Detaily aktivity

 

Přednášející Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
PF TU Liberec
Téma Úvahy o aktuálnosti Komenského Obecné porady pro naši současnou společnost a školu
Anotace Cílem aktivity je přiblížit studentům na vybraných ukázkách z knih Panergesia, Pansophia, Panorthosia a Pannuthesia vysokou aktuálnost Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských ve světle naší současné společnosti a školy. Důvodem je, že duchovní hodnoty se v naší společnosti vytrácejí a v cílech školní edukace často absentují. Soubor obecné porady se skládá ze sedmi spisů, které jsou důsledně podřizovány celkovému zaměření díla a jeho základnímu cíli: universální nápravě lidstva.
Druh aktivity Přednáška s diskusí
Délka aktivity 45 minut
Počet studentů 25
Učebna, čas TL 104 - 11.00       seznam přihlášených

 

Pozn.: přihlašování na aktivity bylo ukončeno v úterý 21. 10. 2008 ve 12.00.

 

 

tisková verze stránky