Okruhy ke státním závěrečným zkouškám


A. Studijní obor Zeměpis se zaměřením na vzdělávání, studijní program specializace v pedagogice, nové bakalářské učitelské dvouoborové studium, státní zkouška "Zeměpis se zaměřením na vzdělávání"

 

I. Fyzická geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

 1. Stavba a složení Země, geofyzikální vlastnosti Země, litosféra
 2. Základní dělení hornin a jejich charakteristiky
 3. Vznik a složení půd, půdní druhy a typy
 4. Endogenní procesy utváření povrchu Země
 5. Zvětrávání, svahová modelace, eolické procesy a tvary
 6. Fluviální procesy a tvary, krasové jevy a jejich zeměpisné rozšíření
 7. Kryogenní a glaciální procesy a tvary
 8. Geomorfologická činnost oceánů, moří a jezer
 9. Geomorfologická činnost organismů a člověka
 10. Vlastnosti mořské vody, pohyby mořské vody
 11. Hydrologické poměry vodních toků - říční sít a povodí, vývoj koryta vodního toku, typy odtokových režimů, povodňové ohrožení
 12. Druhy vodních nádrží podle vzniku a jejich zeměpisné rozšíření, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jejich vod
 13. Druhy podpovrchových vod, hladina podzemní vody a její pohyb, vodní zdroje
 14. Radiační bilance Země, rozložení teploty vzduchu na Zemi a její sezónní změny
 15. Voda v atmosféře - vlhkost vzduchu, kondenzace vodních par, oblačnost, srážky a jejich časové a prostorové rozložení na Zemi
 16. Vznik a dělení tlakových útvarů, časové a prostorové rozložení tlaku vzduchu na Zemi, proudění vzduchu, místní cirkulační systémy
 17. Vzduchové hmoty a všeobecná cirkulace atmosféry
 18. Klasifikace světového klimatu, klimatické pásy Země
 19. Vliv člověka na změny klimatu, klima měst, problematika globálního oteplování
 20. Přírodní rizika - příčiny přírodních rizik a jejich důsledky na člověka
 21. Floristické a faunistické oblasti Země, areál rozšíření organismů a jeho změny
 22. Charakteristika hlavních geobiomů
 23. Planetární geografie - pohyby Země a vesmírných těles, jejich vlivy na Zemi, čas na Zemi
 24. Matematická kartografie - souřadnicové systémy, kartografická zobrazení, kartometrie
 25. Kartografická generalizace a kartografické vyjadřovací prostředky
 26. Obsah map (konstrukční a doplňkové prvky, výškopis, polohopis, popis mapy)
 27. Metody tematická kartografie, mapové značky, rozdělení tematických map
 28. Dějiny kartografie, česká kartografická produkce, současná tvorba map, využití map v praxi

 

II. Sociální geografie se zaměřením na vzdělávání

 1. Geografie - objekt a předmět studia, členění, uplatnění a metody výzkumu (aplikace v mikroregionu)
 2. Regionalizace, region, typy regionů, geografické pravidelnosti
 3. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 4. Přirozený pohyb obyvatelstva, pohlavní a věková struktura obyvatelstva
 5. Mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 6. Rasová, jazyková a národnostní struktura obyvatelstva
 7. Typy a funkce sídel, sídelní systémy, geografie venkovských sídel
 8. Geografie městských sídel - proces urbanizace, prostorové struktury města a procesy jejího utváření
 9. Stádia vývoje světového hospodářství, mezinárodní dělba práce, rozdíly ve vyspělosti a charakteru hospodářství ve světě, hospodářské sektory, HDP aj. ukazatele
 10. Geografie zemědělství - přírodní a socioekonomické faktory, typologie světového zemědělství
 11. Rostlinná a živočišná výroba, hlavní komodity, rybolov a lesní hospodářství
 12. Těžba nerostných surovin ve světě
 13. Geografie průmyslu - klasifikace průmyslu, odvětvové členění, lokalizační faktory, metody hodnocení průmyslu
 14. Zpracovatelský průmysl a energetika ve světě
 15. Geografie dopravy - vývoj a současné trendy v dopravě, odvětví, sítě, dostupnost, poloha
 16. Geografie služeb - odvětví služeb, prostorová organizace, trendy, zahraniční obchod
 17. Geografie cestovního ruchu - základní pojmy, formy, předpoklady, hlavní oblasti CR ve světě
 18. Účastníci procesu územního plánování a regionálního rozvoje, zdroje informací o území
 19. Územní plánování a rozvoj v ČR - zásady, podklady a dokumentace, proces územního plánování a rozhodování, krajinné plánování v ČR
 20. Regionální politika a regionální rozvoj na úrovni EU, ČR, krajů a mikroregionů

 

III. Regionální geografie České republiky se zaměřením na vzdělávání

 1. Matematická a fyzickogeografická poloha ČR, geologické členění ČR
 2. Geomorfologické členění ČR a charakteristiky geomorfologických jednotek do úrovně celků
 3. Klimatické poměry ČR
 4. Hydrografická síť, jezera a vodní nádrže, podzemní voda v ČR
 5. Územní ochrana přírody a krajiny v ČR, životní prostředí ČR
 6. Sociálně geografická a geopolitická poloha ČR, vývoj hranic, zapojení ČR do mezinárodních struktur
 7. Vývoj obyvatelstva ČR a současné demografické charakteristiky
 8. Vývoj osídlení ČR a současná sídelní struktura
 9. Vývoj hospodářství ČR, transformace a její důsledky
 10. Zemědělská výroba ČR - podmínky a rozmístění produkce
 11. Průmyslová výroba ČR - odvětvová a regionální struktura
 12. Doprava a dopravní síť v ČR, služby a zahraniční obchod ČR
 13. Cestovní ruch a rekreace v ČR, regiony cestovního ruchu
 14. Charakteristiky regionů ČR - Středočeský kraj a Hlavní město Praha
 15. Charakteristiky regionů ČR - Jihočeský kraj
 16. Charakteristiky regionů ČR - Plzeňský kraj
 17. Charakteristiky regionů ČR - Karlovarský kraj
 18. Charakteristiky regionů ČR - Ústecký kraj
 19. Charakteristiky regionů ČR - Liberecký kraj
 20. Charakteristiky regionů ČR - Královéhradecký kraj
 21. Charakteristiky regionů ČR - Pardubický kraj
 22. Charakteristiky regionů ČR - Kraj Vysočina
 23. Charakteristiky regionů ČR - Jihomoravský kraj
 24. Charakteristiky regionů ČR - Olomoucký kraj
 25. Charakteristiky regionů ČR - Zlínský kraj
 26. Charakteristiky regionů ČR - Moravskoslezský kraj​

 

B. Studijní obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ - učitelské dvouoborové navazující magisterské studium, státní zkouška "Zeměpis s didaktikou"

 

I. Fyzická geografie a kartografie s didaktikou

 1. Země jako vesmírné těleso - pohyby Země a vesmírných těles a jejich důsledky; zeměpisné souřadnice, aspekt času na Zemi a jeho měření
 2. Geofyzikální vlastnosti Země, stavba a složení Země, hlavní rysy reliéfu Země, desková tektonika a uspořádání kontinentů v minulosti
 3. Základní dělení hornin a jejich charakteristiky - podmínky vzniku hornin a jejich prostorová variabilita
 4. Pedogeografie - vznik, struktura a význam půd, pedogenetičtí činitelé, prostorová diferenciace půdních druhů a typů
 5. Endogenní procesy - typy endogenních procesů a příčiny jejich vzniku a jejich důsledky
 6. Exogenní procesy - příčiny jejich vzniku, strukturní tvary a jejich prostorová variabilita
 7. Hydrologie pevnin - režimy vodních toků a jejich regionální diferenciace, příčiny povodňového ohrožení, druhy vodních nádrží podle vzniku, jejich zeměpisné rozložení a vlastnosti, druhy podpovrchových vod
 8. Oceánografie - chemické a fyzikální vlastnosti mořské vody a jejich regionální diferenciace, pohyby mořské vody a jejich vliv na klima přilehlých kontinentů, hospodářský význam oceánů a moří
 9. Charakteristika základních meteorologických prvků - prostorové rozložení teploty, srážek, vlhkosti a tlaku vzduchu na Zemi
 10. Všeobecná cirkulace atmosféry a klasifikace světového klimatu
 11. Přírodní rizika a vliv člověka na změny klimatu - regionální diferenciace přírodních rizik a jejich příčiny, globální oteplování Země
 12. Floristické a faunistické oblasti Země, organismy a jejich prostředí, areál rozšíření organismů a jeho změny
 13. Charakteristika hlavních geobiomů a jejich regionální diferenciace
 14. Dějiny kartografie světové a českých zemí - hlavní školy, hlavní představitelé, významná kartografická díla; současná kartografická díla: mapy, plány, atlasy, státní mapové dílo
 15. Matematická kartografie - referenční a zobrazovací plochy, souřadnicové systémy, kartografické zobrazení; geodetické základy mapových děl, geodetické sítě
 16. Kartografická interpretace přírodních a socioekonomických prvků krajiny - kartografická generalizace, kompoziční prvky map, kartografické vyjadřovací prostředky
 17. Topografické a tematické mapy - obsah, metody tematické kartografie; kartometrie, morfometrie, terénní využití map

 

II. Sociální geografie s didaktikou

 1. Teoretická geografie - pozice geografie v systému vědních oborů, struktura geografie, geografické zákonitosti, region a regionalizace, novodobý vývoj geografie
 2. Vývoj a rozmístění světové populace - podmiňující faktory, dlouhodobé tendence vývoje na globální a národní úrovni, demografická revoluce
 3. Přirozený pohyb a demografická struktura obyvatelstva - základní ukazatele, struktura podle věku a pohlaví, regionální diferenciace
 4. Migrace obyvatelstva - motivace, tendence a směry na regionální a mezinárodní úrovni
 5. Rozdělení světové populace podle rasy a jazykových skupin; národnostní struktura obyvatelstva a její současné proměny na úrovni států
 6. Geografické aspekty kultury a náboženství
 7. Geografie sídel - světový sídelní systém, regionální diferenciace sídelního systému, hlavní trendy ve vývoji světového sídelního systému
 8. Geografie městských sídel - urbanizační procesy ve světě, hlavní koncentrace městských sídel ve světě, trendy ve vývoji městského osídlení
 9. Vývoj a struktura světového hospodářství - tendence vývoje, mezinárodní dělba práce, regionální diferenciace ve vyspělosti a charakteru hospodářství, podmiňující faktory, HDP aj. ukazatele
 10. Geografie zemědělství - faktory, plodiny, chovy, lov, typy zemědělství, význam zemědělství v jednotlivých makroregionech světa
 11. Nerostné suroviny a jejich těžba - klasifikace nerostných surovin, regionální přehled, rozdíly v postavení těžby v jednotlivých makroregionech světa
 12. Průmysl ve světové ekonomice - klasifikace a odvětvové členění průmyslu, význam, regionální diferenciace a jejich geografické podmíněnosti, hlavní průmyslové oblasti světa
 13. Geografie dopravních systémů - světový dopravní systém a jeho regionální diferenciace
 14. Geografie služeb - služby ve světě, diferenciace a hlavní trendy v prostorové organizaci, globální obchodní řetězce
 15. Geografie cestovního ruchu - turistické makroregiony světa, regionální diferenciace světa z hlediska cestovního ruchu, trendy ve vývoji světového cestovního ruchu
 16. Územní plánování a rozvoj v ČR - charakteristika, dokumenty, proces tvorby a využívání dokumentů, účastníci
 17. Regionální politika a rozvoj v ČR organizované z úrovně EU, vlády ČR, krajů a mikroregionů - cíle, principy, instituce a aktéři, dokumenty, jejich tvorba a uplatňování

 

III. Regionální geografie s didaktikou

IIIa) Regionální geografie České republiky
(u složkových otázek také uplatnit zasazení problematiky do širšího evropského /středoevropského kontextu, v otázkách k regionům ČR pak uplatnit také srovnání regionů, specifika apod.)

 1. Poloha ČR v rámci Evropy - matematická a fyzickogeografická poloha ČR
 2. Geomorfologické poměry ČR - vliv geomorfologických procesů na utváření reliéfu ČR
 3. Klimatické poměry ČR - srovnání základních klimatických charakteristik jednotlivých oblastí ČR
 4. Hydrologická charakteristika ČR - říční síť ČR, vodní režim řek, základní hydrologické ukazatele
 5. Životní prostředí a územní ochrana přírody a krajiny v ČR - změny v životním prostředí ČR po roce 1989, velkoplošná a maloplošná chráněná území, krajinotvorné programy
 6. Vývoj a rozmístění obyvatelstva ČR - trendy současného vývoje, demografické charakteristiky, rozdíly v sídelním systému a struktuře obyvatelstva krajů
 7. Hospodářská struktura regionů ČR - změny po roce 1989, srovnání regionů podle struktury hospodářství a nezaměstnanosti, příčiny rozdílů
 8. Regionální aspekty zemědělství ČR - rozmístění produkce a příčiny rozdílů, aktuální trendy
 9. Regionální a odvětvová struktura průmyslu ČR - hlavní průmyslové oblasti, změny v průmyslové výrobě po roce 1989
 10. Dopravní systém ČR a jeho regionální struktura - regionální specifika, historické souvislosti a aktuální trendy
 11. Regiony cestovního ruchu v ČR - struktura, potenciály a ekonomické ukazatele cestovního ruchu v regionech ČR
 12. Praha a Středočeský kraj
 13. Jihočeský a Plzeňský kraj
 14. Karlovarský a Ústecký kraj
 15. Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
 16. Vysočina a Jihomoravský kraj
 17. Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj

   
  IIIb) Regionální geografie světa
  (u jednotlivých regionů vždy charakteristika jejich postavení ve světě a specifik, složek přírodního a sociálního prostředí regionu, společných a rozdílných znaků jednotlivých států, politické situace, integračních procesů, konfliktů a jejich příčin, jiných problémů)

 18. Makroregionální členění světa, charakteristiky makroregionů, jejich politické, socioekonomické a kulturní srovnání
 19. Globalizační procesy, mezinárodní dělba práce, jádrové a periferní oblasti světa
 20. Globální problémy lidstva, jejich příčiny, důsledky a jejich typologie
 21. Konflikty současnosti - jejich typologie podle příčin, hlavní oblasti, charakteristika vybraného konfliktu
 22. Evropská unie a jiná ekonomická a politická integrační uskupení v Evropě a ve světě
 23. Kanada
 24. USA
 25. Střední Amerika
 26. Andské státy (Chile, Bolívie, Peru, Ekvádor, Kolumbie, Venezuela)
 27. Brazílie a státy oblasti La Plata
 28. Japonsko a Korea
 29. Čína
 30. Jihovýchodní Asie
 31. Jižní Asie
 32. Střední Asie, Zakavkazsko, Turecko
 33. Jihozápadní Asie (bez Turecka)
 34. Severní Afrika a Sahel
 35. Subsaharská Afrika a její regiony
 36. Austrálie a Oceánie
 37. Severské státy
 38. Britské ostrovy
 39. Benelux a Francie
 40. Pyrenejský poloostrov
 41. Itálie a Řecko
 42. Německo
 43. Alpské země (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 44. Polsko, Slovensko, Maďarsko
 45. Balkán
 46. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko
 47. Rusko

 

Didaktika geografie

Jedna ze tří položených otázek bude rozšířena o některé z následujících didaktických témat:

 1. Mezinárodní charta geografického vzdělávání a její filozofie.
  Objasnění vzájemných vztahů Mezinárodní charty geografického vzdělávání a vzniku Rámcových vzdělávacích programů (RVP ZV) včetně metodiky tvorby školních vzdělávacích programů.
 2. Vliv Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro ZV na koncepci výuky zeměpisu konkrétního učitele.
  Posouzení pozitivních i negativních stránek RVP ZV jako celku a z pohledu výuky vybraného zeměpisného tématického celku.
 3. Integrované pojetí výuky zeměpisu, mezipředmětové vazby
  Jak může výuka zeměpisu přispívat k výuce průřezových témat a naopak: mediální výchova, environmentální výchova: uvést příklady konkrétních úkolů a aktivit určených pro žáky ZŠ.
 4. Výukové cíle základního vzdělávání, jejich smysl a význam
  Porovnání cílového zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru zeměpis (geografie). Na vybraném tematickém celku předvést, jak koncepce výuky mění volbu výukových cílů a naopak.
 5. Postavení fyzické a socioekonomické geografie v didaktickém systému geografie
  Specifika výuky vybrané oblasti geografického učiva
 6. Postavení regionální geografie v didaktickém systému geografie.
  Specifika výuky vybrané oblasti geografického učiva.
 7. Místní region a krajina ve výuce zeměpisu; specifika výuky
  Specifikovat "geografický způsob myšlení", resp. klasický přístup geografa ke studiu krajinné sféry.
 8. Vyučovací metody zeměpisu a jejich uplatnění na ZŠ
  U vybraného tématického celku zvážit pozitiva a negativa vedení výuky skrze zvolené vyučovací metody.
 9. Organizační formy vyučování zeměpisu
 10. Netradiční metody a formy výuky zeměpisu, didaktické zeměpisné hry.
  Aplikace pro vybraný tematický celek.
 11. Základní struktura vyučovací hodiny zeměpisu.
  Aplikace pro vybraný tematický celek.
 12. Hodnocení vědomostí a dovedností žáků v zeměpisu, způsoby evaluace a klasifikace
  Formulovat postup tvorby didaktického testu z vybraného tematického celku.
 13. Klíčové dovednosti učitele zeměpisu, praktiky sebereflexe, vztah učitel a žák
 14. Současné učebnice zeměpisu pro základní školy, jejich obsah, kvalita a kritéria pro výběr učebnice zeměpisu
 15. Mapa jako zdroj geografických informací
  Vysvětlit využití školních zeměpisných atlasů ve výuce zeměpisu na ZŠ (v obecné rovině a následně na příkladu vybraného tematického celku).
 16. Pracovní listy, dotazníky a jiná šetření a jejich význam při výuce zeměpisu na ZŠ
 17. Využití moderních informačních technologií ve výuce zeměpisu
  Zhodnotit výhody a nevýhody použití internetu a GIS ve výuce na ZŠ, zásady jejich použití, konkrétní příklady ve vybraném tematickém celku.
 18. Terénní výuka zeměpisu (geolaboratoř, školní zeměpisný pozemek) - cíle, význam, organizace terénní výuky v rozdílných prostředích (město × venkov), exkurze, zeměpisné vycházky.
  Navrhnout úkoly pro výuku v terénu vybraného tematického celku.
 19. Projektová výuka: zásady a její využití ve výuce zeměpisu, školní geografický projekt
  Navrhnout konkrétní projektovou výuku na vybraný tématický celek učiva, včetně cílů projektu, jeho organizaci, zadání a kritéria hodnocení.
 20. Výtvarný projev ve výuce zeměpisu a jeho funkce: náčrty, schémata a obrazy při výuce
 21. Bloomova taxonomie kognitivních cílů a její využití ve výuce zeměpisu
  Navrhnout rozličné požadavky na práci žáků ve výuce zeměpisu tak, aby prokázali uplatnění taxonomie v praxi.
 22. Didaktická analýza zeměpisného učiva: zásady, cíle a postup
  Provedení didaktické analýzy učiva vybraného tematického celku.
 23. Didaktické zásady a jejich použití v praktické výuce zeměpisu
  Konkretizace jednotlivých didaktických zásad na vybraném tematickém celku.
 24. Motivace a použití motivačních prvků ve výuce zeměpisu
  Uvedení vhodných motivačních prvků ve vybraném tematickém celku.
 25. Práce s talentovanými žáky ve výuce zeměpisu, geografické soutěže

 

Poznámka:

Student u SZZ předkládá:

 1. seznam prostudované literatury
 2. u didaktické části osobní portfolio prací, které dokládají profilaci studenta na problematiku geografického vzdělávání (Deník z pedagogické praxe); v rámci vybraného tematického celku ze svého portfolia provede didaktickou analýzu vybraného učiva

 

C. Studijní obor Geografie pro veřejnou správu, studijní program Geografie, bakalářské neučitelské studium, státní zkouška "Geografie pro veřejnou správu"

 

I. Sociální geografie, prostorové plánování a regionální rozvoj

 1. Geografie - objekt a předmět studia, členění, uplatnění a metody výzkumu (aplikace v mikroregionu)
 2. Regionalizace, region, typy regionů, geografické pravidelnosti
 3. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 4. Přirozený pohyb obyvatelstva, pohlavní a věková struktura obyvatelstva
 5. Mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 6. Rasová, jazyková a národnostní struktura obyvatelstva
 7. Geografické aspekty kultury a náboženství
 8. Typy a funkce sídel, sídelní systémy, geografie venkovských sídel
 9. Geografie městských sídel - proces urbanizace, prostorové struktury města a procesy jejího utváření
 10. Stádia vývoje světového hospodářství, mezinárodní dělba práce, rozdíly ve vyspělosti a charakteru hospodářství ve světě, hospodářské sektory, HDP aj. ukazatele
 11. Geografie zemědělství - přírodní a socioekonomické faktory, typologie světového zemědělství
 12. Rostlinná a živočišná výroba, hlavní komodity, rybolov a lesní hospodářství
 13. Těžba nerostných surovin ve světě
 14. Geografie průmyslu - klasifikace průmyslu, odvětvové členění, lokalizační faktory, metody hodnocení průmyslu
 15. Zpracovatelský průmysl a energetika ve světě
 16. Geografie dopravy - vývoj a současné trendy v dopravě, odvětví, sítě, dostupnost, poloha
 17. Geografie služeb - odvětví služeb, prostorová organizace, trendy, zahraniční obchod
 18. Geografie cestovního ruchu - základní pojmy, formy, předpoklady, hlavní oblasti CR ve světě
 19. Účastníci procesu územního plánování, zdroje informací o území
 20. Územní a krajinné plánování v ČR - zásady, podklady a dokumentace
 21. Proces územního plánování a rozhodování
 22. Urbanismus a specifika územního plánování města
 23. Plánování a rozvoj venkova
 24. Teorie regionálního rozvoje
 25. Regionální politika a regionální rozvoj na úrovni EU
 26. Regionální politika a regionální rozvoj na úrovni ČR, krajů a mikroregionů

 

II. Regionální geografie České republiky a Evropy

 1. Matematická a fyzickogeografická poloha ČR, geologické členění ČR
 2. Geomorfologické členění ČR a charakteristiky geomorfologických jednotek do úrovně celků
 3. Klimatické poměry ČR
 4. Hydrografická síť, jezera a vodní nádrže, podzemní voda v ČR
 5. Územní ochrana přírody a krajiny v ČR, životní prostředí ČR
 6. Sociálně geografická a geopolitická poloha ČR, vývoj hranic, zapojení ČR do mezinárodních struktur
 7. Vývoj obyvatelstva ČR a současné demografické charakteristiky
 8. Vývoj osídlení ČR a současná sídelní struktura
 9. Vývoj hospodářství ČR, transformace a její důsledky
 10. Zemědělská výroba ČR - přírodní podmínky a rozmístění produkce
 11. Průmyslová výroba ČR - odvětvová a regionální struktura
 12. Doprava a dopravní síť v ČR, služby a zahraniční obchod ČR
 13. Cestovní ruch a rekreace v ČR, regiony cestovního ruchu
 14. Charakteristiky regionů ČR - Středočeský kraj a Hlavní město Praha
 15. Charakteristiky regionů ČR - Jihočeský kraj
 16. Charakteristiky regionů ČR - Plzeňský kraj
 17. Charakteristiky regionů ČR - Karlovarský kraj
 18. Charakteristiky regionů ČR - Ústecký kraj
 19. Charakteristiky regionů ČR - Liberecký kraj
 20. Charakteristiky regionů ČR - Královéhradecký kraj
 21. Charakteristiky regionů ČR - Pardubický kraj
 22. Charakteristiky regionů ČR - Kraj Vysočina
 23. Charakteristiky regionů ČR - Jihomoravský kraj
 24. Charakteristiky regionů ČR - Olomoucký kraj
 25. Charakteristiky regionů ČR - Zlínský kraj
 26. Charakteristiky regionů ČR - Moravskoslezský kraj
 27. Postavení Evropy v současném světě, její členění a vnitřní rozdíly
 28. Severské státy
 29. Britské ostrovy
 30. Benelux a Francie
 31. Pyrenejský poloostrov
 32. Itálie a Řecko
 33. Německo
 34. Alpské země (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 35. Polsko, Slovensko, Maďarsko
 36. Balkán
 37. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Moldavsko
 38. Rusko

 

III. Sociální vědy pro veřejnou správu

 1. Pojem politika, politologie jako vědní disciplína Demokracie přímá a zastupitelská.
 2. Parlamentní demokracie - politický systém Velké Británie; prezidentská demokracie - politický systém USA; poloprezidentský systém Francie
 3. Volební systémy, většinový a poměrný volební systém
 4. Politické strany - definice, funkce; vývoj stranického systému za 1. ČSR
 5. Ústava ČR - rozdělení mocí v současné Ústavě ČR, ústavní vývoj v Českých zemích
 6. Politický vývoj v ČR po listopadu 1989. Politický systém a zájmové skupiny, teorie zprostředkování.
 7. Politické aspekty územní samosprávy; obce - základní územní samosprávné celky; kraje - vyšší územní samosprávné celky
 8. Politické myšlení 20. století (významné osobnosti a teorie).
 9. Evropské integrační tendence a jejich historické kořeny a vývoj.
 10. Současné institucionální uspořádání EU, politiky EU
 11. Veřejný ochránce práv. Ochrana národnostních, náboženských, rasových a jiných menšin v demokratickém pluralitním systému.
 12. Aristotelova politická teorie
 13. Platónova politická teorie
 14. Teoretici společenské smlouvy
 15. Konzervatismus (hlavní osobnosti a texty)
 16. Liberalismus (hlavní osobnosti a texty)
 17. Klíčové postavy dějin sociologie (Durkheim, Weber, Simmel, Merton, Dahrendorf)
 18. Klíčové postavy dějin sociologie (Berger, Luckman, Bourdieu, Giddens)
 19. Klíčové sociologické směry a osobnosti (pozitivismus, sociologismus, rozumějící sociologie)
 20. Klíčové sociologické směry a osobnosti (strukturní funkcionalismus, dramaturgická sociologie, fenomenologie, sociální konstruktivismus) a paradigmata (konsensuální, konfliktní, interpretativní)
 21. Společnost - konceptualizace rozdílů mezi tradiční a moderní formou sociálního uspořádání
 22. Různé teorie současné společnosti (informační, riziková, volného času, konzumu, práce, postmoderní, pozdní modernity apod.)
 23. Sociální stratifikace a sociologie rodiny (základní rysy uspořádání české společnosti a populačního chování současné populace)
 24. Základní techniky sociologického výzkumu, schéma empirického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní výzkum se zaměřením na veřejnou správu
 25. Sociologický výzkum (obecná charakteristika), dotazník, techniky sběru dat, analýza dat, zpráva a programy pro zpracování dat

 

IV. Organizace, management a právo ve veřejné správě

 1. Historie veřejné správy na našem území 1918 - 1990
 2. Role veřejné správy, volených orgánů
 3. Dnešní organizace veřejné správy na území ČR, ústavní principy, členění veřejné správy
 4. Reforma veřejné správy v ČR, etapy reformy, územní princip
 5. Modely veřejné správy v evropských zemích, nástroje a modely podpory ze strany EU, evropský správní prostor
 6. Ustavení orgánů samosprávy, vztah mezi samosprávou a státní správou
 7. Volby v obcích, krajích, parlamentní volby a jejich specifika
 8. Role obcí a krajů v politickém a správním systému ČR
 9. Zastupitelstvo a rada obce, kraje, Obecní úřad a Krajský úřad, starosta a hejtman
 10. Média a veřejná správa v politickém procesu, vztah politiky a správy, role médií
 11. Občanská společnost, nové modely řízení ve veřejné správě (NPM), nevládní neziskové organizace
 12. Kontrola ve veřejné správě, Parlament, Nejvyšší kontrolní úřad, správní a politický význam byrokracie
 13. Dělba moci ve státě, subjekty veřejné správy, moc zákonodárná, moc výkonná, moc soudní
 14. Nabídka a poptávka, užitečnost a chování spotřebitele - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky ČR
 15. Organizace podnikání, teorie produkce, teorie firmy a tvorba nabídky
 16. Tvorba cen výrobních faktorů - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky ČR
 17. Národní hospodářství - makroekonomická charakteristika - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky ČR
 18. Peníze a jejich úloha v národním hospodářství - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky ČR
 19. Inflace a nezaměstnanost - uveďte aplikaci nebo ilustraci problému na příkladu ekonomiky ČR
 20. Národní hospodářství a mezinárodní ekonomické prostředí
 21. Veřejné finance, veřejný a soukromý sektor ve vztahu k veřejným financím, prostorové aspekty veřejných financí, fiskální decentralizace
 22. Úloha územní samosprávy, reforma veřejné správy a územní samosprávy po roce 1989 ve vztahu k veřejným financím
 23. Nenávratné peněžní transfery, návratné úvěrové příjmy, výdaje územních rozpočtů
 24. Majetek územní samosprávy, rozpočtová soustava, rozpočty územní samosprávy
 25. Struktura rozpočtu města, obce, hodnocení rozpočtů, ukazatele finančního hospodaření, nefinanční aspekty (správní a demografické)
 26. Právo a jeho historické dimenze, právní normativní systémy, prvky právního vztahu, právní systém
 27. Právní oblasti Evropské unie, unijní právo, ústavní právo, Listina základních práv a svobod, obchodní a živnostenské právo
 28. Správní právo a správní věda, prameny a subjekty, právní formy činnosti státní správy, donucovací úkony, správní právo trestní (pojem, charakteristika, členění a postavení)
 29. Vnitřní správa (pojem, právní úprava, orgány vnitřní správy, právo sdružovací a shromažďovací). Rodinné právo.
 30. Správně právní odpovědnost za přestupky, sankce - druhy, a zásady ukládání sankcí, přestupky ve vybraných úsecích veřejné správy
 31. Správně právní odpovědnost za jiné správní delikty (pojem, právní úprava, znaky, členění, sankce). Instituce právní ochrany.
 32. Zásady občanského soudního řízení (návrhy na zahájení řízení, soudní rozhodnutí, vykonávací řízení)
 33. Pracovní právo (kolektivní a individuální pracovní právo, vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost za škodu, péče o zaměstnance)

 

D. Studijní obory Francouzský/Španělský/Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - bakalářské neučitelské obory na FF a PF, zajišťujeme jen jednu součást - dílčí zkoušku

 

Sociální a regionální geografie

 1. Vývoj a rozmístění obyvatelstva na Zemi, demografická revoluce
 2. Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva, problematika migrace
 3. Struktura obyvatelstva (podle pohlaví a věku, ekonomická, rasová, národnostní a jazyková)
 4. Geografie sídel - městská a venkovská sídla
 5. Geografie průmyslu - těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, energetika
 6. Geografie dopravy - odvětví dopravy a jejich význam v území
 7. Geografie cestovního ruchu - formy, předpoklady, rekreační atraktivity
 8. Sociálně geografická a geopolitická poloha ČR, vývoj hranic, zapojení ČR do mezinárodních struktur
 9. Vývoj obyvatelstva ČR, demografické charakteristiky a sídelní struktura v ČR
 10. Zemědělská výroba ČR - podmínky a rozmístění produkce
 11. Průmyslová výroba ČR - odvětvová a regionální struktura
 12. Doprava a dopravní síť v ČR
 13. Cestovní ruch a rekreace v ČR, regiony cestovního ruchu
 14. Postavení Evropy v současném světě, její členění a vnitřní rozdíly
 15. Regionální geografie Skandinávie
 16. Regionální geografie Britských ostrovů
 17. Regionální geografie Beneluxu a Francie
 18. Regionální geografie Pyrenejského poloostrova
 19. Regionální geografie Itálie a Řecka
 20. Regionální geografie Německa
 21. Regionální geografie alpských zemí (Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko)
 22. Regionální geografie postsocialistických zemí střední Evropy (Polsko, Slovensko, Maďarsko)
 23. Regionální geografie Balkánského poloostrova
 24. Regionální geografie Pobaltí, Běloruska, Ukrajiny a Moldavska
 25. Regionální geografie Ruska

Poznámka: u jednotlivých regionů vždy společné a rozdílné znaky států, charakteristiky složek přírodního a sociálního prostředí regionu, integrační procesy, konflikty a jiné problémy.