Pedagogická fakulta - homepage

Katedra hudební výchovy

Katedra hudební výchovy

Pedagogičtí pracovníci

Konzultační hodiny

Typy studia

Okruhy k SZZ

Rozpis SZZ - srpen 2018

Směrnice vedoucího katedry

Přijímací řízení

Vědecká a umělecká činnost

Pořádané akce

Soubory působící při KHV PF JU

Fotogalerie

Skripta na prodej

Požadavky ve hře na klavír pro studenty 1. st. ZŠ, kteří na PF JU se hrou na nástroj začínají

Nástrojové požadavky - HV se zaměřením na vzdělávání

Nástrojové požadavky - Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání

 

Další katedry PF JU

 

Učitelství hudební výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy

(dvouoborové navazující studium)

 

KHV/QZN1 Historicko-teoretická analýza skladby

 1. Chorální melodie s latinským textem, česká duchovní píseň - interpretace notových ukázek, duchovní hudba středověku, její funkce a formy
  noty
 2. Středověká jednohlasá nebo vícehlasá píseň - interpretace notových ukázek, světská hudba ve středověku, její společenské funkce, odraz forem rytířského života, hudební formy, žánry
  noty
 3. Vícehlasá píseň s melodií v tenoru/moteto - interpretace notových ukázek, hudba renesance a reformace v 15. a 16. století, hudební formy a druhy, jejich funkce
  noty
 4. Árie - analýza skladby, opera a další útvary vokální hudby baroka a klasicismu, recitativ, árie, funkce
  noty
 5. Věta houslového koncertu/concerta grossa, např. Vivaldi, Corelli, Bach, Händel - analýza skladby, orchestrální hudba pozdního baroka
  noty (1)   noty (2)
 6. J. S. Bach: fuga g moll z Temperovaného klavíru - analýza skladby, hudba baroka pro klavír
  noty
 7. W. A. Mozart/L. v. Beethoven: sonátová nebo rondová věta - analýza skladby, formy instrumentální hudby klasicismu
  noty (1)   noty (2)
 8. A. Dvořák: Humoreska/B. Smetana: Polka - analýza skladby, charakteristické nebo taneční žánry v hudbě 19. století, formální a funkční stránka
  noty (1)   noty (2)   noty (3)
 9. F. Schubert: Lindenbaum - analýza skladby, romantická píseň, typy, autoři
  noty
 10. B. Smetana: Vltava, partitura - analýza skladby, programní symfonická hudba 19. století, formy, typy hudebního vyjádření mimohudebního obsahu
  noty
 11. B. Bartók: Rumunské tance, Sz. 56, V, VI - analýza skladby, neofolklorismus, modalita v evropské hudbě 20. století, významní představitelé nebo školy, jejich inspirační zdroje a hlavní rysy hudebního jazyka
  noty (1)   noty (2)
 12. W. Lutoslawski: Smuteční hudba, 1. věta, Prolog - analýza skladby, dodekafonie a serialismus v hudbě 20. století, způsoby uplatnění řadového principu, obecné a individuální rysy u hlavních představitelů
  noty

Otázky jsou totožné s uvedenými tematickými okruhy.

 

QZN2 Didaktika hudební výchovy

Tematické okruhy

 1. Hudebně výchovný proces ve škole, jeho činitelé, osobnost učitele Hv a jeho žádoucí předpoklady k učitelské práci, činnostní charakter HV, uplatňované druhy hudebních činností na ZŠ a jejich vztahy.
  Uplatnění didaktických zásad v hudební výchově: zásada aktivity žáků, zásada názornosti a příklady jejího respektování, zásady přístupnosti a přiměřenosti, soustavnosti a posloupnosti, zaměřenost na rozvíjení hudebních schopností a dovedností a osvojování hudebních poznatků.
 2. Podstata Orffova Schulwerku, jeho základní rysy, hudební tvořivost a improvizace, využití elementárních hudebních nástrojů na 2. stupni ZŠ, způsoby vytváření nástrojových doprovodů k nacvičovaným písním.
  Pohyb spojený s hudbou jako jedna z hudebních činností v rámci všeobecné hudební výchovy, smysl a cíl této činnosti především v rozvíjení rytmického cítění, hra na tělo, pohyb jako variace a kombinace chůze a tanečních kroků se zřetelem k vnímané hudbě.
 3. Plánování hudebně výchovné práce, uplatnění tematického principu, struktura hodiny hudební výchovy, příprava učitele, činitelé ovlivňující přípravu (analýza učiva, metodická příprava, učitelské dovednosti). Efektivita hodiny.
 4. Problém nezpěvnosti části žáků, příčiny a projevy nezpěvnosti, důsledky v kolektivním zpěvu žáků, didaktické prostředky nápravy - individuální přístup, volba hlasové polohy, sluchová zaměřenost, zrakový názor, návyky kultivovaného tvoření tónu.
 5. Pěvecká činnost a její postavení ve vztahu k ostatním hudebním činnostem, problematika výběru materiálu se zřeteli vzdělávacími a estetickými, nástin postupu při nácviku písně ve spojení s přípravnými cvičeními hlasovými, rytmickými a intonačními.
  Hlasová výchova jako složka pěvecké činnosti, její cíl, zaměření, metody rozvíjení a kultivace pěveckého projevu v průpravných cvičeních dechových, fonačních a artikulačních.
 6. Vokální intonace jako složka pěvecké činnosti, její smysl v rozvíjení hudebních představ, podstata tonálních metod, osvětlení principů Danielovy metody opěrných písní, vztah mezi imitací a intonací při nácviku melodie osvojované písně.
 7. Improvizace jako hudební činnost směřující ke konstrukční stránce hudby. "Hra na ozvěnu" jako zácvičná improvizační hra. "Hra na otázku a odpověď" jako improvizace polověty. Principy podobnosti a kontrastu.
 8. Pomůcky a didaktická technika pro hudební výchovu, vybavení učebny pro hudební výchovu, pomůcky pro jednotlivé druhy hudebních činností, audiovizuální technika, učitelův nástroj.
 9. Práce s konkrétní písní:
  pěvecké předvedení písně (i vedlejší hlasy), nástrojový doprovod, dirigování (taktování), analýza písně z aspektů muzikologických a didaktických (motivační prostředky, práce s textem, přípravná cvičení, volba metody pro nácvik melodie, využití pomůcek, vztahy k dalším hudebním činnostem, zapojení do struktury hodiny).

Otázky jsou totožné s uvedenými tematickými okruhy.

Student u SZZ z didaktiky HV předloží své portfolio.

 

Zkoušky mají ústní formu. Otázky jsou zadávány losováním. Studentovi jsou na přípravu k dispozici orazítkované papíry, které mohou sloužit jako podklad při ústní zkoušce. Čas určený na přípravu každého z předmětů je přibližně 30 minut. Pro zdárné ukončení SZZ musí student splnit oba předměty. Nezdar ve kterémkoli z nich neguje celkový výsledek SZZ. S výsledky jsou studenti seznámeni po skončení SZZ týž den. Při neúspěšném pokusu bezprostředně po skončení každého z předmětů. O celkovém hodnocení a výsledku rozhoduje součet kladných i záporných hlasů jednotlivých členů zkušební komise na neveřejném zasedání. U SZZ se hodnotí věcná správnost a plynulost projevu. Zkouška každého předmětu může trvat maximálně 30 minut. Student je povinen se přihlásit k oběma předmětům současně.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra hudební výchovy ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KHV PF JU       správa webu: Martin Toman