Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Státní závěrečná zkouška

bakalářský studijní program - Tělesná výchova a sport

studijní obor - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
studijní obor - Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

 

Rozdělení disciplín:

  1. Anatomie člověka, fyziologie tělesných cvičení, tělovýchovné lékařství, aplikovaná tělesná výchova.
  2. Dějiny tělesné kultury, antropomotorika, teorie a didaktika sportovního tréninku, biomechanika, psychologie sportu, základy didaktiky Tv a sportu.

 

I. Okruhy otázek:

1. Anatomie člověka. Kostra osová, kostra lebky, kostra horních a dolních končetin. Obecná myologie. Trávicí soustava. Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic. Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina. Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové. Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní. Centrální nervová soustava: mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. Periferní nervová soustava: hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy. Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí.

2. Fyziologie tělesných cvičení. Biochemické základy zátěžové fyziologie. (Metabolismus cukrů, tuků, bílkovin. Zdroje energie pro fyzické zatížení. Energetický metabolismus při různých denních a sportovních aktivitách.)

3. Fyziologie tělesných cvičení. Transportní mechanismy. (Dýchací systém, ukazatele dechových funkcí při fyzickém zatížení, reaktivní změny dechových funkcí při fyzickém zatížení, adaptační změny dechových funkcí. Oběhový systém, ukazatele oběhových funkcí při fyzickém zatížení, bezprostřední oběhové změny při fyzickém zatížení, adaptační oběhové změny.)

4. Fyziologie tělesných cvičení. Pohybový systém a jeho řízení. (Struktura a funkce kosterního svalu, chemické podklady svalové kontrakce, typologie a funkce svalových vláken, svalová inervace, projevy svalové činnosti, reaktivní změny a svalový metabolismus při zatížení, adaptační změny, řízení motoriky, pasivní komponenty pohybového systému.)

5. Fyziologie tělesných cvičení. Termoregulace. (Mechanismy termoregulace, termoregulační mechanismy při pohybovém zatížení, pohybové aktivity při vysoké teplotě prostředí, pohybové aktivity při nízké teplotě prostředí.)

6. Fyziologie tělesných cvičení. Funkce ledvin a pitný režim při zátěži. (Základní funkce ledvin, změny renálních funkcí při fyzické zátěži, změny množství a složení moče, vliv dlouhodobého tréninku na činnost ledvin, vodní bilance.)

7. Fyziologie tělesných cvičení. Regulační systémy. (Propojenost řídicích systémů, centrální nervový systém a fyzická zátěž, principy neuroendokrinních regulací, adaptace neurohumorálních regulací v závislosti na tréninku, reprodukční systém v náročném tréninku, imunitní systém při fyzické zátěži.)

8. Fyziologie tělesných cvičení. Únava a její formy. (Akutní únava. Chronická únava. Regenerace.)

9. Fyziologie tělesných cvičení. Specifika dětského, ženského a stárnoucího organismu. (Odlišnosti dětského organismu - principy zatěžování dětí, žena a pohybová aktivita - principy zatěžování žen, involuční změny ve stáří - principy zatěžovaní ve stáří.)

10. Tělovýchovné lékařství. Testování zdatnosti v laboratoři a v terénu, jejich hodnocení a význam. (Fyzická zdatnost a výkonnost, klasifikace zátěžové diagnostiky, metody stanovení energetické náročnosti pohybové zátěže.)

11. Tělovýchovné lékařství. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci. (Cíl primární prevence, civilizační onemocnění, primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.)

12. Aplikovaná tělesná výchova. Definice a klasifikace zdravotního postižení dle WHO.

13. Aplikovaná tělesná výchova. Charakteristika jednotlivých typů zdravotního postižení dle WHO.

14. Aplikovaná tělesná výchova. Vrcholné sportovní soutěže pro jednotlivé druhy zdravotního postižení na národní i mezinárodní úrovni.

15. Aplikovaná tělesná výchova. Integrace a vzdělávání osob se zdravotním postižením.

16. Aplikovaná tělesná výchova. Kompenzační pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

 

II. Okruhy otázek:

17. Historie tělesné kultury. Antická tělesná kultura. Spartský a Athénský výchovný systém, starověké olympijské hry a ostatní všeřecké hry. Základní reálie tělesné kultury ve starověkém Římě.

18. Historie tělesné kultury. Tělovýchovné systémy 19. a počátku 20. století. Německý turnerský systém, švédský (severský) gymnastický systém. Francouzská přirozená metoda. Novorakouská metoda.

19. Historie tělesné kultury. Anglický insulární systém sportů a her. Kořeny hlavních sportovních odvětví. Vznik skautingu. Vznik organizace YMCA a její podíl na rozvoji TVS.

20. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj mezinárodního sportovního a olympijského hnutí. Vznik mezinárodního sportu, první mezinárodní sportovní federace. Obnovení olympijských her, vznik MOV, základní reálie novodobých OH do 1. světové války.

21. Historie tělesné kultury. Vývoj mezinárodního olympijského hnutí v meziválečném období. Základní reálie jednotlivých OH a ZOH, včetně her plánovaných na roky 1940 a 1944.

22. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj tělesné výchovy, sportu v Českých zemích do roku 1918. Vznik prvních soukromých tělocvičných ústavů v Českých zemích, základní reálie vzniku a vývoje sokolského hnutí, příčiny vzniku Orla a DTJ.

23. Historie tělesné kultury. Vznik a vývoj českého sportu do roku 1918. Naše účast na OH do 1. světové války. Vznik a vývoj školní tělesné výchovy a vznik a vývoj turistiky v Českých zemích do 1. světové války. Založení našeho skautského hnutí.

24. Historie tělesné kultury. Systém tělesné výchovy a sportu v meziválečném Československu. Role státu a státních institucí v tomto systému Základní reálie sokolského a orelského hnutí. DTJ, FDTJ a jinonárodnostní tělovýchovné organizace v Československu.

25. Historie tělesné kultury. Základní reálie československého sportu v meziválečném Československu. Mezinárodní úspěchy našeho sportu v tomto období. Školní tělesná výchova a vzdělávání učitelů TV v tomto období. Rozvoj turistiky a role KČST. Skautské hnutí a fenomén českého trampingu. Podíl organizace YMCA na vývoji TVS v meziválečném Československu.

26. Antropomotorika. Teorie tělesných cvičení (strukturální, procesuální a finální stránka).

27. Antropomotorika. Struktura komplexu silových schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

28. Antropomotorika. Struktura komplexu rychlostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

29. Antropomotorika. Struktura komplexu vytrvalostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

30. Antropomotorika. Struktura komplexu obratnostních schopností. Biologický základ, diagnostika, věkové a pohlavní zvláštnosti.

31. Antropomotorika. Zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (historie lidské typologie, somatotyp).

32. Antropomotorika. Biologický věk (metody určení biologického věku, význam určování biologického věku).

33. Antropomotorika. Tělesné složení (metody měření tělesného složení, význam z hlediska sportovního a společenského).

34. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Obecná charakteristika sportu, charakteristika sportovního tréninku a klasifikace sportovních výkonů. Cíl a úkoly sportovního tréninku, systém sportovního tréninku.

35. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Zákony a principy sportovního tréninku.

36. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje silových schopností.

37. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje rychlostních schopností.

38. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a metody rozvoje vytrvalostních schopností.

39. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Struktura a obecné zásady rozvoje obratnosti.

40. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Sportovní trénink jako proces biopsychosociální adaptace (principy zatížení a zotavení, Seleyův adaptační syndrom, princip superkomenzace).

41. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Stavba a řízení sportovního tréninku (etapy a cykly sportovního tréninku, tréninková jednotka, sestavování tréninkového plánu).

42. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Technická, taktická a psychologická příprava ve sportovním tréninku.

43. Teorie a didaktiky sportovního tréninku. Doping (druhy zakázaných látek, průběh dopingové kontroly, nejznámější případy dopingu).

44. Biomechanika. Vlastnosti těla člověka (složení, hmota, hmotnost, objem těla, hustota těla, těžiště těla, segmentální těžiště)

45. Biomechanika. Kinematika, předmět zkoumání, kinematické charakteristiky, druhy pohybů.

46. Biomechanika. Dynamika pohybu člověka (vnitřní a vnější síly a jejich aplikace při pohybu).

47. Biomechanika. Hybnost tělesa, impuls síly, moment síly, pákový mechanismus a jeho využití.

48. Biomechanika. Biomechanická analýza chůze a běhu.

49. Psychologie sportu. Psychologická příprava ve sportu

50. Psychologie sportu. Poznávací procesy ve sportu. Pocity, vnímaní, představy a myšlení.

51. Psychologie sportu. Pozornost a její význam v TV a ve sportu. Emotivně-motivační procesy. Volní procesy.

52. Psychologie sportu. Psychologická analýza tělovýchovní a sportovní činnosti - všeobecná charakteristika, teoretické východiska psychologické analýzy, přístupy a příklady psychologické analýzy.

53. Psychologie sportu. Regulace a autoregulace, motivace při sportovní činnosti. Spolupráce psychologa, trenéra a sportovce. Vědomí a vrcholový sport, výzkum psychiky sportovce.

54. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Obecné zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách. (trenér a jeho odpovědnost za sportovce, maximální počty sportovců při různých činnostech, poučení o bezpečnosti, zajištění první pomoci, školní hřiště, tělocvična, posilovna, akce v cizině, právní předpisy)

55. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sportovec - Motorické učení (Charakteristika dovednosti, Prvky učení, Fáze procesu osvojování dovedností).

56. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Role a činnost trenéra (Typologie trenérů, Nároky kladené na trenéra, Role, Systémový model, Postoje, Činnost trenéra teoretická, Činnost trenéra interakce, Sdělování, Naslouchání, Neverbální komunikace, Konflikty a konfrontace).

57. Základy didaktiky TV a sportovní výchovy. Sport jako prostředek výchovy. (Trenér jako vychovatel, Tři oblasti sportovního života, Hodnocení a posuzování, Diagnostické prostředky, Poklesky sportovců, Metody výchovného působení, Perspektivy trenérské profese).

 

Literatura: viz stag

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman