Příklady - kuželosečky

 

Konstrukční úlohy

 

 

 1. Sestrojte elipsu, jsou-li dány hlavní vrcholy A, B a bod M elipsy.
 2. Z bodu R veďte tečny k elipse.
 3. K elipse veďte tečny daným směrem s.
 4. Do trojúhelníku PQR vepište elipsu tak, aby daný bod F1 byl jejím ohniskem.
 5. Sestrojte elipsu, je-li dáno: a) hlavní vrchol A, vedlejší vrchol C, délka hlavní poloosy a

b) hlavní vrchol A, vedlejší vrchol C, délka vedlejší poloosy b c) ohniska F1, F2, bod M elipsy d) ohnisko F1, vedlejší vrchol C, délka vedlejší poloosy b e) ) ohnisko F1, vedlejší vrchol C, excentricita e f) hlavní vrchol A, ohnisko F1, délka vedlejší poloosy b g) hlavní vrcholy A,B, tečna t h) ohniska F1, F2, tečna t, i) ohnisko F1, bod M elipsy, délka vedlejší poloosy b, excentricita e j) ohnisko F1, tečny t1, t2, délka hlavní poloosy a, k) ohnisko F1, tečna t s bodem dotyku T, délka hlavní poloosy a l) ohnisko F1, bod M elipsy, tečna t, délka vedlejší poloosy a m) ohnisko F1, body M1, M2 elipsy, délka hlavní poloosy a n) ohnisko F1, tečny t1, t2, bod V vedlejší osy .

6. Z bodu R veďte tečny k hyperbole.

 1. Sestrojte hyperbolu, je-li dáno a) ohnisko F1, asymptota m, směr s druhé asymptoty b) ohniska F1, F2, tečna t c)ohniska F1, F2, bod M hyperboly d) hlavní vrcholy A,B, tečna t e) ohnisko F1, tečna t s bodem dotyku T, směr s hlavní osy f) ohnisko F1, asymptota m, délka hlavní poloosy a g) ohnisko F1, asymptota m, tečna t h) střed S, asymptota m, tečna t, délka hlavní poloosy a i) ohnisko F1, tečna t1 s bodem dotyku T1, další tečna t2 j) ohnisko F1, body M1, M2 hyperboly, délka hlavní poloosy a k) ohnisko F1, tečny t1, t2, délka hlavní poloosy a.
 2. Sestrojte rovnoosou hyperbolu, je-li dán střed S, tečna t, délka hlavní poloosy a.
 3. K hyperbole veďte tečny, které svírají s hlavní osou úhel 75o.
 4. Z bodu R veďte tečny k parabole.
 5. K parabole veďte tečny daným směrem s.
 6. Sestrojte parabolu, je-li dáno: a) osa o, bod M paraboly, parametr p b) vrchol V, tečna t s bodem dotyku T c) vrcholová tečna v, bod M paraboly, parametr p d) osa o, vrchol V, bod M paraboly e) osa o, ohnisko F, tečna t f ) osa o, tečna t s bodem dotyku T g) ohnisko F, tečny t1, t2 h) vrcholová tečna v, tečny t1, t2 i) ohnisko F, body M1, M2 paraboly j) ohnisko F, tečna t, bod M paraboly k) vrcholová tečna v, tečna t s bodem dotyku T l) řídící přímka d, tečny t1, t2 m) řídící přímka d, tečna t, bod M paraboly n) tečny t1, t2 a jejich body dotyku T1, T2.
 7. Z bodu P na řídící přímce d veďte tečny k parabole. Dokažte, že tečny jsou vzájemně kolmé.

 

Analytická geometrie

 

 1. Jestliže souřadnice bodu X=[x,y] splňují rovnici xy = 1, jakou rovnici splňují jeho nové souřadnice x´, y´, když nová kartézská soustava souřadnic (k.s.s.) vznikla z původní otočením o 45o?
 2. Napište transformační rovnice pro souřadnice téhož bodu X při přechodu od jedné k.s.s. k druhé k.s.s., která vznikne z první otočením o úhel 30o.
 3. Napište rovnici kružnice, která se dotýká os souřadnic a prochází bodem M=[-8,1].
 4. Je dán trojúhelník ABC svými vrcholy A=[4,-1], B=[-1,-1], C=[1,3]. Napište rovnici kružnice trojúhelníku opsané.
 5. Napište rovnici kružnice vepsané trojúhelníku A=[2,-3], B=[16,15/2], C=[-2,0].
 6. Určete průsečíky kuželosečky x2-2xy-3y2-4x-6y+3=0 s přímkou a) 5x-y-5=0,
 7. b) x+2y+2=0, c) x+4y-1=0, d) x-3y=0.

 8. Určete průsečíky přímek, procházejících počátkem, s kuželosečkou
 9. x2 + 2xy+2y2+2x+2y+1=0.

 10. Najděte průsečíky přímky x=p s kuželosečkou x2 –2xy+2x+3y-5=0.
 11. Jaká je vzájemná poloha přímky x+y+1=0 a kuželosečky x2 –y2+3x+y+2=0?

10. Napište kanonický tvar kuželosečky a) x2+2y2-6x+8y+1=0, b) 3x2-2y2-2x-5y+5=0,

c) 3x2-2x+5y-6=0 a kuželosečky nakreslete.

11. Určete asymptotické směry kuželosečky a) x2-4xy+y2-2x+6y-3=0, b) x2-2xy-3y2-4x- -6y+3=0.

 1. Pro které p má kuželosečka x2+2pxy+y2-3=0 právě jeden asymptotický směr?
 2. Napište rovnici kuželosečky, která má směry os x a y za své asymptotické směry.
 3. Určete singulární body kuželosečky x2-y2+3x+y+2=0. Situaci nakreslete.
 4. Určete f tak, aby kuželosečka 2x2+2xy+y2+4y+f=0 měla singulární bod.
 5. Najděte všechny singulární body kuželosečky x2+2xy+2y2+2x+2y+1=0.
 6. Napište rovnici kuželosečky, která má počátek za svůj singulární bod.
 7. Je dána kuželosečka p(x2+y2)+(1+p2)xy+(1+p)(x+y)+1=0. Ukažte, že pro každé p je kuželosečka singulární a určete, o jakou kuželosečku se pro jednotlivá p jedná.
 8. Ukažte, že kuželosečka y2-xy-5x+7y+10=0 je singulární a určete o jakou kuželosečku se jedná.
 9. Ze kterých přímek se skládá kuželosečka a) 21x2+xy-10y2=0, b) x2+2xy+y2+2x+2y-4=0?
 10. Určete a tak, aby kuželosečka x2+2ay2-x+y=0 byla singulární. Jaká je to kuželosečka?
 11. Určete p, q tak, aby kuželosečka x2+2pxy+y2+2x+2qy-3=0 byla dvojicí rovnoběžných přímek. Napište jejich rovnice.
 12. Určete tečnu kuželosečky x2-y2=25 v jejím bodě [13,12].
 13. Určete tečnu kuželosečky y=x2 v jejím bodě [1,1].
 14. Které přímky, procházející počátkem, mají s kuželosečkou x2+4xy+4y2+2y=0 právě jeden společný bod? Určete střed této kuželosečky.
 15. Napište rovnici tečny kuželosečky 5x2+2xy+y2-5=0, procházející bodem R=[1,0].
 16. Napište rovnici tečny kuželosečky 3x2+4xy+5y2-7x-8y-3=0, vedené jejím bodem T=[?,1].
 17. Určete tečny kuželosečky x2+2xy-y2+6x=0 v jejích průsečících s osou x.
 18. Napište rovnici regulární kuželosečky, která se dotýká osy x v počátku soustavy souřadnic.
 19. Bodem R=[3,4] veďte tečny ke kuželosečce 2x2 –4xy+y2-2x+6y-3=0.
 20. Napište rovnice tečen, příp. asymptot, vedených bodem R=[2,4] ke kuželosečce
 21. x2-2xy+2x+4y-5=0.

 22. Určete tečny, příp. asymptoty vedené bodem R=[0,1] ke kuželosečce
 23. 3x2+4xy+5y2-6x-8y-3=0.

 24. Počátkem veďte tečny a asymptoty ke kuželosečce x2-4xy-y2+4x+1=0. U tečen stanovte bod dotyku.
 25. U kuželosečky x2-2xy+2x+4y-5=0 určete asymptoty jako přímky, které mají asymptotický směr a danou regulární kuželosečku neprotínají.
 26. Bodem R=[0,2] veďte tečny a asymptoty ke kuželosečce xy-x2-1=0.
 27. Určete rovnici kuželosečky tak, aby měla osy x a y za své asymptoty.
 28. Určete průměr sdružený se směrem osy y vzhledem ke kuželosečce x2+2xy+2y2+2x+2y+1=0.
 29. Určete tečny kuželosečky x2+xy+y2+2x+3y-3=0 rovnoběžné s přímkou 3x+3y-7=0 a jejich body dotyku.
 30. Pro který nenulový vektor u=(u,v) je průměr sdružený se směrem vektoru u vzhledem ke kuželosečce x2-2xy+2y2-1=0 rovnoběžný s vektorem (1,1)?
 31. Ukažte, že osa y je průměrem kuželosečky 2x2+2xy-y2+2x-2y=0. Jaká je rovnice průměru k němu sdruženého?
 32. Stanovte takovou dvojici sdružených průměrů kuželosečky 2x2+5xy-3y2+3x+16=0, z nichž je jeden rovnoběžný se směrem osy x.
 33. Určete v předcházejícím příkladě tečny dané kuželosečky rovnoběžné s osou x.
 34. Ukažte, že kuželosečka x2-4xy-y2+4x+1=0 je regulární a napište rovnici průměru sdruženého se směrem přímky x-2y=0. Veďte ke kuželosečce tečny rovnoběžné s touto přímkou.
 35. Napište rovnice tečen kuželosečky y2-10x-2y=0, rovnoběžných s přímkou y=x.
 36. Určete druh těchto kuželoseček: a) y2-10x-2y=0, b) x2-y2-4x+6y-6=0,
 37. c) x2-4xy-y2+4x+1=0, d) x2+2xy+2y2+2x-2y+6=0, e) 3x2-2xy+3y2+4x+4y-4=0.

 38. Určete v předcházejícím příkladě střed kuželosečky.
 39. U kuželoseček z příkladu 45. určete průměr sdružený se směrem osy x (není-li ovšem tento směr směrem asymptotickým).
 40. Napište rovnici regulární kuželosečky, která prochází počátkem a směry os x a y jsou jejími sdruženými směry.
 41. Napište rovnice těch kuželoseček z příkladu 48., které zároveň procházejí body [1,0], [0,1]. Kdy je kuželosečka elipsou, kdy hyperbolou, kdy parabolou?
 42. Určete druh kuželosečky a) 2x2+4xy+5y2-6x-8y-100=0, b) x2-12xy-4y2+12x+6y+5=0.
 43. Ukažte, že rovnicí 2y2+2x-4y+1=0 je dána parabola, určete její parametr p.
 44. Určete osy a vrcholy kuželosečky a) 3y2+4xy+4x-4y-8=0, b) 4x2-4xy+y2-28x+4y+44=0,
 45. c) 2x2+4xy+5y2-6x=0, d) 2y2+2x-4y+1=0, e) x2-12xy-4y2+5=0.

 46. Určete osy, vrcholy a tečny ve vrcholech kuželosečky x2-2xy+y2+2x-6y=0.
 47. Určete osy kuželosečky x2+y2+6x+8y=0.
 48. Je dána kuželosečka x2+y2+2bxy+2x+2y+2=0. Jaká je to kuželosečka? Proveďte diskusi vzhledem k parametru b. V případě regulární kuželosečky určete její osy.
 49. Určete rovnici kuželosečky, jestliže je osa x její osou a počátek jejím vrcholem.
 50. Napište rovnici kuželosečky, která má přímky x+y=0 a x-y=0 za své osy.
 51. Napište rovnici paraboly, která má přímku x-y=0 za svou osu.
 52. Najděte střed a poloměr kulové ploxhy opsané čtyřstěnu ABCD, A=[0,0,0], B=[2,0,0], C=[0,5,0], D=[0,0,3].
 53. Napište rovnici kulové plochy, která prochází bodem A=[0,-3,1] a protíná rovinu z=0 v kružnici x2+y2=16.
 54. Najděte rovnici rotační kuželové plochy o vrcholu V=[0,0,3], která obsahuje kružnici x2+y2=4.
 55. Najděte rovnici kuželové plochy, určené vrcholem V=[0,0,5] a kuželosečkou k :
 56. a) V=[0,0,5], k : 9x2-4y2-36=0, z=0, b) V=[1,-3,-2], k : 6x2+4y2-12x+24y+30=0, z=0.

 57. Určete rovnici kuželové plochy o vrcholu V=[3,0,5],jejíž povrchové přímky svírají s rovinou z=0 úhel j =p /4.
 58. Napište rovnici kvadriky, která prochází bodem A=[2,0,-1], má střed S=[0,0,-1] a protíná rovinu z=0 v kuželosečce x2-4xy-1=0.

 

 

 

 

 

 

Výsledky

Analytická geometrie

 

 1. 2-y´2=2 nebo x´2-y´2=-2
 2. 2x=x´√3-y´, 2y=x´+y´√3 nebo 2x=x´√3+y´, 2y=-x´+y´√3
 3. x2+y2+26x-26y+169=0, x2+y2+10x-10y+25=0
 4. 2x2+2y2-6x-y-11=0
 5. S=[2,-1/2], r =2, 4x2+4y2-16x+4y+1=0
 6. a) [1,0], [1/2,, -5/2] b) žádné c) [1,0] d) [1/2, 1/6]
 7. přímka y=kx protíná kuželosečku pro 0<k £ 4 v bodech [t, kt], kde t2(1-2k-2k2)+
 8. +2(1+k)t+1=0, pro ostatní k přímka kuželosečku neprotíná

 9. pro 2p≠3 [p, (p2+2p-5)/(2p-3)], pro p=3/2 přímka kuželosečku neprotíná
 10. přímka je částí kuželosečky
 11. a) elipsa (x-3)2/16+(y+2)2/8=1 b) hyperbola (x-1/3)2/(5/72)-(y+5/4)2/(5/48)=1 c) parabola
 12. (x-1/3)2= -5/3 (y-57/45), parametr p=5/6

 13. a) u1=(2+√2, 2), u2=(2-√2) b) v1=(3,1), v2=(1,-1)
 14. pro p=1 směr (1,-1), pro p=-1 směr (1,1)
 15. 2bxy+2dx+2ey+f=0
 16. [-3/2, 1/2]
 17. f=8
 18. všechny body přímky x+y+1=0
 19. ax2+2bxy+cy2=0
 20. velký determinant Δ=0 pro všechna pÎ R, pro p≠-1, p≠1 se kuželosečka skládá ze dvou různoběžek x+py+1=0, px+y+1=0, pro p=-1 se jedná o dvě rovnoběžky x-y+1=0, x-y-1=0
 21. pro p=1 dostaneme jednu dvojnásobnou přímku o rovnici x+y+1=0

 22. různoběžky y+5=0, x-y-2=0
 23. a) 3x-2y=0, 7x+5y=0 b) rovnoběžky x+y+1+√5=0, x+y+1-√5=0
 24. a= -1/2, kuželosečka se skládá z různoběžek x-y=0, x+y-1=0
 25. pro p=q=1 rovnoběžky x+y-1=0, x+y+3=0, pro p=q=-1 rovnoběžky x-y-1=0, x-y+3=0
 26. 13x-12y-25=0
 27. 2x-y-1=0
 28. y=0, x+2y=0, kuželosečka nemá střed
 29. 5x+y-5=0
 30. pro T1=[-1,1] tečna t1: 9x+2y+7=0, pro T2=[2,1] tečna t2: 9x+10y-28=0
 31. x=0, x+2y+6=0
 32. ax2+2bxy+cy2+2ey=0, ae≠0,
 33. 7x-2y-13=0, x-3=0
 34. tečna x-3y+10=0, asymptota x-2=0
 35. neexistují
 36. tečny t1: x+y=0, t2:3x+y=0, body dotyku T1=[-1/2,1/2], T2=[-1/2,3/2]
 37. x-2=0, x-2y+4=0
 38. tečna y=2 s bodem dotyku [1,2], asymptota x=0
 39. 2bxy+f=0, bf≠0
 40. x+2y+1=0
 41.  

   

 42. tečny t1: x+y-1=0, t2: 3x+3y+13=0 s body dotyku T1=[1,0], T2=[-5/3,-8/3]
 43. např. u=(1,0)
 44. x-y-1=0
 45. 4x+5y+3=0, y=1
 46. y=1±(2/7)√10
 47. 5y-4=0, tečny neexistují
 48. 5x-5y+18=0
 49. a) parabola b) hyperbola c) hyperbola d) množina prázdná (imaginární elipsa) e) elipsa
 50. a) neexistuje b)[2,3] c) [-2/5,4/5] d) každý bod e) [-1,-1]
 51. a) směr osy x je asymptotický b) x-2=0 c) x-2y+2=0 e) 3x-y+2=0
 52. ax2+cy2+2dx+2ey=0, cd2+ae2≠0
 53. a) dx(x-1)+ey(y-1)=0, ed(e+d)≠0 b) ed >0 elipsa, ed<0 hyperbola, parabolou být nemůže
 54. a) elipsa b) hyperbola
 55. p=1/2
 56. a) hyperbola, osy 2x-y-6=0, 2x+4y-1=0, vrcholy [(5√5±1)/2√5, (-√5±1)/√5] b) parabola, osa 2x-y-6=0, vrchol [14/5, -2/5] c) elipsa, osy 2x+4y-1=0, 2x-y-6=0, vrcholy [2,-2], [3,0],
 57. [(5±2√6)/2, -(2±Ö 6))/2] d) parabola, osa y=1,vrchol [1/2,1] e) hyperbola, osy 2x+3y=0,

  -3x+2y=0, vrcholy [± Ö (5/26), ± (3/2)Ö (5/26)]

 58. parabola, osa x-y+2=0, vrchol V=[-2,0], vrcholová tečna x+y+2=0
 59. kružnice, osou je každá přímka procházející středem S=[-3,-4]
 60. b=0 bod, b=-1 parabola, b=1 množina prázdná (imaginární rovnoběžky), 0<b<1 množina prázdná (imaginární elipsa), -1<b<0 elipsa, b2>1 hyperbola, osy (b+1)(x+y)+2=0, x-y=0, v případě paraboly je osou pouze přímka x-y=0
 61. y2=2px+qx2, p≠0
 62. a(x2+y2)+2bxy+f=0, f(a2-b2)¹ 0
 63. a(x-y)2+2d(x+y)+f=0, ad¹ 0
 64. S=[1,5/2,3/2], r=Ö 38/2
 65. x2+y2+z2+6z-16=0
 66. 9x2+9y2-4z2+24z-36=0
 67. a) –225x2+100y2+36z2-360z+900=0 b) 6x2+4y2-3z2-12x+24y-12z+30=0
 68. x2+y2-z2-6x+10z-16=0
 69. x2-4xy+3z2+6z-1=0.