E U K L E I D O V S K Ý P R O S T O R

 

V této části budeme vyšetřovat prostor, který má kromě všech vlastností, jež má afinní prostor, ještě jednu vlastnost navíc. Touto vlastností je možnost měřit vzdálenost mezi libovolnými dvěma body, stručně řečeno, zavedení metriky. Zavedení metriky nám umožní zkoumat nejen vzdálenost mezi body, ale i vzdálenost mezi podprostory eukleidovského prostoru - např. vzdálenost bodu od přímky, bodu od roviny, vzdálenost dvou mimoběžek apod. Na základě pojmu vzdálenost dvou bodů budeme zkoumat i obsahy a objemy těles, z nichž je základní objem simplexu. Od objemu simplexu se odvíjí výpočet objemu všech "složitějších" těles. Kromě vzdálenosti podprostorů a objemu simplexu budeme zkoumat ještě odchylku podprostorů, někdy se též říká úhel podprostorů. Všechny tyto pojmy lze definovat pomocí skalárního součinu dvou vektorů ze zaměření afinního prostoru. Stručně řečeno, eukleidovský prostor je afinní prostor, na jehož zaměření je definován skalární součin. Budeme se proto nejprve zabývat vlastnostmi vektorových prostorů se skalárním součinem. Teprve po probrání základních vlastností těchto vektorových prostorů budeme definovat eukleidovský prostor.

K tomu, abychom mohli zkoumat vlastnosti eukleidovského prostoru je obvykle nutné zavedení soustavy souřadné tj. zobrazení, které každému bodu přiřadí vzájemně jednoznačně jeho souřadnice. Změníme-li soustavu souřadnou, změní se samozřejmě i souřadnice bodů. Vyjádříme-li např. objem čtyřstěnu pomocí souřadnic jeho čtyř vrcholů v nějaké kartézské soustavě souřadné, je zcela přirozené požadovat, aby se tento objem nezměnil, vyjádříme-li jej pomocí souřadnic vrcholů čtyřstěnu v jiné kartézské soustavě souřadné. Jedním z našich hlavních úkolů bude ukázat, že pojmy jako vzdálenost dvou bodů, vzdálenost dvou podprostorů, odchylka dvou podprostorů, objem simplexu aj. nezávisí na volbě soustavy souřadné, jinak řečeno, že tyto pojmy jsou pojmy geometrickými, či ještě jinak, že tyto pojmy jsou geometrickými invarianty (z latiny invarius = neměnný).

Řada pojmů z teorie vektorových prostorů se skalárním součinem se probírá v základním kursu lineární algebry. Myslíme však, že nebude na škodu, když budeme postupovat od počátku a zavedeme systematicky všechny potřebné pojmy.

 

 

1. Skalární součin

Definice 1.1.

Mějme dán vektorový prostor Vn dimenze n nad tělesem reálných čísel. Říkáme, že Vn je vektorový prostor se skalárním součinem nebo též unitární prostor, jestliže je každým dvěma vektorům a, b Î Vn přiřazeno reálné číslo a . b , které má tyto vlastnosti:

1. a . b = b . a ,

2. a . ( b + c ) = a . b + a . c , kde a , b , c Î Vn ,

3. (λa) . b = λ ( a . b ) , kde λ je reαlné číslo,

4. a . a ³ 0 ; a . a = 0 právě když a = o .

Číslo a . b nazýváme skalární součin vektorů a , b .

Úmluva: Místo a . a budeme psát a2 .

Vlastnosti 1., 2., 3. nám říkají, že skalární součin je komutativní, distributivní a asociativní při násobení reálným číslem. Z vlastností 1.- 4. plyne např.:

( b + c ) . a = b . a + c. a ,

a . b ) = ( a . b ) ,

o . a = ( 0 b ) . a = 0 ( b . a ) = 0.

Užijeme-li 2. a 3. vlastnost na více vektorů dostaneme:

Je-li a = ei , b = ej potom

a . b = ei . ej .

Odtud je vidět, že k tomu abychom definovali skalární součin pro libovolné dva vektory a, b z Vn , stačí znát skalární součin pro vektory báze e1 , e2 ,..., en .

Skalární součin jsme definovali axiomaticky, tj. byla zadána pouze abstraktní struktura, aniž známe konkrétní objekty a operace. Lze proto očekávat existenci různých modelů vektorových prostorů se skalárním součinem.

Nejznámějším modelem vektorového prostoru se skalárním součinem je vektorový prostor V2 tzv. geometrických vektorů ( tj. orientovaných úseček s pevným počátečním bodem), ve kterém je skalární součin a . b definován jako součin délek vektorů a , b krát kosinus odchylky vektorů a , b . Tento model však zdaleka není jediný. Uvažujme např. prostor Rn všech n-tic reálných čísel a pro libovolné dva prvky a = ( a1 , a2 ,...,an ),

b = ( b1 , b2 ,..., bn ) z Rn definujme

a . b = (1.1) N-tice ( a1 , a2 ,..., an , ), ( b1 ,b2 ,...,bn ) lze považovat za matice typu ( l , n ). Označíme-li je po řadě A, B lze místo (1.1)

psát

a . b = ( a1 , a2 , ...., an ) . ( b1 , b2 , ...., bn )T = A . BT,

kde BT značí matici transponovanou k B.

Je důležité si uvědomit, že na jednom vektorovém prostoru lze definovat různé skalární součiny. Tak např. v Rn lze kromě skalárního součinu (1.1) definovat skalární součin např. takto

a . b = A . C . BT , (1.2)

kde C je libovolná symetrická, pozitivně definitní matice n-tého řádu.

Pozitivně definitní matice je taková matice C, splňující vlastnost: X .C.XT > 0 pro každou matici X = ( x1 , x2 ,..., xn ) ( 0, 0, ..., 0) . Snadno se ověří, že operace (1.2) s takto definovanou maticí C je skalární součin.

Jelikož symetrických, pozitivně definitních matic n-tého řádu je nekonečně mnoho, lze usoudit, že na Rn lze definovat skalární součin nekonečně mnoha způsoby. Zvolíme-li za matici C jednotkovou matici I dostaneme skalární součin (1.1).

Příklad.

Na vektorovém prostoru R2 je každým dvěma vektorům a = ( a1, a2 ), b = ( b1, b2 ), přiřazeno číslo

a . b = 2 a1b1 - a1 b2 - a2 b1 + 3a2 b2 . (1.3)

Ukažte, že takto definovaná operace je skalární součin.

Řešení.

Operaci (1.3) lze napsat v maticovém tvaru

a . b =

Matice je symetrická a pozitivně definitní, neboť

Rovnost nastává právě když x1 = x2 x1 = 0 x2 = 0 , tj x1 = x2 = 0.

Tedy operací (1.3) je definován skalární součin. Vlastnosti 1. - 4. skalárního součinu můžeme ověřit též přímo.

Ukážeme ještě jeden model vektorového prostoru se skalárním součinem, často užívaný v matematické analýze. Uvažujme vektorový prostor C[a, b] všech reálných spojitých funkcí na uzavřeném intervalu [a, b]. Skalární součin na prostoru C[a,b] lze definovat následujícím způsobem:

Pro každé dvě funkce f = f (x), g = g (x) z C[a,b] definujme

f . g = . (1.4)

Za integrál vpravo v (1.4) lze vzít např. Riemannův integrál. Z vlastností Riemannova integrálu lze snadno odvodit vlastnosti 1.- 4. skalárního součinu.

Pomocí skalárního součinu budeme nyní definovat velikost vektoru.

Definice 1.2.

Velikostí ( normou ) vektoru a nazýváme číslo | a | = .

Cvičení.

1. Ověřte, zda zobrazení g definované na vektorovém prostoru R2 resp. R3 je skalární součin, platí-li pro libovolné dva vektory u = ( u1 , u2 ) , v = ( v1 , v2 ) z R2 resp.

u = ( u1 , u2 ,u3 ), v = (v1 ,v2 ,v3 ) z R3

a) g ( u , v ) = u1 v1 + 2u2 v2 ,

b) g ( u , v ) = - u ,

c) g ( u , v ) = u1 v1 + u1 v2 + u2 v1 + u2 v2 ,

d) g ( u , v ) = u1 v1 + 2u2 v2 + 3u3 v3 ,

e) g ( u , v ) = u2 v3 + u3 v2 .

Výsledek: a ) ano, b ) ne, c ) ne, např. ( 1, -1 ) . ( 1, -1 ) = 0, d ) ano, e ) ne.

2. Je dán vektorový prostor geometrických vektorů ( tj. orientovaných úseček s pevným počátečním bodem ) v rovině. Ukažte, že operace, která každým dvěma vektorům a , b přiřadí číslo

a . b = | a | | b | cos ,

kde je odchylka vektorů a , b je skalární součin.

2. Cauchyova nerovnost

Jsou-li dva nenulové vektory a , b kolineární, tj. existuje-li takové číslo k, že a - k b = o , můžeme koeficient k najít tak, že obě strany rovnosti o = a - k b vynásobíme skalárně vektorem b . S využitím vlastností skalárního součinu 1.- 4. dostaneme 0 = a . b - k b . b a odtud

Označme

. (2.1)

Pro kolineární vektory a , b bude vektor v ( 2.1 ) nulový. Pro nekolineární vektory a, b je vektor v nenulový. Délku vektoru v můžeme považovat za míru nekolineárnosti vektorů a , b. Čím je menší | v | , tím méně se vektory liší od kolineárních vektorů.

Zkoumejme délku | v | vektoru v :

Na levé straně je nezáporné číslo a tedy platí

což po úpravě dává

( 2.2 )

Nerovnost ( 2.2 ) se nazývá Cauchyova ( čti: kóšiova ), (A.L. Cauchy (1789-1857) - francouzský matematik). Rovnost nastane právě když je vektor v nulový, tj. právě když jsou vektory a, b lineárně závislé. Výsledek shrňme do věty:

Věta 2.1.

Pro libovolné dva vektory a , b z Vn platí

| a . b | | a | | b | ,

přičemž rovnost nastává právě když jsou vektory a , b lineárně závislé.

Nerovnost ( 2.2 ) se pro nenulové vektory a , b často píše ve tvaru

(2.2)΄

Je nutné si uvědomit, že nerovnost (2.2) platí pro jakoukoliv volbu skalárního součinu. Zadáme-li v Rn skalární součin jako v ( 1.1 ), potom platí

(2.3)

s rovností právě když ai = kbi , i = 1, ..., n , k = konstanta. Nerovnost ( 2.3 ) je nejčastěji užívaný tvar Cauchyovy nerovnosti. V literatuře se často mluví též o Cauchy-Schwarzově nerovnosti, protože každý z těchto význačných matematiků objevil nerovnost ( 2.2 ) ve speciálním tvaru pro určitou volbu skalárního součinu. Ve tvaru ( 2.3 ) ji uvádí A. Cauchy. (H. Schwarz (1843-1921) - německý matematik).

Nyní odvodíme důležitou trojúhelníkovou nerovnost.

Věta 2. 2. (trojúhelníková nerovnost):

Pro libovolné dva vektory a, b z Vn platí

. (2.4)

Přitom rovnost nastává právě když existuje c Î R, c 0 a je buď a = c b nebo b = c a .

Důkaz.

S využitím Cauchyovy nerovnosti ( 2.2 ) dostáváme

.

Zkoumejme nyní, kdy nastává ve (2.4 ) rovnost. Ta nastává právě když nastává rovnost v nerovnosti

, (2.5)

která je slabší než ( 2.2 ). Je-li např. a = c b , dosazením do ( 2.5 ) máme c b2 | c | b2 a rovnost nastává právě když c 0.

Vztah ( 2.2 )΄ nαm umožňuje definovat odchylku dvou nenulových vektorů.

Definice 2.1.

Odchylkou dvou nenulových vektorů nazýváme číslo , pro které platí

. (2.6)

Je-li , říkáme, že vektory a, b jsou na sebe kolmé (ortogonální ).

Věta 2.3 ( kosinová věta ):

Pro vektory u , v , v - u platí

. (2.7)

Důkaz.

Pro výraz na levé straně ( 2.7 ) platí

Dosazením za z definice ( 2. 1. ) dostáváme tvrzení věty ( obr. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důsledek ( Pythagorova věta ):

Jsou-li vektory u , v na sebe kolmé, potom

(2.8)

Cvičení.

1. Dokažte, že pro vektory u , v Î Vn platí

.

2. Dokažte Cauchyovu nerovnost ve tvaru ( 2.3 ) přímým výpočtem. (Návod: nerovnost dokažte nejprve pro n = 2, n = 3. Analogicky postupujte pro libovolné n ).

3. Odvoďte vzorec: Pro libovolná reálná čísla x1 , x2 ,..., xn platí

,

s rovností právě když x1 = x2 = ... = xn .

4. Dokažte, že pro kladná reálná čísla x1, x2, ... , xn platí

s rovností právě když x1 = x2 = ... = xn .

 

3. Ortogonální a ortonormální vektory

Definice 3.1.

Říkáme, že vektory a1, a2 ,..., ak vektorového prostoru Vn jsou ortogonální, jestliže platí

ai . aj = 0 pro všechna , i, j = l, 2, ..., k.. Vektor a se nazývá jednotkový , jestliže

| a | = 1. Vektory a1 , a2 ,..., ak jsou ortonormální, jestliže jsou ortogonální a jednotkové.

V tomto případě budeme psát ai . aj = , kde symbol (tzv. Kroneckerovo delta) je roven nule pro ij a rovná se jedné pro i = j. (L. Kronecker (1823-1891)- německý matematik).

Důležitým pojmem je ortonormální báze vektorového prostoru.

Definice 3.2.

Říkáme, že vektory a1 , a2 ,..., an tvoří ortonormální bázi vektorového prostoru Vn, jsou-li tyto vektory lineárně nezávislé a ortonormální.

Uvedeme některé vlastnosti ortonormálních vektorů.

Věta 3.1.

Jsou-li nenulové vektory ortogonální, jsou lineárně nezávislé.

Důkaz.

Nechť jsou vektory ortogonální a nechť

. (3.1)

Vynásobíme-li obě strany této rovnosti skalárně vektorem aj , kde j = 1, 2, ... , k, dostaneme

cj aj2 = 0. Protože aj je nenulový vektor, plyne odtud cj = 0 pro všechna j = 1, 2, ..., k. Všechny koeficienty c1 , c2, ..., ck v ( 3.1 ) jsou rovny nule. Vektory a1, a2 , ...., ak jsou tedy podle definice lineárně nezávislé.

K tomu, abychom dokázali najít nějakou ortonormální bázi vektorového prostoru Vn tedy stačí najít n ortonormálních nenulových vektorů. To se děje procesem, kdy libovolnou bázi Vn nejprve ortogonalizujeme - tj. všechny vektory báze budou vzájemně kolmé a nakonec normujeme - tj. všechny vektory budou jednotkové. Tento proces nyní popíšeme.

Věta 3. 2. ( Gram-Schmidtův ortogonalizační proces ):

Nechť { a1, a2 , ..., an} je libovolná báze Vn . Potom existují vektory b1 , b2 , ..., bn , které tvoří ortonormální bázi Vn.

Důkaz.

Položíme b1 = a1 . Nechť dále b2 = a2 + k b1 . Zvolme k tak, aby b1.b2 = 0, tj. vynásobíme rovnost b2 = a2 + k b1 skalárně vektorem b1 a dostaneme Nechť dále b3 = a3 + r b1 + s b2. Vynásobením této rovnosti postupně vektory b1 , b2 dostaneme , .Takto postupujeme dále až získáme n ortogonálních vektorů b1, b2, ..., bn . Z těchto vektorů vytvoříme normováním ortonormální bázi

Snadno se lze přesvědčit, že tyto vektory jsou ortogonální a jednotkové.

Ukažme průběh ortogonalizace na příkladu vektorového prostoru V2 (obr):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je-li {a1 ,a2 } báze V2 položíme nejprve b1 = a1 . Nyní je nutné vektor b1 vhodně vynásobit reálným číslem k tak, aby součet vektorů k b1 a a2 byl vektor kolmý k b1. Jestliže je {b1, b2} hledaná ortogonální báze. V situaci na obrázku je přibližně k = -1/2.

Mějme dánu ortonormální bázi {a1 , a2 , .. .an} vektorového prostoru Vn a nechť pro libovolné dva vektory x , y platí

Potom pro skalární součin x . y máme

Tedy platí

x . y = x1y1 + x2y2+ ... + xnyn. (3.2)

Můžeme tedy shrnout:

Věta 3. 3.

Pro dva libovolné vektory x, y, které mají v nějaké ortonormální bázi souřadnice

x = ( x1 , x2 , ..., xn ), y = ( y1 , y2 ,..., yn ) platí (3.2).

Z předchozího tvrzení plyne, že volba ortonormální báze za bázi vektorového prostoru Vn je velmi výhodná hlavně proto, že skalární součin libovolných dvou vektorů, vyjádřených v této bázi, má jednoduchý tvar (3.2). Ve vektorovém prostoru se skalárním součinem budeme používat většinou ortonormální báze.

Cvičení.

1. Ve vektorovém prostoru V3 mějme dánu ortonormální bázi {e1 , e2 , e3 }. Nechť v této bázi je v1 = ( 1, 1, -1 ), v2 = ( 0, 2, 1 ), v3 = ( -2, -1, 1 ). Určete ortonormální bázi

{u1 ,u2,u3} tak, aby platilo [{ u1 }] = [{ v1 }], [{ u1 ,u2 }] = [{ v1 , v2 }],

[{u1 , u2 , u3 } ] = [{ v1 , v2 , v3 }].

Výsledek:

2. Ve vektorovém prostoru R3 je dán skalární součin vektorů , předpisem

x . y = 2x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + x3 y3 .

Určete ortonormální bázi podprostoru, který je generován vektory

a) ( 1, 0, 0 ), ( 1, 2, 0 ).

Výsledek např.

b) ( 1, 1, 0 ), ( 0, 1, 1 ), ( 1, 0, 1 ).

Výsledek např. .

3. Nechť pro vektory u , v unitárního vektorového prostoru Vn platí v některé bázi

u . v = u1 v1 + u2 v2 + ... + un vn ,

kde u = ( u1 , u2 , ..., un ), v = ( v1 , v2 ,...,vn ). Potom báze je ortonormální. Dokažte.

4. Matice přechodu mezi dvěma bázemi - ortogonální matice

Mějme ve vektorovém prostoru Vn dány dvě báze A={a1, a2,…, an}, B={b1, b2,…, bn}

Potom existují jedno značně určená reálná čísla pij , i, j = 1 , ..., n tak, že platí:

 

(4. 1)

Matici

(4. 2)

 

nazýváme matice přechodu od báze A={a1, a2,…, an} k bázi B={b1, b2,…, bn}. Značíme .

Matice přechodu mezi dvěma ortonormálními bázemi je velmi speciální. Ukážeme, že v tomto případě platí

P.PT = I , (4.3)

kde PT značí matici transponovanou k matici P, I je jednotková matice.

Skutečně, podle (4.1) jest

Odtud skalárním vynásobením obou stran vektorem bj dostáváme

Protože ale platí , dostáváme

pro pro,

což je rozepsaný vztah (4.3).

Řádky matice (4. 2) tvoří souřadnice vektorů b1 , b2 , ... , bn,, vyjádřené v ortonormální bázi A={a1, a2,…, an} a pro skalární součin bi . bj tedy platí vzorec (3. 2). Můžeme říci, že matice P má následující vlastnost:

Skalární součin dvou různých řádků matice P je roven nule, skalární součin stejných řádků je roven jedné.

Ze vztahu (4. 3) plyne

P-1 = PT , (4.4)

kde P-1značí matici inverzní k P. Ta, jak známo existuje, neboť matice P je vždy regulární.

Matice P, která má vlastnost (4. 4) se nazývá ortogonální matice. Ze (4.3) dále dostáváme

(4.5)

Předchozí úvahy shrneme do věty.

Věta 4.1.

Matice přechodu mezi dvěma ortonormálními bázemi je ortogonální. Její determinant je roven 1 nebo -1.

Poznámka. Je-li P ortonormální matice, potom det Tento vztah neplatí obráceně tj. z předpokladu det neplyne, že matice P je ortonormální.

Příklad.

Ve vektorovém prostoru R2 jsou dány vektory w1, w2 pro jejichž souřadnice v ortonormální bázi U = { u1 , u2 } platí w1 = ( 2, -1 )U , w2 = ( 2, -2 )U . Vzhledem k jiné bázi V = { v1, v2 } mají vektory w1, w2 , souřadnice

Určete matici přechodu od báze U k bázi V a zjistěte, zda je ortonormální.

Řešení.

Jest a

Odtud

Odečtením druhé rovnosti od první dostáváme ,tj.

 

Matice přechodu P má tvar

Vidíme, že P je dokonce ortogonální. Ortonormální je tedy i báze

Cvičení.

1. Řešte předchozí řešený příklad pro zadání

a ) w1 = ( 2, 3 )U = ( -2, 3 )V , w2 = ( 6, -4 )U = ( 6, 4 )V ,

b ) w1 = ( 6, 8 )U = ( 10, 0 )V , w2 = ( 7, 1 )U = ( 5, 5 )V ,

c ) w1 = ( 1, 2 )U = ( 0, 1 )V , w2 = ( 3, 7 )U = ( 2, 3 )V .

Výsledek: a) , ortogonální,

b) , ortogonální,

c) , není ortogonální.

2. Dokažte, že matice přechodu od jedné báze k druhé bázi vektorového prostoru Vn je regulární.

3. Ukažte, že neplatí:

je ortogonální.

 

5. Kolmost podprostorů

Definice 5.1.

Ve vektorovém prostoru Vn uvažujeme podprostor Vk dimenze k. Množinu všech vektorů z Vn , ortogonálních ke každému vektoru z Vk nazveme ortogonální doplněk podprostoru Vk. Značíme jej .

Ukážeme, že ortogonální doplněk je vektorový podprostor dimenze n-k.

Nechť {a1, a2,…, an} je ortonormální báze Vn a {a1, a2,…, ak} je ortonormální báze Vk . Libovolný vektor z je kolmý ke každému vektoru z Vk , tedy i k vektorům báze {a1, a2,…, ak}. Platí:

pro všechna j = 1,2,...,k.

To znamená, že pro každý vektor jest

(5.1)

tj. vektor x lze vyjádřit pomocí lineární kombinace n - k vektorů

Obráceně: Platí-li ( 5.1 ), potom pro libovolný vektor y z Vk jest a máme

Dokázali jsme větu:

 

Věta 5.1.

Je-li Vk podprostor vektorového prostoru Vn , potom ortogonální doplněk vektorového prostoru Vk je vektorový prostor dimenze n - k.

Nyní zavedeme pojem kolmosti podprostorů.

Definice 5.2.

Nechť Vk je podprostor Vn . Vektor je kolmý k podprostoru Vk jestliže je kolmý ke všem vektorům z Vk. Značíme

Věta 5. 2.

Je-li vektor kolmý ke všem vektorům báze {a1, a2,…, ak} podprostoru Vk, potom .

Důkaz.

Nechť pro libovolný vektor platí

Potom

Pojem kolmosti vektoru b k podprostoru Vk lze zobecnit na dva libovolné podprostory prostoru Vn . Všimněme si přitom analogie kolmosti dvou rovin.

Definice 5. 3.

Dva podprostory Vr a Vs jsou na sebe kolmé jestliže ve Vr existuje nenulový vektor kolmý k Vs , a ve Vs existuje nenulový vektor kolmý k Vr. Píšeme .

Poznámka.

O vektorových podprostorech Vk a , z nichž jeden je ortogonálním doplňkem druhého a naopak, říkáme, že jsou totálně kolmé. Prostory totálně kolmé jsou na sebe kolmé, nikoliv však naopak.

Následující věta dává nutnou a postačující podmínku pro kolmost dvou podprostorů.

Věta 5. 3.

Nechť{a1, a2,…, ar}, {b1, b2,…, bs}. jsou báze podprostorů Vr a Vs. Potom právě když pro hodnost h matice G

platí h < min (r, s).

Důkaz.

Nechť nejprve platí h < min ( r, s ), tj. řádky matic jsou lineárně závislé. Pro matici G to znamená, že existuje nenulové řešení soustavy rovnic

Z vlastností skalárního součinu plyne

Tedy vektor je kolmý k vektorům báze prostoru Vs tj. . Analogicky z lineární závislosti sloupců matice G plyne existence nenulového vektoru tak, že . Tedy . Obráceně, nechť nyní . Existuje tedy nenulový vektor z Vs takový, že

Dostáváme soustavu rovnic

kde alespoň jedno To znamená, že sloupce matice G jsou lineárně závislé tj. h <s. Z existence nenulového vektoru plyne lineární závislost řádků matice G, tj.

h < r.

 

Cvičení.

1. Ve vektorovém prostoru V4 je dán podprostor V. Nalezněte ortogonální doplněk prostoru V, platí-li v nějaké ortonormální bázi:

a) V = [{( 2, 1, 0, 2 ), ( 0, 1, 2, 3 )}],

b) V = [{( 2, 0, 1, 0 )}],

c) V = [{( 1, 1, 0, 0 ), ( 2, 0, 0, 0 ), ( 0, 0, 0, 1)}].

Výsledek: např. a) = [{( 1, -6, 0, 2 ), ( 0, 4, 1, -2 )}],

b) = [{( 1, 1, -2, 0 ), (-1, 0, 2, 1 ), ( 0, 1, 0, 3 )}],

c) = [{( 0, 0, 1, 0 )}].

2. Ověřte, zda ve vektorovém prostoru V4 jsou podprostory V a W na sebe kolmé, jestliže v nějaké ortonormální bázi je:

a) V = [{( 2, 1, 0, 1 ), ( 0, 1, 3, 2 )}],

W = [{( 1, 2, 1, 0 ), ( 4, 0, 2, 0 ),(1,1,1,1,)}],

b) V = [{( 1, 1, 1, 2 ), ( 0, -2, -3, 1 ), ( 4, 0, -2, 3 )}],

W = [{( 1, -3, 2, 0 ), ( 1, 4, 3, 2 )}],

c) V = [{( 6, 2, 2, 1 ), ( 3, 2, 1, 0 ), ( 4, 3, 2, 1 )}],

W = [{( -1, 1, 0, 2 ), ( 2, 2, 1, 4 ), ( 3, -1, 5, -2 )}].

Výsledek: a) nejsou na sebe kolmé,

b) na sebe kolmé,

c) na sebe kolmé.

 

6. Orientace vektorového prostoru

Mějme dány dvě báze A={a1, a2,…, an}, B={b1, b2,…, bn} vektorového prostoru Vn a nechť značí matici přechodu od báze A k bázi B. Místo ( 4. 1 ) můžeme psát

.

Matice přechodu mezi dvěma bázemi je vždy regulární a její determinant je tedy různý od nuly. Pro matici je tedy buď det P > 0 nebo det P < 0. Bude-li det P > 0, říkáme, že báze A a B jsou souhlasné a zařadíme je do stejné skupiny. Bude-li det P < 0 budou báze A a B v různých skupinách. Snadno se ukáže, že relace "být souhlasné" na množině všech bází Vn je relací ekvivalence. Jak známo, každá ekvivalence definuje rozklad. Dvě báze patří do téže třídy, jsou-li souhlasné. Ukážeme, že třídy rozkladu jsou právě dvě.

Nechť A={a1, a2,…, an} a B={- a1, a2,…, an} jsou dvě báze Vn. Zřejmě je det . Tedy třídy jsou aspoň dvě. Nechť nyní C je libovolná jiná báze. Nepatří-li C do třídy ekvivalence obsahující bázi A jest det < 0. Zároveň jest det P Ze vzorce ( 4.2 ) plyne vztah S použitím věty o násobení determinantů dostáváme

Báze tedy patří do třídy ekvivalence obsahující B.

Definice 6.1.

Orientovaný vektorový prostor Vn je takový vektorový prostor, v němž jsme jednu ze dvou tříd bází vzhledem k ekvivalenci "být souhlasné" zvolili za třídu kladných bází.

Ukažme si dvě možné orientace trojrozměrného vektorového prostoru V3 . Uvažujme trojici nezávislých vektorů u, v, w a umístěme je do společného bodu. Představme si na místě vektoru w pozorovatele, který se dívá na odchylku vektorů u, v.

Jestliže má pozorovatel vektor u po pravé, resp. po levé ruce, nazýváme uspořádanou trojici vektorů u, v, w pravotočivou resp. levotočivou (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení.

1. Určete zda jsou lineárně závislé či nezávislé vektory, jejichž souřadnice v kladné bázi jsou

a) ( 2, 1, 0 ), ( 0, -1, 0 ), ( 1, 1, 1 ),

b) ( 1, 0, 2, 3 ), (2, 1, 1, 4 ), ( 1, 1, -1, 1 ), ( 13, 15, 17, 0 ),

c)

V případě, že jsou vektory lineárně nezávislé, rozhodněte, zda tvoří (v daném pořadí) kladnou či zápornou bázi.

Výsledek: a) lineárně nezávislé, tvoří zápornou bázi,

b) lineárně závislé,

c) lineárně nezávislé, tvoří kladnou bázi.

7. Ortogonální doplněk - vektorový součin

V praxi se často setkáváme s úlohou, najít ortogonální doplněk n -1 vektorů ve Vn.

Definice 7.1.

Ve vektorovém prostoru Vn je dáno n -1 vektorů které mají v nějaké kladné ortonormální soustavě souřadné souřadnice . Potom se vektor, jehož souřadnice jsou algebraické doplňky posledního řádku determinantu

(7.1)

nazývá ortogonální doplněk vektorů Značíme jej

Poznámka.

Je tedy nutno rozlišovat mezi ortogonálním doplňkem podprostoru, což je vektorový podprostor a ortogonálním doplňkem vektorů, což je pevně určený vektor. Ortogonální doplněk se často zapisuje v této praktické formuli:

 

 

.

Zde jsme označili vektory kladné báze a A1, A2 ,..., An jsou algebraické doplňky prvků posledního řádku determinantu. Souřadnice ortogonálního doplňku v bázi jsou právě čísla A1, A2 , ....., An.

Nežli přistoupíme ke zkoumání vlastností ortogonálního doplňku uvedeme lemmu.

Lemma.

Nechť je dána čtvercová matice A = (aij ), i, j = 1, ... ,n. Algebraické doplňky prvků aij označme Aij. Potom pro i, j = 1,...n platí

(7.2) Důkaz.

Lemma v podstatě říká, že součin libovolného řádku matice A s algebraickými doplňky jiného řádku, je roven nule. Zkoumejme determinant matice A´, jejíž i-tý a j-tý řádek obsahuje stejné prvky a rozviňme tento determinant podle i - tého řádku. Jest

Protože však můžeme psát

Nyní si stačí uvědomit, že determinant, jehož dva řádky jsou stejné, je roven nule. Je-li ve vztahu ( 7.2 ) i = j , dostáváme známý vztah pro rozvoj determinantu podle řádku.

Věta 7.1.

Ortogonální doplněk je kolmý k vektorům

Důkaz.

Při použití předchozího značení, můžeme v nějaké kladné ortonormální bázi psát

(7.3)

i = 1, 2, ..., n - 1.

Použiji-li nyní lemmu na determinant, který dostanu ze (7.1) napíši-li do posledního řádku A1, A2, ... , An, dostávám na pravé straně (7.3) nulu.

Ukážeme nyní další vlastnosti ortogonálního doplňku

Věta 7.2.

Pro ortogonální doplněk vektorů platí:

1) právě když jsou vektory lineárně závislé.

2)Nechť jsou vektory lineárně nezávislé. Potom je báze

{a1, a2,…, an-1, a1xa2x xan-1} kladná.

3) Pro platí:

Tj. prohodíme-li pořadí vektorů, mění se ortogonální doplněk na opačný.

4) Pro velikost vektoru platí:

. (7.4)

Důkaz.

1) Řádky ( ai1 ,ai2 ,...,ain ), i = 1, 2, ..., n - 1 matice ( 7. 1 ), které tvoří souřadnice vektorů jsou lineárně závislé právě když všechny subdeterminanty ( n-1). řádu jsou rovny nule. To jsou však až na znaménka souřadnice ortogonálního doplňku .

  1. Determinant matice přechodu od kladné ortonormální báze {e1, e2 ,..., en } k bázi

{a1, a2,…, an-1, a1xa2x xan-1} má tvar, který dostaneme ze (7.1) napíšeme-li do posledního řádku algebraické doplňky A1 ,A2, ...,An. Rozvineme-li nyní tento determinant podle posledního řádku, dostáváme hodnotu To je číslo větší než nula (podle 1. tvrzení věty), neboť vektory jsou lineárně nezávislé.

3) Tvrzení plyne ihned z vlastnosti determinantů: prohodíme -li dva řádky determinantu mění se hodnota determinantu na opačnou.

4) Označme determinant na pravé straně v (7.4) symbolem . Ve Vn lze vždy vybrat kladnou ortonormální bázi tak, aby vektory měly souřadnice

. Potom lze psát

.

Na druhé straně platí

kde A1 ,A2 ,...,An jsou algebraické doplňky posledního řádku v determinantu (7.1), v němž však je a1n = a2n = .. = an-1,n = 0. Každý algebraický doplněk Ai prvků posledního řádku (7.1) kromě An však obsahuje nulový sloupec a tudíž se rovná nule.

Tedy jest

Důkaz je proveden.

Poznámka.

Symetrická matice

použitá v (7.4) pro k = n - 1, se nazývá Gramova matice vektorů (též metrická nebo fundamentální matice). Det G( a1 , a2 ,...,ak ) se nazývá Gramův determinant. Z tvrzení (7.4) předchozí věty plyne, že det G( a1 , a2 ,..., ak ) je pro libovolné k větší nebo roven nule. (J. Gram (1850-1916) - dánský matematik).

Ve vektorovém prostoru V3 se místo názvu ortogonální doplněk vektorů vžil název vektorový součin .

V další části se budeme zabývat tímto speciálním případem ortogonálního doplňku vektorů. Protože se vektorový součin často užívá, jeho vlastnosti shrneme zvlášť.

Definice 7.2.

Nechť jsou dány vektory jejichž souřadnice v kladné ortonormální bázi jsou

Potom vektor

(7.5)

nazýváme vektorový součin vektorů u , v.

Věta 7.3.

Nechť . Vektorový součin má tyto vlastnosti:

1)

2)

3)

4) právě když jsou vektory u, v lineárně závislé,

5) je kolmý k oběma vektorům u, v,

6) jsou-li vektory u, v lineárně nezávislé, tvoří vektory u, v, uxv kladnou bázi prostoru V3,

7)

(7.6) tj. velikost vektorového součinu je rovna obsahu rovnoběžníka určeného vektory u, v (obr.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě než začneme dokazovat, je dobré si uvědomit, že vektorový součin uxv lze definovat jako vektor, jehož souřadnice jsou algebraické doplňky prvků posledního řádku determinantu

. (7.7)

Označíme-li vektory kladné ortonormální báze e1 , e2 , e3 , je výhodné psát

 

Důkaz věty.

1) Tvrzení plyne z vlastnosti determinantů, která říká, že prohodíme-li dva řádky determinantu, změní se hodnota determinantu na opačnou.

2) Násobíme-li řádek determinantu nějakým reálným číslem mohu toto číslo vytknout před determinant. Odtud tvrzení 2.

3) Tvrzení plyne z rovnosti

4) Vektory u, v jsou lineárně závislé právě když je hodnost matice menší než dva a to nastane právě když jsou všechny subdeterminanty druhého řádu rovny nule tj.

Odtud tvrzení 4.

5) Přímým výpočtem s pomocí (7.5) dostaneme

Analogicky pro vektor v.

6) Jest

Matice přechodu P od báze k bázi má tvar

Odtud .

7) Nejprve dokážeme prvou rovnost v (7.6). Jest

K důkazu druhé rovnosti v (7.6) použijeme vztahu

.

Jest .

Věta 7 . 4 .

Pro vektory platí tzv. Lagrangeova identita (J. L. Lagrange (1736-1813) - francouzský matematik):

 

(7.8)

Důkaz.

Větu dokážeme použitím souřadnic. Kladnou ortonormální bázi zvolíme tak, aby Jest a tedy

,

kde vektory c , d mají souřadnice

Pro druhou stranu rovnosti (7.8) máme

 

 

Tedy levá a pravá strana v (7.8) se rovnají.

Poznámka.

Při volbě c = a, d = b v (7.8) dostaneme první rovnost v (7.6):

(7.9)

Ze (7.9) navíc získáváme druhý důkaz Cauchyovy nerovnosti, neboť odtud plyne s rovností pouze pro lineárně závislé vektory a, b.

Cvičení.

  1. Dokažte, že pro libovolné vektory a, b platí

Kdy nastane rovnost?

2) Ve vektorovém prostoru V nalezněte vektor w, kolmý na dané vektory, které mají v kladné ortonormální bázi souřadnice:

a) ( 2 , -1, 6, 1 ), ( 0, 8, 2, 1 ), ( 4, -1, 3, -2 ),

b) ( 1, -1, 0 ), ( -3, 7, 1 ),

c) ( 3, 0, 2 ), ( -4, 5, 1 ),

d) ( 2, 1, 5, 3 ), ( 0, 1, 3, 7 ), ( 2, 4, 1, 5 ),

e) ( 0, 2, 1,0 ), ( 1, 1, 0, 1 ).

Výsledek a) (-125, 2, 66, -148 ), b) ( -1, -1, 4 ), c) ( -10, -11, 15) ,

d) ( -90, 68, 38, -26 ), e) ( r+s, -r, 2r, -s ), r, s Î R.

3) Jaké podmínce musí vyhovovat vektory a, b, aby vektory a + b a a - b byly kolineární?

Výsledek: a, b jsou kolineární.

4) Dokažte rovnost

.

5) Jsou dány libovolné vektory p, q, r, n. Dokažte, že vektory pxn, qxn, rxn jsou komplanární (t.j. leží v jedné rovině).

6) Vektory a, b, c vyhovují podmínce a + b + c = 0. Dokažte,

že potom platí

a x b = b x c = c x a .

7) Vektory a, b, c, d jsou vázány vztahy

Dokažte, že vektory a - d a b - c jsou kolineární.

8) Dokažte identitu

 

8. Vnější součin

Ve vektorovém prostoru V3 jsme zavedli pro vektory a, b dva typy součinu. Skalární součin dvou vektorů je číslo, vektorový součin axb je vektor. Nyní zavedeme třetí typ součinu.

Definice 8. 1.

Mějme ve Vn dánu kladnou ortonormální bázi ε = {e1, e2, … , ea} Nechť vektory mají v bázi souřadnice ai = (ai1 , ai2, ....., ain ), i = 1, 2, ...., n. Potom číslo det A, kde

 

det A = det (8.1)

nazýváme vnější součin vektorů [ a1, a2, ....., an, ].

Ukážeme, že vnější součin [a1 , a2 , .... an] nezávisí na volbě kladné ortonormální báze.

 

Nechť ε΄ = {e1΄, e2΄, … , en΄} je jinα kladná ortonormální báze Vn. Označme P = ( pij ) i, j = 1, ..., n matici přechodu od báze k bázi . Pro souřadnice () vektoru ai

v bázi Tyto vztahy můžeme pro všechna i napsat maticově. Jest

tj.

A = A´ . P,

kde A´ je matice sestavená ze souřadnic vektorů ai v bázi . Odtud již snadno máme

det A = det A´ . det P = det A´,

neboť pro kladné báze jest det P = 1.

Z ( 8. 1) okamžitě dostáváme jiné vyjádření vnějšího součinu [a1 , a2 , .... , an ]:

(8.2)

pomocí skalárního součinu vektoru an a ortogonálního doplňku

Ve V3 má ( 8.2) tvar

(8.3)

Proto se někdy pro vnější součin užívá název smíšný součin.

Vnější součin vektorů a1, a2 ,. ...., an je číslo, které, jak jsme ukázali, nezávisí na volbě kladné ortonormální báze. Toto číslo má názorný geometrický význam. Ukažme to pro případy n = 2 a n = 3.

Nechť jsou dány vektory a, b Î V2, jejichž souřadnice v kladné ortonormální bázi jsou

Lze psát Odtud a ze vztahu (7.6) plyne:

.

 

 

Označíme-li , lze psát

.

V2 je obsah rovnoběžníka, který je určen vektory a, b.

Nechť jsou nyní dány tři vektory a, b, c z vektorového prostoru V3 . Platí:

.

Označíme-li , máme

V3 je objem rovnoběžnostěnu o podstavě velikosti V2 a výšce v2, který je určen vektory a, b, c (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento postup lze zobecnit na n vektorů a1, a2, ..., an . Z (8.2) máme

.

Označíme-li můžeme psát

(8.4)

Je přirozené toto číslo považovat za objem rovnoběžnostěnu, který je určen vektory

Î Vn . Předcházející úvahy můžeme shrnout do věty:

Věta 8.1.

Absolutní hodnota vnějšího součinu n vektorů z Vn je rovna objemu rovnoběžnostěnu, určeného vektory a1, a2, . . . . , an .

Číslo se též nazývá absolutní objem vektorů a1, a2 , ....., an . Jedná se o zobecnění pojmu velikost vektoru. Platí totiž

(8.5)

a G = 0 právě když vektory a1 , a2 ,.....,an lineárně závislé, jak plyne ze vztahu (7.4). Pro n = 1 dostaneme

Je-li dáno n lineárně nezávislých vektorů a1 , a2 , ...., an vektorového prostoru Vn , potom čtverec objemu rovnoběžnostěnu určeného těmito vektory je roven Gramovu determinantu

G (a1, a2, ...., an ).

Mějme nyní k vektorů a1 , a2 , ...., ak z vektorového prostoru Vn , a ptejme se na k-rozměrný objem rovnoběžnostěnu určeného těmito vektory. Odpověď dává následující věta:

Věta 8.2.

Pro objem Vk rovnoběžnostěnu určeného vektory a1 , a2 , ....., ak z vektorového prostoru Vn, kde platí

 

. (8.6)

Důkaz:

Označme

matici, jejíž řádky tvoří souřadnice vektorů a1 , a2 , ...., ak v nějaké ortonormální bázi e1 , e2 , ...., en. Zvolme takovou ortonormální bázi vzhledem k níž mají vektory

souřadnice dané řádkovými vektory matice

 

.

Pro objem Vk rovnoběžnostěnu určeného vektory a1 , a2 , ...., ak platí

Důsledek.

Jsou-li a1 , a2 , ...., ak libovolné vektory z Vn potom

k = 1, 2, ...., n.

právě když jsou vektory lineárně závislé.

Cvičení.

