prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

číslo dveří: J350
tel.: 387 773 071
e-mail: pech@pf.jcu.cz

konzultační hodiny: úterý 12:30 -- 13:30
oblasti zájmu v matematice:
geometrie (klasická, diferenciální, algebraická)
automatické dokazování vět (dokazování, odvozování a objevování vět pomocí počítače)
teorie vyučování v matematice (užití nových technologií ve výuce, v přípravě učitelů matematiky)
 
profesní růst:
1969 - 1974 - studium na MFF UK Praha, obor matematika - deskriptivní geometrie
1983 - rigorózní zkouška na MFF UK, titul RNDr.
od 1984 - na katedře matematiky Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích
1986 - 1991 - externí aspirantura v oboru geometrie a topologie, školitel prof. Z. Nádeník
1991 - obhajoba kandidátské disertační práce, MFF UK, hodnost kandidát fyzikálně matematických věd - CSc.
1994 - obhajoba habilitační práce, PF JU, titul docent v oboru geometrie
2006 - jmenovací řízení, titul profesor v oboru teorie vyučování matematiky
 
kvalifikační práce:
Integrabilita skoro tečných struktur. Diplomová práce, MFF UK Praha, 1974, 25 stran.
O nerovnostech prostorových křivek a prostorových n-úhelníků. Kandidátská dizertační práce, MFF UK Praha, 1991, 73 stran.
Vztahy mezi nerovnostmi v n-úhelnících. Habilitační práce, PF JU Č. Budějovice, 1994, 101 stran.
 
publikační činnost: zde
 
studijní materiály on-line:
Analytická geometrie lineárních útvarů
Kuželosečky
Kvadratické plochy a jejich reprezentace v programu Maple
Klasické vs. počítačové metody při řešení úloh v geometrii