Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Cenné papíry

Cenné papíry jsou jednou z možností, jak investovat. Jde o listinu představující určité majetkové právo (pohledávku) vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval (vydal). Cenný papír je podmínkou pro vznik určitého práva a je nenahraditelný pro vznik právního nároku. Bez cenného papíru nemůže věřitel dané právo uplatňovat a toto právo zaniká zároveň se zánikem listiny. Majiteli tedy slouží listina jako právní garance. Cenné papíry mají prvořadý význam jak pro peněžní a kapitálový trh, tak v zahraničním obchodě.

Mezi cenné papíry řadíme především akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Historie cenných papírů

Cenné papíry začaly vznikat již ve starověku v době alexandrijské, kdy dlužník potvrzoval bankéři svůj závazek vystavením a podepsáním dlužního úpisu. Pokud bankéř vklad přijal, vydával oproti vkladu potvrzení o jeho přijetí. Rozvoj cenných papírů je spjat až s obdobím středověku. Objevují se tzv. generální úvěrové listy, které vydávají jen církevní a světští hodnostáři (králové, knížata, papež). Výstavce cenného papíru se tímto zavazoval splatit půjčku včetně úroků těm, kteří mu ji poskytli. Rozhodujícího významu nabývají cenné papíry až v období rozvoje kapitalismu, kdy se díky rychlému zdokonalování techniky bankovních operací jejich použití význačně rozšířilo. V současné době jsou cenné papíry důležitým nástrojem finančního trhu, a to jak národního, tak i mezinárodního.

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009