prof. RNDr. Jozef MLÁDEK, DrSc.


Phone number: +420 38 777 31 26
e-mail: mladek@pf.jcu.cz   
Specialization: Population Geography, Geodemography, Industry Geography

 

Taught subjects:

 • Human Geography I (Geography of Population, Demography, Geography of Industry)
 • Human Geography II (Geography of Settlement,Geography of Recreation, Geography of Services and Transport Geography)

 


CV


Education 

1997    

Inauguration - Professor

1988

Dissertation - DrSc., thesis entitled 'Territorial Industrial Units in Slovakia'

1979 

Habilitation - Assistant professor, Thesis topic: 'Analysis of the Territorial Industrial Staff'

1972 

Graduate studies – CSc. (PhD level), Thesis topic: 'Localization Industry in Central Povazie'

1968 

Dissertation - RNDr., Thesis topic: 'Studying the Types of Rural Settlements'

1957-1962 

Comenius University, Faculty of Science, Department of Geography and Cartography,   specialization of Economic Geography Tutoring: Mathematics and Geography

1953-1957   

Nitra High school

 

Employment

since 2013 

Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

1962-2013

Department of Human Geography and Demography, Faculty of Natural Science, Comenius University in Bratislava

(1997-2013 Professor)

 


PUBLICATIONS 

Mládek J., Káčerová M., Popjaková D., Vančura M. (2017). Changes in Demographic Behaviour: Possible Use of Its Findings in Didactic Practice. In Karvánková, P. et al. (eds.) Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, p. 253-280. 

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Mládek, J., eds. (2017): Current Topics in Czech and Central European Geography Education. Springer, Heidelberg, 297 p. DOI 10.1007/978-3-319-43614-2

Káčerová, M., Mládek, J., Popjaková, D. (2015): Populačný potenciál krajín EÚ klesá. In: Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 108-118 s. ISBN 978-80-87472-83-5.

Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014). Time-space differences of population ageing in Europe. Hungarian Geographical Bulletin, 63, (2), s. 177-199.

Káčerová, M.,Ondačková,J., Mládek J. (2014). Starnutie obyvateľstva európskych populácií.Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholica Ružomberok, 2014, č. 3.

Pukačová, J., Mládek, J. (2014): Špecifické črty reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis/Geographical journal, 66/2, s. 133-159.

Káčerová, M., Ondačková, J., Mládek, J. (2013): Contribution of population processes to population ageing; a comparison of the Czech and Slovak Republics. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica, roč. 44, č. 1, s. 27-43.

Káčerová, M., Ondačková, J., Mládek, J. (2013): Sociálne služby pre seniorov, typy, veľkosť a priestorová diferencovanosť - komparácia Českej republiky a Slovenskej republiky. Regionální studia/Regional studies, roč. 7, č. 1, s. 51-66.

Katuša, M., Mládek, J., Bleha, B. (2013): Prieskum postojov k rodine a reprodukci v urbánom prostredí Bratislavy a na Slovensku. Demografie 2013, 55 – 1. pp. 47-6.

Mládek, J., Káčerová, M. (2013): Výučba demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In.: 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. SŠDS, Bratislava, pp. 95-100.

Káčerová, M., Mládek, J. (2012): Population Ageing as Generation Substitutions:Economic and Social Aspects. Ekonomický časopis, 60, č. 3., pp. 259-276.

Mládek, J. (2012): Theory of Civilization Waves, Position and Future Of Family in Slovakia. American International Journal of Contemporary Research. Vol. 2 No. 7, pp. 227-238.

Mládek, J., Káčerová, M., Ondačková, J. (2012): Population Ageing in the Czech Republic and Slovak Republic – Generations Support and exchange. International Conference “European Sociology: New challenges and Opportunities”. Oradea, 27-29. September 2012. Bok of Abstracts, pp. 43.

Káčerová, M., Ondačková J., Mládek J. (2012): A comparison of population ageing in the Czech Republic and the Slovak Republic based on generation support and exchange. Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 4, p. 26–38.

Mládek, J. (2012): Theory of Civilization Waves, Position and Future of Family in Slovakia. In: The Entlagerd EU and New Regions. Printed in Japan, pp. 96-110.

Kobayashi, K., Mládek, J., Bleha, B. (2012): Geography of Slovakia (japan). Journaj of Geography (Chigaka Zasshi). Vol. 121. No. 4, pp. 728-734.

Mládek, J., Pukačová, J. (2012): Mladé vekové štruktúry Rómov na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 56, No.1, pp. 3-24.

Mládek, J. (2011): Zdravie človeka ako predmet vedeckého poznávania medicínském geografie. Forum Statisticum Slovacum 1/2011. SŠDS, pp. 102-107.

Mládek, J. (2011): Domorodé, endogéne národy; AINUOVIA, endogéne obyvateľstvo Japonska a Ruska. Forum Statisticum Slovacum 6/2011. SŠDS, pp. 112-117.

Böhmer, D., Luha, J., Mládek, J. (2011): Zmeny demografického správania mladého obyvateľstva v SR . Forum Statisticum Slovacum 1/2011. SŠDS, pp. 28-32.

Káčerová, M., Mládek, J. (2011): Generačné substitúcie jako indikátory starnutia obyvateľstva. Forum Statisticum Slovacum 6/2011. SŠDS., pp. 79-84.

Mládek, J. (2010): Niektoré znaky stabilizácie populačného vývoja Slovenska.In: Geografické aspekty znalostnej ekonomiky (Rec. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie) Ekonomická Univezita Bratislava. PP III. 1-12.

Mládek, J. (2010): Postavenie a budúcnosť rodiny vo svetle teorie civilizačních vĺn.Geographia Cassoviensis IV. 1/2010. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 12-129.

Mládek, J., Pukačová, J. (2010):Social exclusion of the Roma population in Slovakia (selected chracteristics of habitation). Acta Universitatis Carolinae 2010. Geographica, No. 2, pp. 41-52.

Mládek, J., Čupel'ová, K. (2010): Population Processes and Structures in the Urban and Rural Spaces of Slovakia. European Countryside Vol. 2. Num. 2/2010. Versita. Central European Science Publisher. ISSN 1803-8417. pp. 72-93. http://versita.metapress.com/content/121349

Mládek, J., Čupel'ová, K. (2009): Population processes and structures in the urban and rural settlements of Slovakia. EUGEO 2009 Congress. Comenius University Bratislava.

Mládek, J. (2009): Teória civilizačných vĺn, postavenie a budúcnosť rodiny na Slovensku.In: Bleha, B. (Editor): Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí, kontinuita či nová éra? Geografika. Bratislava. Pp. 62-87.

Marenčáková, J., Mládek, J. (2009): Životné prostredie človeka a kvalita jeho života (príklad Vyšehradských krajín). Vedecký obzor. Stredoeurópska vysoká škola. Skalica. Roč. 1., č. 3. pp. 67-84.

Mládek, J., Bleha, B., Káčerová, M., Marenčáková, J., Podolák, P. (2009): Population processes changes in Slovakia at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries.In: Ira, V., Lacika, J. ed: Slovak Geography at the beginning of the 21st century. Geographia Slovaca 26. Geografický ústav SAV. pp. 49-70.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2009): Population Atlas of Slovakia. In: 24 th International Cartographic Conference. CD: Conference Procedings. The World´s Geo-Spatial Solutions 15th to 21st November 2009. Santiago, Chile. ISBN: 978-1-907075-02-5

Mládek, J., Marenčáková, J., Káčerová, M. (2009): Population Development in Slovakia at the End of the 20th Century and Beginning of the 21st Century. In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of the Demographic and Socioeconomic Processes. Russian Academy of Sciences. The Ural Branch. Institut of Economics. Ekaterinburg 2009, pp. 102-138

Mládek, J.,  Marenčáková, J. (2009): New Trends of the Population Processes and Structures in Slovakia. In: International integration and national development. Russian Academy of Sciences. The Ural Branch. Institut of Economics. Ekaterinburg 2009, pp. 145-166.

Mládek, J. (2008): Stabilizácia populačného vývoja Slovenska na úrovni stacionárnej populácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 50, pp. 63-78.

Mládek, J., Čupel'ová, K. (2008): Diferencovanosť populačných procesov a štruktúr v urbánnych a rurálnych priestoroch Slovenska. Geografická revue. 4. 2. pp. 30-65.

Mládek, J., Káčerová, M. (2008): Analysis of Population Ageing in Slovakia: Time and Regional Dimensions. Geografický časopis. 60. 2. pp. 179-197.

Bleha, B., Kusendová, D.,Mládek, J. (2008): The population Atlas of Slovakia – the example of comprehensive national Atlas.In: Building together our Teritories. Tunis: IGC 2008. pp 70-71.

Širočková, J., Mládek, J. (2008): Similar and Different Features of Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia.In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan. pp. 29-48.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2008): The Influence of the Population Processes and Structures on the Regional Development.In: Economic Policies for Susainable Development. University of National and World Economny. Sofia,  pp. 90 -101.

Mládek, J., Širočková, J. (2008): Some Features of Family Behaviour (Cohabitations, Extra-marital Births) in Slovakia and Japan.In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan, pp. 29-48.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2008): The Demographic Development of Slovakia in the Eoropean Context. In: Kobayashi, K., Kobayashi, T., Ohzeki, Y. (Eds): Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. Ninomiya-Shoten publishing Co. Ltd. Japan, pp. 7-27.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2008): Novyje tendencii v vosproizvodstve naselenija Slovakii (rus). In: Tatarkin, A. I.: Stradegičeskije prioritety ekonomiky regiona. Institut ekonomiky Uralskovo otdelenija Rossijskoj Akademii nauk, pp. 152-163.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2008): Novyje tendencii v processach i strukturach naselenija Slovakii. (rus). Ekonomika regiona. Naučnyj informacionno-analitičeskij žurnal. No. 3 (15). Institut ekonomiky UO RAN, pp. 255-259.

Marenčáková, J., Mládek, J. (2008): Demografické správanie vysokoškolských študentov v kontexte populačních zmien na Slovensku.Miscelanea Geographica 14. ZČU Plzeň. pp. 111-122.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2007): Atlas obyvateľstva a demogeografická analýza Slovenska, zdroje informácií pre poznávanie sociálnej exklúzie. In: Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. Ed. Čambalíková, M., Sedová, T. Vysoká škola Sládkovičovo, s. 103-114.

Mládek, J. (2007): Starnutie obyvatelstva Slovenska a jeho interpretácia v Atlase obyvatelstva Slovenska. Regionální Demografie. Zborník České demografické společnosti. Olomouc. CD ROM, pp. 124-140.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2007): Population Atlas of Slovakia. XXIII International Cartographic Conference. Moscow. CD ROM.

Marenčáková, J., Mládek, J. (2007): Teritoriálna diferencovanosť populačných zdrojov a ich vplyv na regionálny rozvoj. In: X. Mezinárodníkolokvium o regionálních vědách. Masarykova Universita, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Brno, s. 209-219.

Mládek, J. (2006): The Encyclopedia of Slovakia and the Slovaks: a concise encyclopedia. Veda Bratislava.

Mládek, J. (2006): Encyklopédia Beliana: slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch: 5. zv. Encyklopedický ústav SAV Bratislava.

Mládek, J. et al. (2006): Geografia pre 1. ročník gymnnázií. 2. diel (Humánna geografia). SPN Bratislava.

Mládek, J. (2006): Atlas obyvateľstva Slovenska. Univerzita Komenského Bratislava.

Bleha, B., Mládek, J. (2006): Atlas obyvatelstva Slovenska. Geografická Revue. Roč. 2. č. 2. FPV UMB Banská Bystrica, s. 759-767.

Mládek, J. (2006): Preparation and Realization of the Project: The Population Atlas of Slovakia. Acta Geographica Unuversitatis Comenianae No. 49, pp. 53-57.

Mládek, J., Káčerová, M., Marenčáková , J., Širočková, J. (2006): New Trends of Population Development in Slovakia at the End of the 20ST Century. Acta Geographica Universitatis Comenianae No. 48, pp. 189-210.

Mládek, J., Širočková, J. (2006): Family behaviour (Cohabitations, Extra-marital Births) in Slovakia and Japan. Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 46, pp. 23-47.

Širočková, J., Mládek, J. (2006): Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia (Similar and Different Features). Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 46, pp. 65-92.

Mládek, J., Marenčáková, J., Širočková, J. (2006): Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska 2. časť – rodinné správanie Slovenská štatistika a demografia, 16 (2), pp. 72 – 88.

Mládek, J. (2006): Population Synthesis. In: Mládek, J., Kusendová, D., Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B.: Demogeographical Analysis of Slovakia. Comenius University Bratislava, pp. 141 - 146, pp. 149 - 150.

Mládek, J. (2006): Population Structure. In: Mládek, J., Kusendová, D.,Marenčáková, J., Podolák, P., Vaňo, B.: Demogeographical Analysis of Slovakia. Comenius University Bratislava, pp. 89 –101

Mládek, J. (2006): Population Atlas of Slovakia, Demogeographical Analysis of Slovakia. In: Changes in the Society-Research Oportunities in the Region. Central European Science Day 2006. Bratislava. http://www.saja.sk/engl/article

Mládek, J., Marenčáková, J., Širočková, J. (2006): Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska. 1. časť – reprodukčné správanie. Slovenská štatistika a demografia, 16 (1), pp. 22 – 48.

Mládek, J., Gregorová, G., Marenčáková, J. (2006): Populačné zdroje ako faktor regionálneho rozvoja. Acta Facultatis Studorium Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica 10. Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov, pp. 367 – 376.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2006): Atlas obyvateľstva Slovenska.In: Česká geografie v Európskem prostoru. XXI. Sjezd ČGS. České Budějovice 2006, pp. 175-181.

Mládek, J., Káčerová, M. (2006): Niektoré trendy demografického správania obyvateľstva Slovenska. 150 let geografie na UK Praha, 28 s.

Mládek, J. (2006): Slovensko: Ottova obrazová encyklopédia (kolektív autorov). Ottovo nakladatelství Praha. 228 s.

Kobayashi, K., Mládek, J., Širočková, J., Kobayashi, T. (2006): Family Behavior of Japanese and Slovak Populations: Similarities and Differences.Geographical Review of Japan 79 (12), pp. 644 – 663.

Mládek, J., Marenčáková, J., Širočková, J. et al. (2005): New trends of population development in Slovakia at the end of the 20th century at the beginning of the 21st century. In: Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov). Zborník abstraktov, Bratislava (Univerzita Komenského), pp. 41.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2005): Population processes and structures and their influence on regional development In: New Members – New Changes for the European Regional Development Policy. Technická Univerzita, Košice, pp. 257 – 269.

Marenčáková, J., Širočková, J., Mládek, J. (2005): Vybrané aspekty demografického správania vysokoškolákov Slovenska. In: Naša demografia,súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.Smolenice, pp. 144 – 150.

Mládek, J. (2005): Príprava a realizácia projektu: Atlas obyvateľstva Slovenska. In: Naša demografia, súčasnosť a perspektívy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Smolenice, pp.155 – 158.

Mládek, J. (2004): Časové a priestorové aspekty procesu starnutia obyvateľstva Slovenska. In: Rolková, N., ed.: Desaťročie Slovenskej republiky. Matica slovenská. Martin, pp. 311 – 322.

Mládek, J., Bleha, B. (2004): Priestorové šírenie prirodzeného úbytku obyvateľstva na Slovensku. Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor (156). Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 185 – 191.

Mládek, J., Širočková, J. (2004): Premeny demografického, najmä rodinného správania obyvateľstva na Slovensku. Geografické informácie 8.Stredoeurósky priestor. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 17 – 26.

Mládek, J., Širočková, J. (2004): Kohabitácie ako jedna z foriem partnerského spolužitia obyvateľstva Slovenska. (Cohabitation as One Form of Partner Living Together in Slovakia). Sociológia 36 (5), pp. 423 – 454.

Mládek, J. (2004): Social-economic rights of minorities in Slovakia. The 30 th Congress of the International Geographical Union. Glasgow. CD ROM – Conference handbook, pp. 1.

Mládek, J., Širočková, J. (2004): Family Behaviour of the Japan and Slovak Population: Similarities and Differences II. In: Change of Population, Family and Region – Slovakia and Japan. Gifu University, Gifu, pp. 73 – 98.

Mládek, J., Fillová, V. (2004): Educational Systém in Slovakia. In: Change of Population, Family and Region – Slovakia and Japan. Gifu University, Gifu, pp. 183 – 209.

Širočková, J., Mládek, J. (2004): Similar and Different Features of Family Formation and Disintegration in Japan and Slovakia.In: Mládek, J., Kobayashi, K. (Ed):A geographical study in the interrelationship among fertility decline, migration and aging in the Slovak Republic and Japan. Comenius University, Gifu University, pp. 36 – 58.

Mládek, J., Širočková, J. (2004): Some features of Family Behaviour (Cohabitations, Extra-Marital Births) in Slovakia and Japan. In: Mládek, J., Kobayashi, K. (ed): A geographical study in the interrelationship among fertility decline, migration and aging in the Slovak Republic and Japan, Bratislava: Comenius University, Gifu University, pp. 59 – 76.

Mládek, J. (2003): Kohabitácie a kohabitanti na Slovensku – národnostná, religiózna, vzdelanostná a priestorová štruktúra. 9. Slovenská demografická konferencia „Rodina“. Zborník vedeckých prác. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, pp.18 – 24.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2003): Priestorové atribúty informácií zo sčítania obyvateľov, domov a bytov. Rodina. Zborník vedeckých prác. 9. Slovenská demografická konferencia Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, pp. 126 – 129.

Mládek, J. (2003): Demografická regionalizácia Slovenska. Slávnostná konferencia 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Zborník vedeckých prác, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, pp. 61 – 67.

Mládek, J. (2003): Population Ageing in Slovakia and Japan. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 43, Bratislava (Univerzita Komenského), pp. 131 – 154.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2003): The Differences between Basic Population Processes and Structures in the Slovak and Japan Population. Summaries European Integration and Regional Dovelopment, Zuzammen fassungem Europäische Integration und Regionaletwicklung, Praha, Univerzita Karlova, pp. 52 – 53.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2003): The Differences between Basic Population Processes and Structures in the Slovak and Japan Population. Acta Universitatis Carolinae Geographica 38 (1), pp. 281 – 299.

Mládek, J. (2003): Grosswohngebiete in der Slowakei und ihre Perspektiven. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften; Reihe A: Geographie und Geoökologie, Band 25 Halle: Institut für Geographie der Universität, Halle – Saale, pp. 43 – 55.

Mládek, J., Širočková, J. (2003): Demographic Approaches to the Family behaviour. Acta Universitatis Carolinae, Geographica 38 (1), pp. 301 – 316.

Mládek, J. (2003): Population Ageing and its Socio-economical Consequences: Case Study of Slovakia. In: Social Scsience at the Crossroads, Paris: International Social Science Council, pp. 9.

Mládek, J. (2003): Main Trends in the Research of Demography in Slovakia. In: Geographical Space at the turn of the Century. Theoretical and Methodological Changes. Ed.Kowalczyk , A. Warsaw University, Faculty Geography and Regional Studies, pp. 21 – 28.

Mládek, J. (2002): Gestaltung der Marktwirtschaft und Transformationsprozess der Industrie in der Slowakei. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 37 (5), Prešov, pp. 120 – 136.

Mládek, J., Širočková, J. (2002):Vplyv urbanizácie na rozvodovosť obyvateľstva Slovenska. In: Slovensko a integrujúca sa Európa. Geografické informácie 7. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, pp. 177 – 186.

Mládek, J., Fillová, V. (2002): Premeny modelu sobášnosti na Slovensku.In: Slovensko a integrujúca sa Európa. Geografické informácie 7. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, pp. 167 – 175.

Mládek, J. (2002): Demografické aspekty spoločenského vývoja. Dobrý človek. Pedagogicko-psychologicko-kultúrny pohľad. Monografia štúdií Katedry etiky a katechetiky Nitra, pp. 193 – 206.

Mládek, J. (2002): Population Ageing in Slovakia, Topical Isue of the Science and Social Practice. In: Report of the International Symposium „Central Europe Today“. Gifu Prefectural Library, World Distribution Center Gifu, pp. 28 – 36.

Mládek, J., Marenčáková, J. (2002): The Demographic Development of Slovakia in the European contex. In: Changing Regional structure and Way of Life in Central Europe: the Case of Poland, the Czech Republic, the Slovak Republik und Hungary. Gifu University, Faculty of Education, pp. 243 – 283.

Mládek, J. (2001): Demographic Changes and socioeconomical Development in Slovakia. Geografické štúdie 8. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belli, Banská Bystrica, pp. 72 – 75.

Mládek, J. (2001): Priestorová diferencovanosť populačného vývoja Slovenska. Slovenska. In: Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra. Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela, Banská Bystrica, pp. 41 – 45.

Baníková, G.,Mládek, J. (2001): Časopriestorové hodnotenie úmrtnostiobyvateľstva na nádorové ochorenia. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Bratislava, pp. 10 – 13.

Mládek, J., Bleha, B. (2001): Priestorová diferencovanosť prirodzeného prírastku obyvateľstva Slovenska. In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. zborník príspevkov z 8. demografickém konferencie, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Bratislava, pp. 144 – 147.

Pavlíková, S., Mládek, J. (2001): Starnutie obyvateľstva Európy. In: Geografické aspekty strědoeuropskeho prostoru. Předpoklady vstupu ČR a SR do Europské únie. Geografie 22. Masarykova univerzita, Brno, pp. 148 – 151.

Mládek, J. (2001): Roma Demographic Behaviour – Potencial Factor of Social and Ethnic Conflicts. In: Šimko, D., Hauman, H. (ed.): Peace Perspectives for Southeast Europe. Academia. Basel University, Switzerland, pp. 77 – 83.

Chovancová-Marenčáková, J., Mládek, J. (2000): Osobitosti populačného vývoja Slovenska a strednej Európy. In: Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Geografické štúdie 7, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pp. 120 – 128.

Mládek, J. (2000): Rozvoj demogeografie a demografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Súčasný stav demografie na Slovensku. Akty. Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky. Bratislava, pp. 12 – 13.

Mládek, J. (2000): Aktuálne smery výskumu v demogeografii. Geografický časopis 52 (1), SAV Bratislava, pp. 41 – 50.

Mládek, J. (2000): Mladé veľké obytné súbory (sídliská) osobitné prvky urbánnych štruktúr Slovenska.In: Urbánne a krajinné štúdie, 3. Urbánny vývoj na rozhraní milénií. (ed). R. Matlovič. Prešovská Univerzita, Prešov, pp. 82 – 89.

Mládek, J. (2000): Náčrt úloh demogeografického výskumu a edukácie.In: Slovenská štatistika, súčasnosť a perspektívy. 10. Slovenská štatistická konferencia. Smolenice, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 172 – 178.

Mládek, J. (2000): Slovakia: Transition and its Impact on The Demographic Situation. Population Geography, 22. (1-2). A Journal of the Association of population geographers of India. Punjaby University India, pp. 15 – 28.

Mládek, J. (2000): Specific Features of Demographic Development in Slovakia. In: Market Economy and Regional Structures: The Cas Study of Central Europe. Geographical Review of Japan, Vol. 73 (2), pp. 225-240

Mládek, J. (2000): Transformation from Planned Economy to Market Economy in Slovakia. In: Central Europe in Transition. Changes and Prospects. Prefectural Library. Gifu, Japan, pp. 57 – 71.

Mládek, J. (2000): Formation of Market Economy and Changes in Industry in Slovakia. In: Kobayashi, K., Sasaki, H., Mori, K., Kagami, M., Yamamoto, M, Nakagawa, S., Kureha, M. (Ed.): Central Europe after the „East European Revolution“ - Challenges in the Former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ninimiya - Shoten Publishing Co. Ltd. Tokyo Japan, pp. 187 – 202

Mládek, J. (2000): Changes in the Demographic Dynamics of Slovakia during the Period of Transformation (Jap.). In: Kobayashi, K., Sasaki, H., Mori, K., Kagami, M., Yamamoto, M, Nakagawa, S., Kureha, M. (Ed.): Central Europe after the „East European Revolution“ - Challenges in the Former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ninimiya - Shoten Publishing Co. Ltd. Tokyo Japan, pp. 173 – 184.

Mládek, J. (1999): Demografia. 11 hesiel. In: Encyclopédia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v 12 zväzkoch. Prvý zväzok A-Belk. Bratislava, Encyklopedický ústav, SAV.

Mládek, J. (1999): Population development in Slovakia in the European context. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 38, Bratislava, pp. 59 – 72.

Mládek, J. (1999): Jubilujúce osobnosti geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Bratislava (Univerzita Komenského) pp. 3 – 7.

Mládek, J. (1999): Niektoré črty európskeho a slovenského populačního vývoja v období druhého demografického prechodu.In: Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti 2. 7. demografická konferencia.

Kamodyová, T., Mládek, J. (1999): Časopriestorová diferencovanosť strednej dĺžky života obyvateľstva. In: Demografické, zdravotné a sociálno- ekonomické aspekty úmrtnosti. 7. demografická konferencia. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Bratislava, pp. 68 – 79.

Pavlíková, S., Mládek, J. (1999): Aplikácia vybraných metód štúdia starnutia obyvateľstva Slovenska. In: Demografické, zdravotné a sociálno- ekonomické aspekty úmrtnosti. 7. demografická konferencia. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 114 – 125.

Mládek, J., Pavlíková, S. (1999): Starnutie obyvateľstva Slovenska vo svetle vybraných štatistických mier. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 32 (3), Prešov, pp. 54 – 62.

Mládek, J. (1999): Peculiarities of the Demographic Development of Slovakia in the Period of the Social Transformation. In: Kobayashi, K. (Ed.): Market Economy and Changing Regional Structures: the Case of Central Europe. Gifu University, Gifu, pp. 401 – 425

Mládek, J. (1999): Gestaltung der Marktwirtschaft und Transformationsprozes der Industrie in der Slowakei. In: Kobayashi, K. (ed.): Market Economy and Changing Regional Structures: the Case of Central Europe. Gifu University, Gifu, p. 447 – 487.

Mládek, J. (ed) (1998): Demogeografia Slovenska. Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. Bratislava, Univerzita Komenského, 194 s.

Mládek, J. (1988): Modeľ prostrastvennoj struktury promyšlennosti Slovackoj socialističeskoj respubliky.In: Problemy sociaľno-ekonomičeskovo i ekologičeskovo rozvitija teritoriaľnych sistem. Izdateľstvo Tbiliskovo universiteta. Tbilisi, s.147-148

Korec, P., Mládek, J., Buček, J. (1998): The Influence of the Border Location of a City Quarter of Bratislava - on the Transformation of Petržalkas Social and Economic Structure.In: Borderlands or Transborder Regions -Geographical, social and Political Problems. Region and Regionalism No. 3. University Lodz. Opole-Lodz, s. 278-284.

Mládek, J., Buček, J., Korec, P. (1998): Historical Aspects and Current Development of Relations in the Bratislava - Vienna Space. In: Borderlands or Transborder Regions -Geographical, social and Political Problems. Region and Regionalism No. 3. University Lodz. Opole-Lodz, s. 264-269.

Mládek, J. (1998): Sozialer Wandel und Bevölkerungsvänderungen in der Großwohusiedlung Petržalka-Bratislava.In: Problems and Perspectives of Urban Development in East Central Europe. München.

Mládek, J., Chovancová, J. (1998): Demographic Metamorphoses of Slovakia: Development and Spatial Differentiation of Population Processes. Acta Universotatis Carolinae. Geographica 32.Supplement Praha.

Mládek, J. (1998): Transformation Process of Industry in Slovakia.In. Problems of Transformation of Industry. Krakow.

Mládek, J., Plašienková, Z. (1998): Eco-Ethical Aspects of Transformation of New Large Housing Estates, Case Study Petržalka (Bratislava).The New Europe, Transformation and Environmental Issves.

Mládek, J., Chovancová, J. (1998): Niektoré osobitosti demografického vývoja Slovenska. Miscellanea Geographica. Universitatis Bohemiae Occidentalis. University of West Bohemia 6. Plzeň, pp. 67 – 79.

Mládek, J., Šimko, D. (1998): The Development and transformation of Petržalka New Town, Bratislava, Slowak Republic. In: A European Geography. Edited by Tim Unwin. Longman, New York. s.269-272.

Mládek, J. (1998): Osobitosti migračných pohybov Petržalky. In: 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. SŠDS, Bratislava, s.28-31.

Mládek, J., Plašienková, Z. (1998): Niektoré etické dôsledky rastu obyvateľstva: Globálna a regionálne dimenzia. In: Krchnák, P. (ed.): Odumieranie ľudskosti? Zvolen, Technická Univerzita, pp. 180 – 191.

Mládek, J. (1998): Druhý demografický prechod a Slovensko. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 30 (2), Prešov, pp. 45 – 52.

Mládek, J., Kovalovská, V., Chovancová, J. (1998): Petržalka – demografické, najmä migračné špecifiká mladej urbánnej štruktúry. Geografický časopis 50 (2), SAV Bratislava, pp. 109 – 137.

Mládek, J., Chovancová, J., Bátorová, S. (1998): Dynamika obyvateľstva Slovenska. In: Mládek, J.: Demogeografia Slovenska: Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. Bratislava (Univerzita Komenského) pp. 69 –148.

Mládek, J. (1998): Osobitosti migračných pohybov Petržalky. In: 30 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, pp. 28 – 31.

Mládek, J., Šimko, D. (1998): The Development and Transformation of Petržalka New Town, Bratislava, Slowak Republic. In: A European Geography. Edited by Tim Unwin. Longman, New York, pp. 269 – 272.

Mládek, J., Chovancová, J. (1998): Niektoré osobitosti demografického vývoja Slovenska. Miscellanea Geographica. Universitatis Bohemiae Occidentalis. University of West Bohemia 6. Plzeň, pp. 67 – 79.

Mládek, J., Plašienková, Z. (1998): Eco-Ethical Aspects of Transformation of New Large Housing Estates, Case Study Petržalka. In: Mariani L., Mascia, M., Vagačová, M. (ed.). New Europe: Transformation and Environmental Issues. Europa 2000. Studien zur interdisziplinären. Deutschland- und. Europaforschung. Band 15 Münster, pp. 347 – 354.

Mládek, J. (1997): Großwohnsiedlung Bratislava-Petržalka - Entwicklung und demographische Situation. In: Beiträge zur Regionalen Geographie. 45. 1997. Institut für Länderkunde Leipzig. Großwohnsiedlungen in europäischen Städten. (Müller, E. Hrsg.). s. 83-91

Chovancová, J., Mládek, J. (1997): Úmrtnosť obyvateľstva, jej priestorová diferencovanosť a príčinné súvislosti. Geografia 5, 1.časť č.3, 109-111 s., 2. časť č.4, 135-158 s.

Mládek, J., Chovancová, J. (1997): Vývoj a regionálna diferencovanosť populačných procesov Slovenska.In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja.Medzinárodná konferencia IROMAR, Banská Bystrica, 84-95 s.

Mládek, J., Chovancová, J. (1997): Priestorová diferencovanosť natality obyvateľstva (regionálna dimenzia Európy, Slovenska a východného Slovenska). In: Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva. 6.demografická konferencia SŠDS Bratislava, s.78-85.

Mládek, J., Kroll, G. (1996): Sektoriale und regionale Aspekte der Industrietransformation in der Slowakei .Europa Regional. 4 Jahrgang-3. Institut für Länderkunde Leipzig, s. 31- 37.

Mládek, J., Šimko, D. (1996): Development of transborder cooperation between Bratislava and Vienna.Acta FRN UC. Geograpgica Nr.38 UK Bratislava, s. 155-162

Mládek, J. (1996): Transformationsprozesse der Industrie der Slowakei. Acta FRN UC. GeographicaNr. 37. (Transformation Processe of Regional Systems in Slovak and Czech Republics). Bratislava, Univerzita Komenského. s. 47-60.

Mládek, J., Chovancová, J. (1996): Regionálne aspekty starnutia obyvateľstva. In: Regionálne a geografické aspekty v štatistike. Zborník zo seminára Slovenskej štatistickej. a demografickej spoločnosti Košice, s. 52-55.

Maryáš, J., Řehák, S., Vystoupil, J., Mládek, J. (1995): Ekonomická geografie I. Masarykova Univerzita. Brno

Mládek, J. (1995): Renewal of Urban Structures - case Study of Petržalka. In: Environment and Quality of Life in Central Europe: Problems of Transition. IGU Regional Conference 1994. Conference Proccedings. Albertina Icome and Faculty of Science Charles University Praha 1995.

Mládek, J. (1995): Die Industrie im wirtschaftlichen Transformationsprozess der Slowakei. Europa Regional. 3 Jahrgang -1. Institut für Länderkunde Leipzig, s. 28-34.

Mládek, J. (1995): Transformácia mladej urbánnej štruktúry - Petržalky.Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. Plzeň. 62-69 s.

Mládek, J. (1995): Urban structure transformation of Petržalka (district Bratislava).In: Redevelopment and regeneration of urban areas. T. Markowski, T. Marszal - editors. Lodz University Press. Lodz. s. 109-124.

Mládek, J. (1994): Trade Utilities and its Perception by Petržalka Inhabitants. Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava, 95-110 s.

Mládek, J. (1995): Procesy transformácie priemyslu Slovenska. Geographia Slovaca, 10, s. 163-172.

Mládek, J. (1995): State Boundaries and Development of Bratislava. In: Hranice a ich vplyv na teritoriálnu štruktúru regiónu a štátu. Acta Universitatis Matthiae Belli, Geographical Studies No. 1. Univerzita M. Bella. Banská Bystrica. 50-55 s.

Mládek, J. (1995): Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska a procesy jeho starnutia. Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii Strednej Európy. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť - Bratislava. 98-104 s.

Mládek, J., Korec, P., Otrubová, E., Slavík, V., Spišiak, P. (1994): Humánna geografia. Učebnica pre gymnázium. SPN Bratislava, 103 s.

Mládek, J. (ed.) (1994): Petržalka - Transformation of Socioeconomic and Spatial Structure of the Town District, Humanization of Environment. Bratislava. Univerzita Komenského, 134 s.

Mládek, J., Šimko, D. (1994): Development of International Cooperation between Bratislava and Vienna.In: Political Boundaries and Coexistence. Edited by W. A. Gallusser. Peter Lang. Berne, 219-224 s.

Mládek, J. (1994): Petržalka - Development and Transformation of Urban Structure.Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava, 3-12 s.

Miškolci, A., Mládek, J. (1994): The Basic Characters of Population Structure of Petržalka. Acta FRN UC Geographica Nr. 34. Bratislava, 83-94 s.

Mládek, J. a kol.(1993): Región Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít.Bratislava, Univerzita Komenského, 207 s.

Gajdarová, A., Mládek, J. (1993): Príspevok k štúdiu priestorových aspektov religióznej štruktúry obyvateľstva Slovenska.In. Sborník referátů 10. severomoravského kolokvia. Frídek-Místek, 113-120 s.

Mládek, J. (1993): Komplexná regionalizácia a humánno-geografická syntéza.In. Sborník referátů 10. severomoravského kolokvia. Frídek-Místek, 286-293 s.

Miškolci, A., Mládek, J. (1993): Základné‚ charakteristiky populačnej štruktúry Petržalky. In: Populačné‚ zdroje regionálneho rozvoja Slovenska. Zborník referátov zo IV. demografickej konferencie. SŠDS, SGS, Bratislava, 65-72 s.

Mládek, J. (1993): Starnutie obyvateľstva, globálna a regionálna dimenzia.In: Kierkegaardove dni. Zborník z filozoficko-ekologického sympózia. Technická Univerzita Zvolen, 66-76 s.

Mládek, J. (1993): Lokalizácia a rozvoj strojárskeho priemyslu na strednom Považí. Acta FRN UC, Geographica Nr. 32. Bratislava, 161-192 s.

Šimko, D., Mládek, J. (1993): Petržalka - životné prostredie a jeho humanizácia.Slovenský národopis. Ročník 41, 2/. Bratislava,  201-215 s.

Gajdarová, A., Mládek, J. (1993): Vybrané priestorové črty religióznej štruktúry obyvateľstva Slovenska. In: Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska. Zborník referátov z IV. demografickej konferencie. SŠDS, SGS. Bratislava, 17-25 s.

Mládek, J. (1993): Medzinárodná geografická únia. Geografia, I. č.2., 54-55 s.

Mládek, J. (1993): Priestorové štruktúry regiónu - syntéza. In: Mládek J. a kolektív: Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít. Univerzita Komenského Bratislava, 164-169 s.

Mládek, J. (1992): Základy geografie obyvateľstva. Bratislava, SPN, 230 s., 1992

Mládek, J. (1992): Study of the Relationships between socio-economic Activities and Environment.Annales UIniversitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Ötvös nominate. Sectio Geographica. T.XX-XXI. Budapest, 137-144 s.

Mládek, J. (1992): Wplyw funkcji administracyjnej na powstanie i rozwoj Bratyslawy, stolici Republiky Slowackiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 17. Lodz, 91-102 s.

Mládek, J., ŠIMKO, D. (1992): Erneuerung der urbanistischen Struktur und die Humanisierung der Umwelt von Petržalka. In: Regio-Regionale systeme der Umwelt.Nitrianska univerzita. Nitra, 78-86 s.

Mládek, J. (1992): Stárnutie obyvateľstva ako demografický proces. In: Geografické‚ informácie VŠP, Nitra, Nr.1. Nitra, 11-15 s.

Mládek, J. (1992): Rozbor problémov rozvoja podnikania v obytnom súbore - Lúky, obvod 103. In: Pavilóny podnikateľskej činnosti technologických parkov obytných súborov. Ministerstvo ddopravy a spojov SR. Bratislava, 60-67 s.

Branický, M., Mládek, J. (1991): Transportnyje prostranstvennye obrazovania Slovakii. Acta FRN UC Geographica Nr.31. Bratislava, 157-166 s.

Mládek, J. (1990): Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska.Bratislava, Univerzita Komenského, 290 s

Mládek, J. (1990): Priestorové‚ útvary priemyslu Horehronia a možnosti optimalizácie ich štruktúry. AFRN Geographica Nr. 28, Bratislava, 61-80 s.

Mládek, J. (1990): Socioekonomické‚ štruktúry v regióne Horehronia - syntéza AF RN Geographica Nr.28, Bratislava, 191-205 s.

Mládek, J. (1989): Priemysel. In: Kolektív autorov: Malá slovenská vlastiveda.Bratislava, Obzor, 398 s.

Mládek, J. (1988): Inovacija soderžania, metodov i form specializirovannoj podgotovky geografov v Univerzitete im Komenskovo v Bratislave.Zeszyty naukowe. Geografia 17. Universytet Gdaňski, Gdaňsk, s. 227-234

Mládek, J., Hapák, P. (1988): Štúdium priemyselného potenciálu SSR pomocou gravitačných modelov.Acta FRN UC. Geographica Nr.29. Bratislava, 67-81 s.

Mládek, J., Ruman, J. (1987): Aplikácia komplexného digitálneho modelu reliéfu na kartografické‚modelovanie teritoriálnej koncentrácie priemyslu SSR. Acta FRN UC. Geographica Nr.26., Bratislava, 67-80 s.

Mládek, J. (1986): Vzťah urbanizácie a industrializácie v Slovenskej socialistickej republike.Geografický časopis, Bratislava, 186-197 s.

Bašovský, O., Mládek, J. (1985): Geografia obyvateľstva a sídel. Bratislava, 221 s.

Mládek, J. (1984): The study of the Industrial Nodes in Slovakia.Acta Fac. R.N. UC Geographica Nr.24. Bratislava, s. 29-39

Mládek, J. (1984): Koncentrácia priemyslu Slovenskej socialistickej republiky podľa geomorfologických jednotiek Acta FRN UC. Geographica Nr.23. s. 55-65

Bašovský, O., Mládek, J. (1984): Problémy koncentrácie obyvateľstva a priemyslu v regionálnych geomorfologických jednotkách Slovenska.Acta FRN UC. Formatio et Protectio Naturae. Bratislava,153-166 s.

Mládek, J. a kol. (1983): Cvičenia zo socioekonomickej geografie. Bratislava, 189 s.

Mládek, J. (1982): Veľkosť a štruktúra priemyselných uzlov v regióne Senica. Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae.Geographica Nr.20. Bratislava, 73-97 s.

Mládek, J. (1982): Lokalizácia priemyslu vo vzťahu ku geoekologickej štruktúre SSR a jej vplyv na životné prostredie. Zb. Geografia a životné prostredie, SGS pri SAV, Bratislava, 138-148 s.

Kolektív autorov  (1981): Čadca a okolie.Martin, Osveta, 257 s.

Mládek, J. (1981): Teritoriálne priemyselné útvary. AFRN Geographica Nr.19. Bratislava, 7-29 s.

Zelenský, K., Mládek, J., Verešík, J. (1980): Komplexné ekonomickogeografické štruktúry Slovenska.Mapa 1:500 000. Atlas SSR. Bratislava.

Mládek, J. (1979): Priemyselné uzly ako jednotky priemyselnej regionalizácie a ich identifikácia v regióne Senica. Geografický časopis 31 č. 4. Bratislava, 321-343 s,

Bašovský, O., Mariot, P., Mládek, J. (1977): Transformácia ekonomickogeografických štruktúr SSR a problémy životného prostredia.Životné prostredie XI. 3. Bratislava, 131-134 s.

Mládek, J. (1975): Typy priemyselných centier na Strednom Považí Geografický časopis 27, 2. Bratislava, 122-133 s.

Mládek, J. (1972): Niektoré kvantitatívne spôsoby analýzy koncentrácie priemyslu /na príklade koncentrácie priemyslu Slovenska/. Acta geographica UC.Economico-geographica No.11. Bratislava, 113-136 s.

Mládek, J. (1972): Niektoré miery teritoriálnej špecializácie priemyslu Slovenska. Geografický časopis XXIV. 1972-3, 213-234 s.

Mládek, J. (1965): Stredné Považie. Excursion Guide-Book. Brno, 81-90 s.

Mládek, J. (1964):Vidiecke sídla v rajóne VSŽ. Acta geologica et geographica UC, Geographica No.4. Bratislava, 339-351 s.

 

Textbooks

University textbook: Základy geografie obyvateľstva, SPN Bratislava 1992.

High-school textbook: Geografia- Humánna geografia, SPN Bratislava 1997.

 


The most significant projects

Zmeny demografického vývoja Slovenska, Atlas obyvateľstva Slovenska. Úloha výskumu  a vývoja, MŠ SR, 2003-2006

Osobitosti vývoja a priestorová diferencovanosť populačných štruktúr a procesov Slovenska. VEGA, MŠ SR,  2003-2005.

Demogeografické procesy a štruktúry Slovenska a druhý demografický prechod. VEGA, MŠ SR,  2000-2002.

Demogeografia (Geografia obyvateľstva). Vysokoškolská učebnica. KEGA, MŠ SR, 1996-1999.

Transformačné procesy socioekonomických a regionálnych systémov s osobotným zreteľom na Bratislavu. VEGA, MŠ SR, 1996-1998.

Petržalka – Transformácia socioekonomickej a priestorovej štruktúry mestskej časti, humanizácia životného prostredia. Slovenská grantová agentúra, MŠ SR, 1992-1994.

Socioekonomická  regionalizácia SSR. Zodpovedný riešiteľ úlohy ŠPZV, 1985- 1986.

Organizácia a dynamika priestorovej  štruktúry Horehronia. Zodpovedný riešiteľ úlohy ŠPZV, 1984-1985.

Teritoriálne  ekonomickogeografické útvary, typológia a optimalizácia ich štruktúr. Zodpovedný riešiteľ úlohy ŠPZV: 1981-1983.

Teória  lokalizácie  a   regionálnej  analýzy socioekonomickej  sféry.  Hlavná úloha ŠPZV, 1979-1980.

Teritoriálne priemyselné útvary.  Zodpovedný  riešiteľ  úlohy ŠPZV,  1980.

Priemyselné centrá  Slovenska a ich modely,  Zodpovedný riešiteľ úlohy ŠPZV, 1976-1978.

 


Scientific activities abroad

Demographic Processes and Structures, Comparative Analysis of the Japan and Slovak Populations, Japan Society for Promotion of Science, MŠ SR, v r. 2000-2003.

 


Significant awards

 • Gold Medal of the Faculty of Natural Science, Comenius University in Bratislava in 1989
 • Silver medal of the Faculty of Science, Charles University in Prague in 1999
 • Silver medal at the Comenius University in Bratislava, 1989
 • Bronze medal at ML Universität Halle - Wittenberg

 


Other activities

 • Chairman of the rigorous commission of human geography
 • Deputy Chairman of the doctoral commission of human geography
 • Member of editorial boards - geographic magazine Acta Facultatis Rerum naturalium
 • Universitatis Comenianae – Geographica, Geografia, Moravian Geographical Reports
 • Chairman of the Executive Committee of the Slovak Geographical Society
 • Deputy Chairman of the National Geographic Committee of Slovakia 
 • Deputy Chairman of the Grant Commission Vega no. 3 (1995-2002)
 • Committee Member of the Slovak Statistical and Demographic Society 
 • Chairman of the Council of the State R & D program
 • President of the Regional Council of the Geography Olympiad - Bratislava
 • Member of the Scientific Council of the Faculty of Natural Science, University in Nitra