1) V unitárním prostoru Vk jsou dány vektory v1, v2 , ...., vk svými souřadnicemi vzhledem ke kladné ortonormální bázi. Určete obsah rovnoběžnostěnu určeného těmito vektory, jestliže

a) v1 = ( 3, -2), v2 = (6, 1 )

b) v1 = (2, -1, -3), v2 = ( - 5, 1, 6 ), v3 = (3, -2, 13)

c) v1= ( - 3, 7, -4 ), v2 = ( 5, 1, - 5), v3 = (11, 7, - 3),

d) v1 = (1, 0, 1, 0 ), v2 = (5, 2, 4, 3 ), v3 = ( - 1, - 3, 7, 0 ), v4 = (2, 2, 1, - 5 ).

Výsledek: a) 15, b) 54, c) 472, d) 104.

2) V unitárním prostoru Vm jsou dány vektory v1 , v2, ..., vk, k < m, svými souřadnicemi vzhledem k ortonormální bázi. Určete obsah rovnoběžnostěnu určeného vektory v1,v2 , ...., vk,

jestliže:

a) v1 = ( 2, 1, 0, 2,-4,) v2 = (4, 3, 1, 8, -12 ), v3 = ( - 9, - 4, 5, 2, 8 ),

b) v1 = ( 1, 2, - 2 ), v2 = (4 , 3, - 4),

c) v1 = ( 2, 0, 3, 6 ), v2 = ( - 1, 6, - 8, - 12 ), v3 = ( 5, 8, 7, 3 ).

Návod:

1. způsob: Nejprve určíme pomocí Gram-Schmidtova procesu ortonormální bázi vektorového prostoru generovaného vektory v1,v2, ..., vk . Potom vyjádříme souřadnice vektorů v1,v2, ..., vk vzhledem k nalezené ortonormální bázi a užijeme vzorec pro obsah rovnoběžnostěnu ve Vk .

2. způsob: Pomocí vzorce ( 8.6 ).

Výsledek: a) 45, b) , c) 343.

3) Dokažte, že pro libovolné tři vektory platí

u x ( v x w ) = ( u . w ) v - ( u . v ) w.

Vektor u x (v x w) se nazývá dvojný součin vektorů u, v, w. Na základě uvedeného vzorce ukažte, že pro vektorový součin neplatí asociativní zákon.

Návod : Jest

.

Rovněž platí

 

9. Vztahy mezi skalárním, vektorovým a vnějším součinem

Následující věta udává vztah mezi skalárním a vnějším součinem.

Věta 9. 1.

Nechť a1, a2, ... , an, b1, b2, ... , bn jsou vektory z vektorového prostoru Vn. Potom

 

. (9.1)

Důkaz.

Plyne ihned rozepsáním vztahu (9. 1) v souřadnicích v nějaké ortonormální bázi.

Všimněme si, že v případě ai = bi , i = 1, 2, ..., n dostáváme vztah (8.5).

Nyní uvedeme vztah mezi vektorovým a skalárním součinem.

Věta 9. 2.

Nechť a1, a2, ... , an-1, b1, b2, ... , bn-1 jsou dvě skupiny lineárně nezávislých vektorů z vektorového prostoru Vn. Potom platí

 

. (9.2)

Důkaz.

Ukázali jsme, že pro vnější součin platí

Vezměme nyní za vektor an vektor Máme

V důsledku rovnosti

pro i = 1,2 ...., n- 1 dostáváme, viz vztah (9.1):

Rozvineme-li tento determinant podle posledního řádku, po vydělení výrazem dostaneme vztah (9.2).

Vztah (9.2) se nazývá Lagrangeova identita, jejíž speciální případ pro n = 3 jsme uvedli ve větě 7.4. Položíme-li v (9.2) bi = ai, i = 1, 2, ...., n - 1 dostáváme vztah (7.4).

 

10. Eukleidovský (bodový) prostor

 

Definice 10.1.

Afinní prostor An , na jehož zaměření Vn je dán skalární součin, se nazývá eukleidovský (bodový) prostor. Značíme En .

Slovo “bodový” v nadpisu znamená, že se nejedná o eukleidovský vektorový prostor, jak se někdy nazývá vektorový prostor se skalárním součinem. Dále budeme slovo “bodový” vynechávat.

Z definice eukleidovského prostoru vyplývá, že na něj můžeme převést všechny pojmy z afinního prostoru (bod, přímka, nadrovina apod.). Základním pojmem eukleidovského prostoru, který není v afinních prostorech definován, je pojem vzdálenosti dvou bodů.

Definice 10.2.

Nechť A, B jsou dva body En . Číslo | A - B | nazýváme vzdálenost bodů A, B, značíme |AB|.

Vzdálenost dvou bodů A, B je tedy podle definice délka vektoru A - B, který je určen body A, B.

Věta 10.1.

Nechť A, B, C jsou body En . Potom platí:

  1. | AB | = | BA |,

2) | AB | 0, | AB | = 0 právě když A = B,

3) | AB | + | BC | | AC , .... trojúhelníková nerovnost.

Důkaz.

Vlastnosti vzdálenosti 1) a 2) plynou okamžitě z definice skalárního součinu. Trojúhelníková nerovnost plyne z (2.4). Označíme-li a = A - B, b = B - C, c = C - A , je podle (2.4)

Při zkoumání vlastností eukelidovského prostoru budeme často potřebovat speciální typ lineární soustavy souřadnic - tzv. kartézskou soustavu souřadnic.

Definice 10.3.

Nechť P je bod eukleidovského prostoru En a nechť je ortonormální báze zaměření Vn . Lineární soustava souřadnic, určená bodem P a ortonormální bází , se nazývá kartézská soustava souřadnic v En (budeme psát k..s.s. ).

Jsou-li dány v En dva body A, B, jejichž souřadníce v nějaké kartézské soustavě souřadnic jsou potom pro vzdálenost | AB | platí

(10.1) neboť vektor A-B má souřadnice

Cvičení.

1) Nechť jsou v eukleidovském prostoru En dány dva pevné body A, B, které mají v k.s.s.souřadnice a v jiné k. s. s.mají souřadnice Ukažte, že při výpočtu vzdálenosti bodů | AB | s použitím vzorce ( 10.1 ) vyjde v čárkovaných i v nečárkovaných souřadnicích stejné číslo.

 

11. Objem simplexu

V této kapitole budeme zkoumat objemy “základních stavebnich kamenů” eukleidovských podprostorů En. Na přímce je tím základním stavebním kamenem úsečka, v rovině trojúhelník, v trojrozměrném prostoru čtyřstěn, atd. Obecně se hovoří o simplexech ( z latiny simplex = jednoduchý).

Nejdříve zavedeme pojem simplexu. Pro úplnost připomínáme:

Definice 11. 1.

Množina M bodů afinního prostoru An se nazývá konvexní, jestliže s každými svými dvěma body A, B obsahuje celou úsečku, která tyto body spojuje.

Definice 11.2.

Nechť M je podmnožina afinního prostoru An. Průnik všech konvexních množin, které obsahují množinu M, nazýváme konvexní obal množiny M.

Konvexní obal množiny M je “nejmenší” konvexní množina, která množinu M obsahuje. A nyní slíbená definice simplexu.

Definice 11.3.

Konvexní obal n+1 lineárně nezávislých bodů v An se nazývá simplex.

Simplex na přímce je úsečka, simplex v rovině trojúhelník, simplex v trojrozměrném prostoru čtyřstěn.

Ve shodě s naší zkušeností zavedeme nyní objem simplexu.

Definice 11.4.

Objemem simplexu, který je určen body z En nazýváme číslo

(11.1)

Objem simplexu je vyjádřen pomocí vnějšího součinu n vektorů , , ... , . Zdá se, že bod An+1 je určitým způsobem preferován. V následující větě vyjádříme objem simplexu pomocí symetrického vzorce, ve kterém žádný bod preferován není.

Věta 11. 1.

V En mějme dáno n+1 bodů A1, A2, ...., An+1, jejichž souřadnice v dané k. s. s. jsou

Potom pro objem simplexu platí

. (11.2)

Důkaz.

Vyjdeme z definice (11. 1). Vektory

mají v kartézské soustavě souřadnic souřadnice

, i = 1, 2, ..., n. Podle definice vnějšího součinu je

.(11.3)

Determinant n-tého řádu na pravé straně v (11.3)rozšíříme o jeden řádek a jeden sloupec tak, aby se jeho hodnota nezměnila. Máme

. (11.4)

Přičteme-li poslední řádek determinantu v (11.4) ke každému z prvých n řádků, dostáváme determinant v (11.2).

 

12. Obsah trojúhelníka

Použijme nyní vzorec (11.2) na výpočet obsahu trojúhelníka. Předpokládejme, že v rovině jsou dány body A, B, C, které mají v kartézské soustavě souřadnic souřadnice . Pro obsah V trojúhelníka ABC podle (11.2) platí

(12.1)

Máme-li vypočítat obsah trojúhelníka ABC pro případ, že body A, B C leží v En tj. body mají n souřadnic, potom vzorec (12.1) není příliš vhodný. V tomto případě lze užít vzorce (8.6) (viz cvičení k 8. kapitole, 2. příklad). Jiný způsob spočívá ve výpočtu obsahu trojúhelníka pomocí délek jeho stran.

Tento způsob naznačíme:

Označme A-C = u, B-C = v, odtud A-B = u-v. Pro obsah V trojúhelníka ABC podle (11.1) platí a podle (7.6)

.

Označme délky stran trojúhelníka ABC písmeny Dále jest a odtud u . v = máme

(12.3)

Rozepsáním vztahu (12.3) dostaneme

Označíme-li s = (a + b + c) / 2 máme konečně

(12.4)

Vzorec (12.4) je známý Heronův vzorec.

Cvičení.

  1. Určete obsah trojúhelníka ABC V E3 , A = ,B=, C=

a) užitím vzorce (11.1),

b) užitím Heronova vzorce (12.4),

c) užitím vzorce .

Výsledek:

2. Určete obsah V trojúhelníka OA1A2, jehož vrcholy mají v nějaké k. s. s. souřadnice

, , .

Výsledek: .

 

13. Objem čtyřstěnu

Jsou-li dány body A, B, C, D prostoru E3, jejichž souřadnice v kartézské soustavě souřadnic jsou A = [a1 ,a2 ,a3 ], B = [b1,b2,b3], C = [c1,c2,c3], D = [d1,d2,d3], lze objem čtyřstěnu ABCD vypočítat podle vzorce

 

(13.1)

Nyní odvodíme vzorec pro výpočet objemu čtyřstěnu pomocí délek jeho šesti hran. (obr.):

Označme

a = A - D, b = B - D, c = C – D, p = b - a, q = c - b, r = a - c,

| a | = a, | b | = b, | c | = c, | p | = p, | p | = p, | r | = r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle (11.l) pro objem V čtyřstěnu ABCD platí , tedy

. (13.2)

Dále platí vztah p2 = ( b - a )2 = b2 - 2a . b + a2 a odtud a . b = ( a2 + b2 - p2) / 2.

Analogicky dostaneme a . c = ( a2 + c2 - r2 ) / 2, b . c = ( b2 + c2 - q2 ) / 2.

Dosazením těchto vztahů do ( 13.2 ) máme

(13.3)

Vzorec (13.3) umožňuje vypočítat objem čtyřstěnu pomocí délek jeho hran. Vzorci (13.3) dáme ještě poněkud symetričtější tvar.

Determinant ve (13.3) rozšíříme o řádek ( -a2, -b2, -c2, 1) a sloupec ( 0, 0, 0, 1 ) a tento řádek přičteme k ostatním řádkům. Máme

Poslední determinant rozšíříme o sloupec ( 1, -a2, -b2, -c2, 0 ) a řádek ( 1, 0, 0, 0, 0 ) a tento sloupec přičteme k prvým třem sloupcům. Dostaneme

Vyměníme 1. a 5. sloupec a po malé úpravě máme konečně

. (13.4)

Pro lepší zapamatování formule ( 13.4 ) označme A = A1, B = A2 , C = A3 , D =A4 a nechť | Ai Aj | = aij . Potom je

. (13.4)΄

Položíme-li ve vzorci ( 13.4 ) V = 0, dostaneme tzv. Eulerovu čtyřbodovou relaci, která udává vztah mezi šesti vzdálenostmi mezi vrcholy čtyřúhelníka v rovině. Jak víme, čtyřúhelník

je určen pěti prvky. Šest prvků čtyřúhelníka je tudíž na sobě závislých a tuto závislost vyjadřuje právě Eulerova čtyřbodová relace. Z definice objemu totiž plyne, že objem čtyřstěnu je nulový právě když body ABCD leží v jedné rovině.

Cvičení.

1) Určete objem čtyřstěnu A B C D,

A = [ 0, 0, 2 ], B = [ 3, 0, 5 ], C = [ 1, 1, 0 ], D = [ 4, 1, 2 ],

a) s použitím vzorce ( 13.1 ) pro objem čtyřstěnu s využitím souřadnic vrcholů čtyřstěnu,

b) s použitím vzorce (13.3) s využitím délek hran čtyřstěnu,

c) s použitím vzorce pro objem jehlanu

Výsledek:

  1. Určete objem čtyřstěnu, jehož stěny leží v rovinách

x + y + z - 1 = 0, x - y - 1 = 0, x - z - 1 = 0, z - 2 = 0.

Výsledek: Vrcholy A = [ 1, 0, 0 ], B = [ 0, -1, 2 ], C = [ 3, - 4, 2 ], D = [ 3, 2, 2 ], V = 6.

3) Napište rovnici, která vyjadřuje Eulerovu čtyřbodovou relaci pro čtyřúhelník o stranách a, b , c, d a úhlopříčkách e , f .

 

14. Vzdálenost podprostorů

Základním pojmem eukleidovského prostoru je pojem vzdálenosti dvou bodů. Vzdálenost bychom chtěli rozšířit i na jiné podprostory En než body. Budeme přitom vycházet z následující definice.

Definice 14. 1.

Nechť E, F jsou dvě neprázdné podmnožiny eukleidovského prostoru En. Potom vzdáleností | E F | množin E , F rozumíme

číslo

| E F | = inf { | X Y |; X Î E, Y Î F }. (14.1)

Poznámka.

Vzdálenost dvou množin je tedy rovna infimu všech vzdáleností |XY|, kde bod X je z jedné množiny a bod Y z druhé množiny. Protože vždy platí |XY| 0, je množina všech vzdáleností |XY| zdola omezená a infimum vždy existuje. Stručně řečeno, každé dvě neprázdné množiny jsou od sebe nějak vzdáleny (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem vzájemné polohy dvou podprostorů v En se plně přenáší z afinních prostorů. Je tedy možná jen tato vzájemná poloha podprostorů: dva podprostory jsou různoběžné, rovnoběžné nebo mimoběžné. Nově zavádíme pro eukleidovské prostory pojem kolmosti.

Definice 14.2.

Podprostory Er, Es eukleidovského prostoru En jsou na sebe kolmé resp. totálně kolmé, jsou-li na sebe kolmá resp. totálně kolmá jejich vektorová zaměření.

Při vyšetřování vzdálenosti dvou podprostorů v En se budeme zabývat hlavně těmi podprostory, které nemají společný bod. Různoběžné podprostory totiž mají podle definice vzdálenost rovnou nule. Budeme se tedy zabývat mimoběžnými a rovnoběžnými podprostory.

 

15. Vzdálenost bodu od podprostoru

Vypočítáme nejprve vzdálenost bodu M Î En od nadroviny En-1.

Nadrovina En-1 je určena bodem Q a zaměřením Vn-1. Ortogonální doplněk vektorového prostoru je jednorozměrný vektorový podprostor . Nechť n je nějaký nenulový vektor z . Bod X Î En je bodem nadroviny právě když vektor X - Q je kolmý k vektoru n . Dostáváme tak vyjádření nadroviny En-1 pomocí skalárního součinu

( X - Q ). n = 0. (15.1)

Platí-li v nějaké kartézské soustavě souřadnic

X = [ x1 , x2 , ..., xn ], Q = [ q1 ,q2 ,...,qn ], n = ( p1 , p2 ,..., pn ), má rovnice (15.1) po úpravě tvar

p1 x1 + pn x2 + .. + pn xn + pn+1 = 0, (15.1)' kde pn+1 = - q1p1 - q2p2 - ... - qnpn je konstanta.

V kapitole o afinních prostorech jsme odvodili, že každá nadrovina afinního prostoru má tvar (15.1)'. V eukleidovském prostoru, který je též afinním prostorem, to tedy platí též. V En však mají koeficienty p1 ,p2 ,...,pn u proměnných x1 ,x2 ,...,xn názorný geometrický význam. Koeficienty p1 ,p2 ,...,pn jsou souřadnice vektoru n, který je kolmý na nadrovinu En-1 = (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věta 15.1.

Je-li A bod z En , pak vzdálenost | AEn-1 | bodu A od nadroviny En-1 v (15.1) je rovna

(15.2)

Důkaz :

Je-li bod A bodem nadroviny, potom je podle definice vzdálenosti podprostorů, vzdálenost |AEn-1 | rovna nule.

Předpokládejme, že bod A neleží v En-1 . Najdeme takový bod A' Î En-1 , že vektor A - A' je kolmý ke všem vektorům zaměření nadroviny En-1. Bod A' najdeme jako průsečík přímky

p = [ A, n ] a nadroviny (15.1).

Nechť

p : X = A + tn , En-1: ( X-Q ). n = 0.

Dosazením za X z prvé rovnice do druhé rovnice postupně získáme

( ( A - Q ) + t n ). n = 0, (A-Q). n + tn2 = 0 , .

Dosazením za t do rovnice přímky p získáme bod A'. Vzdálenost |AA'| bodů A, A' je hledanou vzdáleností | AEn-1 | bodu A od nadroviny En-1. To ovšem musíme dokázat. Nejprve odvodíme vzorec (15.2). Platí:

.

Nyní ukážeme, že pro každý bod X nadroviny En-1 platí nerovnost

| A'A | | XA |, (15.3)

s rovností pouze pro bod A' (obr):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tím bude důkaz věty dokončen. Je

A - X = ( A - A' ) + ( A'-X ).

Obě strany rovnice skalárně vynásobíme na druhou

( A - X )2 = ( A -A' )2 + 2( A-A' ).( A'-X ) + ( A'-X )2.

Jelikož vektor A ' - A je kolmý k vektoru X - A', máme

( A-X )2 = ( A - A' )2 + ( A'-X )2 (A'-A)2 .

V posledním vztahu jistě čtenář poznává Pythagorovu větu. Odtud již plyne nerovnost (15.3) i případ, kdy nastane rovnost.

V předchozí větě jsme při vyšetřování vzdálenosti bodu A od nadroviny En-1 nalezli v nadrovině En-1 takový bod A', že | AEn-1| = | AA' |. Ukázali jsme, že takový bod vždy existuje a je jediný. Všimněme si, že jsme úlohu. určit vzdálenost bodu od nadroviny, převedli na úlohu, určit vzdálenost dvou bodů. Tento princip zachováme i při dalším zkoumání vzdálenosti dvou podprostorů.

Mějme nyní dán libovolný podprostor Ek prostoru En , který nemusí být nadrovinou, a zkoumejme vzdálenost bodu A od Ek.

Věta 15.2.

Nechť A Î En , Ek je podprostor Ek a nechť je podprostor totálně kolmý k Ek, který prochází bodem A. Označíme-li , potom vzdálenost bodu A od Ek je rovna vzdálenosti bodů A , A'.

Důkaz.

Nechť Ek = [ B, Vk ]. Dále jest Jak známo,

a to samozřejmě platí. Tedy průnik Ek a je neprázdný. Podle věty o dimenzi průniku podprostorů, dim . Tedy průnikem podprostorů Ek a je bod. Označme jej A'. Dále, protože , vektor a to znamená, že přímka určená body A, A' je kolmá na Ek. Je-li X libovolný bod Ek, stejně jako nadroviny se ukáže, že platí | AA' | | AX |. Tedy | AEk | = | AA' |.

Bod A', o kterém jsme hovořili v předchozích větách, se nazývá kolmý průmět bodu A do podprostoru Ek.

Příklad.

V eukleidovském prostoru E4 určete vzdálenost bodu A od roviny , jestliže v k. s. s. platí A = [ 2, -6, 5, -1], Q = [ 3, 1, 4, -2 ], u = ( 2, 3, 5, 2 ), v = ( 0, 1, 3, 4 ).

Řešení.

Hledáme kolmý průmět A' bodu A do podprostoru r. Protože , musí platit

A' = [ 3 + 2t, 1 + 3t + s, 4 + 5t + 3s, -2 + 2t + 4s].

Vektor

A - A' = ( -1 -2t, -7 -3t - s, 1 - 5t - 3s, 1 - 2t - 4s )

je kolmý k vektorům u, v, tedy platí

2 ( -1 -2t ) + 3 ( -7 -3t - s ) + 5 ( 1 - 5t - 3s ) + 2 ( 1- 2t -4s ) = 0

a zároveň

1 ( -7 -3t - s ) + 3 ( 1 - 5t -3s ) + 4 ( 1- 2t - 4s ) = 0.

Odtud t = -1, s = 1 a A ' = [ 1, -1, 2, 0 ]. Tedy

Vzdálenost bodu A od roviny je 6.

Cvičení.

1) Na přímce p najděte bod A stejně vzdálený od rovin ,

p : x + y + z - 2 = 0,

x - 2y - z - 1 = 0.

