Pedagogická fakulta - homepage

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky

Aktuality


Informace o bakalářském studiu germanistiky

Informace o navazujícím magisterském studiu

Doplňující didaktické/odborné studium německého jazyka pro učitele ZŠ/SŠ

Směrnice vedoucí katedry

Projekty

Události na katedře a fotogalerie


Bakalářská zkouška z německého jazyka

Otázky k SZZ:

Směrnice k SZZ

Bakalářské práce

Diplomové práce

Jazyková cvičení

Cizí jazyk němčina

Skripta v prodejně AK JU


Stipendia a stáže:


Nabídka pracovních míst


Sommerkolleg České Budějovice


STAG

Knihovny:

Zajímavé odkazy

 

 

facebook

NĚMECKO
Stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince (KAAD)

 

Německá Katolická akademická služba pro cizince (Deutscher Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD), založená roku 1958, poskytuje různé druhy stipendií umožňujících studijní nebo badatelské pobyty uchazečů z různých částí světa. Nabídka se týká křesťanských studentů minimálně po 6. semestru studia a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, ve vědeckých ústavech, v archivech, na klinikách apod.

Pro zájemce z České republiky je použitelný program pro země východní Evropy ("Osteuropaprogramm"). Délka stipendia se může pohybovat (v závislosti na tom, o jaký typ stipendia jde) od 2 do 36 měsíců.

Tyto stipendijní pobyty jsou určeny především pro katolíky (laiky, nikoli kněze), v omezené míře případně i pro příslušníky jiných křesťanských církví. Lze jich využít pro jakýkoli obor (zpravidla s výjimkou teologie). Podmínkou přijetí je velmi dobrá znalost němčiny, případně připravenost se na tuto jazykovou úroveň propracovat.

 

V rámci programu "Osteuropa" se poskytují následující stipendia:

 1. Stipendia pro postgraduanty a mladé vědce
  1. Stipendia pro doktorandy a účastníky habilitačního řízení ("Habilitanden/innen"), kteří chtějí v Německu provádět část výzkumných prací směřujících k vypracování disertační práce (minimálně po dobu 4 měsíců) a pak dokončit studium nebo habilitační řízení ve vlasti.
  2. Stipendia pro doktorandy přijaté na německou vysokou školu, kde mají doktoranturu dokončit. Tato stipendia mohou být udělena až na dobu 3 let, poskytují se však pouze ve výjimečných případech, kdy lze zdůvodnit, že doktoranturu v dané oblasti nelze absolvovat ve vlasti.
  3. Stipendia pro mladé badatele pro dokončení zpracování vědeckých projektů bez souvislosti s doktoranturou.
  4. Stipendia určená pro absolvování minimálně dvouletého nástavbového nebo prohlubujícího studijního programu ("Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- bzw. Vertiefungsstudiengänge") navazujícího na dokončené alespoň 4leté vysokoškolské studium, s formálním ukončením v Německu ("deutscher Abschluss") - tato stipendia se poskytují maximálně na 2 roky.
  5. Stipendia určená pro další vzdělávání lékařů, kteří již získali odbornou průpravu a praxi ve vlasti ("Weiterbildung", nikoli "Facharztausbildung").
  6. Umělecká stipendia pro absolventy uměleckých vysokých škol.
 2. Stipendia pro vysokoškolské učitele ("ausgewiesene Wissenschaftler - Professoren, Dozenten, Lehrstuhlinhaber/innen"), kteří jsou pozváni ke kratším (maximálně 6měsíčním) badatelským pobytům v Německu, zejména v souvislosti s projekty vědecké spolupráce mezi příslušnými vysokými školami.
 3. Stipendia pro studenty, kteří dokončili 3. ročník alespoň čtyřletého vysokoškolského studia (zpravidla na 1 semestr), jejichž studijní pobyt má být určen zejména ke shromažďování materiálů pro magisterskou nebo jinou diplomovou práci.

 

Bývalým stipendistům KAAD (zejména pokud jsou to vědci) mohou být v omezeném rozsahu poskytována dvou- až čtyřměsíční stipendia v rámci "nového pozvání", a to zpravidla nejdříve 2 roky po ukončení předchozího pobytu.

V přírodovědných, lékařských a uměleckých oborech mohou získat stipendium pouze postgraduanti.

Výše stipendia se v závislosti na typu pobytu pohybuje v rozmezí od 750 do 2000 eur měsíčně. Kromě toho zahrnuje stipendium ve všech případech také úhradu cestovních nákladů tam i zpět a uhrazení zdravotního pojištění v Německu.

Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v kopii na níže uvedenou adresu českého partnerského grémia KAAD.

Uzávěrka přijímání žádostí v KAAD je dvakrát ročně, a to vždy 30. června a 15. ledna. Stipendijní výbor rozhoduje dvakrát ročně, pokaždé na konci března a září, a žadatelé budou o poskytnutí stipendia neprodleně informováni.

Žádost je možné podat pouze na příslušném formuláři, který si zájemci vyžádají na níže uvedené adrese KAAD.

 

Kromě vyplněného formuláře musí žádost obsahovat:

 • pracovní plán (badatelský projekt, studijní záměr apod.)
 • 2 doporučující dopisy od profesorů nebo docentů ze země uchazeče
 • příslib přijetí (zvací dopis) německého vysokoškolského učitele nebo německé instituce
 • doporučení kněze z farnosti žadatele
 • písemný doklad o dostatečné znalosti německého jazyka

 

Kontakt a bližší informace:

Dr. Roman Radwanski
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. - Osteuropaprogramm
Hausdorffstr. 151
D-53129 Bonn
Deutschland

e-mail: Radwanski@kaad.de
Internet: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

České partnerské grémium KAAD
při České křesťanské akademii
Vyšehradská 128
128 00 Praha 2

Kontaktní osoby:
pí. Havlínová (e-mail: cka@omadeg.cz)
dr. Pavel Blažek (e-mail: Pavel.Blazek@gmail.com)

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra germanistiky ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2016–2018 KNJ PF JU       správa webu: Martin Toman