Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport
Navazující magisterský studijní obor

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

 

Charakteristika oboru

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů Tělesná výchova a sport .

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na středních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Příjímací zkouška a kritéria pro její vyhodnocení:

U absolventů výše uvedeného bakalářského oboru akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Výsledek SZZ
  2. Vážený studijní průměr za celou dobu studia
  3. Pohovor

Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

Uchazeči, kteří nejsou absolventy výše uvedeného bakalářského oboru, musí absolvovat ústní příjímací zkoušku z oblasti tělesné výchovy a sportu, která bude v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a sport (dvouoborové) akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Specifikace okruhů těchto státních zkoušek je na stránkách KTVS PF JU pod odkazem http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/szz.phtml

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných. Podle počtu získaných bodů bude stanoveno pořadí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman