Die Konferenz hofft mit ihrem absichtlich sehr offen formulierten Titel “Deutsch ohne Grenzen” auf interessante Beiträge und Diskussionen in folgenden vier Tagungssektionen:

Linguistik

Das Phänomen „Grenze“ erweist sich als grundlegende Erscheinung auf dem gesamten Gebiet der gegenwärtigen linguistischen Forschung, was auch die möglichen Themen von Beiträgen prädestiniert: diatopisch (z. B. Abgrenzung einzelner räumlicher Varianten und Varietäten), diastratisch (z. B. die Problematik der Sprachnorm(setzung), Standard vs. Nonstandard), diachron (z. B. Thematisierung der zeitlichen Gliederung, Klassifikation von Sprachwandelerscheinungen), sowie diaphasisch (z. B. Bezug auf die situativen Grenzen einer sprachlichen Äußerung).

Ist die Sprache als Kommunikationsmittel wirklich ohne Grenzen? Können, sollten oder sogar müssen Grenzen gezogen werden, um eine natürliche Sprache verstehen und auf metasprachlicher Ebene beschreiben zu können? Die erwarteten Beiträge sollen diese Problematik linguistisch, interkulturell, kontrastiv sowie als grenzüberschreitendes Phänomen reflektieren und die Breite der auf die deutsche Sprache bezogenen Forschung in der Tschechischen Republik zur Darstellung bringen.

Literatur

Deutschsprachige Literatur lebt seit mindestens einem Jahrhundert auch von den Texten der „Anderen“. Ob man sie als Exil-, Emigranten- oder neuerdings als Migranten- oder gar transnationale Literatur bezeichnen soll, wird in dieser Sektion als Genrebegriff diskutiert. Willkommen sind Beiträge über Autorinnen und Autoren, die den eingeengten Begriff der „Nationalliteratur“ sprengen. Dabei ist es gleichviel, ob sie tschechischer Herkunft sind oder ob sie in deutschsprachigen Ländern über tschechische Themen schreiben oder allgemein Nicht-Muttersprachler sind, aber in deutscher Sprache veröffentlichen.

Didaktik

Das Fach Germanistik zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sprach- und Kulturgebundenheit aus, die insbesondere im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht ihre Geltung findet. Voraussetzung für interkulturellen Dialog, kulturelle Vielfalt und damit für ein gelungenes Zusammenwachsen Europas ist u.a. die gelebte und geförderte Mehrsprachigkeit. Die Diskussionsgrundlage sollten forschungsbasierte Beiträge zur Rolle der Mehrsprachigkeit und der Sprachkontakte für die natürliche und multimediale Kommunikation, zur Wirkung der Mehrsprachigkeit auf das politische, gesellschaftliche, geistige und kulturelle Leben und die kulturelle Identität sowie auch zu Prozessen und Bedingungen des Vermittelns von Sprache und Kultur bilden. Die Mehrsprachigkeit wird dabei als multidimensionales Phänomen verstanden, in dem auf diverse Aspekte der Sprachlern- und Sprachlehrforschung eingegangen werden kann.

Gesellschaftswissenschaften

Nicht nur die Germanistik, sondern auch eine Reihe anderer wissenschaftlicher Disziplinen beschäftigt sich mit der Problematik der deutschsprachigen Länder, ihrer Kulturen, der Sprache und Geographie, Geschichte sowie mit den politischen, sozialen und ökonomischen Aspekten. Diese Sektion bietet Wissenschaftlern aus den genannten Bereichen die Möglichkeit, ihre Forschung sowie sonstige Aktivitäten und Projekte vorzustellen, die die tschechisch-deutsche Freundschaft und Partnerschaft vertiefen.


