Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol 


Dvouoborové magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky. 

 

Kontakt 

Katedra geografie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,   

telefon: 387 773 060, e-mail: hmalikova@pf.jcu.cz  

 

Charakteristika studijního oboru 

Magisterské studium učitelství zeměpisu pro základní školy přímo navazuje na bakalářský obor zeměpis se zaměřením na vzdělávání, resp. na obory obdobné učitelské specializace vystudované na jiné vysoké škole (VŠ). Předměty na tomto stupni výuky stavějí na znalostech studentů z obecné fyzické a sociální geografie, které byly součástí předchozího stupně studia. Podstatná část výuky povinných předmětů je soustředěna: na jedné straně, na regionální geografii světa a poznání specifik světových makroregionů, jednotlivých států, regionů; a na straně druhé, na získání teoretických a praktických didaktických zkušeností při výuce zeměpisu. Studijní program je posílen, při základních předmětech z didaktiky geografie, dvěma dalšími didaktickými předměty. Jedná se o aplikaci badatelsky orientovaného vyučování zeměpisu, významného pro podporu invence u dětí; a dále o problematiku globálního rozvojového vzdělávání jako širšího vzdělávacího záběru, který koresponduje s jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

 

Profil absolventa 

Ukončením studia získává absolvent kvalifikaci a způsobilost vykonávat učitelské povolání. Konkrétně učit na základních školách zeměpis v kombinaci s dalším předmětem podle vystudované aprobace. Absolvent učitelské specializace studia zeměpisu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity má, vyjma tradičních didaktických dovedností, teoretické i praktické zkušenosti s využíváním inovativních forem výuky, včetně projektového vyučování a badatelsky orientovaného vyučování zeměpisu. Má poznatky o možnostech a uplatňování globálního rozvojového vzdělávání. Kromě pedagogické praxe se absolvent, s ohledem na komplexní charakter studovaného oboru geografie, může uplatnit také ve veřejné i soukromé sféře, v mimovládním sektoru s orientací na řešení regionálních a prostorových problémů spjatých s otázkami přírody a její ochrany nebo s otázkami sociálně ekonomického rozvoje území apod. Předností absolventů oboru jsou jejich široké schopnosti ve využívání informační techniky, navíc rovněž v oblasti geografických informačních systémů.

 

Přijímací zkouška  

Písemnou přijímací zkoušku do navazujícího magisterského učitelského studia zeměpisu vykonají pouze ti uchazeči, kteří nedoloží hodnotu váženého studijního průměru ze zeměpisu z předcházejícího bakalářského studia. Charakter, průběh a obtížnost písemné přijímací zkoušky odpovídá státní písemné bakalářské závěrečné zkoušce ze zeměpisu na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Hodnocení písemné přijímací zkoušky je stejné jako písemné státní bakalářské zkoušky a její výsledek je přepočten do bodového systému přijímacího řízení:

Počet bodů z písemné přijímací zkoušky:            Počet bodů v systému přijímacího řízení: 

60-58 b.                                                                              100 b.

57-54 b.                                                                                95 b.

53-51 b.                                                                                90 b.

50-48 b.                                                                                85 b.

47-44 b.                                                                                80 b.

43-41 b.                                                                                75 b.

40-38 b.                                                                                70 b.

37-34 b.                                                                                65 b.

33-31 b.                                                                                60 b.

30-26 b.                                                                                30 b

25-21 b.                                                                                25 b.

20-16 b.                                                                                20 b.

15-11 b.                                                                                15 b.

10-  6 b.                                                                                10 b.

  5-  0 b.                                                                                 0 b. 

V tomto případě podmínky přijímacího řízení splní ten uchazeč, který dosáhne minimálně 60 b.

Uchazeči, kteří doloží hodnotu váženého studijního průměru ze zeměpisu z předchozího bakalářského studia, přijímací zkoušku nekonají. V případě uchazečů z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity si katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vyžádá patřičné podklady na studijním oddělení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Ostatní uchazeči musí doložit hodnotu váženého studijního průměru ze zeměpisu z předchozího bakalářského studia dne 07. 06. 2016 nebo 14. 06. 2016 vždy od 08.00. hod do 14.00. hod. na sekretariátě katedry geografie paní Haně Malíkové (kancelář J 417). Doklad o získané hodnotě váženého studijního průměru ze zeměpisu bude řádně potvrzen patřičným studijním oddělením studované VŠ. Těmto uchazečům bude vydáno potvrzení o odevzdání požadovaného dokumentu. Následně katedra geografie sestaví pořadí uchazečů na základě doložené hodnoty váženého studijního průměru ze zeměpisu. Uchazeči s nejlepší hodnotou váženého studijního průměru ze zeměpisu bude uděleno 100 b. Uchazeči s nejhorší hodnotou váženého studijního průměru ze zeměpisu bude udělen nejnižší počet bodů podle získaného pořadí. Uchazečům, kteří konali písemnou přijímací zkoušku, bude přidělen příslušný počet bodů na základě výsledku písemné přijímací zkoušky.