Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Typy studia

1) Příprava učitelů I. stupně základní školy zahrnuje předměty společného základu povinné pro všechny posluchače (hra na nástroj - klavír nebo housle, hudební teorie a dějiny hudby, pěvecká výchova a didaktika hudební výchovy), kromě toho si mohou studenti od 3. semestru studia volit některé další předměty hudebního zaměření (tzv. certifikátový program).

 

2) Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání představuje dvouoborové bakalářské prezenční studium se standardní dobou studia 3 roky a je volně kombinovatelný se všemi obory "...se zaměřením na vzdělávání..."

Studijní obor obsahuje předměty teoretické (např. hudební nauka, harmonie, hudební formy, hudební psychologie), historické (dějiny hudby, dějiny populární hudby a jazzu) a praktické (hra na nástroj, improvizace, intonace, hlasová výchova).

Přijímací zkouška je praktická. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je úroveň absolventa 1. stupně ZUŠ v hudební teorii a ve hře na klavír nebo housle.

Hlásí-li se uchazeč současně na různé kombinace oborů s hudební výchovou v rámci bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání (např. Čj-HV, Aj-Hv a pod.), vykoná přijímací zkoušku pouze jednou. Výsledek mu bude automaticky započítán do všech nabízených studijních kombinací.

PF JU má akreditován navazující magisterský studijní obor Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol - dobíhající studium.

 

3) Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání je jednooborové prezenční studium.

Kromě univerzitního základu a vybraného hlavního oboru vychází studium ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy. V hlavním oboru pokračuje nástrojová, resp. pěvecká specializace včetně prohloubeného vzdělání v jeho dějinách a literatuře.

Přijímací zkouška je talentová v hlavních oborech hra na klavír nebo sólový zpěv. Uchazeč při ní prokáže dobré sluchové předpoklady, čistý zpěvní projev, smysl pro rytmus, harmonicko-tonální vztahy, paměť (melodická i rytmická) a celkové dobré hlasové dispozice. Kritériem pro přijetí je minimálně dosažená úroveň maturanta na konzervatoři.

Pozn. Hlavní obor sólový zpěv se v akademickém roce 2011/12 neotvírá.

Na PF jsou akreditovány dva navazující magisterské obory, a to: Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy a Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman