Pedagogická fakulta - homepage

Katedra pedagogiky a psychologie

O katedře

Studium

Aktivity katedry

Psychologická laboratoř

Projekty

Výzkumná a tvůrčí činnost

 

Další katedry PF JU

 

     

Katedra pedagogiky a psychologie

Studium výchovného poradenství

 

Studium pro výchovné poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Akreditace: Č.j.: MSMT - 12275/2013 - 201-257 ze dne 6.5.2013

 

Organizátor:
PF JU, Jeronýmova l0, České Budějovice 370 15
Katedra pedagogiky a psychologie.

 

Odborní garanti:

PhDr. Olga Jílková - email: jilkova@pf.jcu.cz - telefon 38 777 3246
Mgr. Jiří Kressa - email: jkressa@pf.jcu.cz - telefon 38 777 3365

 

Kritéria pro výběr účastníků: absolvování vysokoškolského studia učitelství (ověřený doklad o absolvování), praxe v učitelské činnosti minimálně dva roky.

Studium je určeno pro učitele, kteří již zastávají funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ či SOU nebo se na ni připravují.

 

Začátek studia po přihlášení dostatečného počtu účastníků (nemusí přesně korespondovat se začátkem studijního roku) od září 2013.

 

Studium probíhá 1× za 3 neděle, v pátek, vždy osm hodin. Vyučují interní učitelé PF JU a externí odborníci z praxe. Výuka trvá 5 semestrů, 4 semestry výuky a 5. semestr na zpracování závěrečné práce a praxi. Docházka a práce ve výuce jsou povinné.

 

220 hod. přímé a nepřímé výuky
30 hod. praxe na poradenských pracovištích v závěru studia
120 kreditů celkem, po 30 kreditech za semestr

 

Poplatky:
studium je placené zájemci - celkově 16.000 Kč.
Forma:
Kombinované studium: přednášky, semináře, cvičení, krátkodobé stáže v odborných zařízeních, diskuse s dalšími odborníky v pravidelných intervalech v pátek, dále samostudium. Využití metod prožitkových a kooperativních.
Získání kompetencí pro práci výchovného poradce na školách základních i středních podložené znalostmi z psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, znalost školských a dalších právních předpisů, poznání agendy zdravotnických a sociálních institucí, pracovních úřadů a kooperujících institucí, možností spolupráce s nimi. Zvládnutí agendy výchovného poradce na škole. 
Zakončení kursu:
Obhajoba závěrečné písemné práce a rozprava na odborné téma.
Absolventům bude předán certifikát opravňující k výkonu funkce výchovného poradce. 

 

V případě zájmu zašlete přihlášku (ke stažení a vyplnění).

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

 

© 2001 Martin Toman