Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Běžný účet

I. Charakteristika

Běžný účet je netermínovaný účet pro každodenní hospodaření s osobními a rodinnými finančními prostředky. Na tento účet se můžou peníze libovolně vkládat, a to buď převodem z jiného účtu (mzda, důchod, sociální dávky) nebo v hotovosti, a zároveň kdykoli tyto prostředky v hotovosti vybírat či převádět na jiný účet. K účtu si klient může zřídit trvalé příkazy k úhradě pravidelných plateb, inkaso či SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva). Prostřednictvím běžného účtu můžeme vykonávat samozřejmě i jednorázové platební příkazy.

S běžným účtem je spojeno i poskytování tzv. výhodných balíčků. Některé ze služeb jsou v rámci balíčku zdarma nebo za výhodnější poplatek.

Pro lepší dosah účtu si můžeme zřídit produkt z oblasti přímého bankovnictví, např. telebanking, GSM banking, internet banking a homebanking.

II. Výhody a nevýhody běžného účtu

Výhody

 • Lehká dostupnost - peníze jsou dostupné nejen na pokladně banky, ale i při výběru z bankomatu nebo v případě platby u obchodníků.
 • Bezpečnost - klient nemusí u sebe nosit velké částky. Peníze na běžném účtu jsou ze zákona pojištěné.
 • Úrok - peníze na běžném účtu se úročí, i když velice malou úrokovou sazbou. Frekvenci připisování úroků na účet stanovuje banka. Z úroků se platí daň ve výši 15%.
 • Pohodlí - k účtu je možné si zřídit trvalé příkazy, inkaso a platby SIPO. Klient nemusí chodit na poštu platit složenky v hotovosti.
 • Úvěr - banky umožňují vybraným klientům čerpat z běžného účtu i do mínusu, tzv. kontokorentní úvěr (viz níže).

Nevýhody

 • Poplatky - každý měsíc platí klient bance různé poplatky, např. za vedení účtu, za výpis, za bankovní transakce.
 • Nízký úrok - zhodnocení peněz na účtu nepokryje zdaleka inflaci. Z úroku se navíc platí daň ve výši 15%.

III. Seznam nejvýznamnějších bank působících na území ČR, které poskytují službu vedení běžného účtu pro fyzické i právnické osoby

 • Česká spořitelna
 • Československá obchodní banka
 • GE Money bank
 • Komerční banka
 • Poštovní spořitelna
 • Raiffeisenbank

Na bankovním trhu v ČR působí cca 30 subjektů s bankovní licencí.

IV. Typy běžného účtu

Podle majitele:

 • pro fyzické osoby (občany),
 • pro fyzické osoby - podnikatele (živnostníky),
 • pro právnické osoby (firmy).

Nabídka jednotlivých běžných účtů je odlišná pro občany a firmy. Pod pojmem občan náleží fyzická osoba, která nepodniká. Nezřídka si však běžný účet z této kategorie pořizují i drobnější podnikatelé. Pod kategorii firmy patří podnikatelé, samotné firmy (často odlišované podle velikosti), municipality, neziskové organizace, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a rovněž různé další instituce či korporace.

Podle měny, která je na nich ukládána:

 • běžné účty vedené v korunách,
 • běžné účty v cizích měnách.

Každý bankéř by měl klientovi doporučit následující strategii: Na běžných účtech by měly být uloženy jen nezbytné prostředky, takové, které opravdu klient potřebuje či v brzké době bude potřebovat. Pro své nízké úročení se však zásadně nehodí k tomu, aby na nich ležely přebytečné peníze. V případě, že má klient k dispozici volné peněžní prostředky je lepší využít raději jiného produktu, který bude lépe zhodnocovat úspory. Nejpoužívanější jsou termínované vklady, spořicí účty, podílové fordy či stavební spoření.

V. Praktické využití běžného účtu

Peníze může klient na účet vkládat buď v hotovosti na přepážce banky, nebo převodem z jiného účtu. Prostředky lze obdobně z účtu získat zpět, existují tři základní způsoby:

 • výběr hotovosti z bankomatu či na přepážce (nejlevněji je výběr peněz z bankomatu banky, u níž je běžný účet založen, výběr hotovosti na přepážce je nejdražší ze všech třech uvedených způsobů),
 • platba kartou při nákupu (klient hradí jen výši nákupu, banka mu za platbu nestrhává žádné další poplatky),
 • bezhotovostní převod na jiný účet.

Při výběru banky by se klient měl zaměřit jednak na její solventnost a stabilitu, jednak na poplatky spojené s běžným účtem - např. poplatek za vedení účtu (zpravidla měsíční), zasílání výpisu z účtu, vydání karty, výběr z bankomatu a domácí platby. Dalším kritériem při výběru mohou být doplňkové služby k běžnému účtu, např. platební karta, využití spořícího účtu, využití kontokorentu atd.

Banky nabízejí tzv. balíčky služeb. Klient by se měl informovat, co případné balíčky služeb za svou cenu kromě vedení účtu nabízejí. Mohou být velmi výhodné (zvlášť pro aktivní klienty, a to pokud zahrnují některé operace zdarma), ale také se může snadno stát, že klient bude platit za něco, co vlastně nevyužije.

Jak platit z běžného účtu

Běžný účet si klient zřizuje, aby mohl využívat bezhotovostního styku s různými institucemi. Bezhotovostním stykem se rozumí pohyb peněz pomocí převodů na běžné účty.

Máme dvě formy bezhotovostního styku:

 • Úhradová - jedná se o platby z příkazu plátce.
 • Inkasní - jedná se o platby z příkazu příjemce.

Při platebním styku se využívají tyto formuláře:

 • příkaz k úhradě - tento příkaz může být jednorázový (provede se pouze jednou) nebo trvalý (platba se provádí ve zvolené frekvenci opakovaně až do doby něž je trvalý příkaz zrušen).
 • příkaz k inkasu - funguje obdobně jako trvalý příkaz, jen v opačném směru. Rozdíl je v tom, že zde si věřitel "bere" peníze z účtu dlužníka sám.
 • hromadný příkaz k úhradě,
 • trvalý příkaz k platbě SIPO - umožňuje sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn nájem telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby.

VI. Metody výpočtu úroků na běžných účtech

Z podstaty běžného účtu vyplývá, že výše zůstatku na něm se často mění. Zvyšuje se zaslanými náhradami našich pohledávek a naopak se snižuje provedením našich platebních příkazů k úhradě. Na konci úrokového období nám banka též na běžný účet připíše úroky z částek, které na něm byly uloženy.

Pro výpočet úroků na běžných účtech se vyvinuly tři různé formální postupy:

 1. zůstatkový (anglický)
 2. postupný (neměcký)
 3. zpětný (francouzský)

Všechny výše uvedené metody používají pro stanovení výše úroku výpočet pomocí úrokových čísel (viz www stránka Úvod do financí, kapitola Úrokování).

VII. Zisk banky

Zjednodušeně řečeno mají banky dvě možnosti jak vydělávat - úrokové marže a poplatky. Aby bylo možné dostatečně vydělávat z úrokových marží, je nutné poskytnout mnoho úvěrů s vysokou marží a nebo méně úvěrů, ale s ještě vyšší marží. Trh v ČR je pod tlakem silného konkurenčního boje, žádá si výhodné sazby a tak je jen velmi těžké na maržích vydělat. Zbývají tedy poplatky. K poplatkům je však třeba zmínit i skutečnost, že ve svém součtu nejsou čistým ziskem banky, ale hradí se z nich i některé povinnosti, které banka má. Banka například hradí poplatky třetích stran (poplatek společnostem platebních karet), poplatky za připojení k mezinárodní telekomunikační síti, jejímž prostřednictvím probíhá zahraniční platební styk, mzdy zaměstnanců, náklady na archivaci a administrativu apod.

VIII. Navazující služby na běžný účet

a. Přímé bankovnictví

Je to služba, která umožňuje komunikaci banky a klienta bez toho, aby klient musel banku navštívit. Vše se děje pomocí buď telefonu (a to i mobilního) nebo počítače a internetu. Platby pomocí přímého bankovnictví jsou díky poplatkové politice bank podstatně výhodnější než klasické platby na přepážce a pomocí pošty.

Služby přímého bankovnictví

Mezi služby přímého bankovnictví patří:
 • Telebanking - jde o nejstarší službu přímého bankovnictví, která nabízí svým uživatelům možnost komunikovat s bankou prostřednictvím telefonního přístroje s tónovou volbou (včetně mobilního). Klient zavolá na linku telefonního bankovnictví (u většiny bank je toto číslo bezplatné), kde se prokáže svým identifikačním číslem a číslem PIN a poté zde lze získat informace o produktech, o aktuálním zůstatku na účtu, zadat příkazy k úhradě či inkasu, trvalé příkazy, provádět konverzi měn.
 • GSM banking - služba umožňuje ovládat běžný účet prostřednictvím mobilního telefonu. Každá banka nabízí odlišné spektrum této služby. Zatímco některé banky nabízejí pouze informace o zůstatku na účtu a kurzech měn, u jiných bank je možné podávat příkazy k úhradě či zakládat termínované vklady.
 • WAP banking - služba, která umožňuje spojení s bankovním účtem prostřednictvím mobilního telefonu vybaveného technologií WAP (Wirless Application Protocol). Tuto technologii dnes umožňuje naprostá většina všech telefonů. Pomocí mobilního telefonu a autorizačního klíče klient může zadávat např. příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatek na účtu i jeho historii, zřizovat termínované vklady nebo zjisti aktuální kursy.
 • Internet banking - tato služba umožňuje komunikaci banky pomocí internetu. Stačí běžný počítač s internetovým prohlížečem a připojení k internetu. Zadáním webové adresy banky a poté i uživatelského jména a certifikačního kódu je umožněn přístup na speciální stránky banky. Zde klient může provádět různé operace jako např. zadávání příkazů k úhradě (i do zahraničí), zadávání a rušení trvalých příkazů, zřizování a rušení termínovaných vkladů či prohlédnout si historii účtu. Veškeré operace se provádí s autorizačním klíčem, který zajišťuje zabezpečení proti případnému zneužití.
 • Home banking - tento produkt umožňuje obsluhovat běžný účet pomocí počítače připojeného k internetu a softwaru, který dodá banka na instalačním CD. Základní služby (např. zadávání příkazů k úhradě, trvalých příkazů, zjišťování peněžních prostředků na účtu apod.) jsou k dispozici po nainstalování potřebného CD a připojení na internet. Výhodou těchto produktů je kompatibilita s účetními a ekonomickými programy. Proto je home banking vhodný spíše pro podnikatele. Naopak nevýhodou je, že lze používat pouze počítač, na kterém je program nainstalován.

b. Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je krátkodobý úvěr, který je vázán na běžný účet. Banka umožňuje klientovi čerpat peníze do mínusu. Úvěr se může opakovat. Jakmile klient "půjčku" splatí (čili navýší stav účtu na částku, kterou si půjčil, plus úrok), může z principu revolvingu opět čerpat do mínusu. Banka určuje limitní částku, do které klient může ze svého účtu čerpat. Pokud hranici překročí, zaplatí vysoké penále (ve výši mezi 25 až 30 % z přečerpané částky). Smlouva o poskytnutí úvěru se většinou uzavírá na jeden rok a automaticky se obnovuje.

Kontokorentní úvěry jsou vhodné pro krátkodobé financování potřeb, ale nehodí se jako náhrada běžných spotřebitelských úvěrů, až na výjimky mají výrazně vyšší úrokovou sazbu než běžný spotřebitelský úvěr.

V současnosti se úrokové sazby u těchto úvěrů pohybují od 11 do 19,9 % p.a. V současné době nejvyšší úrokové sazby maji Raiffeisenbank (19,9%) a Komerční banka (19%).

c. Platební karta

Platební karta umožňuje jejímu držiteli vybírat hotovost na přepážkách bank, z bankomatů, platit za zboží v obchodech, restauracích, v hotelích, na internetu apod. Platební (neboli debetní) kartou může klient utrácet své peníze do výše zůstatku na svém běžném účtu (či do výše kontokorentu). Tím se liší od karet kreditních, se kterými se nakupuje výhradně na úvěr. S platební kartou jsou spojeny i roční poplatky. Některé banky však nabízejí vedení platební karty v rámci balíčkových účtů zdarma.

d. Kreditní karta

U kreditní karty klient při jejím použití čerpá úvěr. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se), s každou uskutečněnou splátkou úvěru se úvěrový limit automaticky obnovuje. U kreditní karty je možnost odložení splácení (v případě debetní jsou peníze odečteny z účtu okamžitě). Úroky z tohoto úvěru jsou hodně vysoké (úroková sazba se pohybuje od 15% do 30% ročně). Kreditní karta se dá zřídit jak v bance, tak prostřednictvím splátkových společností. Kreditní karty banky často nabízejí v rámci svých balíčkových účtů nebo se dají zřídit samostatně (s čímž souvisí poplatky za zřízení a vedení kreditní karty, vedení úvěrového účtu, výpisy z úvěrového účtu apod.).

e. Spořící účet

Spořící účet v sobě spojuje výhody dvou finančních produktů , a to termínovaného vkladu (zhodnocení finančních prostředků) a běžného účtu (likvidita vložených prostředků). Další informace viz www stránka Úvod do financí, kapitola Spořicí účty.

f. Devizový účet

Založit si ho může každý klient banky u většiny bank v České republice. Někdy je také nabízený v rámci "balíčkových účtů" ke klasickému běžnému účtu zdarma. Nabídka měn, v nichž je možné devizový účet vést, je však různá. Těmi základními, ve kterých se účet zřizuje , jsou dolary a eura. Velké rozdíly lze nalézt ve výši poplatků, úrokových sazeb i minimálních vkladů, stejně jako v rozsahu návazných služeb. Na devizovém účtu by neměly být uloženy příliš vysoké částky peněz, účty totiž nejsou na rozdíl od termínovaných vkladů v cizí měně příliš úročené. Spekulovat na pokles nebo vzestup kurzu cizí měny můžete s pomocí derivátů.Zdroje informacíVytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009