Výsledek: A = [ 3, -l, 0 ]

2) Najděte bod P' souměrný s bodem P podle přímky p,

P = [10, 3, 4 ], p : x = 3 + 5t, y = 2 + 4t, z = 1+2t.

Výsledek: P' = [ 6, 9, 2 ].

3) Určete střed S kulové plochy, která prochází body A, B a bod S leží na přímce p,

p: x + y + 2z -1 = 0, A = [ 3, 4, 11 ], B = [ -5, -2, -13 ].

3x + 4y - z - 29 = 0,

Výsledek: S = [2,5,-3].

4) Přímkou p veďte rovinu, která má od bodu A vzdálenost d,

A = [ 3, 2, 2] , p: x + y - z + 6 = 0,

2x + y - z + 4 = 0.

Výsledek: 3x + y - z + 2 = 0, 7x - 5y + 5z - 54 = 0.

 

16. Vzdálenost dvou podprostorů

Věta 16.1.

Nechť Er, Es jsou dva podprostory eukleidovského prostoru En , které nemají společný bod. Potom existují body a tak, že přímka A'A'' je kolmá k oběma podprostorům. Vzdálenost podprostorů Er , Es je rovna vzdálenosti bodů A'A''.

Důkaz.

Nechť Er = [ B,Vr ], E = [ C,Vs ], označme W = ( Vr v Vs ) a sestrojme podprostor E = [ B, Vr v W ]. Je vidět, že podprostor E obsahuje podprostor Er a je různoběžný s podprostorem Es . Je totiž právě když B - C Î Vs v Vr v W = Vn , což jistě platí. Označme A' libovolný bod průniku E Î Es . Podle předchozího v Er existuje jediný bod A'' takový, že přímka A' A'' je kolmá k Er . Ukážeme, že tato přímka je kolmá zároveň k Es . Totiž A'Î E a protože A'' Î Er a Er Î E proto A'' Î E. To znamená, že vektor

A' - A'' leží v podprostoru Vr v W. Protože A' - A'' Vr , plyne odtud A' - A' Î W a tedy A'- A'' Vs, tj. přímka A' A'' je kolmá k Er i k Es.

Nyní ukážeme, že vzdálenost | A' A'' | bodů A', A'' je vzdáleností podprostorů Er , Es .

Dokážeme: Pro libovolné body X Î Er , Y Î Es platí

| A' A'' | |XY|. (16.1)

Jest

X -Y = ( X - A'' ) + ( A'' - A' ) + ( A' - Y ).

Skalárním vynásobením obou stran na druhou dostáváme

( X - Y )2 = [ ( X - A'' ) + ( A' - Y ) ]2 + 2 [ ( X - A'' ) + ( A' - Y ) ].(A''-A') + ( A'' -A')2

a odtud

( X - Y )2 (A''-A')2 (16.2)

neboť

[ ( X - A'' ) + ( A' - Y ) ]. ( A''-A' ) = ( X - A'' ) . ( A'' - A' ) + ( A' - Y ) . ( A''-A' ) = 0.

Rovnost v ( 16.2 ) a ( 16.1) nastane právě když

( X - A'' ) + ( A' - Y ) = o,

tj. právě když X - Y = A'' - A'.

Zatímco při zkoumání vzdálenosti bodu A od podprostoru existuje v daném podprostoru jediný bod A' takový, že vektor A' - A je kolmý k danému podprostoru, bodů A' , A'' takových, že vektor A'-A'' je kolmý na oba podprostory Er , Es , může být nekonečně mnoho ( v případě, že Vr Vs ). Jako příklad uveďme rovnoběžné podprostory.

Nechť jsou v En dány rovnoběžné podprostory Er , Es , které nemají společný bod. Nechť Er = [ A,Vr ], E = [ B,Vs ] a nechť r s. Potom jest Vs Vr, , E = En a

En Es = Es . Za bod A' lze vzít libovolný bod podprostoru Es. Tedy platí:

Věta 16.2.

Jsou-li Er , Es dva rovnoběžné podprostory v En a platí-li r s, pak je vzdálenost obou rovnoběžných podprostorů rovna vzdálenosti libovolného bodu X Î Es od podprostoru Er .

Příklad.

Určete vzdálenost dvou rovnoběžných rovin v E3.

Řešení.

Nechť rovnice daných rovin v nějaké k. s.s . jsou

: ax + by + cz + d = 0, σ: ax + by + cz + e = 0. Dle pψedchozí věty bude vzdálenost rovin rovna vzdálenosti např. bodu od roviny σ.

Tj. podle (15.2),

. (16.3)

V důsledku rovnosti ax0 + by0 + cz0 + d = 0 máme ax0 + by0 +cz0 = -d. Dosazením do (16.3) dostáváme jednoduchý vzorec

. (16.3)΄

Zvolíme-li a, b, c tak, aby , což můžeme zařídit vždy, dostaneme pro vzdálenost rovin zvlášť jednoduchý vztah

. (16.3)΄΄

 

Jak známo, přímka, která má jednobodový průnik s každým ze dvou daných mimoběžných podprostorů, se nazývá příčka mimoběžných podprostorů.

Definice 16.1.

Jsou dány dva mimoběžné podprostory Er , Es v En . Příčka, která je kolmá k oběma podprostorům Er i Es , se nazývá osa mimoběžných podprostorů a vzdálenost jejích průsečíků s obě ma podprostory se nazývá délka osy.

Často se používá pojmu nejkratší příčka mimoběžek. V tomto případě má příčka mimoběžek význam úsečky, jejíž jeden krajní bod leží na jedné mimoběžce a druhý krajní bod na druhé mimoběžce. Nejkratší příčkou mimoběžek je pak úsečka kolmá k oběma mimoběžkám (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad.

V eukleidovském prostoru E4 určete osu mimoběžných rovin a jejich vzdálenost. V k.s.s. je

A = [4,2,0,0], u = ( l, 2, 1, - l), v = ( l, 0, -1, -1),

B = [5,2,4,-2], = (2,1,1,-1) = ( 0, 3, 5, 1 ).

Řešení.

Vektory u , v, u', v' jsou lineárně závislé jak plyne diagonalizací matice souřadnic vektorů u, v, u', v'

Tedy spojení vektorových podprostorů má dimenzi tři. Protože, jak se snadno ověří, B -A [{ u , v }] v [{ u', v '}], jsou roviny mimoběžné. Určíme ortogonální doplněk vektorů ( 1, 2, 1, -1 ), ( 0, -1, -1, 0 ), ( 0, 0, 2, 1 ). Označme jej n. Jest

vychází n = ( -1, -1, 1, -2 ). Určíme průnik prostorů E = [ A, u , v , n ], σ = [ B, u ', v '].

Jest

E: X = A + t1 u + t2 v + t3 n , σ :X = B + t4 u ' + t5 v '.

Řešíme rovnici

.

Rozepíšeme-li tuto rovnici do souřadnic, dostaneme soustavu 4 rovnic o 5ti neznámých.

Úpravou matice soustavy dostáváme

 

.

Vidíme, že průnikem podprostorů je jednodimenzionální podprostor, tj. přímka. Zvolme např. t5 = -1. Odtud t4 = -1 a pro bod A' E jest A' = B - u '- v ' tj. A' = [3,-2,-2,-2]. Osa p rovin má rovnici

p : X = A' + t n tj. [ x1 , x2 , x3 , x4 ] = [ 3, -2, -2, -2 ] + t ( -1, -1, 1, -2 ).

K tomu, abychom určili vzdálenost rovin určíme průsečík osy p s rovinou .

Je ρ: X = A + ru + sv. Řešíme rovnici

ru + sv - tn = A' - A.

Úpravou matice soustavy dostáváme

Odtud t = 1 a dosazením do rovnice osy p máme A'' = A' + n tj. A'' = [2, -3, -1, -4]. Pro délku osy dostáváme

Vzdálenost rovin je rovna .

Cvičení.

1) Určete osu mimoběžek p, q,

p : 2x - 14 = y - 3 = 18 - 2z, q: x = 3 - 7t, y = 1 + 2t, z = 1 + 3t.

Výsledek: x = 1+s, y = s, z = -3+4s.

2) Najděte osu roviny ρ a přímky p v E4,

: x1 = 1 - t - s , x2 = t - 2s, x3 = 2, x4 = 2 + s,

p : x1 = r, x2 = 2r, x3 = - 6 - 3r, x4 = 5 .

Výsledek: rovina a přímka jsou různoběžné, společný bod [-8/3, -16/3, 2, 5].

3) Určete vzdálenost mimoběžek p = [ A, u ], q = [ B, v ] v E3 , A = [ 1, 2, 0 ], u = ( 1, 1, 0 ), B = [ 0, 2, 3 ], v = ( 2, 0, 1 ).

Výsledek: A' = [-1/6, 5/6, 0 ], A'' = [ -4/3, 2, 7/3 ], |A' A'' | =

4) Určete vzdálenost dvou rovin v E4, A = [ 1, -6, 2, -12 ], u1 = ( 2, 2, 2, 5 ), u2 = ( 1, 0, 0, 3 ), B = [ -9, 0, -11, -2 ], v1 = ( 0, 4, 5, 0 ), v2 = (1, 2, 2, 2 ).

Výsledek: d = 18.

5) Určete vzdálenost přímky p = [ A, u] a roviny v E4 , A = [ 1, -1, - 4, 1 ], u = ( 1, 3, 5, 1 ), B = [ 3, -8, 4, -2 ], v = ( 1, 3, 0, 0 ), w = ( 1, 6, -2, -1 ).

Výsledek: d = 6.

  1. Vzdálenost mimoběžek a : X = A+ta, b : X = B+ sb je dána vzorcem

.

Dokažte.

 

17. Odchylka podprostorů

V této části se budeme zabývat odchylkou podprostorů eukleidovského prostoru En. Někdy se též místo pojmu odchylka podprostorů říká úhel podprostorů. Vzhledem k následující definici budeme pracovat výhradně s vektorovými podprostory.

Definice 17.1.

Nechť Er , Es jsou podprostory eukleidovského prostoru En , a nechť vektorové prostory Vr, Vs jsou jejich zaměření. Potom odchylkou podprostorů Er a Es rozumíme odchylku jejich zaměření Vr, Vs.

Nejprve definujeme odchylku jednorozměrných podprostorů. Vyjdeme přitom z definice 2.1. odchylky dvou vektorů. Vezmeme-li místo vektorů a, b jejich libovolné násobky ca, db , kde c,d Î R, výraz na pravé straně v (2.6) se, až na případnou změnu znaménka, nemění. Je proto účelné zavéstnásledující definici.

 

 

Definice 17.2.

Odchylkou jednorozměrných vektorových podprostorů a nazýváme číslo < 0. >, pro které

(17.1)

Tedy odchylkou dvou přímek rozumíme menší ze dvou úhlů , které mezi sebou svírají vektory ze zaměření obou přímek (obr.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní se budeme zabývat odchylkou přímky a libovolného podprostoru Ek. Nejprve budeme definovat kolmý průmět vektoru b do podprostoru Vk.