Ein Tagungsband für jede Sektion ist vorgesehen.
Název konference “Němčina bez hranic” byl formulován záměrně velmi otevřeně v očekávání zajímavých příspěvků a diskuzí v následujících čtyřech sekcích:


Lingvistika

Fenomén „hranice“ představuje jeden ze zásadních jevů v oblasti současného lingvistického výzkumu, což nastiňuje možnou orientaci příspěvků na témata diatopická (např. vymezení jednotlivých lokálních variant a variet), diastratická (např. problematika jazykové normy a možného procesu jejího ustanovování, vymezení jazykového standardu vůči nestandardním varietám), diachronní (např. otázky periodizace či klasifikace jevů provázejících vývoj jazyka) či diasituativní (např. vztah k situativním hranicím jazykového sdělení).

Je jazyk jako prostředek komunikace opravdu bez hranic? Mohou, mají, či dokonce musí být stanoveny hranice, abychom mohli porozumět přirozeným jazykům a popsat je na metajazykové úrovni? Očekávané příspěvky by měly reflektovat tuto problematiku z hlediska lingvistického, interkulturního, kontrastivního či jako přeshraniční fenomén. Současně by také měly odrážet šíři bádání
o německém jazyce v České republice.

Literatura

Německy psaná literatura žije již déle než jedno století
i z textů “těch druhých”. V literární sekci se bude diskutovat o tom, jestli se má žánrově označovat jako exilová, emigrační, migrační nebo snad transnacionální literatura. Vítané budou především příspěvky o autorkách a autorech, kteří boří pojem “národní literatury”. Přitom nehraje roli, jestli jsou českého původu nebo jestli v německy mluvících zemích píší o českých tématech či jestli nejsou rodilými mluvčími a vydávají svá díla v německém jazyce.

Didaktika

Germanistika je obor, který je ve velké míře vázaný na jazyk a kulturu, což se významně projevuje právě ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Mnohojazyčnost skutečná i podporovaná je předpokladem interkulturního dialogu, kulturní bohatosti a tím i úspěšného srůstání Evropy. Základem diskusí v sekci by proto měly být výzkumně zaměřené příspěvky, které se zabývají rolí mnohojazyčnosti a jazykových kontaktů jak v přirozené, tak i multimediální komunikaci, působením mno-hojazyčnosti na politický, společenský, duchovní nebo kulturní život i jejím vlivem na kulturní identitu
a podmínkami zprostředkování jazyka a kultury. Mnohojazyčnost vnímáme jako mnohodimenzionální fenomén, v jehož rámci je možné se zabývat nejrůznějšími aspekty výzkumu v oblasti učení se cizím jazykům a jejich vyučování.


Společenské vědy

Kromě germanistiky se problematikou německy mluvících zemí, jejich kulturou, jazykem, geografií, historií, politickými a sociálními aspekty, ekonomickými tématy apod. zabývá i řada jiných vědních disciplín. Tato sekce nabízí odborníkům z naznačených oblastí možnost představit svůj výzkum, aktivity, projekty, které propagují němčinu, resp. napomáhají zlepšit česko-německé porozumění.


Pro každou sekci se plánuje vydání sborníku.
ANMELDUNG ZUR KONFERENZ UND ZUM VORTRAG:

Wir bitten Sie um Bestätigung der Teilnahme an der Konferenz und um Mitteilung des Vortragsthemas (Länge der Beiträge ca. 20 Minuten) spätestens bis zum 31. März 2014. Benutzen Sie bitte unser Online-Formular.
PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI A K PŘÍSPĚVKU:

Prosíme Vás o potvrzení účasti na konferenci a nahlášení tématu plánovaného příspěvku nejpozději do 31. března 2014 (délka příspěvku cca. 20 minut). Použijte prosím náš on-line formulář.
EINLADUNG ZUR POSTERPRÄSENTATION:

Wir möchten auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler herzlich zu Posterpräsentationen ihrer Forschungsarbeit einladen. (Mehrere Informationen bei den Organisatoren.)
POZVÁNKA K PANELOVÉ PREZENTACI:

Zároveň bychom chtěli srdečně pozvat mladé nebo začínající vědce a vědkyně k panelové prezentaci svých výzkumů a prací.
(Více informací u organizátorů konference.)
Stacks Image 575
Stacks Image 579
Stacks Image 577
[Sleeker_special_clear]