Detaily aktivity

 

Přednášející Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Universita Karlova v Praze
Téma Mentoring v učitelství
Anotace Je magisterské vysokoškolské vzdělání zcela postačující pro přípravu učitele? Je reálné od čerstvého absolventa oboru učitelství očekávat, že bude od prvního dne samostatně a nezávisle vyučovat a výsledkem jeho pedagogické činnosti bude vysoká kvalita výuky?

Přednáška představuje mentoring jako jednu z forem kolegiálního učení učitelů a specifikuje jeho role v kontextu současného stavu poznání učitelské profese a procesů profesního rozvoje.

Mentoring se v průběhu posledních zhruba dvaceti let stává etablovanou součástí profesního vzdělávání začínajících učitelů v řadě evropských a světových zemí. Je chápán jako klíčová součást uvádění začínajících učitelů do praxe, kde je zkušenému učiteli dána odpovědnost za poskytování podpory začínajícímu učiteli na osobní, sociální a profesní úrovni. Jedná se o druh odborného vzdělávání na pracovišti s použitím různých přístupů, např. hospitací, koučování, diskusí a poradenství. Zaměření mentoringu na oblast emocionální a sociální podpory nováčka je důležité pro profesní socializaci a překonání tzv. šoku z reality, zaměření na profesní dovednosti pak přispívá ke zvyšování kvality vyučování.

V úvodní části přednášky budou charakterizovány proměny pojetí učitelské profese, modely profesního rozvoje učitele a procesy profesního učení, se zaměřením na osobnost a vzdělávací potřeby začínajícího učitele. Dále budou vymezeny pojmy mentoring, koučování a supervize a budou představeny modely mentoringu, styly a zaměření profesní podpory. Pozornost bude věnována mentorskému vztahu, jeho dynamice, strategiím mentoringu, rolím jeho účastníků a přínosům mentoringu pro podporovaného učitele, mentora i školu. Posluchači se seznámí s přehledem výzkumných zjištění, aktuálními evropskými dokumenty, příklady využití mentoringu ve vybraných evropských zemích a perspektivami pro český vzdělávací systém.
Druh aktivity Přednáška
Délka aktivity 90 minut
Počet studentů 75
Učebna, čas D319 - 9:00

 

 

 

tisková verze stránky