Mgr. - Učitelství


Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru „Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ“ je kvalifikován pro výkon učitelství na 2. stupni ZŠ a nižších ročnících víceletých gymnázií v oboru zeměpis. Absolventi oboru se rovněž uplatňují jako pracovníci mimoškolských zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže. V závislosti na oborové kombinaci se absolventi rovněž uplatňují i mimo školskou oblast, například v cestovním ruchu (zeměpis + jazyk), ve státní správě (zeměpis + občanská výchova), v ochraně přírody a krajiny (zeměpis + přírodopis), atp. Absolventi také mohou pokračovat v doktorském studiu především pedagogického nebo odborně geografického zaměření.

Cíle studia – studenti již během bakalářského stupně studia získali znalosti a dovednosti ve složkových geografických disciplínách, v geografických metodách a v regionální geografii ČR. V navazujícím magisterském stupni studenti získají znalosti a dovednosti v regionální geografii světa a problémových oblastech světa. Zároveň studenti získají znalosti, dovednosti a kompetence v didaktice zeměpisu na 2. stupni ZŠ.

Prokázání získaných znalostí, dovedností a kompetencí bude zjištěno a zajištěno úspěšným absolvováním studijního plánu, vypracováním a obhájením magisterské práce (na katedře geografie či na jiných součástech PF JU) a vykonáním magisterské státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška má čtyři součásti: obhajobu magisterské práce, zkoušku z pedagogiky a psychologie, zkoušku z druhého oboru kombinace a zkoušku „zeměpis s didaktikou“. Zkouška „zeměpis s didaktikou“ má tři předměty – „sociální geografie s didaktikou“, „fyzická geografie a kartografie s didaktikou“ a „regionální geografie s didaktikou“.