (intonace, rytmické a harmonické cítění, hlasové dispozice) a schopnost hry na klavír nebo housle na úrovni absolventa 2. stupně ZUŠ.

Za svůj výkon obdrží v teoretické části maximálně 50 bodů, v praktické části rovněž maximálně 50 bodů. Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který získá ze 100 možných bodů alespoň 60 bodů.

Pozn. Tématické okruhy předmětů SZZ jsou na webových stránkách KHV, mohou být sděleny i na individuální požádání.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman