Aktuality

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: zlabkovai@pf.jcu.cz

Místnost: D 208B

Telefon: 387 773 243

Oddělení pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • obecná didaktika (zejména hodnocení ve vyučování); pedagogika volného času

Tematické okruhy pro bakalářské a diplomové práce 

  • Didaktika (kázeň ve výuce, autorita učitele, hodnocení ve škole, vyučovací metody, alternativní školy)
  • Pedagogika volného času (způsoby trávení volného času dětí a mládeže, organizované volnočasové aktivity)

Publikační činnost:

 

ŽLÁBKOVÁ, I.; KRNINSKÝ, L. Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát, 2014, roč. 3, č. 1, s. 19–26. ISSN 1803-0823. Dostupné na: http://www.acor.cz/acor/media/content/Acorat/Acorat3/4_Zlabkova_Krninsky.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Hodnocení přínosné pro žáka [recenze]. Komenský, 2014, roč. 139, č. 1, s. 62–63.

STUCHLÍKOVÁ, I.; ŽLÁBKOVÁ, I.; HOŠPESOVÁ, A.; ROKOS, L. ASSIST-ME: výzkumný projekt ověřující možné postupy formativního hodnocení při badatelsky orientované výuce přírodovědných oborů a matematiky [poster]. Olomouc: Konference ČAPV, 2014. Dostupné na: http://www.capvolomouc.cz/po-konferenci/prezentace-posteru-/

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L. Pohledy na formativní a sumativní hodnocení žáka v českých publikacích. Pedagogika, 2013, č. 3. s. 328–354. ISSN 0031-3815. Dostupné na: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1079 

ŽLÁBKOVÁ, I., KRNINSKÝ, L. Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát, 2013, roč. 2, č. 1, s. 19–27. ISSN 1803-0823. Dostupné na: http://www.acor.cz/getattachment/Studovny/ACORat---archiv/1-2013/Zlabkova,-Krninsky_opr.pdf.aspx

ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Pedagogika – učitel – reforma: na společné cestě? Pedagogická orientace, 2013, roč. 23, č. 3, s. 392–405. ISSN 1211-4669. Dostupné na:

http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2013/pedor13_3_diskuse_prochazkazlabkova.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Organizované volnočasové aktivity pubescentů. In Evropské pedagogické fórum. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012 s. 209–216. ISBN 978-80-905243-2-3. 

ŽLÁBKOVÁ, I.; ROKOS, L. Czech Republic: Report on Czech Republic formative and sum-mative assessment results. In Rönnebeck, S. et al. National reports of partner countries reviewing research on formative and summative assessment in their countries. Kiel: IPN, 2013, s. 13–22. Dostupné na: http://assistme.ku.dk/project/wp2/130731_del2_3_IPN.pdf

ŽLÁBKOVÁ, I. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve volnočasových aktivitách a ve škole. In Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: UK, 2012. ISBN 978-80-7290-620-8.

ŽLÁBKOVÁ, I. Formy hodnocení v České republice v kontextu jejich historického vývoje a zahraničních zkušeností. In Somr, M. et al. Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství. České Budějovice: PF JU v Českých Budějovicích, 2012, s. 136–147. ISBN 978-80-7394-397-4.

ŽLÁBKOVÁ, I. Postoje pubescentů k hodnocení ve škole a ve volnočasových aktivitách. In Wernerová, J. (ed.) Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-722-2.

ŽLÁBKOVÁ, I.; MACKŮ, R. Filozofie pro děti - animace k osobní reflexi v "hledajícím společenství". In Činčera, J.; Kaplánek, M.; Sýkora, J. (ed.) Tři cesty k pedagogice volného času. Brno: Tribun EU, 2009, s. 107 - 111. ISBN 978-80-7399-611-6.

ČEJKOVÁ, I. Srovnání možnosti využití metody animace ve volném čase a ve škole. In Sýkora, J. (ed.) Výchova a volný čas 3. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 13 - 17. ISBN 978-80-7041-730-0.

ČEJKOVÁ, I. Využití pedagogické diagnostiky v oblasti pedagogiky volného času. In Pedagogika voľného času - teória a prax. Trnava: PF TU, 2008, s. 247 - 249. ISBN 978-80-8082-171-5. 

ČEJKOVÁ, I. Zkvalitňování vzdělávání vzhledem k profesním kompetencím studentů oboru Pedagogika volného času. In Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007, s. 92 - 95. ISBN 978-80-7302-133-7.

ČEJKOVÁ, I. Charakteristika procesu hodnocení na středních odborných učilištích. In Doležalová, J.; Vrabcová, D. Svatoš, T. (eds.) Hodnocení v práci učitele: Psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Kralové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-010-3.

ČEJKOVÁ, I. Autodiagnostika v práci pedagoga volného času. In Výchova a volný čas 2. Brno: PF MU, 2007, s. 143 - 146. ISBN 978-80-86633-97-8.

ČEJKOVÁ, I. Hodnocení ve škole a ve volném čase z pohledu pubescentů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference České asociace pedagogického výzkumu. [CD-ROM] České Budějovice: PF JU, 2007. ISBN 987-80-7040-991-6.

ČEJKOVÁ, I. Hodnocení ve škole a ve volném čase z pohledu pubescentů. In Jandová, R. (ed.) Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: PF JU, 2007, s. 195 - 199. ISBN 987-80-7394-061-4.

ČEJKOVÁ, I. Srovnání úspěšnosti pubescentů ve škole a ve volném čase. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference České asociace pedagogického výzkumu. [CD-ROM] Plzeň: ZU v Plzni, 2006. ISBN 80-7043-483-X.

ČEJKOVÁ, I. Autodiagnostika učitele jako předpoklad pro zlepšování kvality vyučovacího procesu. In SCHOLA 2006: Kvalita výchovy a vzdelávania. Bratislava: STU, 2006, s. 80 - 85. ISBN 80-227-2389-4.

ČEJKOVÁ, I.; HRUŠKOVÁ, L. Strategie vyučování z pohledu genderové diference u adolescentů. In Gender - rod v pedagogickém výskume a praxi. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006, s. 93 - 97. ISBN 80-89220-39-8.

ČEJKOVÁ, I. Současné trendy v pojetí pedagogické interakce. Pedagogická orientace, 2005, č. 2, s. 60 - 64. ISSN 1211-4669.