Zeměpisné badatelské dny


Ve dnech 17. - 18. června 2015 se uskuteční již 2. ročník Zeměpisných badatelských dnů pořádaných Katedrou geografie PF JU ve spolupráci se ZŠ a SŠ z Jihočeského kraje.

 

Program Zeměpisných badatelských dnů je zacílen na implementaci a rozšíření témat a metodických postupů badatelsky orientovaného vyučování (angl. Inquiry-Based Science Education) v rámci výuky zeměpisu. Badatelsky orientované vyučování umožňující práci žáků v reálném prostředí, a za použití vědeckých postupů simulujících skutečnou vědeckou práci a při správném výběru obsahu učiva, vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy (Janoušková et al., 2008; Papáček, 2010). Badatelsky orientovaná výuka je, ve svých různých podobách z hlediska vnějšího řízení učitelem (Eastwell, 2009; Stuchlíková, 2010), spojena též s používáním moderních vědeckých postupů, samostatnou identifikací environmentálních problémů, prací s daty a literaturou a rozvojem komunikačních dovedností žáků apod., tedy s těmi kompetencemi, které dle výzkumů PISA českým žákům chybějí (Czesaná et al. 2009, Bičík 2009). Z části je schopna eliminovat i nedostatek praktických ukázek a pokusů v hodinách zeměpisu, nedostatečný rozvoj instrumentálních dovedností žáků, nedostatečné zaměření výuky na problémy, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě. Představuje tak moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách zeměpisu umožní zvýšení motivace a zájmu žáků a rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.

 

Výukové aktivity v rámci Zeměpisných badatelských dnů (17. – 18. 6. 2015) budou zaměřené na praktickou terénní výuku zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování. Žáci a jejich pedagogové se seznámí se základními pravidly hry geocaching, osvojí si práci s GPS navigací a získají praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce. Zároveň si osvojí práci s teodolitem přímo v terénu. Vyzkoušejí si základní principy měření s anemometrem, hlukoměrem, luxmetrem či práci s půdní sondou při tvorbě půdních profilů. Naučí se poznávat stromy a pracovat v arboretu. Zároveň jsou pro žáky připraveny zeměpisné kvizy a doplňující soutěže (poznávání minerálů, české fauny a flóry aj.). Zeměpisné badatelské dny budou probíhat v parku Stromovka v Českých Budějovicích.Lektory jednotlivých výukových aktivit budou studenti navazujícího magisterského studia Katedry geografie. 

 

Koordinátoři Zeměpisných badatelských dnů za KGE PF JU: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Jan Dvořák


Participující učitelé: 
Mgr. Jan Dvořák (Gymnázium, Česká 64, České Budějovice)
Mgr. Jiří Jeřábek (MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené České Budějovice)
Mgr. Ludmila Pospíšilová (Gymnázium, Jírovcova, České Budějovice)