Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Aktivity a publikace

Mgr. Radek Cvach

1992 Kurz waldorfské pedagogiky na PF JU

2003 Konference ČAPV v Brně

2004 Konference ČPdS na FF MU v Brně (Celostátní vědecká konference 2004 na téma: Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti).

Cvach, R.: Úloha výchovy mimo vyučování (dále VMV)v naší společnosti po roce 1989 se zaměřením na dětské a mládežnické organizace. In Švec, V., Knotová, D., Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Sborník referátů z 12. konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2004, s. 165-170. ISBN 80-7302-084-4 (kopie viz. příloha)

2004 Informační seminář k RVP s dr. Tupým, náměstkem řed. VÚP v Praze, PF JU

2004 Seminář v Ostravě "Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě."

2004 PF JU, přednáška prof. Michele Sasseville z univerzity Laval Quebec Kanada, téma: "Philosophy for Children" (Výchova k dialogu a samostatnému myšlení - prevence násilí)

2004 Informační porada ředitelů ZŠ k RVP v Č. Budějovice. (VUP + MŠMT)

2005 Mezinárodní vědecká konference a sjezd ČPdS, Pedagogická fakulta UK Praha - téma: Proměny pedagogiky (ČPdS, PdF UK Praha, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Katedra pedagogiky)

2005 Vědecká konference s mezinárodní účastí - Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání (Pedagogická fakulta UHK) - téma: Příprava učitelů primárního vzdělávání

Cvach, R.: Tři úvahy nad RVP ZV. In Bartošová, I. (ed.) Příprava učitelů primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 97-102. ISBN 80-7041-199-6 (kopie viz. příloha)

2005 Organizace a účast na kurzu P4C - Nové Hrady (PF a TF JU ČB) (prof. Michele Sasseville z univerzity Laval Quebec Kanada, Téma: "Philosophy for Children" (Výchova k dialogu a samostatnému myšlení - prevence násilí)

2005 Konference o výchově a volném čase (TF JU ČB)

2005 Školení školitelů koordinátorů RVP ( Projekt KOORDINÁTOR - NIDV) a získání certifikátu Školitele koordinátorů tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (akred. MŠMT v systému DVPP)(Pelhřimov, Velké Bílovice)

2005 Organizace mezinárodní konferenci- JU ČB, (Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky a psychologie) - téma: Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání

Cvach, R.: Možnosti využití zkušeností učitelů z volnočasových aktivit při tvorbě ŠVP a uplatnění programu "Filosofie pro děti" ve ŠVP. In Jandová, R. (ed.) Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Sborník příspěvků. Č. Budějovice, PF, 2005, s. 53-57. ISBN 80-7040-789-1

2005 Účast na semináři "Filosofie pro děti" (TF JU ČB), téma: Jak vzniká konflikt

Reakce na studii J. Simonové a J.Strakové, Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha, SKAV, o. s., 2005-12-18 (webová adresa: http://www.skav.cz/docs/reakce_cvach.doc)

2006 Pracovní seminář PdF MU Brno, téma: RVP ZV a příprava budoucích učitelů na PF

Cvach, R.: Některé poznatky o organizovanosti našich dětí ve volném čase od roku 1989 po současnost a souvislosti mezi výchovou mimo vyučování a RVP pro ZV. In Kaplánek, M. (ed.) Výchova a volný čas. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase. Č. Budějovice, TF JU, 2006, s. 66-70. ISBN 80-7040-849-9

2006 Ukázkový seminář tvorby ŠVP pro didaktiky na PF JU ČB (13. 2.)

2006 Ukázkové semináře pro studenty TF JU ČB (Bílá kniha - RVP - ŠVP) (13. 3.)

2006 IV. Otevřená konference SKAV, PRAHA (6. 4.)

Cvach, R.: Souhlasím i nesouhlasím. Učitelské listy, č. 6/ 2005-06, str. 7. ISSN 1210-6313

Cvach, R.: Filozofie pro děti. Kritické listy, č. 22/2006, str. 26-27. ISSN 1214-5823

2006 Organizace a pořádání intenzivní soboty s programem "Filosofie pro děti" na téma smysl života, PF JU. (29. 4.)

Cvach, R.: Program Filosofie pro děti v ŠVP. Učitelské listy, č. 1/ 2006, str. 8.-9. ISSN 1210-6313

Cvach, R.: Jak využít zkušeností učitelů z volnočasových aktivit při tvorbě ŠVP? (http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/) 18. 9. 2006

2006 Aktivní účast a vedení aktivit na "Pedagogickém dni" PF TU v Liberci (25. 10.)

2006 Organizace a účast na intenzivním semináři Filosofie pro děti ve Lhenicích I. pro "začátečníky" (určeno pro učitele z praxe, pedagogy TF a PF JČU a studenty PF JČU, vedl prof. Michel Sasseville, (Université Laval, Quebec, Kanada)) (2. 11. - 7. 11.)

2006 Organizace a účast na intenzivním semináři Filosofie pro děti ve Lhenicích II. pro "pokročilé" (určeno pro ty, co s Filosofií pro děti mají již nějakou zkušenost, vedl prof. Michel Sasseville, (Université Laval, Quebec, Kanada)) (8. 11. - 13. 11.)

2006 Příprava, organizace a aktivní účast na "Pedagogickém dni" pořádaném KPE PF JU v ČB (22. 11.)

2007 Pracovní seminář PdF MU Brno, téma: Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství (15. 3.)

Cvach, R.: Tvorba ŠVP - reflexe nejen výběrového semináře. In Kratochvílová, J., Horká, H. (ed.) Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Sborník z pracovního semináře konaného dne 15. 3. 2007 na Pedagogické fakultě MU. Brno, MU, 2007, s. 51-53. ISBN 978-80-86633-95-4

2007 Příprava, organizace a aktivní účast na "Pedagogických dnech" (České Budějovice /28. 3./ a Plzeň /18. 4./)

Cvach, R.: Školy před spuštěním ŠVP. Učitelské listy, č. 1/ 2007, str. 2. - 3. ISSN 1210-6313

2007 Příprava a organizace XV. konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) s mezinárodní účastí v Českých Budějovicích 12. 9. - 14. 9. 2007

Cvach, R.: Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním. In. Jandová, R. (ed.) Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV, České Budějovice, PF 2007, p. 21. ISBN 978-80-7040-987-9

Cvach, R.: Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním. In. Jandová, R. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV, České Budějovice, PF ( CD ) 2007

Cvach, R.: ŠVP těsně před spuštěním. http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=103297&CAI=2153 13. 11. 07

Cvach, R.: Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním. In. Jandová, R. (ed.) Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Recenzovaný sborník příspěvků XV. konference ČAPV, České Budějovice, PF 2007, p. 9 -16. ISBN 978-80-7394-061-4

2007 Organizace a účast na intenzivních seminářích "Filosofie pro děti" ve Lhenicích (27. 9. - 9. 10. 07)

2008 Průřezová témata na ve ŠVP na 1. stupni ZŠ a integrované vyučování v MŠ (Celorepublikový seminář na PF UP v Olomouci - 24. 4. 08)

2008 Příprava, organizace a aktivní účast na "Pedagogickém dni" pořádaném KPE PF JU v ČB (22. 10. 08)

2008 Organizace a účast na intenzivním semináři "Filosofie pro děti" ve Lhenicích 24. 10. - 29. 10. 08

2008 Participace na přípravě a založení APU ČR (Asociace profese učitelství) - Praha 11. 6. 08 a 27. 11. 08

2008 Projekt PaneCZ (České Budějovice, Pasov)

2008 Cvach, R.: Vybrané otázky kurikulární reformy základního školství v České republice v souvislosti s nároky na profesi učitele. In. Seibert, N., Cihlars, D.: "PaneCZ" manual. Beratung als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken. Passau, 2008, s. 40 - 53. ISBN 978-3-9811464-4-8 (Publikace - výstup z projektu PaneCZ)

2008 Cvach, R.: Filozofie pro děti: výukový dialog trochu jinak. In. Jandová, R., Prokešová, L. Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství. České Budějovice, 2008, s. 131 - 145. ISBN 978-80-7394-113-0 (Kolektivní monografie k 60. výročí založení PF v Č. Budějovicích)

2009 Organizace konference k problematice "chování žáků".(Ve spolupráci s APZŠ a Infra - PF JU ČB, 13. 5. 2009)

2009 Vedení pobočky ČPdS na PF JU ČB

2010/2011 Příprava studijních materiálů a vedení seminářů pro ředitele ZUŠ k nastartování kurikulární reformy v oblasti ZUŠ. (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/06.0010 "Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe")

2011 Cvach, R., Štursa, P.: Komunikační a lektorské dovednosti (pracovní materiál ke kurzu "Pilot ZUŠ", 2011, NIDV - MŠMT - VÚP).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman