Katedra geografie PF JU v ČB pořádá 3. ročník mezinárodního diskusního fóra Geografické didaktické dny (GEODID III.).

Současný ročník semináře s názvem „Moderní zeměpis aneb učíme v globálních souvislostech“ proběhne na katedře geografie PF JU V ČB ve dnech 10. – 11. května 2018.
Seminář je pořádán na počest prof. RNDr. Jozefa Mládka, DrSc., zaměstnance katedry geografie PF JU v Českých Budějovicích k příležitosti 70. výročí založení českobudějovické Pedagogické fakulty.

Tematické zaměření semináře vychází z potřeby modernizace, po které volá praktická výuka zeměpisu/geografie na ZŠ, SŠ i VŠ. Současná geografie studuje aktuální problémy v dynamicky se měnící společnosti a jejich interakce s krajinou. A toto musí reflektovat i moderní výuka vzdělávacího předmětu zeměpis/geografie.

Základní filozofií plánovaného dvoudenního setkání vědecko-pedagogických pracovníků vysokých škol s učiteli ze základních a středních škol a studentů učitelských programů KGE PF JU je snaha představit a diskutovat nové přístupy a metody vhodné pro výuku vedoucí ke zvýšení motivace žáků o daný předmět, a zároveň zaměřit se na celkový pokles prestiže přírodovědných předmětů ve školní praxi i v zájmu žáků. Důležitým cílem setkání je nastínit možné budoucí kroky vedoucí ke zlepšení stávající situace. Za důležité považujeme pozvání předních českých i zahraničních (Velká Británie,  Polsko, Slovensko) odborníků z řad geografů, kteří se kromě svého vědeckého zaměření zabývají rovněž didaktikou geografie a postavením předmětu zeměpis/geografie v současné školské praxi.

Za klíčové v rámci plánovaného diskusního fóra pokládáme přímý kontakt a diskusi zmíněných vědecko-pedagogických pracovníků se samotnými učiteli zeměpisu z praxe, za aktivní účasti studentů učitelských programů KGE PF JU a vzájemné prolnutí jejich názorů, zkušeností a postojů. Představení příkladů dobré praxe a zprostředkování zkušeností v této oblasti bude důležitým výstupem GEODIDu III.

1. cirkulář semináře ke stažení zde:

Podrobný program semináře bude zveřejněn v průběhu dubna 2018

Těšíme se s Vámi na viděnou v Českých Budějovicích.

Za organizační výbor semináře
Petra Karvánková a Stanislav Kraft