Informatika. Budoucnost začíná u nás.

Hana Havelková

RNDr. Hana Havelková

Tajemnice katedry

Kancelář: J511
Email: havelkova@pf.jcu.cz
Telefon: +420 387 773 096

Konzultační hodiny

ZS 2019/2020

 • Úterý 8:00 - 9:30

Algoritmy a datové struktury I (ADS1A)

Databázové systémy (DBS1A)

Programování I (PGJ1A)

Programování II (PGJ2A)

Příprava k testu informační gramotnosti (PITA)

Získávání znalostí z databází (DMINA)

Testování informační gramotnosti (ITT)

Profesní zaměření

Programování

 • Algol
 • Basic, Visual Basic
 • C, C++
 • C#
 • Cobol
 • Java
 • Pascal, Object Pascal
 • PHP
 • Python

Databázové systémy

 • MS Access
 • MS SQL
 • MySQL
 • Visual FoxPro

Datamining

2017

HAVELKOVÁ H. Algorithmic And Application Computer Skills of Secondary School Graduates. Journal of Technology and Information [online]. 2017, 9(1), 109-121 [cit. 2018-02-28]. DOI: 10.5507/jtie.2016.017. ISSN 1803537X. Dostupné z: http://jtie.upol.cz/doi/10.5507/jtie.2016.017.html

2013

HAVELKOVÁ, H. Mind Maps in Programming. In Sborník ICTE 2013, Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, Pedagogical Faculty 2013. ISBN 978-80-7464-324-8.

2011 

Havelková, H. Párové programování aneb ve dvou se to lépe táhne? In: MIF 36, XIX. ročník, Prešov 2011. ISSN 1335-7794

Havelková, H. Moderní metody ve výuce programování. In Sborník příspěvků konference DITECH 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2011. ISBN 978-80-7435-097-9.

2010

HAVELKOVÁ, H. Moderní metody výuky programování. Sborník příspěvků konference ICTE - Junior . 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010. [CD-ROM]

HAVELKOVÁ H. Educational Research from Data Mining View. In Sborník ICTE 2010, Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, Pedagogical Faculty 2010, p. 87 - 91. ISBN 978-80-7368-775-5.

2009

ADÁMEK, J., HAVELKOVÁ, H. Význam MySQL v programování internetových aplikací a správa zakázaných adres v internetu pomocí PROXY URL. In Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference Ditech '09 [online]. 1. vydání. Hradec Králové : PdF Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-77435-001-6.

Účast na projektech a výzkumných záměrech

 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 - Podpora a rozvíjení informatického myšlení.
  Garant KA 3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na VŠ,
  metodik praxe KA 3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů pro školy

Lambda výrazy v Javě

Cílem práce je představit nový rys jazyka Java - tzv. lambda výrazy - objasnit syntaxi, jejich použití v programu, na příkladech ukázat nové možnosti programování s využitím těchto konstrukcí.

Text mining

Objasnění problematiky dolování dat z textu, používaných analytických a statistických metod používaných pro získávání dat z textů, porovnání vybraných DM a analytických nástrojů

Data mining

Úloha zpracování výzkumných (a jiných) reálných dat zpracovávaná prostředky a nástroji DM na lib. téma.

Hash tabulky

Cílem práce je objasnit problematiku hash tabulek - speciálních datových struktur v podobě tabulek s rozptýlenými hodnotami. Student popíše druhy hash tabulek, techniky práce s těmito strukturami, uvede základní algoritmy pro definování hash fukcí pro základní datové typy. Výsledkem práce by měla být aplikace, která umoží interaktivní vytváření a práci s hash tabulkami.

Objektově relační mapování v LINQ

Cílem práce je objasnit principy ORM, kdy na jedné straně stojí relační databáze a na druhé straně objektově orientovaný datový návrh a objektově orientovaná a programovaná aplikace - uvést používané techniky, dostupné nástroje a na příkladech ve vybraném programovacím prostředí předvést, jak se s danou problematikou vypořádat.

Programování řízené testy v Javě (Test Driven Programming)

Cílem práce je srozumitelným a názorným způsobem na příkladech realizovaných v Javě objasnit principy tohoto přístupu k programování. Porovnat možnosti dostupných vývojových prostředí jazyka Javy pro automatizaci testů a realizaci tohoto speciálního postupu.

Tvorba výukových appletů v Javě

Cílem práce je vytvořit sbírku interaktivních dynamických výukových objektů (appletů) v jazyce Java zaměřených na vybranou tématiku (matematiky, fyziku ...).

Tvorba výukových appletů v Javě

Cílem práce je vytvořit sbírku interaktivních dynamických výukových objektů (appletů) v jazyce Java zaměřených na vybranou tématiku (matematiky, fyziku ...).

Výuka objektově orientovaného programování v prostředí GreenFoot

Cílem práce je vytvořit e-příručku - e-learningový kurz, který postupně prostřednictvím vhodných a zajímavých příkladů (scénářů) přiblíží žákům základní principy objektově orientovaného programování