Pedagogická fakulta - homepage

Katedra slovanských jazyků a literatur

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

 

Oddělení ruského jazyka a literatury

Aktuality

Seznam vyučujících

Konzultační hodiny

Vyučované předměty

Informace pro uchazeče

Nabídka stipendií

Směrnice vedoucí oddělení ruského jazyka a literatury

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce

 

Další katedry PF JU

 

Metodické pokyny pro vypracování a odevzdání bakalářské práce pro studijní obor Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO)

 

Zveřejňování kvalifikačních prací v e-podobě: http://www.jcu.cz/education/

S veškerými podmínkami, požadavky a okolnostmi pro vypracování a následné odevzdání bakalářské práce jsou studenti podrobně seznámeni v povinném studijním předmětu Seminář k bakalářské práci 1., 2. (BAP1, BAP2) - formální náležitosti, rozsah a struktura práce, číslování stran (počáteční stránky se nečíslují, první číslovanou stranou je Úvod), uspořádání titulní strany práce, anotace v českém a anglickém jazyce, prohlášení, podpis, resumé, bibliografie zpracovaná podle platných standardů, obsah, seznam příloh atd.

Další pokyny a dílčí podrobnosti jsou do značné míry individuální podle typu a tématu bakalářské práce a jsou se studenty konzultovány individuálně.

Bakalářská práce je psána česky nebo rusky a musí být bezpodmínečně opatřena příslušným resumé - u práce psané česky se jedná o resumé v ruštině a naopak. Rozsah práce se udává v tzv. normostranách a bakalářská práce musí splňovat minimální rozsah 30 - 40 normovaných stran bez příloh (ty se uvádějí zvlášť), což je přibližně 71 000 znaků.

Není dovoleno používat v bakalářské práci znak fakulty nebo univerzity.

V celém textu práce musí být zachována jednotná grafická úprava.

Bakalářská práce se odevzdává ve dvou v pevné vazbě svázaných tištěných exemplářích ve formátu A4 (psáno po jedné straně) a v elektronické verzi ve formátu PDF na přiloženém CD-ROMu v každém výtisku práce. Konkrétní technické podrobnosti zveřejňování všech kvalifikačních prací jsou obsahem Opatření rektora R 156 a v příloze tohoto opatření.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven harmonogramem studijního roku, příp. upřesněn katedrou.

Nejpozději týden před obhajobou bakalářské práce dostane student posudek vedoucího bakalářské práce.
Tento posudek je rovněž k dispozici ke stažení v IS STAG.

 

Důležité upozornění pro studenty, kteři zpracovávají bakalářské práce:

Vnitřní titulní stranu do absolventských prací podle nového jednotného vizuálního stylu Jihočeské univerzity a některé dalši informace naleznete na webových stránkách PF JU na adrese: http://www.pf.jcu.cz/education/kvalifikacni_prace-titul.php

Viz také OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2013 k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012.

 

NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ POKYNY A UKÁZKY (.pdf)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra slovanských jazyků a literatur - Oddělení ruského jazyka a literatury ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KSJL PF JU       správa webu: Martin Toman