Podrobnosti k přijímací zkoušce:

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia:
- učitelství matematiky pro základní školu
- učitelství matematiky pro střední školu
- „neučitelských“ studií matematiky  

Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nebudou dosud absolventy magisterského studijního programu, přinesou doklad (vysokoškolský diplom) o jeho absolutoriu k přijímací zkoušce. Ostatní uchazeči přiloží ověřenou kopii diplomu do přihlášky.


Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, která se soustředí na následující okruhy:
- dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu
- představy o budoucím výzkumném projektu
- zkouška z anglického jazyka (východisko pro nastavení dalšího studia jazyka)  

Přednost budou mít uchazeči, kteří mají za sebou úspěšnou praxi na základní nebo na střední škole.

Datum pro ukončení přijímání přihlášek do doktorského studia: konec května příslušného roku
Předpokládaný termín přijímacích pohovorů: konec června, případně začátek září
Předpokládané počty přijímaných: prezenční studium: 3, kombinované studium: 3