Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Přijímací řízení

 

Studijní program N7401 Tělesná výchova a sport
Navazující magisterský studijní obor

Učitelství tělesné výchovy pro základní školy

 

Charakteristika oboru

Tento navazující magisterský studijní obor je určen především pro absolventy dvouoborových bakalářských studijních oborů Tělesná výchova a sport .

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako učitelé na základních školách, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních. Uplatňují se také na úrovni středního a vyššího managementu v soukromé sféře a především ve sportovním managementu, na úrovni středních řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

 

Příjímací zkouška a kritéria pro její vyhodnocení:

U absolventů výše uvedeného bakalářského oboru akreditovaného na PF JU je jejich bodové ohodnocení stanoveno následovně:

  1. Výsledek SZZ (pokud student nemá splněné všechny předepsané součásti SZZ, pak je jeho bodový výsledek za SZZ 0 bodů)
  2. Vážený studijní průměr za celou dobu studia (v případě že se student dvouoborového bakalářského studia hlásí na navazující jednooborové studium, pak je jeho vážený studijní průměr počítán podle tabulky pro dvouoborové studium)
  3. Pohovor

Úplná bodová kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou na stránkách KTVS PF JU pod odkazem: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/podminky_pzk_nmgr.php

Uchazeči, kteří nejsou absolventy výše uvedeného bakalářského oboru, musí absolvovat ústní příjímací zkoušku z oblasti tělesné výchovy a sportu, která bude v rozsahu státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání akreditovaného na Pedagogické fakultě JU. Specifikace okruhů těchto státních zkoušek je na stránkách KTVS PF JU pod odkazem http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/szz.phtml

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, pokud získá alespoň 60 bodů ze 100 možných. Podle počtu získaných bodů bude stanoveno pořadí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

U uchazečů se předpokládá dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před nástupem do navazujícího studia podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu bude odevzdáno sekretářce katedry tělesné výchovy a sportu v prvním týdnu zimního semestru 1. roku navazujícího studia.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman