Aktuální návrhy témat Bakalářských a Diplomových prací 2018/2019


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Prostorové strategie expanze vybraného autobusového dopravce na přepravní trh v České republice
 2. Prostorová mobilita obyvatel vybraného regionu/skupiny obyvatel prostřednictvím moderních geoinformačních technologií
 3. Spolujízda jako prostorový fenomén: analýza ve vybraném regionu
 4. Sociálněgeografická regionalizace: přístupy, metody a aplikace
 5. Volné téma na základě vlastního návrhu studenta

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Prostorová diferenciace výskytu vybraného sociopatologického jevu ve světě (příp. Evropě).
  Na výběr jsou tyto sociopatologické jevy (každá BP = jeden z těchto jevů): 
  • uvězněné osoby
  • alkoholismus
  • jiný sledovatelný sociopatologický jev dle výběru zájemce
 2. Prostorová analýza a komparace spotřebitelských cen ve světě

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.

 1. Problematika skalních mís ve vybrané žulové oblasti ČR (2x)
 2. Mapování hornických forem reliéfu na Týnecko - vltavýnsku
 3. Geomorfologická inventarizace skalních forem reliéfu ve vybraných lokalitách Slepičích hor s využitím GPS mapování
 4. Potenciál využití cestovního ruchu v CHKO Třeboňsko či Blanský les.
 5. Volné téma.

Mgr. Vojtěch Blažek

 1. Virtuální realita a 3D
  Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vytvoření výukových materiálů (pomůcek) resp. vytvoření pracovních postupů pro použití ve virtuální realitě (3D laboratoři). Studenti mají na výběr několik technologií EON experience, Unity 3D, Blender, Middle VR, ESRI City Engine, Gaia Sky s možností využití pro HTC Vive (SteamVR) či Imerzní 3D laboratoř.  
 2. Využití ArcGIS online ve výuce
  Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vytvoření podpůrných výukových materiálů či pomůcek pro výuku (nejen) geografie na ZŠ (SŠ) pomocí geoinformačních systémů, resp. ArcGIS online. Student vytipuje pomocí rozhovorů či dotazníků s učiteli problematické okruhy ve výuce a k nim vytvoří odpovídající řešení, poté dojde k vyhodnocení pomocí srovnávacích testů apod., zda je vhodné pro danou problematiku GIS použít.  
 3. Hodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury v sídlech Jihočeského kraje
  Jedná se o sadu bakalářských prací. Cílem jednotlivé práce je vypracovat na základě metodiky TAČR Beta - TB050MMR001 analýzu dostupnosti vybraného typu infrastruktury (lékaři, pošty, kina apod.) v obcích JčK a návrhu případné automatizace či řešení následných aktualizací. Předpokládá se užší spolupráce s odborem regionálního rozvoje a GIS Jihočeského kraje a ČSÚ. Stěžejní část práce bude zpracována v prostředí Geoinformačních Systémů (ArcGIS či QGIS). Studenti si prohloubí znalosti technologie GIS serveru, cloudové platformy ArcGIS online a prostorových nástrojů.

RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

 1. Ochrana krajiny s významnými kulturně historickými hodnotami
  Práce by měla obsahovat analýzu změn krajinného pokryvu (land cover), v závislosti na velikosti území buď ve velkém měřítku (1:2880) nebo ve středním měřítku (1:25000), na podkladě vektorizace starých map a leteckých snímků. Měly by být identifikovány hlavní složky kulturně historické hodnoty daných krajiny a jádrové části hodnotné krajiny, která jsou určující pro ochranu a památkovou péči. Podle záměrů současné územně plánovací dokumentace by měla být identifikována rizika, která ohrožují nosné prvky kulturně historických hodnot. Měla by být navržena řešení, která umožní jak ochranu kulturně historických hodnot krajiny, tak rozvoj obcí.
  Příklady modelových lokalit: Sázava, Levý Hradec, Budeč, Svatý Jan pod Skalou, Jankov (bojiště bitvy), Lipany; Kolín (bojiště bitvy), Zvičina, Polná, Růžový palouček u Litomyšle, Desná,  Bismarckovy věže. Možno i jiné lokality podle zájmu studentů, ale musí být nosné.
 2. Percepce kulturních a přírodních hodnot a návštěvnických preferencí ve vybraných kulturních a přírodních objektech
  Jako modelové objekty budou vybrány ideálně lokality, které v sobě spojují kulturní i přírodní hodnoty, jako jsou zámecké zahrady a parky, staré obory, rybniční soustavy apod. Student zhodnotí význam lokality z hlediska ochrany kulturního a přírodního dědictví a její zapojení do cestovního ruchu. Dále student provede dotazníkové šetření mezi turisty i domácími obyvateli v lokalitě/lokalitách. Otázky budou zaměřeny jednak na to, jak dotazovaní vnímají kulturní a přírodní hodnoty místa. Druhá sada otázek se bude věnovat návštěvnické infrastruktuře a jejímu hodnocení respondenty. Výsledky dotazníkového šetření budou zhodnoceny a interpretovány.
  Příklady modelových lokalit: Jemčina, Český Krumlov (zámecká zahrada), Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady, Kamenice nad Lipou, Červená Lhota, Chotěboř, Telč, Jemniště, Štěkeň, Blatná, Třešť, Dačice, Chlum u Třeboně, Třeboň Schwarzenberská hrobka. Možno i jiné lokality podle zájmu studentů.

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 1. Optimalizace územního uspořádání základních škol v SOORP 
  Hotovo Českobudějovicko, Prachaticko, rozpracováno Příbramsko a Znojemsko. Jde o vymezeníspádových území základních škol na I. a II. stupni (spád sídel do škol), posouzení počtu žáků ve třídách vzhledem k normativům počtu žáků na třídu a dále o porovnání počtu dětí školou povinných v sídlech spádových území základních škol s počty dětí v těchto školách. Výsledkem bude návrh optimalizace územního uspořádání úplných a neúplných základních škol a jejich spádových území v SOORP. Student se seznámí s realitou základního školství v území a s představiteli lokálního základního školství.
 2. Vývoj a rozmístění produkce chmele/brambor/řepky ve světě, v Evropě a v Česku
  Znázornění rozmístění osevních (sklizňových) ploch a produkce plodiny ve státech a regionech světa (s detailnějším pohledem na státy Evropy a na ČR), včetně vývojových aspektů, pomocí metod tematické kartografie a GIS, a také zdůvodnění tohoto rozmístění na základě přírodních a sociálně-ekonomických faktorů.
 3. Rozvinutost jádrových semiperiferních a periferních sídel, obcí a oblastí okresu ČR
  Jde o detailní vymezení mikroregionálních a nižších sídelních středisek okresu a jeho okolí, vymezení periferních sídel, obcí a oblastí v nějakém okrese na základě spojů veřejné dopravy směřovaných do sídelních středisek a o indikaci populační, sociální, ekonomické a infrastrukturní rozvinutosti sídel, obcí a jejich oblastí. Sledovány budou sídla a obce marginální, periferní, semiperiferní, suburbánní a střediskové.


DIPLOMOVÉ PRÁCE:

 

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 1. Multimediální výuková pomůcka pro výuku regionální geografie
 2. "Problematická" témata ve výuce zeměpisu na 2. stupni základních škol
 3. Volné téma na základě vlastního návrhu studenta

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.

 1. Regionální diferenciace populačního vývoje ve vybraném kraji Česka
  historickogeografická analýza

          Předpoklady: schopnost práce se statistikami, geografická logika a interpretace, schopnost myšlení v širších prostorových a časových souvislostech; vhodné mj. pro kombinaci Z-D.

Na výběr jsou níže uvedené kraje ČR: 

 • Karlovarský kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Jihomoravský kraj

doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.

 1. Optimalizace územního uspořádání základních škol v okrese
  Hotovo Českobudějovicko, Prachaticko, rozpracováno Příbramsko a Znojemsko. Jde o vymezeníspádových území základních škol na I. a II. stupni (spád sídel do škol), posouzení počtu žáků ve třídách vzhledem k normativům počtu žáků na třídu a dále o porovnání počtu dětí školou povinných v sídlech spádových území základních škol s počty dětí v těchto školách. Součástí je i posouzení školních spojů a posouzení vybavenosti škol. Výsledkem bude návrh optimalizace územního uspořádání úplných a neúplných základních škol a jejich spádových území v okrese. Student se seznámí s realitou základního školství v území a s představiteli lokálního základního školství.
 2. Geografie pěstování skupiny zemědělských plodin s aplikací ve výuce
  Představení vybrané skupiny zemědělských plodin a znázornění pěstování této skupiny plodin ve státech a regionech světa (s detailnějším pohledem na státy Evropy a na ČR) pro potřeby výuky na základních a středních školách. Uplatnění metod tematické kartografie a GIS.
 3. Periferní a marginální oblasti v rámci kraje ČR s aplikací ve výuce
  Jde o vymezení mikroregionálních a dalších sídelních středisek kraje, vymezení periferních obcí a oblastí kraje na základě spojů veřejné dopravy směřovaných do sídelních středisek a o indikaci populační, sociální, ekonomické a infrastrukturní rozvinutosti obcía jejich oblastí v rámci kraje. Sledovány budou obce marginální, periferní, semiperiferní, suburbánní a střediskové.

Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
 1. Akční výzkum na mezipředmětové vztahy v zeměpise (3x obsazeno)
 2. Volné téma