Magisterské studium (navazující)

Informace o magisterském studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám.

Učitelství matematiky pro druhý stupeň základních škol

Obor se studuje prezenčně v kombinaci s kterýmkoliv z oborů vypsaných v rámci programu N7503, tj. AJ, ČJ, D, F, HV, Ch, In, NJ, OV, Př, TV, TchV, VKZ, VV, Z.

Charakteristika oboru:

Absolvent tohoto oboru je kvalifikován k výuce matematiky na základní škole. Na tuto profesi je připraven jak po stránce odborné - matematické, tak i po stránce pedagogicko-psychologické, didaktické a metodické.
Kromě vzdělávacích a výchovných kompetencí si student osvojí i znalosti a dovednosti potřebné při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, školních projektů aj.
Současně je absolvent připraven pro samostatnou práci v oblasti organizace, řízení a výuky na základní škole i v mimoškolní činnosti. Získané odborné znalosti umožňují uplatnění i v některých oblastech státní správy.

Přehled všech povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných v rámci oboru Učitelství matematiky pro druhý stupeň základních škol najdete ZDE.

Profil absolventa:

Absolvent získá pedagogickou způsobilost pro výuku matematiky na 2. stupni základních škol.

Přijímací zkouška :

Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku v rozsahu SZZ bakalářského studijního programu B7507 oboru Matematika pro vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Podrobnější pokyny naleznete ve Směrnici vedoucího katedry matematiky č. 1/2017 ZDE.