Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Akcie

Akcie (anglicky share, tj. podíl) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionář má různá práva. Např. je oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy a účastnit se na řízení společnosti mimo jiné tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě, případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti v případě likvidace. Za závazky společnosti akcionáři neručí.

S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů, kde se tak určuje i jejich cena - v rámci nabídky a poptávky.

Charakteristika

Kapitál akciové společnosti vzniká emisí akcií a jejich prodejem na trhu, zpočátku za nominální hodnotu, která je na akcii vyznačena. Akcionáři je kupují, protože očekávají zisk jednak z vyplácených dividend, jednak z růstu kapitalizace akcie. Nákup akcií ve vhodné době může být dobrý způsob zhodnocení peněz, hodnota akcie může vzrůst až o stovky procent. Stejně tak je ale možný pokles cen akcií a ztráta peněz, které do nich akcionáři vložili. Proto je obchod s akciemi rizikový.

Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva a podobně. Protože každá akcie znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, který vlastní "kontrolní balík" akcií, o společnosti rozhodovat sám a někdy tak i poškodit menšinové akcionáře. Jejich zájmy proto musí chránit zákony.

Podoba, forma a druh akcií

Akcie lze rozdělit podle několika hledisek:

Dělení z hlediska podoby:

  • Akcie listinné (fyzické listiny)
  • Akcie zaknihované (zápis v evidenci)

Dělení z hlediska formy:

  • Akcie na jméno (na řad - podle zákona o cenných papírech) - vydávány na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). V listinné podobě se převádějí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejich fyzickým předáním (tzv. tradicí). V zaknihované podobě se převádějí smlouvou a registrací podle §21 zák. o CP. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti.
  • Akcie na majitele (na doručitele - podle zákona o cenných papírech) - držitel je pro společnost anonymní. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací podle §21 zák. o CP. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání (tzv. tradicí) (nikoli indosament). Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.

Občas se objevují i názory, zda by za další formu neměly být považovány i zaknihované akce - byly by tak nejen zvláštní podobou akcií, ale i samostatnou formou.

Dělení z hlediska druhu:

  • Akcie kmenové - nejběžnější, s právem: na dividendu (podíl na zisku), na účast na valné hromadě - hlasovat zde, právo obdržet vysvětlení jednání valné hromady, uplatňovat návrhy či protinávrhy a právo na podíl na likvidačním zůstatku
  • Akcie prioritní - s přednostním právem na výplatu dividendy či na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku (případně oboje), s omezeným právem hlasovat - toto omezení ovšem musí uvádět stanovy, nedochází k němu ze zákona
  • Akcie zaměstnanecké - byly vydávány pro zaměstnance, většinou za zvýhodněnou cenu a jako součást motivace - od 1.1.2001 nemohou být vydávány
  • Akcie zlaté - byly vydávány pro potřeby spojené s privatizací státních podniků na počátku 90. let

Výkyvy ceny akcie

Cena akcie se v zásadě pohybuje na základě nabídky a poptávky. Jako každá komodita na trhu je i cena akcie tím vyšší, čím větší je poptávka, a tím nižší, čím větší je nabídka. Na změnách nabídky a poptávky se podílí řada různých faktorů, včetně očekávání. Tyto faktory se snaží odhalit a charakterizovat dvě disciplíny fundamentální analýza a technická analýza, každá pomocí jiných metod a přístupů k datům.

Rizika spojená s akciemi

Návratnost:

Výnos investic do akcií se skládá z výplaty dividend a z cenového zisku či ztráty a nelze jej s určitostí odhadovat. Dividenda představuje rozdělení zisků mezi akcionáře v souladu s rozhodnutím schůze akcionářů. Výše dividend se vyjadřuje buď jako absolutní hodnota na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos z dividend v poměru k ceně akcie se označuje za dividendový výnos. Obecně řečeno je dividendový výnos podstatně nižší než dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty.

Větší část výnosu z investic do akcií obvykle pochází z výkonu cenného papíru / cenového trendu (viz cenová rizika).

Cenová rizika:

Akcie se obvykle obchodují na veřejné burze. Ceny - kursy - se zpravidla určují každý den na základě nabídky a poptávky. Investice do akcií mohou vést k velkým ztrátám.

Obecně řečeno, závisí kurs akcií na obchodním trendu dané společnosti i na celkovém hospodářském a politickém prostředí. Trend kursů akcií a tím i návratnost pro investory však mohou ovlivňovat i iracionální faktory (nálady investorů, veřejné mínění).

Pokud se emitent stane nesolventním, může dojít ke ztrátě vloženého kapitálu.

Úvěrová rizika:

Akcionář je držitelem podílu ve společnosti. Jeho investice se tedy může stát bezcennou, především v případě insolventnosti společnosti.

Riziko likvidity:

Obchodovatelnost může být omezená v případě akcií s úzkým trhem (především u akcií kotovaných na "neregulovaném trhu", u obchodů na mimoburzovních trzích). Pokud je akcie kotovaná na několika burzách, mohou vznikat rozdíly mezi její převoditelností na různých mezinárodních burzách (např. kotace americké akcie ve Frankfurtu).

Obchodování s akciemi:

Akcie se obchodují na veřejných burzách a někdy na mimoburzovních trzích. V případě obchodů na burze je nutné dodržovat pravidla příslušné burzy (obchodní dávky, typy pokynů, vypořádání obchodů, apod.). Pokud je akcie kotována na více burzách v různých měnách (např. americké akcie kotované v eurech na Frankfurtské burze), je třeba zohlednit i devizové riziko.Použité zdroje

cs.wikipedia.org
brokerjet.ecetra.com/cz/home/index1.phtml

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009