Definice 17.3.

Kolmým průmětem vektoru b do podprostoru Vk nazýváme vektor takový, že vektor je kolmý k Vk.

Zvolme ve Vk ortonormální bázi {a1 , a2 , ..., ak} a pokusme se kolmý průmět vektoru b do Vk vyjádřit. Nechť pro vektor platíOznačíme-li

b´ = b - n. (17.2)

Dosazením za do (17.2) dostáváme

Vynásobíme-li obě strany této rovnosti vektorem ai , i = 1, 2, ... , k, dostaneme

ci = b . ai , neboť pro i = 1, 2, ..., k. Pro vektor tedy ze (17.2) plyne

Dokázali jsme větu:

Věta 17.1.

Pro kolmý průmět vektoru b do podprostoru Vk určeného ortonormální bází

{a1 , a2 , ..., ak} platí

(17.3)

Nyní ke slíbené odchylce.

Definice 17.4.

Nechť jsou dány podprostory V1= a Vk vektorového prostoru Vn . Odchylkou podprostorů V1 a Vk nazýváme odchylku vektorů b a, kdeje kolmý průmět vektoru b do podprostoru Vk.

Ukážeme, že takto definovaná odchylka podprostorů V1 a Vk má podobnou vlastnost jako odchylka dvou jednorozměrných podprostorů. Tuto vlastnost vyjadřuje následující věta.

Věta 17.2.

Nechť V1 a Vk jsou podprostory Vn . Potom odchylka podprostorů V1 a Vk je rovna nejmenší odchylce vektorů, z nichž jeden vektor je z V1 a druhý z Vk.

Důkaz.

Předpokládejme, že kde |b| = 1, a nechť je libovolný vektor z Vk. Je-li V1 Vk potom a odchylka je stále rovna π/2 a tvrzení věty platí.

Předpokládejme, že V1 není kolmé na Vk . Dokážeme, že platí

(17.4)

kde je kolmý průmět vektoru b do Vk.

Protože plyne odtud .

Po úpravě se nerovnost (17.4) redukuje na tvar

. (17.5)

Vynásobíme-li vztah skalárně vektorem ai dostaneme tedy . Odtud plyne rovnost

Dosazením do (17.5) dostáváme Cauchyovu nerovnost kde rovnost nastává právě když pro vektory , x platí = cx nebo x = c, kde . Dokázali jsme nerovnost (17.4) a tím i tvrzení věty, neboť (17.4) je ekvivalentní vztahu

Často je v podobných úvahách užitečná následující nerovnost.

Věta 17.3 (Besselova nerovnost):

Nechť a1 ,a2 ,...., ak je ortonormální systém vektorů z vektorového prostoru Vn a nechť b je libovolný vektor z Vn . Potom

platí

(17.6) Rovnost v (17.6) nastává právě když je vektor b lineární kombinací vektorů a1 ,a2 ,....., ak .

Důkaz.

Jest

Pokud se týká rovnosti, nechť . Potom a odtud Důkaz obrácené implikace je obdobný.

Poznámky.

1. Volíme-li v (17.6) k=1, dostáváme Cauchyovu nerovnost Besselova nerovnost (17.6) je tedy zobecněním Cauchyovy nerovnosti (F.W. Bessel (1784-1846), německý astronom a matematik).

2. Označíme-li kolmý průmět vektoru b do podprostoru generovaného ortonormálními vektory víme, že a odtud Místo (17.6) lze tedy psát

(17.6)'

tj. velikost kolmého průmětu vektoru b do nějakého podprostoru je menší nebo rovna velikosti vektoru b. Besselova nerovnost je tedy zobecněním známé skutečnosti, že délka kolmého průmětu úsečky do roviny je menší nebo rovna délce dané úsečky.

3. Nechť je ortonormální báze vektorového prostoru Vn a nechť b je libovolný vektor z Vn. Potom v důsledku věty 17.3. platí:

kde značí odchylku vektorů Je-li vektor směrovým vektorem přímky p, potom se výrazy cos , i = 1, 2, ...,n nazývají směrové kosiny přímky p.

Snadno se počítá odchylka přímky od nadroviny. Předpokládejme, že zaměření přímky je podprostor V1 a zaměření nadroviny je podprostor Vn-1. Ortogonální doplněk podprostru Vn-1 je jednorozměrný podprostor . Nechť a a označme kolmý průmět vektoru b do Vn-1. Předpokládejme, že . Pro vektory podle (2.7) Pythagorova věta

(17.7)

Dále jest

Dosazením do (17.7) dostaneme

a odtud . Dokázali jsme větu:

Věta 17.4.

Nechť jsou V1 a Vn-1 dva podprostory prostoru Vn a nechť je podprostor kolmý na Vn-1 . Označíme-li odchylku V1 a Vn-1 , potom platí

(17.8)

Příklad.

Určete odchylku přímky p a roviny v E3 , jestliže , kde ,

Řešení.

1.způsob: Nejprve určíme odchylku ψ přímky p a normály roviny ρ. Za normálový vektor roviny ρ vezmeme vektorový součin vxw = ( 0,-1,-1 ). Dále

Tedy . Podle předchozí věty je odchylka přímky p a roviny rovna .

2. způsob: Odchylku přímky p a roviny určíme jako odchylku vektoru u přímky p a jeho kolmého průmětu do zaměření roviny .

Pomocí Gram-Schmidtova procesu vektory v, w nejprve ortogonalizujeme. Položme w´= w = ( 1, 0, 0 ), = v + kw. Po vynásobení posledního vztahu vektorem dostaneme k= -1, tedy v´ = v - w = (0,1,-1). Vektory , normujeme a máme . Pro kolmý průmět vektoru u platí přičemž , Po dosazení vychází Pro odchylku platí .

Odtud .

Poznámka.

Ve druhém způsobu řešení předchozího příkladu jsme použili kolmého průmětu vektoru ze zaměření přímky p do zaměření roviny . Odchylka přímky p a roviny ρ je pak rovna odchylce vektoru ze zaměření přímky p a jeho kolmého průmětu. Často se hovoří o kolmém průmětu p΄ přímky p do roviny . To je přímka ležící v rovině , která je dána kolmým průmětem jednoho svého bodu a kolmým průmětem některého vektoru ze svého zaměření. Množinou všech kolmých průmětů bodů přímky p do roviny je právě přímka p΄. Odchylka přímky p a roviny ρ je potom rovna odchylce přímky p a jejího kolmého průmětu p΄ do roviny.

Nyní uvedeme větu, která udává vztah mezi odchylkou vektorových podprostorů V1 a Vn-1 a odchylkou jejich ortogonálních doplňků.

Věta 17.5.

Nechť V1 a Vn-1 jsou podprostory vektorového prostoru Vn a nechť jsou po řadě jejich ortogonální doplňky. Potom odchylka podprostorů V1 a Vn-1 je rovna odchylce podprostorů .

Důkaz.

Označme odchylky podprostorů V1 a Vn-1, , po řadě . Potom platí podle (17.8)

odtud

Odchylku dvou libovolných podprostorů vektorového prostoru Vn uvádět nebudeme. Její zavedení je trochu složitější, a navíc je známo několik možností, jak odchylku definovat. Ačkoliv jsou tyto definice různé, všechny musí splývat v případech n = 1, 2, 3. Dále je přirozené požadovat, aby se odchylka podprostorů Vr a Vs rovnala odchylce jejich ortogonálních doplňků .

Na závěr proto definujme odchylku dvou nadrovin, která v sobě zahrnuje poslední reálný, dosud nezahrnutý případ, odchylku dvou rovin v E3.

Definice 17.5.

Nechť Vn-1 a V'n-1 jsou podprostory vektorového prostoru Vn. Odchylkou podprostorů Vn-1 a V'n-1 rozumíme odchylku jejich ortogonálních doplňků .

Poslední definice využijeme ke stanovení odchylky dvou rovin v E3.

Příklad.

Určete odchylku rovin v E3.

Řešení.

a) Je-li v k.s.s. ρ: a1x + b1y + c1z + d1 = 0, σ : a2x + b2y + c2z + d2 = 0,

potom

.

b) Jestliže potom

.

Cvičení.

1) Určete odchylku rovin ,

A = [ 1,2,3 ], u = ( 0,2,-1 ), v = ( 1,-1, 0 ),

B = [ -1,0,1 ], w = ( 1,0,-2 ), z = ( 0,1,1 ).

Výsledek: .

2) Přímkou p proložte rovinu , která svírá s osou y úhel

p: x = -3 -3t, y = 4 + t, z = -2 + t.

Výsledek: y - z - 6 = 0, 3x + 5y + 4z - 3 = 0.

3) Určete odchylku φ přímky p a roviny ,

p: x + y + 3z = 0, : 2x + y + z + 1 = 0.

x - y - z = 0,

Výsledek: .

4) Najděte pravoúhlý průmět přímky p do roviny ,

p: x = 4t, : x - y + 3z + 2 = 0.

y = 4 + 3t,

z = -1 - 2t,

Výsledek: x = - 4 - 7s, y = 1 - 4s, z = 1 + s.

5) Určete rovnici roviny ρ, procházející body A, B, kolmé k rovině σ,

A = [ -1, -2, 0 ], B = [ 1, 1, 2 ], σ: x + 2y - 2z - 4 = 0.

Výsledek: 10 x - 6y - z - 2 = 0.

6) Průsečíkem přímky p s rovinou ρ veďte přímku kolmou k rovině σ:

p: x = 12 + 4t, : 3x + 5y - z - 2 = 0, σ: x - y + 6z - 2 = 0.

y = 9 + 3t,

z = 1 + t,

Výsledek: x = s , y = -s, z = - 2 + 6s.

 

 

Doporučená literatura:

Burian K., Analytická geometrie, Ostrava 1974.

Bydžovský B., Úvod do analytické geometrie, Praha 1956.

Coxeter H.S.M., Introduction to geometry, New York 1969.

Čech E., Základy analytické geometrie I, Praha 1956.

Gantmacher F.R., Teorija matric, Moskva 1953.

Kadleček J., Troják J., Geometrie II, Praha 1986.

Koubek L., Úvod do analytické geometrie a algebry, Praha 1965.

Kraemer E., Analytická geometrie lineárních útvarů, Praha 1954.

Kuroš A.G., Kurs vysšej algebry, Moskva 1975.

Peschl E., Analytische Geometrie and lineare Algebra, Mannheim 1961.

Pogorelov A.V., Geometrija, Moskva 1984.

Rozenfeld B.A., Mnogomernaja geometrija, Nauka, Moskva 1966.

Sekanina M. a kol., Geometrie I, Praha 1986.

Strobl J., Analytická geometrie, Č.Budějovice 1974.

Vančura Z., Analytická metoda v geometrii I,II, Praha 1957.