Úvod do financí - KMA/ÚF

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,   Pedagogická fakulta,   katedra matematiky

Finanční trhy

 • Umožňují přelévání volných finančních zdrojů.
 • Jsou neoddělitelnou součástí tržního systému.
 • Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu.

Finanční trhy dělíme podle toho, zda se jedná o prvotní prodej cenného papíru nebo až prodej následný. Tedy podle pořadí prodejů, je možné na finančním trhu rozlišovat:

A. Primární trh

Primární trh je trhem, kde probíhá prvotní prodej právě emitovaného cenného papíru. Jedná se o trh s novými finančními instrumenty. Emitent cenného papíru neboli deficitní jednotka na tomto trhu získává volné finanční prostředky. Přípravu a provedení emisního obchodu včetně jeho následného zajištění a podpory provádí buď emitent sám (vlastní emise) nebo využívá služeb investiční banky nebo obchodníka s cennými papíry (cizí emise).

B. Sekundární trh

Sekundární trh je trhem, na němž je "starý", již dříve emitovaný cenný papír opětovně znovu a znovu obchodován. Jde o trh se starými finančními instrumenty, které se pohybují od jednoho investora k druhému. Emitent cenného papíru na tomto typu trhu již žádné další volné finanční prostředky nezískává. Typickým příkladem sekundárního trhu, kde je cennému papíru zabezpečována likvidita, je burza.

Sekundární trh sám o sobě je možné ještě dále členit na:

 1. Organizovaný trh je trhem, kde licencovaný subjekt organizuje nabídku a poptávku po investičních instrumentech v souladu s platnou legislativou a podle stanovených pravidel a předpisů.
  Organizovaný trh může fungovat jako:
  • Burzovní trh, který lze charakterizovat jako zvláštním způsobem organizované shromáždění subjektů, kteří osobně nebo elektronicky obchodují s přesně vymezenými instrumenty, přesně vymezeným způsobem, podle přesně vymezených burzovních pravidel a předpisů, v přesně vymezeném čase. Na burzovním trhu se např. obchoduje s nejbonitnějšími akciemi, dluhopisy, podílovými listy. Příkladem burzovního trhu v ČR je Burza cenných papírů Praha (BCPP) a od 1.12.2008 i RM-systém, česká burza cenných papírů.
  • Mimoburzovní trh je trhem, na němž je licencovaným subjektem organizována nabídka a poptávka po instrumentech, které již nemusí vyhovovat přísným požadavkům kladeným na instrumenty obchodované na burze. Burzovní pravidla a předpisy tedy na tomto trhu neplatí, nicméně i tento typ trhu má vypracována svá, mnohem méně přísná pravidla pro obchodování, svůj tržní řád. Příkladem je americký trh Nasdaq nebo do 1.12.2008 RM-systém.
 2. Neorganizovaný trh je volně přístupným trhem, kde poptávka a nabídka instrumentů není organizována žádným subjektem. Na trhu obchodují investoři, kteří disponují určitými instrumenty a prodávají každému, kdo přijde a respektuje jejich cenu. Pro tyto trhy se rovněž používá označení OTC trhy. Účastníci OTC trhů uzavírají obchody prostřednictvím internetu, telefonu a zprostředkovatelů (dealerů), místo klasického "parketového obchodu". Není tu jedno, ústřední obchodní místo. Transakce tu uzavírají finanční instituce, banky, brokeři, dealeři a individuální zákazníci. Tento trh nepodléhá tak přísným, standardizovaným pravidlům, nejčastěji však na něm působí subjekty, jež jsou držiteli licencí udělených příslušnými úřady. Trh tedy sice není řízený, jeho subjekty však rozhodně ano.

Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha a. s. (BCPP) je nejvýznamnější burza v České republice, provozuje hlavní obchod s akciemi v zemi. Sídlí v centru metropole. Burzovní index pro BCPP má název PX. BCPP se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje Česká národní banka. Pravidla, pod kterými funguje jsou harmonizována s EU.

 • Prostřednictvím burzy můžeme investovat i do podnikových a bankovních dluhopisů.
 • Burza cenných papírů Praha je největším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Ze zákona je akciovou společností. Je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního systému a právo obchodovat mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň členy burzy.
 • K uzavírání burzovních obchodů jsou oprávněni pouze členové burzy a ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu také Česká národní banka (ČNB), Česká republika, která jedná prostřednictvím Ministerstva financí (dále MF) a Česká konsolidační agentura (dále ČKA).
 • Členem burzy může být jen obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která splňuje podmínky stanovené Burzovními pravidly. Mezi další povinnosti patří členství v Garančním fondu burzy (GFB), pouze tehdy je člen oprávněn nakupovat a prodávat cenné papíry. Majetek GFB potom slouží k pokrytí rizik vyplývajících z vypořádání burzovních obchodů. Člen burzy jedná vždy vlastním jménem prostřednictvím svého makléře. Převedení členství na jiný subjekt je možné pouze za souhlasu burzovní komory. Burzovní komora je oprávněna uložit členovi, který poruší povinnosti stanovené Burzovními pravidly, opatření.

Seznam členů burzy:

ABN AMRO Bank N.V.
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
BH Securities a.s.
CAPITAL PARTNERS a.s.
CYRRUS, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizacní složka
Fio, burzovní společnost, a.s.
Global Brokers,a.s.
ING Bank N.V.
J & T BANKA, a.s.
Komerční banka, a.s.
LBBW Bank CZ a.s.
Patria Finance, a.s.
PPF banka a.s.
Raiffeisenbank a.s.
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.

Další osoby oprávněné uzavírat burzovní obchody:

ČNB
Ministerstvo financí ČR

Historie BCPP

První burza vznikla v Praze v roce 1861. Roku 1871 byla založena pražská burza pro zboží a cenné papíry. V dobách Rakousko-Uherska zaznamenala velký úspěch při obchodování s cukrem, po první světové válce z ní obchod se zbožím téměř vymizel a nahradily ho již pouze cenné papíry. K jejímu zavření došlo před druhou světovou válkou, roku 1938. Za dob komunistické vlády nebyla organizace typu burzy potřebná, současná BCPP tak mohla vzniknout až po sametové revoluci. Existuje až od roku 1993, její vytvoření však bylo připravováno již od roku 1991.

Orgány BCPP

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která odvolává a volí členy burzovní komory a dozorčí rady, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Činnost burzy řídí burzovní komora, je statutárním orgánem a jedná jménem burzy. Ta si může také zřídit tzv. burzovní výbory, které se zabývají konkrétními činnostmi a volí burzovního ředitele.

Dělení tržních prostorů

 • hlavní trh - zde se obchoduje s nejkvalitnějšími papíry. O přijetí CP na trh rozhoduje výbor o kotaci za velmi přísných podmínek. Mezi tyto podmínky patří výše základního jmění dle obchodního zákoníku, alespoň dva roky podnikatelské činnosti, objem veřejné emise 200 mil. Kč.
 • vedlejší trh - zde se obchoduje s kvalitními papíry. Mezi podmínky patří výše základního jmění dle obchodního zákoníku, alespoň dva roky podnikatelské činnosti, objem veřejné emise 100 mil. Kč.
 • oficiální volný trh - podmínkou je pouze registrace emitenta. Začínají zde nové firmy.
 • nový trh - založen 30. září 1999. Určen zejména nově vzniklým společnostem (alespoň jeden rok podnikatelské činnosti, výše základního jmění emitenta 10 mil. Kč).


Sídlo BCPP, kterým je Burzovní palác v Rybné ulici

RM-systém

 • Od 1.12.2008 má RM-SYSTÉM oficiální status burzy cenných papírů. Před tímto datem byl RM-systém organizátorem mimoburzovního trhu.
 • Burza RM-SYSTÉM je nadále založena na zákaznickém principu a investoři obchodující přímo nebo prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nemusí být členy burzy. Mění se pouze právní rámec, kdy mezi organizátorem trhu a drobným neprofesionálním investorem musí figurovat profesionální zprostředkovatel v podobě licencovaného obchodníka s cennými papíry. Princip obchodování zůstává prozatím stejný.
 • Vznikl v roce 1993 z registračních míst kuponových knížek vytvořených v rámci kuponové privatizace.
 • Jedná se o akciovou společnost, které bylo uděleno povolení Českou národní bankou.

Ve srovnání s burzou se RM-S vyznačuje určitými odlišnostmi:

 • Na rozdíl od členského principu u BCPP je v RM-systému i po transformaci zachován zákaznický princip. To znamená, že v RM-systému neexistuje žádná tzv. exkluzivita členství. Na druhé straně to však znamená i to, že všichni jeho zákazníci jsou oprávněni uzavírat obchody na jakýchkoli jiných veřejných trzích i mimo ně bez vědomí RM-systému.
 • RM-S přijímá k obchodování prakticky všechny zaknihované cenné papíry, pokud splňují podmínky stanovené Zákonem o cenných papírech pro přijetí k obchodování na veřejném trhu, a mají ČNB přidělen ISIN. Ode dne rozhodnutí o jeho přijetí je však jeho emitent povinen dodržovat tržní řád.
 • Na trh organizovaný prostřednictvím RM-S může vstoupit libovolná osoba, pokud splní podmínky stanovené tržním řádem.

Použité zdroje:

www.bcpp.cz
www.finance.cz
www.finexpert.cz
cs.wikipedia.org

Vytvořeno s podporou grantu FRVŠ 1857/2009