Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

deutsch

facebook

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

 

Účast ve výzkumných, rozvojových a vzdělávacích programech a grantech, akademické stáže

 

Účast v projektech a grantech:

Entwicklung der Lehrerkompetenzen in heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach den Prinzipien der Gestaltpädagogik.
Poskytovatel: Národní agentura Sokrates - program Comenius.
Číslo projektu: 71520-CP-1-2001-1-AT-COMENIUS-C31.
Období řešení: 1999 - 2001.
Koordinátor projektu: Landesschulrat für Steiermark und Modellschule Graz. Spoluřešitelka.

ILTIS - Intercultural Learning for Teachers in secondary Schools.
Poskytovatel: Národní agentura Sokrates - program Lingua a Comenius.
Číslo projektu: 71106-CP-1-2001-1-DE-LINGUA-LA.
Období řešení: 1999 - 2002.
Koordinátor projektu: Goethe-Institut Inter Nationes. Spoluřešitelka.

Qualifizierung von Tschechisch-Lehrkräften für fachbezogenes und berufsorientiertes Tschechisch als Fremdsprache.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Číslo projektu: 02-J1.03-026-EEL 11023.
Období řešení: 2003 - 2004.
Koordinátor projektu: Der Bundesverband Deutscher Unternehmer in der Tschechischen Republik e.V. Spoluřešitelka.

ČaF: didakticko-metodické základy výuky češtiny jako cizího jazyka. (ČaF = Čeština als Fremdsprache).
Poskytovatel: Škoda-Auto Mladá Boleslav.
Období řešení: 2003 - 2006.
Koordinátor projektu: PF JU v Českých Budějovicích, řešitel: Hana Andrášová.
Projekt obdržel Evropskou jazykovou cenu LABEL 2004. Cenu udělilo MŠMT dne 17. 9. 2004.

Inovace studijního programu "vybrané problémy ekonomie" a "hospodářská němčina". Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 1764 F5c.
Období řešení: 2006.
Řešitel: Hana Andrášová, katedra germanistiky PF JU.

Zřízení multimediální učebny pro výuku nepřírodovědeckých oborů v budově PF JU v Dukelské ul. Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 2273 Ab.
Období řešení: 2006.
Řešitel: Hana Andrášová, katedra germanistiky PF JU.

PAllianCZ Passauer Arbeits- und Berufszufriedenheitskonzept.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Číslo projektu: 20071901.
Období řešení: 2006 - 2007.
Úspěšně oponováno.
Řešitel: Prof.Dr. Norbert Seibert, Lehrstuhl für Schulpädagogik, Passau, spoluřešitelé: PedF UK Praha a PF JU České Budějovice, katedra germanistiky.

Inovace disciplín souvisejících s němčinou pro hospodářskou praxi. Projekt FRVŠ.
Poskytovatel: MŠMT.
Číslo projektu: 1361 F5c.
Období řešení: 2007.
Řešitel: Hana Andrášová

PAneCZ - Beratungsnetzwerk als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken.
Poskytovatel: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA. Číslo projektu: 2007-288.
Období řešení: 2007 - 2008.
Řešitel: Prof.Dr. Norbert Seibert, Lehrstuhl für Schulpädagogik, Passau. Spoluřešitelka.

Tandemové vzdělávání pro české vzdělávací instituce. Projekt ESF.
Poskytovatel: ESF.
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/01.0004.
Období řešení: 2011.
Příjemce: V-Studio, s. r. o., Národní vzdělávací fond, o. p. s., Asociace institucí vzdělávání dospělých, o. s. Spoluřešitelka.

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen IB-KSP.
Registrační číslo projektu: M00228.
Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority: 1.
Období řešení 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014.
Hana Andrášová - expert týmu, zpracování "Doprovodné studie k výuce NJ v MŠ a na ZŠ

Interkultureller Kompetenzerwerb in der Lehrerausbildung/ Osvojování interkulturních kompetencí v rámci studia učitelství.
Poskytovatel: Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy
Číslo projektu: Cíl3/DF/SU/11/29
Období řešení: 8. 4. 2013 - 30. 9. 2014
Řešitel: Dr. Doris Cihlars, Universität Passau a Hana Andrášová

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/22.0003
Číslo Prioritní osy: 7.4a
Příjemce: ČŠI
Období řešení: listopad 2013 - květen 2015
Řešitel: ČŠI, Hana Andrášová - vedoucí týmu "Jazyková gramotnost"

Rozvoj interkulturních kompetencí studentů učitelství v českoněmeckém příhraničí
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti
Číslo projektu: 4-15-5341
Datum schválení projektu: 23. 6. 2015
Období řešení: 2015-2016
Výše příspěvku: do 190 000 CZK
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

Aktivní role učitele v 21. století interkulturní výzvy v příhraničí Bavorsko Česká republika
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti
Číslo projektové žádosti: 4166515
Datum schválení projektu: 28. 6. 2016
Období řešení: 2016-2017
Výše příspěvku: do 180 000 CZK
Řešitel: Hana Andrášová a Dr. Doris Cihlars, Universität Passau

Sprachliche und interkulturelle Kompetenzen von Lehramtsstudierenden im bayerisch-tschechischen Grenzraum/Jazykové a kulturní kompetence studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti.
Číslo projektové žádosti: 4177950.
Datum schválení projektu: 12. 12. 2017
Období řešení: 2018
Výše příspěvku: do 220 000 CZK

Spolupráce s MŠMT:

  • vedoucí týmu na aktualizaci RVP ZV v oblasti cizích jazyků
  • vedoucí týmu na vypracování Standardů pro cizí jazyky

Výzkumné projekty:

Hodnocení žáka a efektivity školní výuky. Poskytovatel: MŠMT. Výzkumný úkol 2-II-1/3-92/93. Období řešení: 1992 - 1993. Úspěšně oponováno. Řešitel: prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové.

Sonda 2004: celostátní výzkum stavu jazykového vzdělávání v ČR.
Poskytovatel: Asociace Linguae, s.r.o.
Období řešení: 2003 - 2004.
Koordinátor projektu: Asociace Linguae, s.r.o.
Řešitelé: Mgr. Jan Musil (Linguae, s.r.o.), Kateřina Musilová (diplomantka Hany Andrášové) a Hana Andrášová.

Mnohojazyčnost v podmínkách české školy se zvláštním zřetelem na výuku němčiny po angličtině. Výzkum byl financován z prostředků katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích. Období řešení: 2007 - 2011. Řešitelka: Hana Andrášová. Výsledky výzkumu byly prezentovány v habilitační práci.

Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině. Poskytovatel: GA ČR. Číslo projektu: GAP407/11/0321. Období řešení: 2011 - 2013. Řešitel: doc. Věra Janíková, katedra německého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU Brno.

Akademické stáže

Září 1981 - únor 1982   studium germanistiky v Brandenburgu

Stáže krátkodobého charakteru

2001   pobyt na Filozofické fakultě Univerzity v Regensburgu v rámci mobilit Erasmus.
2011   pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2012   pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013   2× pobyt na Vysoké škole pedagogické v Linci v rámci mobilit Erasmus.
2013   2× pobyt na Univerzitě Pasov v rámci mobilit Erasmus.
2017   pobyt na Univerzitě Pasov v rámci mobilit Erasmus
2017   výuka didaktiky němčiny jako druhého jazyka na FF Univerzity Pasov
2017   pobyt na Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman